project เด็กและเยาวชน

Girl’s education program by ESTEE LAUDER COMPANIES x Pratthanadee Foundation

ให้ความรู้น้องผู้หญิงในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการหางานทำ รวมถึงเพิ่มโอกาส ทางเลือก ส่งเสริมความมั่นใจ การรู้จักตนเอง ทักษะชีวิตและทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

พื้นที่ดำเนินโครงการ ภาคอีสาน ประเทศไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

161,765 บาท

เป้าหมาย

220,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 74%
66 วัน จำนวนผู้บริจาค 95

ยิ่งรู้จักตัวเองดี เราก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการเรียนและการประกอบอาชีพมากขึ้น

ทว่าในความเป็นจริงแล้ว เด็กนักเรียนหญิงส่วนใหญ่ในพื้นที่ห่างไกล ยังขาดโอกาสในการเรียนรู้จักตนเอง ขาดประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะชีวิต และมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  

เมื่อไม่เข้าใจในศักยภาพของตนเองและไม่มีความรู้ ทำให้นักเรียนเลือกเรียนไม่ตรงกับความสามารถของตนเองและสิ่งที่ตนเองถนัด สุดท้ายโอกาสในประสบความสำเร็จในการเรียนและการประกอบอาชีพน้อยไปอีก

หรือนักเรียนบางคนทางบ้านไม่สามารถส่งเสียให้เรียนต่อได้ ต้องทำงานโดยไม่มีความรู้ที่เพียงพอ หลายครั้งจึงเกิดการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม หรือ ประกอบอาชีพที่เสี่ยงอันตราย 

นอกจากนี้จากการอบรมของมูลนิธิกลุ่มปราถนาดี พบว่า 91% ของนักเรียนจากจำนวน 1,300 คน มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงขาดความรู้ ความเข้าใจในกรณีที่เกิดภัยอันตรายขึ้น มีบุคคลหรือหน่วยงานใดบ้างที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ 


มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีทำงานร่วมกับผู้หญิงและเยาวชนหญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษาโดยการส่งต่อความรู้และส่งเสริมทักษะเพื่อให้พวกเธอมีความมั่นใจในตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากผู้อื่น และมีความมุ่งมั่นที่จะไขว่คว้าหาโอกาสที่ดียิ่งขึ้นให้กับชีวิต ผ่านการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็น เช่น การเรียนรู้จักตนเอง ทักษะชีวิต ทักษะทางด้านอาชีพ ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

วันนี้เราได้พันธมิตรจากบริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด มาจัดทำโครงการ Girl’s education Project ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มกับยาวชนหญิงจะได้รับประโยชน์จากโครงการเป้าหมาย 1,000 คน ครอบคลุม 15-20 โรงเรียน ในจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีษะเกษ 

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม

การจัดกิจกรรมมีรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) น้องๆ จะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ตอบคำถาม ผ่านการทำกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ (Preparing for Success) ระยะเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ค้นหาตัวเอง เรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกในอนาคตทั้งการศึกษาต่อและการเข้าสู่โลกของการทำงานอย่างปลอดภัยและตระหนักถึงทักษะที่จำเป็นในการทำงานที่ตนเองต้องเตรียมความพร้อม

2. กิจกรรมสิทธิของเราเรียกร้องได้ (Claim your Rights) ระยะเวลา 3 ชั่วโมง เป็นกิจกรรมที่น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยใกล้ตัวและภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน การเข้าถึงหรือติดต่อหน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการป้องกันตัวขั้นพื้นฐานผ่านการสาธิตและทดลองปฏิบัติในกิจกรรม


โดยสิ่งที่นักเรียนจะได้รับ 

1.การเรียนเพื่อรู้จักตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจตนเองและความต้องการของตนเองมาก ยิ่งขึ้น มีความรู้เกี่ยวกับทางเลือกในอนาคต ทั้งในเรื่อง การศึกษาต่อ การทำงาน และรู้จักงานและการหางานที่ปลอดภัยสำหรับตนเอง

2.เรียนรู้เกี่ยวกับภัยใกล้ตัว สิทธิและกฎหมายที่คุ้มครองตนเอง จะทำให้นักเรียนหญิงรู้จักหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยต่างๆ รวมถึงรู้จักวิธีการป้องกันตัวขั้นพื้นฐานที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

3.ทักษะชีวิตที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของตนเอง


ประโยชน์ของโครงการ

  • เยาวชนหญิงจะได้รับประโยชน์จากโครงการเป้าหมาย 1,000 คน ครอบคลุม 15-20 โรงเรียน ผ่านการทำกิจกรรม 15 กิจกรรม กิจกรรมละ 40- 50 คนต่อครั้ง
  • ได้เรียนรู้จักตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจตนเองและความต้องการของตนเองมากยิ่งขึ้น
  • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยใกล้ตัว สิทธิและกฎหมายที่คุ้มครองตนเองเกี่ยวข้องกับภัยอันตราย ความรุนแรง และหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยต่างๆ รวมถึงรู้จักวิธีการป้องกันตัวขั้นพื้นฐาน
  • มีความมั่นใจ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เกิดแรงบันดาลใจ กล้าแสดงออก ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน (บาท)
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ (นักเรียน 40-70คน ต่อกิจกรรม จำนวน 15 กิจกรรม)3,000 45,000
2.ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง (นักเรียน 40-70คน ต่อกิจกรรม จำนวน 15 กิจกรรม)3,00045,000
3.เอกสารประกอบ การจัดกิจกรรม (Training kit) (นักเรียน 40-70คน ต่อกิจกรรม จำนวน 15 กิจกรรม)3,000 45,000
4.ค่าเช่ารถและค่าน้ำมันไปยังโรงเรียนต่างๆ (บางโรงเรียนจัด 2 กิจกรรมต่อวัน) ค่าเดินทางของเจ้าหน้าที่  15 กิจกรรม 
45,000
5.ค่าใช้จ่ายภายในสำนักงานเพื่อติดต่อประสานงาน ตั้งแต่ระยะเวลาเริ่มโครงการจนจบโครงการ (ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้น)
10,000
6.ค่าบริหารจัดการ (ค่าวิทยากร เจ้าหน้าที่) ตั้งแต่ระยะเวลาเริ่มโครงการจนจบโครงการ จำนวน 3 คน และ 2 คนแบบกำหนดระยะเวลา
10,000
7.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

20,000
รวมเป็นเงิน

220,000


บริจาคให้
Girl’s education program by ESTEE LAUDER COMPANIES x Pratthanadee Foundation

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน