project โควิด-19 เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

The Farm Sharing เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชุมชนเมือง

ช่วยเหลือคนกลุ่มรายได้น้อยในชุมชนเมืองให้สามารถตั้งตัว ลดรายจ่าย และพอมีรายได้ เพื่อช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤติและเรียนรู้ที่จะอยู่รอดหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นหรือเลวร้ายลงไป โดยชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม สอนการทำเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้คำปรึกษา รับซื้อผลผลิตกลับคืน สนับสนุนวัตถุดิบทำอาหารสำหรับครัวกลางชุมชน

ระยะเวลาโครงการ 01 พ.ค. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (โครงการ g Garden, ถนนพระราม 9), แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ชุมชนคลองเตย)

ยอดบริจาคขณะนี้

174,263 บาท

เป้าหมาย

531,300 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 33%
76 วัน จำนวนผู้บริจาค 146

ความคืบหน้าโครงการ

ฝึกทักษะและจ้างงานในคนในชุมชนคลองเตย 10-15 คน

9 กรกฎาคม 2021

เสร็จสิ้นกิจกรรมในเฟสแรก กิจกรรมจ้างงานและฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ถูกส่งต่อกลุ่มเป้าหมายจาก “กลุ่มคลองเตยดีจัง” ที่ทำงานร่วมกับชุมชนคลองเตยมาหลายปี

ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา มีคนคลองเตยเข้าร่วมกิจกรรมในฟาร์มจำนวน 10-15 คน/วัน เป็นเวลากว่า 1 เดือน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น ได้แก่ งานช่างไม้ การเพาะชำกิ่ง การเพาะเมล็ด เรียนรู้การปลูกผัก การดูแลต้นไม้ แปลงผัก การทำปุ๋ยหมัก ฯลฯ

เกิดผลลัพธ์ ดังนี้ กระบะไม้ปลูกผักจำนวน 20 ชุด, ปักชำและเพาะผักในกระถางประมาณ 100 ใบ, ดูแลและปลูกผัก/ต้นไม้ในพื้นที่ฟาร์มขนาด 1 ไร่, ปรับพื้นที่ทำกิจกรรมเพาะปลูกและพื้นที่ทำกิจกรรมขนาด 1 ไร่, ทำกระบะหมักเศษวัสดุทางการเกษตรขนาด 10 ลบ.ม.

จากการใช้งบประมาณในการจ้างงานประมาณ 100,000 บาท งบดำเนินงานและสวัสดิการประมาณ 50,000 บาท ลดรายจ่ายประจำวันของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้ในครอบครัวได้ประมาณ 50,000 บาท (จากค่าอาหาร 2 มื้อ,เครื่องดื่ม,อาหารว่าง,ขนม) นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังสามารถเก็บผลผลิตจากฟาร์มกลับไปรับประทานที่บ้านได้

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมเฟสที่สอง จะเป็นการนำผลผลิตที่เกิดขึ้นจากฟาร์มส่งต่อให้ครัวกลางที่ทำอาหารกล่องแจก และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ในชุมชน

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

การระบาดของโควิดรอบที่ 3 ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนัก กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง บริษัทห้างร้านปิดตัวหรือมีนโยบายเลิกจ้างจนเกิดภาวะว่างงาน ก่อให้เกิดผลกระทบกับคนหลายๆ กลุ่มที่ยังไม่สามารถปรับตัวได้ หนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมือง The Farm Concept ร่วมกับองค์กรพันธมิตรออกแบบกิจกรรมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ให้สามารถตั้งตัว ลดรายจ่าย และพอมีรายได้ เพื่อช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤติและเรียนรู้ที่จะอยู่รอดหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นหรือเลวร้ายลงไป โดยชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม สอนการทำเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้คำปรึกษา รับซื้อผลผลิตกลับคืน สนับสนุนวัตถุดิบทำอาหารสำหรับครัวกลางชุมชน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ตั้งแต่รอบแรกในเดือนมีนาคม ปี 2563 จนกระทั่งเข้าสู่การระบาดรอบที่ 3 ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับชุมชน. ทำให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยหลายคนได้รับผลกระทบ พบกับภาวะตกงาน รายได้ลดลง โดยเฉพาะกลุ่มที่รับจ้างรายวันหรือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัด ไม่มีสวัสดิการ ไม่มีเงินสำรอง มีหนี้นอกระบบ. จากสภาพเศรษฐกิจและภาวะการระบาดของโรคทำให้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง บางรายเสี่ยงต่อการเป็นคนไร้บ้าน ดังนั้นโครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  ให้มีทักษะการทำเกษตรพึ่งตนเอง มีผักอินทรีย์ปลอดสารเคมีไว้รับประทานสร้างแหล่งผลิตอาหารด้วยตัวเองเพื่อลดรายจ่ายรายวัน สร้างภูมิคุ้มกันโรคระบาด มากกว่านั้นยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริมในระยะยาวได้


แนวคิดของ THE FARM CONCEPT คือการเชื่อมโยงการเกษตรเข้ากับเมือง สร้างพื้นที่ให้ผู้บริโภคได้มาพบพูดคุยกับผู้ผลิต เกษตรกร เพื่อทำให้การบริโภคมีความหมายมากยิ่งขึ้น เพราะเมืองที่ผู้บริโภคอาศัยอยู่ห่างไกลจากต้นตอแหล่งวัตถุดิบ อาจทำให้ลืมที่มา ลืมรากฐานการกิน THE FARM CONCEPT จึงต้องการที่จะเปิดพื้นที่ สร้างสรรค์กิจกรรมในบรรยากาศแบบฟาร์มให้เกิดขึ้นใจกลางชุมชนเมืองและพยายามค้นหาผู้ผลิต เกษตรกรที่มีความสามารถ มีเรื่องราว มารวมตัวสร้างสังคมที่มีสุขภาวะ รังสรรค์กิจกรรมดีๆ ส่งต่อไปยังผู้บริโภค และผู้ผลิตเกษตรกรเหล่านี้ไม่ได้ผลิตเพื่อให้ได้เงินเป็นสิ่งตอบแทนหากแต่เป็นการผลิตที่ต้องการส่งต่อไปยังผู้บริโภค ไม่เพียงแค่ผลผลิตหรืออาหาร แต่ยังเพิ่มความปรารถนาดีต่อสุขภาพผู้บริโภคอีกด้วย


ในกิจกรรมนี้ The Farm Concept ร่วมกับองค์กรพันธมิตรออกแบบกิจกรรมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ให้สามารถตั้งตัว ลดร่ายจ่าย และยังพอมีรายได้ เพื่อช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤติและเรียนรู้ที่จะอยู่รอดหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นหรือเลวร้ายลงไปโดยชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม สอนการทำเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้คำปรึกษา รับซื้อผลผลิตกลับคืน สนับสนุนวัตถุดิบทำอาหารสำหรับครัวกลางชุมชน, โรงเรียน, ศูนย์เด็กเล็ก หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการผลิตผลทางการเกษตร
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. เปิดรับผู้มีรายได้น้อยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 คน จากเครือข่ายองค์กรที่ทำงานในชุมชน เช่น ชุมชนคลองเตย สลัม 4 ภาค เป็นต้น และเปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์

2. ปรับพื้นที่จำนวน 2 ไร่ อยู่ในโครงการ G Garden ด้านหลังเซ้นทรัลพระราม 9 เพื่อปลูกผักอินทรีย์และสร้างพื้นที่เรียนรู้ด้านการเกษตรในเมือง และจัดทำร้านค้าชั่วคราวเพื่อเป็นจุดจำหน่ายผลผลิตการเกษตรที่เกิดขึ้นและจากเกษตรกรในเครือข่าย

3. เปิดรับอาสาสมัครเพื่อดูแลสวน ดูแลแปลงผัก เพื่อสร้างผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

4. ส่งต่อผลผลิตที่เกิดขึ้นให้กับครัวกลางของชุมชนและส่งต่อผลผลิตและกล้าผักให้กับครอบครัวที่อยู่ในภาวะยากลำบาก

5. จัด Workshop ให้กับคนในชุมชนและเยาวชนที่สนใจการปลูกผักและการทำเกษตรในเมือง พร้อมกับสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะปลูก เช่น ดิน ปุ๋ยหมัก มะพร้าวสับ กระถาง เมล็ดพันธุ์

6. รับซื้อผลผลิตคืนจากชุมชน เพื่อขายในร้านค้าของโครงการข้อมูลผู้ดำเนินโครงการ ภาคีและพาร์ทเนอร์

          โครงการนี้ดำเนินการโดยบริษัท Ageekculture (อะกีกคัลเจอร์)


          ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ประกอบด้วย 

  • กลุ่ม “คลองเตยดีจัง” ช่วยประสานการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่เป็นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการระบาดโควิด-19
  • เครือข่ายเกษตรกรใน JaiTalad ช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ในการเพาะปลูก และเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำปรึกษากับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
  • G Land, CPN สนับสนุนพื้นที่ดำเนินโครงการทำฟาร์มผัก ช่องทางการจัดจำหน่าย และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปสู่สาธารณะ
  • Big Trees, ชุมชนตลาดพูนสุข, Eat Better - กินดีกว่า, WWF, Set Social Impact สนับสนุนด้านเนื้อหาและการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์

g Gaden เปิดสวนสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนพัฒนาใหม่ เขตคลองเตย มาทำงานด้านการเกษตรในพื้นที่โครงการตั้งแต่วันที่ 26 พฤษาคม 2564

5 มิถุนายน 2021

มีผู้ที่เดือดร้อน ยังไม่มีงานทำ เข้าทำงานวันละ 10-15 คน โดยกลุ่มคลองเตยดีจัง องค์กรภาคีเครือข่ายเป็นผู้ร่วมสนับสนุนจัดจ้าง จัดหา คัดเลือก รับ-ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมออกแบบแนวทางการทำงาน ซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมาได้แก่

  • ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า เก็บหิน เศษไม้ เศษปูนพื้นที่สำหรับเตรียมทำแปลงปลูก
  • เก็บเศษวัสดุทางการเกษตรทำปุ๋ยหมัก
  • รดน้ำใส่ปุ๋ยต้นไม้ เตรียมแปลงเพาะปลูก
  • เพาะกล้าผัก ชำกิ่ง หยอดเมล็ด
  • งานช่างไม้ ตัดไม้ ทำกระบะเพาะปลูก

กิจกรรมนี้มีระยะเวลา 30 วัน หรือหากได้รับความสนใจและมีผู้ร่วมสนัTบสนุนอาจขยายระยะเวลาออกไปอีก ต้องการสนับสนุนสามารถสนับสนุนได้ตามลิงค์ข้างบน หรือหากต้องการสนับสนุนอาหารเครื่องดื่ม และอุปกรณ์ที่จำเป็นสามารถติดต่อได้ที่เพจ g Garden - urban farming & farmers connected หรือโทรศัพท์ 092-354-2879
ฝึกทักษะและจ้างงานในคนในชุมชนคลองเตย 10-15 คน

9 กรกฎาคม 2021

เสร็จสิ้นกิจกรรมในเฟสแรก กิจกรรมจ้างงานและฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ถูกส่งต่อกลุ่มเป้าหมายจาก “กลุ่มคลองเตยดีจัง” ที่ทำงานร่วมกับชุมชนคลองเตยมาหลายปี

ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา มีคนคลองเตยเข้าร่วมกิจกรรมในฟาร์มจำนวน 10-15 คน/วัน เป็นเวลากว่า 1 เดือน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น ได้แก่ งานช่างไม้ การเพาะชำกิ่ง การเพาะเมล็ด เรียนรู้การปลูกผัก การดูแลต้นไม้ แปลงผัก การทำปุ๋ยหมัก ฯลฯ

เกิดผลลัพธ์ ดังนี้ กระบะไม้ปลูกผักจำนวน 20 ชุด, ปักชำและเพาะผักในกระถางประมาณ 100 ใบ, ดูแลและปลูกผัก/ต้นไม้ในพื้นที่ฟาร์มขนาด 1 ไร่, ปรับพื้นที่ทำกิจกรรมเพาะปลูกและพื้นที่ทำกิจกรรมขนาด 1 ไร่, ทำกระบะหมักเศษวัสดุทางการเกษตรขนาด 10 ลบ.ม.

จากการใช้งบประมาณในการจ้างงานประมาณ 100,000 บาท งบดำเนินงานและสวัสดิการประมาณ 50,000 บาท ลดรายจ่ายประจำวันของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้ในครอบครัวได้ประมาณ 50,000 บาท (จากค่าอาหาร 2 มื้อ,เครื่องดื่ม,อาหารว่าง,ขนม) นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังสามารถเก็บผลผลิตจากฟาร์มกลับไปรับประทานที่บ้านได้

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมเฟสที่สอง จะเป็นการนำผลผลิตที่เกิดขึ้นจากฟาร์มส่งต่อให้ครัวกลางที่ทำอาหารกล่องแจก และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ในชุมชน

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 สร้างโรงเรือนมาตรฐาน ด้วยโครงเหล็กคลุมด้วยพลาสติกใส ขนาด 6 x 20 เมตร 1 หลัง 50,000.00
2 กระบะไม้ปลูกผัก ขนาด 1x1 เมตร 500 บาท 100 ชุด 50,000.00
3 เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ จำนวน 5,000 ซอง ๆ ละ 10 บาท 5,000 ซอง 50,000.00
4 ปุ๋ยอินทรีย์ 20 กก/กระสอบ 400 บาท 100 กระสอบ 40,000.00
5 ดินปลูก 20 บาท 1,500 กระสอบ 30,000.00
6 วัสดุปลูก (มะพร้าวสับ แกลบดำ ขุยมะพร้าว) 50 บาท 200 กระสอบ 10,000.00
7 กระถาง 8-10 นิ้ว ใบละ 20 บาท 500 ใบ 10,000.00
8 สแลนบังแสงสีดำ ขนาด 3x100ม. 5 ม้วน 15,000.00
9 อุปกรณ์ทำการเกษตร/งานช่าง จอบ เสียม ค้อน ตะปู 100 ชุด 20,000.00
10 ค่าสาธารณูปโภค (น้ำ ไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต) เหมาจ่าย 5,000 บาท 8 เดือน 40,000.00
11 ค่าดำเนินงาน ดูแลสวน แปลงผัก 15,000 บาท 8 เดือน 120,000.00
12 ค่าติดต่อประสานงาน 3,000 บาท 8 เดือน 24,000.00
13 ค่าเดินทางในการประสานงาน/ขนส่งวัสดุเพาะปลูก/ ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์แจกจ่ายให้ชุมชน 3,000 บาท 8 เดือน 24,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
483,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
48,300.00

ยอดระดมทุน
531,300.00

บริจาคให้
The Farm Sharing เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชุมชนเมือง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน