project ผู้พิการและผู้ป่วย

อาคารปฐมพยาบาลให้ชาวอมก๋อย

จัดฝึกอบรมวิธีการปฐมพยาบาลให้ชาวบ้านบ้านห้วยยาว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พร้อมสร้างสร้างอาคารปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน

ยอดบริจาคขณะนี้

106,400 บาท

เป้าหมาย

100,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 106%
จำนวนผู้บริจาค 92

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

รายงานความคืบหน้าอาคารปฐมพยาบาลให้ชาวอมก๋อย

4 มิถุนายน 2020

ตามที่กลุ่มอาสาคนรักษ์ยิ้มได้เปิดระดมทุนสร้าง “อาคารปฐมพยาบาลให้ชาวอมก๋อย” ระหว่างการดำเนินการระดมทุน ทางเจ้าของโครงการก็เร่งหาทุนเพื่อสร้างเสร็จแล้ว ดังนั้นทางโรงเรียนยังขาดแคลนโรงอาหารและสิ่งจำเป็นอื่นๆ จึงได้นำเงินดำเนินการปรับปรุงโรงอาหารเพื่อให้เด็กมีโรงอาหารที่ปลอดภัยทั้งนี้เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ได้จัดซื้อวัสดุและก่อสร้างไปแล้วตามภาพ โดยนักเรียนและชาวบ้านมาร่วมลงแรงในการสร้าง

หากแล้วเสร็จจะนำภาพมาฝากอีกครั้งอ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

เด็กๆ และประชาชน ในบ้านห้วยยาว ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มีประชากรราว 240 คน จาก 64 ครัวเรือน ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล 

เพราะเป็นอีกพื้นที่ที่การเดินทางยากลำบากโดยเฉพาะในฤดูฝน หลายครั้งทำให้ทางปิดไม่สามารถเดินทางได้ เมื่อชาวบ้านเจ็บไข้ได้ป่วย ส่วนใหญ่จะรักษากันเองด้วยสมุนไพรและยาสามัญประจำบ้านเป็นหลัก ปัญหาที่เราเจอ คือ 

  1. ชาวบ้านซื้อยากินเองและมักกินยาเกินกว่าความจำเป็น
  2. เมื่อมีอาการเจ็บป่วยร้ายแรง ชาวบ้านยังเข้าไม่ถึงการรักษาได้ทันท่วงที 

"กลุ่มคนอาสา ฅนรักษ์ยิ้ม"  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านแม่หลองหลวง จึงร่วมทำโครงการฝึกอบรม การจ่ายยา และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้ชาวบ้านได้ดูแลตัวเอง ยามที่เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขไม่ได้อยู่ในพื้นที่

โดยสิ่งที่จะทำดำเนินการคือ 

  1. ให้ความรู้ในการจ่ายยาเบื้องต้น เพื่อให้ชาวบ้านใช้แต่พอดี
  2. ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือการทำ CPR 
  3. ติดตั้งระบบการรักษาทางไกลเพื่อให้ชาวบ้านได้ติอต่อกับหมอและพยาบาลใน รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง 

อย่างไรก็ตามพื้นที่เก็บยา และการปฐมพยาบาล ยังใช้ร่วมกับตัวอาคารของโรงเรียนในหมู่บ้าน ทำให้ชาวบ้านและเด็ก ไม่มีสถานที่พักฟื้นและดูอาการ

เราจึงอยากชวนทุกคนสร้างอาคารปฐมพยาบาลให้ชาวอมก๋อย โดยอาคารนี้จะทำให้คนในบ้านห้วยยาวและชาวบ้านในหมู่บ้านปิโกรซึ่งอยู่ห่างจากบ้านห้วยยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ได้ใช้ร่วมกัน


ประโยชน์ของโครงการ

  1. ชาวบ้านได้เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการทำ CPR 
  2. ผู้ที่เข้ามาดูแลอาคารปฐมพยาบาลจะมีความรู้ในการจ่ายยาเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง โดยจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง 
  3. เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่จากทางราชการในการตรวจรักษาเดือนละครั้ง และให้ความรู้ข่าวสารแก่เด็กๆ และชาวบ้าน
  4. เป็นศูนย์กลางในการดูแลและเฝ้าระวังโรคให้กับชุมชน


สมาชิกภายในทีม

กลุ่มคนอาสา ฅนรักษ์ยิ้ม
ศุภฤกษ์ รวงผึ้งหลวง (มอส)
ประวีณา อินทร์ยิ้ม (บุ๋มบิ๋ม)
Yet Tung Lau (ยัท)
บุณยกร ภู่ทอง (วิทย์)
ปรมาภรณ์ อ่อนนุ่ม (เหมียว)
ธนินี พิมพ์ทนต์ (มิโอะ)
จิลมิกา เฉลิมสุข (ฟ้า)
อุทัยวรรณ ชุ่มดี (อุ)
ว่าที่ ร.ต หญิงฤทัยทรรศน์ ลิ่วยอดสิงขร (ขิม)
อลิสา เนียมสุ้น (โส)
ตันติมา ยอแสงรัตน์ (ไอซ์)
ชัชรินทร์ ทองหม่อมราม (ปกป้อง)
กฤติน ญารุจนนทน์ (เกรท)

ภาคี

ศูนย์ กศน.อําเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
สถานีอนามัยประจำตำบลแม่หลองใต้ ตำบล สบโขง อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานความคืบหน้าอาคารปฐมพยาบาลให้ชาวอมก๋อย

4 มิถุนายน 2020

ตามที่กลุ่มอาสาคนรักษ์ยิ้มได้เปิดระดมทุนสร้าง “อาคารปฐมพยาบาลให้ชาวอมก๋อย” ระหว่างการดำเนินการระดมทุน ทางเจ้าของโครงการก็เร่งหาทุนเพื่อสร้างเสร็จแล้ว ดังนั้นทางโรงเรียนยังขาดแคลนโรงอาหารและสิ่งจำเป็นอื่นๆ จึงได้นำเงินดำเนินการปรับปรุงโรงอาหารเพื่อให้เด็กมีโรงอาหารที่ปลอดภัยทั้งนี้เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ได้จัดซื้อวัสดุและก่อสร้างไปแล้วตามภาพ โดยนักเรียนและชาวบ้านมาร่วมลงแรงในการสร้าง

หากแล้วเสร็จจะนำภาพมาฝากอีกครั้งแผนการใช้เงิน


รายการจำนวนเงิน (บาท)
1.ปูนก่อสร้าง20,000

2.งานห้องน้ำ

25,000
3.หลังคา+ไม้ฝา30,000
4.ค่าขนส่ง15,000
5.ประตูและหน้าต่างสำเร็จรูป20,000
 รวม110,000

(รวมค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจเป็นเงินโดยประมาณ 10,000 บาท)