โครงการสุขภาพ

เติมใจเติมออกซิเจน... คุณตาคุณยาย

จัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนและอุปกรณ์การแพทย์ให้ผู้สูงอายุรายได้น้อย ได้เช่า/ยืมหมุนเวียนเพื่อการรักษาอาการเจ็บป่วย

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพ

ยอดบริจาคขณะนี้

176,859 Baht

เป้าหมาย

324,500 Baht
ดำเนินการไปแล้ว 55%
จำนวนผู้บริจาค 187

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ความประทับใจจากโครงการเติมใจเติมออกซิเจน... คุณตาคุณยายร้านคุณตาคุณยาย

19 มิถุนายน 2017

โครงการเติมใจเติมออกซิเจน... คุณตาคุณยายร้านคุณตาคุณยาย โดยโครงการเพื่อผู้สูงอายุ forOldy

โครงการเพื่อผู้สูงอายุ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผ่านกระบวนการกลุ่ม โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองรวมตัวกันในแต่ละชุมชน จัดให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในลักษณะเพื่อนเยี่ยมเพื่อน กองทุนอุ่นใจเพื่อการฌาปนกิจสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ จัดหาผู้อุปถัมภ์ให้ในกรณีผู้สูงอายุยากไร้ รวมทั้งร้านคุณตาคุณยาย บริการอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุมือสองจำหน่ายในราคาถูก โดยการรับบริจาคเครื่องมือ อุปกรณ์ แล้วนำมาทำความสะอาดปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน  และบริการแก่สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุและผู้สูงอายุรายได้น้อยทั่วไปในลักษณะเช่า ในระยะสั้นและระยาว และนำรายได้ทั้งหมดดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามเป้าหมาย

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการ

ในนามผู้สูงอายุผู้รับประโยชน์จากโครงการเพื่อผู้สุงอายุ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจน ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยหรือยากไร้ได้มีโอกาสใช้เครื่องช่วยหายใจ เมื่อต้องการกลับมาพักฟื้นหรือรักษาตัวต่อที่บ้านได้ง่ายขึ้น รวมทั้งทำให้ลดความตึงเครียด ความกังวลใจในการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนของผู้สูงอายุและครอบครัว โดยทางโครงการฯ จะได้นำเงินที่ได้รับการสนับสนุนผ่านเทใจจำนวน 151,884.-บาท (หลังจากหักค่าธรรมเนียม) จัดการซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนและบริการให้เช่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว จำนวน 5 เครื่อง ดังนี้

1.ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง

2.ขนาด 8 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง

3.ขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

พร้อมทั้งจะนำเงินจำนวนหนึ่งซ่อมแซมเครื่องผลิตออกซิเจนที่มีผู้บริจาคมาแล้วจำนวน 4 เครื่อง

นางสาวอรนุช เลิศกุลดิลก

ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการ 

อ่านเพิ่มเติม »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ที่มา/ความสำคัญโครงการ

สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ผู้สูงวัยเมื่อมีอายุมากขึ้น การเจ็บป่วยเนื่องจากความเสื่อมของอวัยวะร่างกายเป็นสิ่งที่ตามมาร้านคุณตาคุณยายเกิดขึ้นจากความต้องการอุปกรณ์เครื่องใช้ของผู้สูงอายุที่ยากจนและการคำนึงถึงผู้สูงอายุอื่นๆ ที่ต้องการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในยามที่เจ็บป่วยและไม่มีเงินเพียงพอต่อการจัดหาอุปกรณ์ใหม่และมีราคาแพง เนื่องจากไม่ได้มีตรียมตัวในเรื่องการดูแลตัวเองในยามชรา ประกอบกับความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจของสมาชิกในครอบครัว

จากการดำเนินการกิจการร้านคุณตาคุณยาย พบว่า ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเมื่อจะต้องออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เตียงนอนผู้ป่วย เครื่องผลิตออกซิเจน เป็นต้น  ซึ่งหากจะต้องซื้อหาในเวลาคราวเดียวกันก็จะต้องใช้เงินจำนวนมาก โดยเฉพาะเครื่องผลิตออกซิเจน เตียงสำหรับผู้ป่วย และ รถเข็นในผู้สูงอายุบางคนก็ไม่ได้ใช้ในระยะยาว ประกอบกับมีผู้บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนมีจำนวนน้อยมาก จึงทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุที่ป่วยและต้องการใช้

โครงการเพื่อผู้สูงอายุ – forOldy เกิดขึ้นจากการกลุ่มคนเล็กๆ ที่มีปรารถนาให้ผู้สูงอายุในสังคมไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมร้านคุณตาคุณยาย เพื่อเป็นกิจกรรมระดมทุน ในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม โดยรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุมือสอง อาทิเช่น เตียงผู้ป่วย รถเข็นนั่ง วอล์คเกอร์ ไม้เท้า เป็นต้น

โดยจัดการบริการให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุทั่วไปที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ชีวิตประจำวันได้สะดวกสบายขึ้น ในลักษณะการเช่าระยะสั้น/ระยะยาว  หาผู้อุปถัมภ์ให้หรือจำหน่าย และนำรายได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเมืองไว้สำหรับให้ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายในชุมชนเมืองจำนวน  245 คน 6 ชุมชน ในเขตสายไหม คันนายาวและสาทร หรือผู้สูงอายุทั่วไปที่มีรายได้น้อยที่ป่วย ต้องการรับออกซิเจนอย่างต่อเนื่องโดยการให้เช่ายืมหมุนเวียนกันเพื่อจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันและมีค่าเช่าเป็นเงินสำรองไว้สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องให้มีอายุการใช้งานได้นานที่สุดและนำรายได้ส่วนหนึ่งไปดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเมือง

ประโยชน์ของโครงการ

  1. โครงการเพื่อผู้สูงอายุโดย ร้านคุณตาคุณยายมีเครื่องผลิตออกซิเจน บริการแก่ผู้สูงอายุสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนเมืองและผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เช่ายืมใช้ยามเจ็บป่วยและต้องการรับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง
  2. ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยมีโอกาสในการใช้อุปกรณ์ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ช่วยลดความเครียดในการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนตามที่แพทย์สั่งและผู้สูงอายุที่ป่วยต้องรับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง
  3. การหมุนเวียนใช้เครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องดูดเสมหะ ทำให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้งานอย่างเต็มที่ ต่อเนื่องและคุ้มค่า

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ

  1. ระดมเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน  3  เครื่อง 
  2. จัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนแบบ 5 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง และ 10 ลิตร  จำนวน 2 เครื่อง
  3. บริการให้เช่า/ยืมใช้เครื่องผลิตออกซิเจน แก่ผู้สูงอายุที่ป่วยและต้องการรับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง
  4. สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ www.foroldy.com www.facebook.com/foroldy
  5. สนใจบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ www.facebook.com/foroldy

สมาชิกภายในทีม

นางสาวอรนุช  เลิศกุลดิลก ผู้ก่อตั้งโครงการ
นางศิราพร  แก้วสมบัติ ผู้อำนวยการมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน  
E-mail: foroldy@gmail.com E-mail: ann@helpwithoutfrontiers.org

ภาคี

ความประทับใจจากโครงการเติมใจเติมออกซิเจน... คุณตาคุณยายร้านคุณตาคุณยาย

19 มิถุนายน 2017

โครงการเติมใจเติมออกซิเจน... คุณตาคุณยายร้านคุณตาคุณยาย โดยโครงการเพื่อผู้สูงอายุ forOldy

โครงการเพื่อผู้สูงอายุ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผ่านกระบวนการกลุ่ม โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองรวมตัวกันในแต่ละชุมชน จัดให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในลักษณะเพื่อนเยี่ยมเพื่อน กองทุนอุ่นใจเพื่อการฌาปนกิจสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ จัดหาผู้อุปถัมภ์ให้ในกรณีผู้สูงอายุยากไร้ รวมทั้งร้านคุณตาคุณยาย บริการอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุมือสองจำหน่ายในราคาถูก โดยการรับบริจาคเครื่องมือ อุปกรณ์ แล้วนำมาทำความสะอาดปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน  และบริการแก่สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุและผู้สูงอายุรายได้น้อยทั่วไปในลักษณะเช่า ในระยะสั้นและระยาว และนำรายได้ทั้งหมดดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามเป้าหมาย

ความประทับใจจากเจ้าของโครงการ

ในนามผู้สูงอายุผู้รับประโยชน์จากโครงการเพื่อผู้สุงอายุ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจน ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยหรือยากไร้ได้มีโอกาสใช้เครื่องช่วยหายใจ เมื่อต้องการกลับมาพักฟื้นหรือรักษาตัวต่อที่บ้านได้ง่ายขึ้น รวมทั้งทำให้ลดความตึงเครียด ความกังวลใจในการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนของผู้สูงอายุและครอบครัว โดยทางโครงการฯ จะได้นำเงินที่ได้รับการสนับสนุนผ่านเทใจจำนวน 151,884.-บาท (หลังจากหักค่าธรรมเนียม) จัดการซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนและบริการให้เช่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว จำนวน 5 เครื่อง ดังนี้

1.ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง

2.ขนาด 8 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง

3.ขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

พร้อมทั้งจะนำเงินจำนวนหนึ่งซ่อมแซมเครื่องผลิตออกซิเจนที่มีผู้บริจาคมาแล้วจำนวน 4 เครื่อง

นางสาวอรนุช เลิศกุลดิลก

ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการ 

แผนการใช้เงินบริจาค

รายการ ราคาต่อหน่วย จำนวน ราคารวม (บาท)
1.เครื่องผลิตออกซิเจน  (5 ลิตร) 35,000 1 35,000
2.เครื่องผลิตออกซิเจน  (10 ลิตร) 45,000 2 90,000
3.เตียงผู้ป่วย 22,000 5 110,000
4.รถเข็น 12,000 5 60,000
3.ค่าดำเนินการเทใจดอทคอม 10%     29,500
รวม     324,500