project การศึกษา เด็กและเยาวชน

หอพักเพื่อเด็กในพื้นที่ห่างไกล

สร้างหอพัก 3 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลขจัดอุปสรรคการเข้าถึงการศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านป่าตึง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย,โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านแม่สุรินน้อย และ โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมตั้งศูนย์จักรยานยืมคืนให้เด็กบ้านไกลปั่นไปโรงเรียน

ระยะเวลาโครงการ 5 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ แม่ฮ่องสอน เชียงราย สระแก้ว

ยอดบริจาคขณะนี้

1,175,835 บาท

เป้าหมาย

1,190,200 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 99%
จำนวนผู้บริจาค 241

สำเร็จแล้ว

โครงการ “SING FOR CHARITY 2020’ เป็นการรวมตัวของเพื่อนศิษย์จุฬาฯ  ปี 2515 เพื่อนนักเรียนอัสสัมชัญ รุ่น 86 (2512-2514)  เพื่อนๆ วิศวะจุฬา รุ่น 56 (วศ.2515) และบริษัท ลีฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ที่จัดเป็น ปีที่ 5 ติดต่อกัน ที่วันนี้แม้เราจะอยู่ในวัยเกษียณทำงาน แต่เราจะไม่หยุดทำงานเพื่อพัฒนาสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมระดมทุนสร้างหอพักในโรงเรียนบนพื้นที่ห่างไกล พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ในการเดินทางไปโรงเรียน เช่น จักรยาน  และหากระดมทุนได้มากกว่าเป้าหมายจะนำเงินไปจัดซื้อหนังสือ , อุปกรณ์ในการเรียน ฯลฯ เพื่อช่วยนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาใน เชียงราย , เชียงใหม่ , สระแก้ว , แม่ฮองสอน

ภาพประกอบ : ทางไปโรงเรียนฤดูฝน

กลุ่มเรา จึงทำงานร่วมกับมูลนิธิ I CARE THAILAND ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กในประเทศไทย และพบว่า เด็กในพื้นที่ห่างไกลไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กในกรุงเทพ หรือ จังหวัดใหญ่ๆ  เพราะครอบครัวอาศัยอยู่บนดอยสูง ทำไร่เลื่อนลอย  แต่ละวันเด็กที่ต้องการไปโรงเรียนจำเป็นต้องเดินเท้าขึ้นลงดอยเป็นเวลากว่าหลายชั่วโมง ร่างกายที่เหนื่อยล้า ส่งผลต่อการเรียนหนังสือ

เราเห็นว่าการที่จะให้ชีวิตเหล่านี้มีคุณภาพที่ดีขึ้น การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร เราจึงตั้งเป้าหมาย คือ ลดอุปสรรคในการเดินทาง 3 แห่ง และจัดทำจักรยานยืมคืนใน 3 พื้นที่ให้ไปเรียนได้สะดวกขึ้น

สร้างและปรับปรุงหอพัก 3 แห่ง ประกอบด้วย

1.โรงเรียนบ้านป่าตึง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย : ปรับปรุงอาคารที่มีอยู่ที่ใช้เป็นหอพักนักเรียน พร้อมจัดหาอุปกรณ์เครื่องนอนตู้เสื้อผ้ารองรับนักเรียนอีก 10 คน

2.โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านแม่สุรินน้อย จ.แม่ฮ่องสอน : สถานะภาพเด็กนักเรียนต้องเดินระยะทาง 3-8 กิโลเมตรข้ามภูเขาลูกใหญ่ เพื่อไปกลับ 

3.โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 


ภาพประกอบ : ตัวอย่างหอพักของมูลนิธิ ICareThailand

โครงการจักรยานยืมคืน3 พื้นที่ เพื่อเด็กนักเรียนที่ไม่สามารถมาใช้หอพักได้เนื่องจากมีที่พักและแหล่งปัจจัยจำกัด เฉลี่ยคันละ 2,100 บาท มอบให้  ประกอบด้วย

1.โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จำนวน 15  คัน

2.โรงเรียนบ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่อนสอน จำนวน 70 คัน

3.โรงเรียนซับม่วงวิทยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จำนวน 35 คัน


ภาพประกอบ : จักรยานที่เคยส่งมอบในพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้เด็กได้ไปโรงเรียน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. จัดกิจกรรม เช่นร้องเพลง ทำคลิปร้องเพลงและขอให้ช่วยร่วมบริจาค
  2. วาดรูปเพื่อประมูลขาย
  3. จัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อหาเงินบริจาค
  4. มอบเงินที่ระดมทุนได้ พร้อมจัดสร้าง
  5. ส่งมอบหอพักและจักรยาน

ประโยชน์ของโครงการ

  • ให้เพื่อนๆ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
  • ให้เด็กด้อยโอกาสได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
  • เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐ
  • เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะผู้เกษียณอายุ

เจ้าของโครงการ

เพื่อนๆ CU15 , (เพื่อนจุฬาฯ เข้าปี 2515)

เพื่อนนักเรียนอัสสัมชัญ รุ่น 86 (2512-2514)

เพื่อนๆ วิศวะจุฬา รุ่น 56 (วศ.2515) 

พนักงานบริษัท ลีฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด  


ภาคี


ICareThailand foundation


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวน บาท
1.ก่อสร้างหอพักนักเรียนใหม่ โรงเรียนบ้านแม่สุรินน้อย ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ขนาด 12x8 เมตร สำหรับเด็ก 16 คน 1 หลัง350,000
2.หอพักนักเรียน โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ อ. สบเมย จ.แม่ฮ่อนสอน 1 หลัง300,000
3.ปรับหอพักนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าตึง เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  อาทิ เปลี่ยนฝ้าเพดาน ประตู และหน้าต่างใหม่ ซื้อเตียง 2 ชั้นพร้อมที่นอนเพื่อรองรับนักเรียนประมาณ 30 คน1 หลัง180,000
4.จักรยาน เฉลี่ยคันละ 2,100 บาท120 คัน252,000 
5.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

108,200
รวม
1,190,200