project สัตว์ สิ่งแวดล้อม

ช้างอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ

ช้างขาดแคลนอาหาร เพราะปางช้างหลายแห่งกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่แม้ดิ้นรนเพียงใด ก็ไม่เพียงพอ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชียชวนทุกคนมาช่วยบริจาคซื้อกล้วยอ้อย ข้าวโพด เพื่อเลี้ยงช้างอิ่มท้อง ใน 30 ปางช้าง พร้อมพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจกัน

ระยะเวลาโครงการ 25 ธ.ค. 2564 ถึง 30 มี.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

164,440 บาท

เป้าหมาย

429,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 38%
2 วัน จำนวนผู้บริจาค 211

ช้างขาดแคลนอาหาร เพราะปางช้างหลายแห่งกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่แม้ดิ้นรนเพียงใด ก็ไม่เพียงพอ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชียชวนทุกคนมาช่วยบริจาคซื้อกล้วยอ้อย ข้าวโพด เพื่อเลี้ยงช้างอิ่มท้อง ใน 30 ปางช้าง พร้อมพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจกัน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ขณะนี้ช้างเลี้ยงในประเทศไทยจำนวนมาก ยังคงตกงานเพราะผลกระทบจากวิกฤตการณ์ Covid-19 ทำให้ปางช้างจำนวนมากทางภาคเหนือ ประสบปัญหาขาดอาหารสำหรับช้าง ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของช้าง เกิดปัญหาร่างกายขาดแคลนสารอาหาร โรคแทรกซ้อนต่างๆในช้าง ช้างหลายตัวต้องจากไปในช่วงวิกฤตการณ์นี้ ถึงแม้ว่าปางช้างต่างๆจะพยายามจัดหาอาหารให้ช้าง แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของช้าง เนื่องจากช้างกินอาหารเป็นจำนวนมาก ตกวันละ 200-300 กิโลกรัมต่อตัว ประกอบผลผลิตของเกษตรกรทางภาคเหนือที่สามารถนำมาเป็นอาหารช้างได้คือ อ้อย กล้วย ข้าวโพด ซึ่งตกค้างในไร่ ขายไม่ออก เน่าเสียโดยเปล่าประโยชน์

จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการ "ช้างอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ" โดยมูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชียร่วมกับ สกน. สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ จัดหาผลผลิตจากเกษตรกร ที่ปลูกกล้วยอ้อย ข้าวโพด ที่ขายไม่ได้ ราคาตกต่ำ จากนั้นมูลนิธิจะดำเนินการคัดสรรและจัดซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและชุมชน และนำผลผลิตส่งมอบให้กับปางช้างต่างๆในเขตภาคเหนือเป็นระยะเวลา 6 เดือนจนถึงหน้าแล้ง


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. หารือกับ สกน. สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ เพื่อคัดสรรเกษตรกรที่ขายผลผลิตไม่ออก ราคาตกต่ำ
  2. จัดซื้อผลผลิตจากเกษตรกรทางภาคเหนือ
  3. จัดสรรปันส่วนอาหารช้างสำหรับช้างในเขตภาคเหนือ
  4. ดำเนินการขนส่งอาหารไปยังปางช้างต่างๆที่ขาดแคลนอาหารช้างในเขตภาคเหนือ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นาย ณัฐกานต์ แก้วกันภัย 

(ผู้จัดการมูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่ากล้วยซื้อจากเกษตรกร หวีละ 7 บาท 30,000 หวี ปางละ 1,000 หวี สำหรับ 30 ปาง 30 ปาง 210,000.00
2 ค่าอ้อยซื้อจากเกษตรกร เล่มละ 6 บาท 20,000 เล่ม ปางละ 1,000 เล่ม สำหรับ 30 ปาง 30 ปาง 120,000.00
3 ค่าขนส่งอาหารไปยังปางช้างต่างๆในภาคเหนือ รอบละ 2,000 บาทสำหรับ 30 ปาง 30 รอบ 60,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
390,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
39,000.00

ยอดระดมทุน
429,000.00

บริจาคให้
ช้างอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน