โครงการสุขภาพ

กินปลาเก่ง

ขาดโปรตีน ขาดชีวิต โปรตีนคือสารอาหารสำคัญในการเจริญเติบโต มาช่วยนำปลาสลิดแหล่งโปรตีนชั้นดีและพันธุ์ปลาสลิดให้น้อง ๆ ไว้เพาะเลี้ยงเพื่อให้เป็นแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืนแก่ชุมชน

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านจำปานวง จังหวัดศรีษะเกษ

ยอดบริจาคขณะนี้

7,520 บาท

เป้าหมาย

38,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 20%
34 วัน จำนวนผู้บริจาค 16


เด็ก 40 ชีวิตในโรงเรียนจำปานวง ส่วนใหญ่จำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายได้กินปลาอิ่มท้องเมื่อไหร่

แถมโรงเรียนยังเพิ่งมีน้ำใช้หลังจากแห้งแล้งมากว่า 24 ปี

เด็ก ๆ มีพัฒนาการทั้ง 4 มิติไม่สมกับการเจริญเติบโตตามวัย เพราะขาดโปรตีนซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญ เราอยากให้เด็ก ๆ ได้อิ่มอร่อยกับปลาสลิด หลงรักแหล่งโปรตีนจากเนื้อปลา และมาช่วยให้เด็ก ๆ มีความรู้ทางด้านโภชนาการและมีแหล่งโปรตีนเพื่อบริโภคอย่างยั่งยืน และยังสามารถต่อยอด เป็นอาชีพ สร้างรายได้เข้าชุมชน ลดภาวะโรคร้ายต่าง ๆ ได้ในอนาคตอีกด้วย

เราจึงอยากสร้างความยั่งยืนทางอาหารให้แก่โรงเรียนนี้ ให้เด็ก 40 คนมีโปรตีนกิน ด้วยการจัดซื้อพันธุ์ปลาสลิด อาหารปลา พร้อมอุปกรณ์การเลี้ยงให้โรงเรียนแหล่งโปรตีนของตัวเอง

โดยเราจะระดมทุนจัดซื้อพันธุ์ปลาสลิด 3,000 ตัว พร้อมอุปกรณ์การทำบ่อปลา อาทิ ค่าสร้างโรงเรือนและล้อมรั้ว ตาข่ายกรองแสง สวิงจับปลาและถังลำเลียงปลา

นอกจากนี้เพื่อให้แหล่งอาหารนี้มีอายุที่ยาวนานถึง เราจะซื้อตู้อบแห้งด้วยพลังแสงอาทิตย์ESIGMA เพื่อถนอมแหล่งโปรตีนนี้ได้ยาวนานขึ้น


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1 ระดมทุนผ่านเทใจ

2 จัดซื้อพันธุ์ปลาสลิด/ อาหารปลา / อุปกรณ์การเลี้ยงปลา

3 จัดซื้อปลาสลิดแดดเดียวสำหรับเลี้ยงอาหารน้อง ๆ

4 ทีมและอาสาสมัครนัดหมายเพื่อลงพื้นที่ 

5 ทีม อาสาสมัคร และโรงเรียน ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการ และ คุณประโยชน์ทางอาหารของปลาสลิด และเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ

6 ติดตามผลการเพาะเลี้ยงปลาสลิด และการบริโภคปลาสลิดของนักเรียนกับทางโรงเรียนสัปดาห์และครั้ง 

7 4ภาย 1 เดือนหลังวันหลังพื้นที่ ทีมลงพื้นที่อีกรอบเพื่อวัดมวลโปรตีนและพัฒนาการทางร่างกายของเด็ก ๆ พร้อมนักโภชนาการ


ทุกท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ https://www.facebook.com/foodhuntergroup/


ประโยชน์ของโครงการ

- สร้างความรู้เรื่องโภชนาการให้แก่เด็ก ๆ

- สร้างแหล่งโปรตีนแบบยั่งยืนให้กับเด็ก ๆ

- สร้างให้โรงเรียนเป็นแหล่งต้นแบบในการผลิตแหล่งโปรตีนเพื่อการบริโภคที่เข้าถึงได้ - สร้างให้โรงเรียนเป็นแหล่งพันธุ์ปลาสลิดของหมู่บ้าน / ตำบล

- สร้างนิสัยการรู้จักบริโภคหรือหลีเลี่ยงให้กับนักเรียนอันนำมาซึ่งสุขภาพที่ดี

- สร้างให้เด็กเกิดสุขภาพที่ดี ลดสาเหตุการขาดสมาธิในการเรียน/ ทำกิจกรรมประจำวัน / ห่างไกลโรค

- ลดความเสี่ยงโรคอ้วนและเบาหวานในเด็ก อันเกิดมาจากการบริโภคแป้งมากเกิดไปซึ่งไม่ใช่สารอาหารหลักในการเจริญเติบโต

- ลดภาวะการขาดสารอาหาร

- ลดต้นทุนในการจัดซื้ออาหารของโรงเรียนเพื่อได้นำงบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่น

- เด็ก ๆ และชุมชนสามารถยึดเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้ครัวเรือนได้ - สร้างทัศนคติการกินอยู่อย่างพอเพียง คือ พอประมาณ/ มีเหตุผล และ มีภูมิคุ้มกันในตัว


สมาชิกภายในทีม

- นายกฤษณ์ แสงวิเชียร (ติดต่อ โทร 085-685-4994 / e-mail: krit@sukho.net)

- นายสหรัฐ ฉิมพินิจ (ติดต่อ โทร 097-274-4999 / e-mail: naradathailand@gmail.com)

-นางสาวอิสรียาภรณ์ ประดับเวทย์ (ติดต่อ โทร 082-786-3934 / e-mail: isreyah1983@gmail.com)  


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
1.พันธุ์ปลาสลิด3,000 ตัว2,000
2.ค่าอุปกรณ์สำหรับบ่อเพาะเลี้ยง ลึก 1 เมตร กว้าง x ยาว 8 เมตร125,000
3.ตู้อบแห้งด้วยพลังแสงอาทิตย์ESIGMA 18,000
4.ค่าธรรมเนียมเทใจ 10% 
3,500
รวม
38,500


บริจาคให้
กินปลาเก่ง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน