project เด็กและเยาวชน

รักษาฟันฟรีให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลด้วยโครงการหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ

ร่วมสมทบทุนการออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อตรวจและรักษาฟันฟรี ให้เด็กด้อยโอกาส 1,200 คน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ

ระยะเวลาโครงการ ตลอดปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

805,308 บาท

เป้าหมาย

1,188,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 68%
251 วัน จำนวนผู้บริจาค 1,243

ร่วมสมทบทุนการออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อตรวจและรักษาฟันฟรี ให้เด็กด้อยโอกาส 1,200 คน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เด็กในพื้นที่ห่างไกลมากกว่า 80% มีปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก และพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงการบริการได้

ผลกระทบของโรคฟันผุในเด็กส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปาก เพราะหนึ่งในอาการของโรคฟันผุนั่นคือ เด็กจะปวดฟัน เคี้ยวอาหารไม่ได้ ส่งผลให้ร่างกายจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน จนกระทบต่อการเจริญเติบโต อีกทั้งอาการปวดฟันยังส่งผลต่อการนอนหลับและการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ล้วนกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กตัวเล็กๆ สามารถขัดขวางพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์และสติปัญญาได้  

มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พร้อมด้วยเหล่าพันธมิตร ได้เริ่มออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) ออกหน่วยให้บริการด้านทันตกรรมให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

ภายในรถทันตกรรมเคลื่อนที่จะมีเตียงทำฟันบนรถ 1 ยูนิต และมีเตียงทำฟันภาคสนาม 4 ยูนิต ให้บริการตรวจรักษาฟัน ครอบคลุมทั้งการเคลือบหลุมร่องฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ โดยกลุ่มเป้าหมายคือเด็กอายุ 8-18 ปีที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะออกหน่วยให้บริการเฉลี่ยปีละ 8 ครั้ง

กว่า 8 ปีที่ผ่านมา หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่และเหล่าพันธมิตรดังกล่าวนี้ ได้ขับเคลื่อนความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศเดินทางไปยังจังหวัดเหนือสุดจนถึงใต้สุดของประเทศ และเดินหน้าสานต่อพันธกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการและส่งมอบรอยยิ้มที่สดใสแก่เด็กๆ และได้ออกให้บริการตรวจรักษาฟันเด็กไปแล้วมากกว่า 43,000 คน เพื่อช่วยให้เด็กเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมอย่างทั่วถึง ดูแลสุขภาพฟันให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบก กองทักเรือ กองทัพอากาศ กำหนดแผนออกหน่วยประจำปี ให้สอดคล้องเป็นแผนเดียวกับตารางการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ
  2. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประสานงานผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด เพื่อกำหนดพื้นที่โรงเรียนที่เด็กนักเรียนยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมในแต่ละจังหวัด
  3. มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ดำเนินการสำรวจพื้นที่ออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัดตามแผนการดำเนินการ
  4. ประสานหน่วยงานราชการ และเหล่าพันธมิตรที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ช่วยทันตแพทย์อาสาจากโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทันตแพทย์อาสาจากมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ ตามโรงเรียนต่างๆ ตามแผนงานที่กำหนด
  5. มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ จัดเตรียมความพร้อมของรถทันตกรรมเคลื่อนที่ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ทางด้านทันตกรรม เพื่อพร้อมให้บริการแก่เด็กนักเรียน
  6. ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาฟัน ตามแผนการดำเนินงาน ภายในงานเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขจังหวัดมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขภาพฟันแก่เด็กนักเรียน เพื่อสุขภาพช่องปากและฟันที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์

เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โครงการนี้ ร่วมมือกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย / กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนและกรมแพทย์ของทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ / โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย)ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”ทำฟันฟรี เพื่อเด็กในพื้นที่ห่างไกล ทั้งสิ้น 2 ครั้ง (ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาฟันเด็ก 1 คน เฉลี่ยคนละ 900 บาท) 1200 1,080,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,080,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
108,000.00

ยอดระดมทุน
1,188,000.00

บริจาคให้
รักษาฟันฟรีให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลด้วยโครงการหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ

เลือกการบริจาค

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน