project เด็กและเยาวชน ภัยพิบัติ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่วัดโฉมศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

มูลนิธิราชพฤกษ์เปิดระดมทุนจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อส่งมอบไปยังพระครูปลัดสุรพล วัดโฉมศรี ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมทั้งวัดและพื้นที่โรงเรียนศรีอุดมวิทยา ซึ่งเป็นพื้นที่พักพิงให้กับเด็กกำพร้ามากกว่า 220 คน

ระยะเวลาโครงการ 05 ต.ค. 2564 ถึง 31 ต.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (วัดโฉมศรี)

ยอดบริจาคขณะนี้

221,550 บาท

เป้าหมาย

55,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 403%
จำนวนผู้บริจาค 20

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 420 ครอบครัว

12 พฤศจิกายน 2021

 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ได้ระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับโครงการการเทใจเพื่อช่วยกลุ่มเด็กเปราะบางที่ยังต้องการความช่วยเหลือเรื่องอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค โดยนำเงินที่ได้รับบริจาคไปจัดซื้ออาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค และนำไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยดังนี้

 กลุ่มที่ 1 ผู้ประสบภัยน้ำท่วมวัดโฉมศรีและโรงเรียนศรีอุดมวิทยา ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นกลุ่มเด็กกำพร้าที่ทางวัดดูแลอยู่จำนวน 220 คน และยังมีพระและญาติโยมที่มาพักพิงที่วัดในช่วงน้ำท่วมด้วย สำหรับวัดโฉมศรีและโรงเรียนศรีอุดมวิทยาเป็นโรงเรียนการกุศลที่ช่วยรับดูแลเด็กชาวเขา ชาวม้ง จากจังหวัดตาก ที่จังหวัดไม่สามารถรองรับได้ จึงส่งเด็กมาให้ทางวัดและโรงเรียนช่วยรับดูแล โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐเพียงส่วนหนึ่งและเงินบริจาคจากญาติโยม แต่พอน้ำท่วม ไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือ จึงกำลังขาดแคลนอาหารสด อาหารแห้งอย่างหนัก

 กลุ่มที่ 2 ครอบครัวอุปถัมภ์ของสหทัยมูลนิธิ ภายใต้โครงการครอบครัวอุปการะ ที่ทางสหทัยมูลนิธิจัดหาครอบครัวที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กที่มีปัญหาครอบครัว อายุระหว่าง แรกเกิด-6 ปีเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้ต้องเข้ารับการเลี้ยงดูในสถานสงเคราะห์ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ของสหทัยมีประมาณ 150 คน (1 คน /1 บ้าน) อายุ 2-7 ขวบ 50 คน และเด็กเล็กเบบี๋ 100 คน ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนี้ มีครอบครัวอุปถัมภ์ 150 ครอบครัว และเครือญาติของครอบครัวอุปถัมภ์ที่อยู่ละแวกเดียวกัน อีก 50 ครอบครัว รวม 200 ครอบครัว ที่ประสบภัยน้ำท่วม

สรุปการดำเนินงาน

1. ประสานงานกับกลุ่มผู้ประสบภัย เพื่อตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ความเดือดร้อน ความต้องการการช่วยเหลือในด้านใดบ้าง จำนวนคนที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมไปถึงประสานแหล่งเกษตรกรในการจัดซื้ออาหารสด อาทิ กลุ่มสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

2. เปิดระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 มูลนิธิฯ ได้รับเงินบริจาคผ่านโครงการเทใจดอมคอม และเงินบริจาคโดยตรงกับมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

3. วางแผนการจัดซื้อสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มูลนิธิฯ ได้จัดสรรเงินบริจาคออกเป็น 3 ส่วน คือ

  1.  ซื้ออาหารสด อาหารแห้ง อาทิ ข้าวสาร ผักสด เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ เครื่องปรุงประกอบอาหาร
  2.  ของใช้ประจำวัน อาทิ สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน แพมเพิส และยารักษาโรค
  3.  ปัจจัยและกองทุน สำหรับซ่อมแซมบ้าน

4. ส่งมอบของให้ผู้ประสบภัย

  1.  มอบของช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมวัดโฉมศรีและโรงเรียนศรีอุดมวิทยา ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม 2564 และครั้งที่ 2 วันที่ 28 ตุลาคม 2564
  2.  มอบของบริจาคให้ครอบครัวอุปถัมภ์ของสหทัยมูลนิธิ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 10-17 ตุลาคม 2564

5. ติดตามและรายงานผล มูลนิธิฯ ลงพื้นที่มอบของบริจาค ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและผู้ได้รับผลกระทบด้วยตัวเอง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ความประทับใจจากผู้ที่ได้รับ


ภาพประกอบ

มอบของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมวัดโฉมศรี จ.สิงห์บุรี ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม 2564 

มอบของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมวัดโฉมศรี จ.สิงห์บุรี ครั้งที่ 2 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 

มอบของบริจาคให้ครอบครัวอุปถัมภ์ของสหทัยมูลนิธิ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 10-17 ตุลาคม 2564


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ระดมทุนเพื่อจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค นำไปส่งมอบยังพระครูปลัดสุรพล ที่วัดโฉมศรี ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งที่วัดกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมวัดและโรงเรียนศรีอุดมวิทยา ขณะนี้ทางวัดกำลังขาดแคลนอาหารที่จะจัดเลี้ยงเด็กกำพร้าที่วัดรับดูแลอยู่ 220 คน เป็นนักเรียนชาวเขา ม้ง จากอุ้มผาง จ.ตาก แต่ที่จังหวัดไม่สามารถรองรับนักเรียนได้หมดจึงส่งเด็กมาที่สิงห์บุรี โดยรัฐให้เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กวันละ 20 บาทต่อคน เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ และเงินบริจาคจากญาติโยม แต่พอน้ำท่วม ไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือ จึงกำลังขาดแคลนอาหารสดอาหารแห้งอย่างหนัก

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุน เพื่อช่วยเหลือ 2 ส่วน

1. ระดมทุนเพื่อช่วยจัดหาอาหารสด อาหารแห้งในช่วงเดือนตุลาคม

2. ช่วยมอบปัจจัยเพื่อเป็นค่ายารักษาโรคสำหรับเด็กๆ และค่าซ่อมแซม บำรุงวัดหลังน้ำท่วม


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. มูลนิธิได้มีการติดต่อสอบถามข้อมูลกับพระที่วัดว่าสถานการณ์น้ำท่วมเป็นอย่างไร มีเด็ก พระ ญาติโยมอยู่กันกี่คน และต้องการความช่วยเหลือใดบ้าง

2. มูลนิธิได้มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อนำของไปมอบด้วยตนเอง ได้เห็นสภาพพื้นที่จริง ช่วงที่น้ำท่วมนี้เส้นทางเข้าออกลำบาก ต้องเช่าเรือเพื่อเดินทางเข้าออกวัด ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อออกมาหาของสดไปประกอบอาหาร

3. มูลนิธิได้ประสานหาของสด ผัก ไข่ไก่ จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์อู่ทอง สุพรรณบุรี เพื่ออุดหนุนชาวบ้านด้วยอีกทางหนึ่ง และจะจัดหาของแห้งเพิ่มเติม อาทิ มาม่า ปลากระป๋อง ไส้กรอก น้ำมัน ซอสปรุงรสเพิ่มด้วย


ติดตามรายละเอียด รายงานผลและการเงินได้ทาง Facebook มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

8 ตุลาคม 2021

หลังจากที่เปิดระดมทุนและมียอดบริจาคเข้ามาเกินกว่าเป้าหมาย มูลนิธิจึงขอรายงานความคืบหน้าแผนการใช้เงินบริจาคดังต่อไปนี้

1. นำเงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมวัดโฉมศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ตามที่ได้ให้รายละเอียดไว้

2. ให้การช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ของสหทัยมูลนิธิ ภายใต้โครงการครอบครัวอุปการะ ที่ทางสหทัยมูลนิธิจัดหาครอบครัวที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กที่มีปัญหาครอบครัว อายุระหว่าง แรกเกิด-6 ปีเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้ต้องเข้ารับการเลี้ยงดูในสถานสงเคราะห์ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน

3. นำเงินบริจาคไปจัดทำถุงยังชีพส่งไปช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ของสหทัยและเครือญาติ รวมทั้งสิ้น 200 ครอบครัว
- เป็นค่าขนมและแพมเพิสสำหรับเด็กๆ จำนวนประมาณ 150 คน เด็กอายุ 2-7 ขวบ 50 คน และเด็กทารก 100 คน
- ให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด

สภาพสถานการณ์น้ำท่วม อัพเดทวันที่ 7 ตุลาคม 2564


ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 420 ครอบครัว

12 พฤศจิกายน 2021

 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ได้ระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับโครงการการเทใจเพื่อช่วยกลุ่มเด็กเปราะบางที่ยังต้องการความช่วยเหลือเรื่องอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค โดยนำเงินที่ได้รับบริจาคไปจัดซื้ออาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค และนำไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยดังนี้

 กลุ่มที่ 1 ผู้ประสบภัยน้ำท่วมวัดโฉมศรีและโรงเรียนศรีอุดมวิทยา ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นกลุ่มเด็กกำพร้าที่ทางวัดดูแลอยู่จำนวน 220 คน และยังมีพระและญาติโยมที่มาพักพิงที่วัดในช่วงน้ำท่วมด้วย สำหรับวัดโฉมศรีและโรงเรียนศรีอุดมวิทยาเป็นโรงเรียนการกุศลที่ช่วยรับดูแลเด็กชาวเขา ชาวม้ง จากจังหวัดตาก ที่จังหวัดไม่สามารถรองรับได้ จึงส่งเด็กมาให้ทางวัดและโรงเรียนช่วยรับดูแล โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐเพียงส่วนหนึ่งและเงินบริจาคจากญาติโยม แต่พอน้ำท่วม ไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือ จึงกำลังขาดแคลนอาหารสด อาหารแห้งอย่างหนัก

 กลุ่มที่ 2 ครอบครัวอุปถัมภ์ของสหทัยมูลนิธิ ภายใต้โครงการครอบครัวอุปการะ ที่ทางสหทัยมูลนิธิจัดหาครอบครัวที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กที่มีปัญหาครอบครัว อายุระหว่าง แรกเกิด-6 ปีเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้ต้องเข้ารับการเลี้ยงดูในสถานสงเคราะห์ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ของสหทัยมีประมาณ 150 คน (1 คน /1 บ้าน) อายุ 2-7 ขวบ 50 คน และเด็กเล็กเบบี๋ 100 คน ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนี้ มีครอบครัวอุปถัมภ์ 150 ครอบครัว และเครือญาติของครอบครัวอุปถัมภ์ที่อยู่ละแวกเดียวกัน อีก 50 ครอบครัว รวม 200 ครอบครัว ที่ประสบภัยน้ำท่วม

สรุปการดำเนินงาน

1. ประสานงานกับกลุ่มผู้ประสบภัย เพื่อตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ความเดือดร้อน ความต้องการการช่วยเหลือในด้านใดบ้าง จำนวนคนที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมไปถึงประสานแหล่งเกษตรกรในการจัดซื้ออาหารสด อาทิ กลุ่มสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

2. เปิดระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 มูลนิธิฯ ได้รับเงินบริจาคผ่านโครงการเทใจดอมคอม และเงินบริจาคโดยตรงกับมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

3. วางแผนการจัดซื้อสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มูลนิธิฯ ได้จัดสรรเงินบริจาคออกเป็น 3 ส่วน คือ

  1.  ซื้ออาหารสด อาหารแห้ง อาทิ ข้าวสาร ผักสด เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ เครื่องปรุงประกอบอาหาร
  2.  ของใช้ประจำวัน อาทิ สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน แพมเพิส และยารักษาโรค
  3.  ปัจจัยและกองทุน สำหรับซ่อมแซมบ้าน

4. ส่งมอบของให้ผู้ประสบภัย

  1.  มอบของช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมวัดโฉมศรีและโรงเรียนศรีอุดมวิทยา ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม 2564 และครั้งที่ 2 วันที่ 28 ตุลาคม 2564
  2.  มอบของบริจาคให้ครอบครัวอุปถัมภ์ของสหทัยมูลนิธิ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 10-17 ตุลาคม 2564

5. ติดตามและรายงานผล มูลนิธิฯ ลงพื้นที่มอบของบริจาค ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและผู้ได้รับผลกระทบด้วยตัวเอง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ความประทับใจจากผู้ที่ได้รับ


ภาพประกอบ

มอบของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมวัดโฉมศรี จ.สิงห์บุรี ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม 2564 

มอบของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมวัดโฉมศรี จ.สิงห์บุรี ครั้งที่ 2 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 

มอบของบริจาคให้ครอบครัวอุปถัมภ์ของสหทัยมูลนิธิ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 10-17 ตุลาคม 2564


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหาร ของสด ของแห้ง เครื่องปรุงอาหาร และมอบปัจจัยบำรุงซ่อมแซมวัดตามความเหมาะสมหลังสถานการณ์น้ำคลี่คลาย 220 คน 50,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
50,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
5,000.00

ยอดระดมทุน
55,000.00