โครงการสุขภาพ

กินปลาเก่ง

ขาดโปรตีน ขาดชีวิต โปรตีนคือสารอาหารสำคัญในการเจริญเติบโต มาช่วยนำปลาสลิดแหล่งโปรตีนชั้นดีและพันธุ์ปลาสลิดให้น้องๆ ไว้เพาะเลี้ยงเพื่อให้เป็นแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืนแก่ชุมชน

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบ้านจำปานวง จังหวัดศรีษะเกษ

ยอดบริจาคขณะนี้

40,590 บาท

เป้าหมาย

38,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 105%
จำนวนผู้บริจาค 42

สำเร็จแล้ว

เด็ก 40 ชีวิตในโรงเรียนจำปานวง ส่วนใหญ่จำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายได้กินปลาอิ่มท้องเมื่อไหร่

แถมโรงเรียนยังเพิ่งมีน้ำใช้หลังจากแห้งแล้งมากว่า 24 ปี

เด็กๆ มีพัฒนาการทั้ง 4 มิติไม่สมกับการเจริญเติบโตตามวัย เพราะขาดโปรตีนซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญ เราอยากให้เด็ก ๆ ได้อิ่มอร่อยกับปลาสลิด หลงรักแหล่งโปรตีนจากเนื้อปลา และมาช่วยให้เด็กๆ มีความรู้ทางด้านโภชนาการและมีแหล่งโปรตีนเพื่อบริโภคอย่างยั่งยืน และยังสามารถต่อยอด เป็นอาชีพ สร้างรายได้เข้าชุมชน ลดภาวะโรคร้ายต่างๆ ได้ในอนาคตอีกด้วย

เราจึงอยากสร้างความยั่งยืนทางอาหารให้แก่โรงเรียนนี้ ให้เด็ก 40 คนมีโปรตีนกิน ด้วยการจัดซื้อพันธุ์ปลาสลิด อาหารปลา พร้อมอุปกรณ์การเลี้ยงให้โรงเรียนแหล่งโปรตีนของตัวเอง

โดยเราจะระดมทุนจัดซื้อพันธุ์ปลาสลิด 3,000 ตัว พร้อมอุปกรณ์การทำบ่อปลา อาทิ ค่าสร้างโรงเรือนและล้อมรั้ว ตาข่ายกรองแสง สวิงจับปลาและถังลำเลียงปลา

นอกจากนี้เพื่อให้แหล่งอาหารนี้มีอายุที่ยาวนานถึง เราจะซื้อตู้อบแห้งด้วยพลังแสงอาทิตย์ ESIGMA เพื่อถนอมแหล่งโปรตีนนี้ได้ยาวนานขึ้น

เด็กๆ กินแป้งเพื่อให้อิ่มท้องเท่านั้น

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ระดมทุนผ่านเทใจ
 2. จัดซื้อพันธุ์ปลาสลิด/ อาหารปลา / อุปกรณ์การเลี้ยงปลา
 3. จัดซื้อปลาสลิดแดดเดียวสำหรับเลี้ยงอาหารน้องๆ
 4. ทีมและอาสาสมัครนัดหมายเพื่อลงพื้นที่ 
 5. ทีม อาสาสมัคร และโรงเรียน ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการ และ คุณประโยชน์ทางอาหารของปลาสลิด และเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ
 6. ติดตามผลการเพาะเลี้ยงปลาสลิด และการบริโภคปลาสลิดของนักเรียนกับทางโรงเรียนสัปดาห์และครั้ง 
 7. ภาย 1 เดือนหลังวันหลังพื้นที่ ทีมลงพื้นที่อีกรอบเพื่อวัดมวลโปรตีนและพัฒนาการทางร่างกายของเด็กๆ พร้อมนักโภชนาการ

สภาพพื้นที่บ่อตามจริงของโรงเรียนจำปานวง

ประโยชน์ของโครงการ

 • สร้างความรู้เรื่องโภชนาการให้แก่เด็กๆ
 • สร้างแหล่งโปรตีนแบบยั่งยืนให้กับเด็กๆ
 • สร้างให้โรงเรียนเป็นแหล่งต้นแบบในการผลิตแหล่งโปรตีนเพื่อการบริโภคที่เข้าถึงได้ - สร้างให้โรงเรียนเป็นแหล่งพันธุ์ปลาสลิดของหมู่บ้าน / ตำบล
 • สร้างนิสัยการรู้จักบริโภคหรือหลีเลี่ยงให้กับนักเรียนอันนำมาซึ่งสุขภาพที่ดี
 • สร้างให้เด็กเกิดสุขภาพที่ดี ลดสาเหตุการขาดสมาธิในการเรียน/ ทำกิจกรรมประจำวัน / ห่างไกลโรค
 • ลดความเสี่ยงโรคอ้วนและเบาหวานในเด็ก อันเกิดมาจากการบริโภคแป้งมากเกิดไปซึ่งไม่ใช่สารอาหารหลักในการเจริญเติบโต
 • ลดภาวะการขาดสารอาหาร
 • ลดต้นทุนในการจัดซื้ออาหารของโรงเรียนเพื่อได้นำงบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่น
 • เด็กๆ และชุมชนสามารถยึดเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้ครัวเรือนได้
 • สร้างทัศนคติการกินอยู่อย่างพอเพียง คือ พอประมาณ/ มีเหตุผล และ มีภูมิคุ้มกันในตัว

มาสร้างความสมบูรณ์ให้น้องได้มีโปรตีนกินกันเถอะ

สมาชิกภายในทีม

 • นายกฤษณ์ แสงวิเชียร (ติดต่อ โทร 085-685-4994 / e-mail: krit@sukho.net)
 • นายสหรัฐ ฉิมพินิจ (ติดต่อ โทร 097-274-4999 / e-mail: naradathailand@gmail.com)
 • นางสาวอิสรียาภรณ์ ประดับเวทย์ (ติดต่อ โทร 082-786-3934 / e-mail: isreyah1983@gmail.com)  
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
1.พันธุ์ปลาสลิด3,000 ตัว2,000
2.ค่าอุปกรณ์สำหรับบ่อเพาะเลี้ยง ลึก 1 เมตร กว้าง x ยาว 8 เมตร125,000
3.ตู้อบแห้งด้วยพลังแสงอาทิตย์ ESIGMA 18,000
4.ค่าธรรมเนียมเทใจ 10% 
3,500
รวม
38,500