project กลุ่มคนเปราะบาง ภัยพิบัติ

DTX เพื่อหมอไทย ไฝว้โควิด

ร่วมจัดซื้อเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลน เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่างเต็มที่ในช่วงที่สถานการณ์โควิดระบาดเป็นระลอกที่ 3

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

663,800 บาท

เป้าหมาย

600,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 111%
จำนวนผู้บริจาค 241

สำเร็จแล้ว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้เกิดความสูญเสียและส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดย ณ ขณะนี้ ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศ ถึง 55,460 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2564) และมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ของไทย ต้องเสียสละ และทำงานหนักมากขึ้น รวมถึงมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากต้องดูแล ใกล้ชิดผู้ป่วยตลอดเวลา

ภาพประกอบ: บุคลากรทางการแพทย์กำลังปฏิบัติหน้าที่

ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กลุ่ม Digital Transformation Xponential (DTX) จึงเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ที่ต้องระดมทุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐ โดยการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น ชุด PPE, หน้ากาก N95, ถุงมือยาง และแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์อย่างถึงที่สุด

เป้าหมาย

“DTX เพื่อหมอไทย ไฝว้โควิด” เป็นโครงการ CSR พิเศษ จากหลักสูตร DTX (Digital Transformation Xponential) โดย RISE ร่วมกับนักเรียนรุ่นที่ 1 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงโควิด-19 ระบาด เริ่มก่อตั้งในเดือนเมษายน 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 มีความรุนแรงมากขึ้นเป็นระลอกที่ 3

โดยโครงการมีเป้าหมายรับบริจาคสมทบทุนทั้งหมด 600,000 บาท ผ่านเทใจดอทคอม ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. - 4 พ.ค. 64 (เป็นระยะเวลา 7 วัน) และการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. - 26 พ.ค. 64 (รวมเป็นเวลา 1 เดือน)

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/RISECorporateInnovation/

สมาชิกในทีม

DTX (Digital Transformation Xponential) คือหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล โดย RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร เน้นการสร้างความเปลี่ยนแปลงดิจิทัลและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ผลักดันให้องค์เติบโตอย่างก้าวกระโดดและเป็นผู้นำในโลกดิจิทัล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.dtx.riseaccel.com

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนเงิน (บาท)

ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น ชุด PPE, หน้ากาก N95, ถุงมือยาง และแอลกอฮอล์ 

600,000

งบประมาณดังกล่าวได้รวมค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 7 % (ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

หมายเหตุ: โครงการนี้มีผู้บริจาคใจดีร่วมสมทบค่าดำเนินงานเทใจอีก 3%