project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

The Farm Sharing เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนเมือง

การระบาดของโควิดรอบที่ 3 ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนัก กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง บริษัทห้างร้านปิดตัวหรือมีนโยบายเลิกจ้างจนเกิดภาวะว่างงาน ก่อให้เกิดผลกระทบกับคนหลายๆ กลุ่มที่ยังไม่สามารถปรับตัวได้ หนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมือง The Farm Concept ร่วมกับองค์กรพันธมิตรออกแบบกิจกรรมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ให้สามารถตั้งตัว ลดรายจ่าย และพอมีรายได้ เพื่อช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤติและเรียนรู้ที่จะอยู่รอดหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นหรือเลวร้ายลงไป โดยชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม สอนการทำเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้คำปรึกษา รับซื้อผลผลิตกลับคืน สนับสนุนวัตถุดิบทำอาหารสำหรับครัวกลางชุมชน

ระยะเวลาโครงการ 01 พ.ค. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (โครงการ g Garden, ถนนพระราม 9), แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ชุมชนคลองเตย)

ยอดบริจาคขณะนี้

18,640 บาท

เป้าหมาย

531,300 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 4%
54 วัน จำนวนผู้บริจาค 33

การระบาดของโควิดรอบที่ 3 ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนัก กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง บริษัทห้างร้านปิดตัวหรือมีนโยบายเลิกจ้างจนเกิดภาวะว่างงาน ก่อให้เกิดผลกระทบกับคนหลายๆ กลุ่มที่ยังไม่สามารถปรับตัวได้ หนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมือง The Farm Concept ร่วมกับองค์กรพันธมิตรออกแบบกิจกรรมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ให้สามารถตั้งตัว ลดรายจ่าย และพอมีรายได้ เพื่อช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤติและเรียนรู้ที่จะอยู่รอดหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นหรือเลวร้ายลงไป โดยชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม สอนการทำเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้คำปรึกษา รับซื้อผลผลิตกลับคืน สนับสนุนวัตถุดิบทำอาหารสำหรับครัวกลางชุมชน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ตั้งแต่รอบแรกในเดือนมีนาคม ปี 2563 จนกระทั่งเข้าสู่การระบาดรอบที่ 3 ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับชุมชน. ทำให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยหลายคนได้รับผลกระทบ พบกับภาวะตกงาน รายได้ลดลง โดยเฉพาะกลุ่มที่รับจ้างรายวันหรือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัด ไม่มีสวัสดิการ ไม่มีเงินสำรอง มีหนี้นอกระบบ. จากสภาพเศรษฐกิจและภาวะการระบาดของโรคทำให้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง บางรายเสี่ยงต่อการเป็นคนไร้บ้าน ดังนั้นโครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  ให้มีทักษะการทำเกษตรพึ่งตนเอง มีผักอินทรีย์ปลอดสารเคมีไว้รับประทานสร้างแหล่งผลิตอาหารด้วยตัวเองเพื่อลดรายจ่ายรายวัน สร้างภูมิคุ้มกันโรคระบาด มากกว่านั้นยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริมในระยะยาวได้


แนวคิดของ THE FARM CONCEPT คือการเชื่อมโยงการเกษตรเข้ากับเมือง สร้างพื้นที่ให้ผู้บริโภคได้มาพบพูดคุยกับผู้ผลิต เกษตรกร เพื่อทำให้การบริโภคมีความหมายมากยิ่งขึ้น เพราะเมืองที่ผู้บริโภคอาศัยอยู่ห่างไกลจากต้นตอแหล่งวัตถุดิบ อาจทำให้ลืมที่มา ลืมรากฐานการกิน THE FARM CONCEPT จึงต้องการที่จะเปิดพื้นที่ สร้างสรรค์กิจกรรมในบรรยากาศแบบฟาร์มให้เกิดขึ้นใจกลางชุมชนเมืองและพยายามค้นหาผู้ผลิต เกษตรกรที่มีความสามารถ มีเรื่องราว มารวมตัวสร้างสังคมที่มีสุขภาวะ รังสรรค์กิจกรรมดีๆ ส่งต่อไปยังผู้บริโภค และผู้ผลิตเกษตรกรเหล่านี้ไม่ได้ผลิตเพื่อให้ได้เงินเป็นสิ่งตอบแทนหากแต่เป็นการผลิตที่ต้องการส่งต่อไปยังผู้บริโภค ไม่เพียงแค่ผลผลิตหรืออาหาร แต่ยังเพิ่มความปรารถนาดีต่อสุขภาพผู้บริโภคอีกด้วย


ในกิจกรรมนี้ The Farm Concept ร่วมกับองค์กรพันธมิตรออกแบบกิจกรรมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ให้สามารถตั้งตัว ลดร่ายจ่าย และยังพอมีรายได้ เพื่อช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤติและเรียนรู้ที่จะอยู่รอดหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นหรือเลวร้ายลงไปโดยชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม สอนการทำเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้คำปรึกษา รับซื้อผลผลิตกลับคืน สนับสนุนวัตถุดิบทำอาหารสำหรับครัวกลางชุมชน, โรงเรียน, ศูนย์เด็กเล็ก หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการผลิตผลทางการเกษตร


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. เปิดรับผู้มีรายได้น้อยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 คน จากเครือข่ายองค์กรที่ทำงานในชุมชน เช่น ชุมชนคลองเตย สลัม 4 ภาค เป็นต้น และเปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์

2. ปรับพื้นที่จำนวน 2 ไร่ อยู่ในโครงการ G Garden ด้านหลังเซ้นทรัลพระราม 9 เพื่อปลูกผักอินทรีย์และสร้างพื้นที่เรียนรู้ด้านการเกษตรในเมือง และจัดทำร้านค้าชั่วคราวเพื่อเป็นจุดจำหน่ายผลผลิตการเกษตรที่เกิดขึ้นและจากเกษตรกรในเครือข่าย

3. เปิดรับอาสาสมัครเพื่อดูแลสวน ดูแลแปลงผัก เพื่อสร้างผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

4. ส่งต่อผลผลิตที่เกิดขึ้นให้กับครัวกลางของชุมชนและส่งต่อผลผลิตและกล้าผักให้กับครอบครัวที่อยู่ในภาวะยากลำบาก

5. จัด Workshop ให้กับคนในชุมชนและเยาวชนที่สนใจการปลูกผักและการทำเกษตรในเมือง พร้อมกับสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะปลูก เช่น ดิน ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ กระถาง เมล็ดพันธุ์

6. รับซื้อผลผลิตคืนจากชุมชน เพื่อขายในร้านค้าของโครงการ


ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

  • กลุ่ม Music sharing กลุ่มอาสาสมัครนักดนตรีที่รวมตัวกัน โดยเริ่มจากการเปิดขอรับบริจาคเครื่องดนตรีและสอนดนตรีให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส เช่น เด็กเยาวชนในพื้นที่ชายแดน เด็กชาติพันธุ์ เด็กในพื้นที่สลัมอื่นๆ ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินการหลักอยู่ในชุมชนคลองเตย จึงใช้ชื่อโครงการว่า “คลองเตยดีจัง” โดยใช้กระบวนการทางด้านดนตรีและศิลปะในการพัฒนาเด็กและเยาวชน มาเป็นเวลากว่า 8 ปี เป็น Partner ที่จะช่วยประสานการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่เป็นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการระบาดโควิด-19
  • เครือข่ายเกษตรกรใน JaiTalad ช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ในการเพาะปลูก และเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำปรึกษากับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
  • G Land, CPN สนับสนุนพื้นที่ดำเนินโครงการทำฟาร์มผัก ช่องทางการจัดจำหน่าย และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปสู่สาธารณะ
  • Big Trees, ชุมชนตลาดพูนสุข, Eat Better - กินดีกว่า, WWF, Set Social Impact สนับสนุนด้านเนื้อหาและการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 สร้างโรงเรือนมาตรฐาน ด้วยโครงเหล็กคลุมด้วยพลาสติกใส ขนาด 6 x 20 เมตร 1 หลัง 50,000.00
2 กระบะไม้ปลูกผัก ขนาด 1x1 เมตร 500 บาท 100 ชุด 50,000.00
3 เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ จำนวน 5,000 ซอง ๆ ละ 10 บาท 5,000 ซอง 50,000.00
4 ปุ๋ยอินทรีย์ 20 กก/กระสอบ 400 บาท 100 กระสอบ 40,000.00
5 ดินปลูก 20 บาท 1,500 กระสอบ 30,000.00
6 วัสดุปลูก (มะพร้าวสับ แกลบดำ ขุยมะพร้าว) 50 บาท 200 กระสอบ 10,000.00
7 กระถาง 8-10 นิ้ว ใบละ 20 บาท 500 ใบ 10,000.00
8 สแลนบังแสงสีดำ ขนาด 3x100ม. 5 ม้วน 15,000.00
9 อุปกรณ์ทำการเกษตร/งานช่าง จอบ เสียม ค้อน ตะปู 100 ชุด 20,000.00
10 ค่าสาธารณูปโภค (น้ำ ไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต) เหมาจ่าย 5,000 บาท 8 เดือน 40,000.00
11 ค่าดำเนินงาน ดูแลสวน แปลงผัก 15,000 บาท 8 เดือน 120,000.00
12 ค่าติดต่อประสานงาน 3,000 บาท 8 เดือน 24,000.00
13 ค่าเดินทางในการประสานงาน/ขนส่งวัสดุเพาะปลูก/ ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์แจกจ่ายให้ชุมชน 3,000 บาท 8 เดือน 24,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
483,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
48,300.00

ยอดระดมทุน
531,300.00

บริจาคให้
The Farm Sharing เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนเมือง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน