project เด็กและเยาวชน

มอบอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนบ้านมูเซอ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านมูเซอ ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนที่เป็นลูกหลานชาวเขากว่า 335 ชีวิต อุปกรณ์ต่างๆ เกือบหมดสภาพใช้งาน เพื่อเป็นการมอบโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายของเด็ก ระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์การกีฬาให้น้องๆ กัน

ระยะเวลาโครงการ ปัจจุบัน ถึง 31 มี.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: โรงเรียนบ้านมูเซอ หมู่ 5 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

20,847 บาท

เป้าหมาย

20,847 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 58

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบอุปกรณ์ศิลปะแก่โรงเรียนบ้านมูเซอ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

14 พฤษภาคม 2024

ทางผู้จัดทำโครงการได้มีการติดต่อซื้ออุปกรณ์การเรียนทางด้านศิลปะ เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนมูเซอ คุณครูและนักเรียนสามารถมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดส่งอุปกรณ์ไปยังโรงเรียนบ้านมูเซอ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มีอุปกรณ์บางส่วนถึงทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในวันที่ 25 เมษายน 2657 ทางโรงเรียนบ้านมูเซอได้รับอุปกรณ์การศึกษาด้านศิลปะ จากโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนบ้านมูเซอ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพัฒนศาสาตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ใช้แพลตฟอร์มเทใจดอทคอมในการดำเนินโครงงานระดมทุนส่งเสริมอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เป็นจำนวน 388 คน ซึ่งทุกคนจะได้รับอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนให้พัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นในชั้นเรียน และทางโรงเรียนหรือครอบครัวเองได้รับการแบ่งเบาภาระในการต้องจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ให้แก่นักเรียนและลูกหลาน

ดังนั้น โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนบ้านมูเซอ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านของโรงเรียน นักเรียน คุณครู รวมไปถึงครอบครัวของนักเรียนเอง เนื่องจากทางผู้จัดทำโครงการได้มองเห็นถึงสิ่งที่นักเรียนในโรงเรียนบ้านมูเซอมีและอยากสนับสนุน นั้นคือ ความสามารถทางด้านศิลปะ ได้เห็นจากในหลาย ๆ กิจกรรมที่โรงเรียนจัด และกิจกรรมภายนอก

ข้อเสนอแนะ โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนบ้านมูเซอ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มีดังนี้

  • การช่วยเหลือในครั้งถัดไปอาจเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนโดยตรง ผ่านการจัดกิจกรรมที่เชิญวิทยากร หรือประเด็นที่นักเรียนสนใจ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้สานต่อความสนใจของตนเอง
  • อาจมีการช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์พัฒนาคุณภาพชีวิต (เครื่องกรองน้ำ ห้องน้ำ ฯลฯ)
ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

“ ขอขอบพระคุณไปยังคณะทีมงานในโครงการเทใจดอทคอม ทุกท่านที่ได้ระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนด้านศิลปะให้แก่เด็กๆ นักเรียน ซึ่งอุปกรณ์การเรียนดังกล่าวล้วนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ทั้งนี้คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนนักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านศิลปะอย่างเต็มความสามารถ ทางโรงเรียนรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆ จึงขอขอบพระคุณทางโครงการเทใจมา ณ โอกาสนี้ ” นายพศิน ใบศล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวพิกุล แปงใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านมูเซอ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนเด็ก ชั้นอนุบาล - มัธยมตอนต้น ในโรงเรียนบ้านมูเซอ388 คนเด็กนักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในช่วงวัยของตนเอง และอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างจินตนาการ ความฝัน ให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต อุปกรณ์นี้ยังสามารถใช้กับนักเรียนในรุ่นถัดไปได้
โรงเรียนโรงเรียนบ้านมูเซอ1 โรงเรียนโรงเรียนบ้านมูเซอมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอต่อเด็กนักเรียนภายในโรงเรียน 
รูปภาพการดำเนินกิจกรรมอ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

โรงเรียนบ้านมูเซอ ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนที่เป็นลูกหลานชาวเขากว่า 335 ชีวิต อุปกรณ์ต่างๆ เกือบหมดสภาพใช้งาน เพื่อเป็นการมอบโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายของเด็ก ระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์การกีฬาให้น้องๆ กัน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัจจุบันโรงเรียนต่างๆ หลายโรงเรียนในประเทศไทย ยังขาดโอกาสทางการศึกษา ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้เข้าไปสนับสนุน แต่ในหลายโรงเรียนก็ยังขาดอุปกรณ์การเรียน การสอนที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน อาคารเรียน ทุนอาหารกลางวัน รวมทั้งการดูแลคุณภาพชีวิตของนักเรียน

ผู้จัดทำจึงริเริ่มโครงการส่งเสริมอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนบ้านมูเซอ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งมอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านมูเซอ ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีนักเรียนที่เป็นลูกหลานชาวเขามาเรียนหนังสือที่นี่ กว่า 335 ชีวิต อีกทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เกือบหมดสภาพใช้งาน เพื่อเป็นทุนการศึกษาและจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาต่างๆ เช่น ชุดโต๊ะปิงปองพร้อมอุปกรณ์ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล รวมถึงโต๊ะนักเรียน อุปกรณ์การเรียน เพื่อเป็นการมอบโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายของเด็ก ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

วิธีการแก้ปัญหาของโครงการโครงการส่งเสริมอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนบ้านมูเซอ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี้

1. เปิดรับบริจาคเงินร่วมกับโครงการส่งเสริมอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนบ้านมูเซอ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จากผู้ใหญ่ใจดีและบุคคลที่สนใจ โดยจะนำเงินที่ได้ไปจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬา และมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียน

2. ทำการบริจาควัสดุอุปกรณ์ อาทิ สื่อการเรียน อุปกรณ์กีฬา โดยต้องเป็นของที่มีประโยชน์และเป็นที่ต้องการของชุมชน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.สำรวจบริบทพื้นที่ และปัญหาที่พบในพื้นที่

2.จัดตั้งโครงการเพื่อดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่โครงการ

3.เริ่มระดมทุนภายใต้โครงการเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา

4.ติดตามและประเมินผลหลังจากนำเงินไปดำเนินโครงการแล้ว

5.เมื่อโครงการและการระดมทุนแล้วเสร็จจะมีการสรุปผลอีกครั้ง


ผู้รับผิดชอบโครงการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มอบอุปกรณ์ศิลปะแก่โรงเรียนบ้านมูเซอ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

14 พฤษภาคม 2024

ทางผู้จัดทำโครงการได้มีการติดต่อซื้ออุปกรณ์การเรียนทางด้านศิลปะ เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนมูเซอ คุณครูและนักเรียนสามารถมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดส่งอุปกรณ์ไปยังโรงเรียนบ้านมูเซอ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มีอุปกรณ์บางส่วนถึงทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในวันที่ 25 เมษายน 2657 ทางโรงเรียนบ้านมูเซอได้รับอุปกรณ์การศึกษาด้านศิลปะ จากโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนบ้านมูเซอ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพัฒนศาสาตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ใช้แพลตฟอร์มเทใจดอทคอมในการดำเนินโครงงานระดมทุนส่งเสริมอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เป็นจำนวน 388 คน ซึ่งทุกคนจะได้รับอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนให้พัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นในชั้นเรียน และทางโรงเรียนหรือครอบครัวเองได้รับการแบ่งเบาภาระในการต้องจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ให้แก่นักเรียนและลูกหลาน

ดังนั้น โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนบ้านมูเซอ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านของโรงเรียน นักเรียน คุณครู รวมไปถึงครอบครัวของนักเรียนเอง เนื่องจากทางผู้จัดทำโครงการได้มองเห็นถึงสิ่งที่นักเรียนในโรงเรียนบ้านมูเซอมีและอยากสนับสนุน นั้นคือ ความสามารถทางด้านศิลปะ ได้เห็นจากในหลาย ๆ กิจกรรมที่โรงเรียนจัด และกิจกรรมภายนอก

ข้อเสนอแนะ โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนบ้านมูเซอ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มีดังนี้

  • การช่วยเหลือในครั้งถัดไปอาจเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนโดยตรง ผ่านการจัดกิจกรรมที่เชิญวิทยากร หรือประเด็นที่นักเรียนสนใจ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้สานต่อความสนใจของตนเอง
  • อาจมีการช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์พัฒนาคุณภาพชีวิต (เครื่องกรองน้ำ ห้องน้ำ ฯลฯ)
ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

“ ขอขอบพระคุณไปยังคณะทีมงานในโครงการเทใจดอทคอม ทุกท่านที่ได้ระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนด้านศิลปะให้แก่เด็กๆ นักเรียน ซึ่งอุปกรณ์การเรียนดังกล่าวล้วนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ทั้งนี้คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนนักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านศิลปะอย่างเต็มความสามารถ ทางโรงเรียนรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆ จึงขอขอบพระคุณทางโครงการเทใจมา ณ โอกาสนี้ ” นายพศิน ใบศล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวพิกุล แปงใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านมูเซอ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนเด็ก ชั้นอนุบาล - มัธยมตอนต้น ในโรงเรียนบ้านมูเซอ388 คนเด็กนักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในช่วงวัยของตนเอง และอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างจินตนาการ ความฝัน ให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต อุปกรณ์นี้ยังสามารถใช้กับนักเรียนในรุ่นถัดไปได้
โรงเรียนโรงเรียนบ้านมูเซอ1 โรงเรียนโรงเรียนบ้านมูเซอมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอต่อเด็กนักเรียนภายในโรงเรียน 
รูปภาพการดำเนินกิจกรรมแผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 สมุดปกอ่อน สมุดสพฐ 40 แผ่น (12เล่ม/แพ็ค) (แพ็คละ 78 บาท) 29 แพ็ค 2,262.00
2 ดินสอเอลเฟ่น HB รุ่น 2002 (50 แท่ง) (กล่องละ 96 บาท) 7 กล่อง 672.00
3 ไม้บรรทัดเหล็ก ฟุตเหล็ก 15 ซม. (อันละ 10 บาท) 100 อัน 1,000.00
4 สีไม้มาสเตอร์อาร์ต 12 สี (กล่องละ 45 บาท) 50 กล่อง 2,250.00
5 สีเทียน 12 สี มาสเตอร์อาร์ต (กล่องละ 20 บาท) 20 กล่อง 400.00
6 ยางลบเอลเฟ่น (12 ก้อน/แพ็ค) (แพ็คละ 25 บาท) 20 แพ็ค 500.00
7 ปากกาลูกลื่นเอลเฟ่น (50 ด้าม) สีน้ำเงิน (กล่องละ 85 บาท) 7 กล่อง 595.00
8 แฟ้มซองพลาสติก No.405 ขนาด A4 Elephant (แพ็ค 12 ซอง) (ซองละ 35 บาท) 20 แพ็ค 700.00
9 ลูกฟุตบอลหนังPU (ลูกละ 165 บาท) 5 ลูก 825.00
10 ลูกวอลเลย์บอล FIVB Official Original Mikasa MVA200 (ลูกละ 119 บาท) 5 ลูก 595.00
11 ไม้แบดมินตัน FBT รุ่น DBL Power ไม้แบดคู่ (คู่ละ 255 บาท) 4 คู่ 1,020.00
12 ลูกขนไก่ ตราม้า HORSE Badminton (ลูกละ 26 บาท) 12 ลูก 312.00
13 ลูกตะกร้อ marathon (ลูกละ 65 บาท) 5 ลูก 325.00
14 สื่อการสอนสร้างสรรค์ เกมส์เศรษฐี (ชิ้นละ 50 บาท) 10 ชิ้น 500.00
15 สื่อการสอนสร้างสรรค์ โดมิโน่ (ชิ้นละ 50 บาท) 10 ชิ้น 500.00
16 สื่อการสอนสร้างสรรค์ บิงโก (ชิ้นละ 50 บาท) 10 ชิ้น 500.00
17 โปสเตอร์ความรู้ เช่น คำศัพท์ภาษอังกฤษ อาชีพ และอื่น ๆ (ชิ้นละ 25 บาท) 20 ชิ้น 500.00
18 กระดาษร้อยปอนด์ขนาดA4ชนิดเรียบเเละหยาบ (เเพ็คละ 150 บาท 12 เเพ็ค 1,800.00
19 พู่กันเบอร์7 (เเพ็คละ10อัน/ 160 บาท) 3 เเพ็ค 480.00
20 พู่กันเบอร์ 10 (เเพ็คละ10อัน/290 บาท) 3 เเพ็ค 870.00
21 สีน้ำมาสเตออาร์ท (กล่องละ 49 บาท) 30 กล่อง 1,470.00
22 ดินสอEE (กล่องละ12เเท่ง/ 219 บาท) 4 กล่อง 876.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
18,952.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
1,895.20

ยอดระดมทุน
20,847.20