project เด็กและเยาวชน

หอพักนักเรียนและอาคารเรียนให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

นักเรียนอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน อาศัยอยู่บนเขา ไม่สะดวกต่อการเดินทางมาโรงเรียน เราจึงอยากมีส่วนสนับสนุนให้นักเรียนเดินทางมาเรียนได้สะดวกขึ้น โดยสร้างหอพักนักเรียนในบริเวณโรงเรียนให้กับนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เดินทางมาโรงเรียนยากลำบาก และปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ให้สามารถ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

ระยะเวลาโครงการ 01 ก.ค. 2566 ถึง 31 พ.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโกแประ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

ยอดบริจาคขณะนี้

1,175,562 บาท

เป้าหมาย

1,155,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 102%
จำนวนผู้บริจาค 277

สำเร็จแล้ว

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทยมีเป้าหมายหลักช่วยเหลือเด็กให้ได้เรียนหนังสือ โดยเฉพาะเด็กในพื้นที่ห่างไกล สำหรับปี 2566 เรามีเป้าหมายดำเนินการ 2 เรื่องคือ

1.สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน ที่หมู่บ้านโกแประ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้สำเร็จ

2.สร้างหอพักนักเรียนบ้านไกล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ๙๐๕ บ้านจอปร่าคี อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อาคารเรียนบ้านโกแประ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านโกแประ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทางจากหมู่บ้านถึงศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ 228 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 186 กิโลเมตร และถนนลูกรังประมาณ 42 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ชั่วโมง 

ดังนั้นการเข้าออกเป็นเรื่องยากลำบาก เด็กส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้าน ปัจจุบันอาคารเรียนหลังเก่ามีความชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากและพื้นของอาคารเรียนนี้เป็นพื้นดิน เมื่อถึงฤดูฝน พื้นห้องเรียนก็เฉอะแฉะเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอน ให้กับเด็กนักเรียนและคุณครูทางมูลนิธิจึงโครงการก่อสร้างอาคารเรียนที่หมู่บ้านโกแประ ขนาด 100 ตารางเมตรไปแล้วในเทใจแต่ยอดริจาคยังไม่ถึงเป้าหมายในครั้งแรก ครั้งนี้ตั้งใจระดมทุนทำให้ก่อสร้างได้สำเร็จ

โครงการสร้างหอพักนักเรียนบ้านไกล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 905 บ้านจอปร่าคี อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมู่บ้านจอปร่าคี หมู่ที่ 9 ตำบล แม่คง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขาสูง มีหย่อมบ้านรองอีก 1 หมู่บ้าน คือหย่อมบ้านจอกลอคีมีโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ( สะกอร์ ) ใช้ภาษากะเหรี่ยง นับถือศาสนาคริสต์ อาชีพเพาะปลูกข้าวไร่ พริก งา เลี้ยงสัตว์ ( แพะ ,หมู ,ไก่ ) ใช้โซล่าเซลล์บางส่วน มีประชากรรวมกันกว่า 379 คน ส่วนใหญ่เด็ก ๆ เรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 905 สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปัจจุบันมีครู ตชด. 6 นาย ครูอัตราจ้าง สสท. 1 คน และครูคู่พัฒนา สพฐ. 1 คน มีนักเรียน 164 คน เป็นชาย 82 คน หญิง 82คน นักเรียนบ้านไกลพักนอน จำนวน 55 คน ชาย 29 คน หญิง 26 คนบ้านพักไม่เพียงพอที่จะรองรับต่อนักเรียนจำนวนมากได้ จึงได้มีการจัดตั้งโครงการเพื่อช่วยนักเรียนเหล่านี้ให้มีโอกาสทางการศึกษา และความเป็นอยู่ที่ถูกสุขอนามัย และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. สำรวจพื้นที่หมู่บ้านของชุมชนในพื้นที่สูง
  2. ปรึกษากับทางโรงเรียน เพื่อช่วยเหบือเด็กๆเหล่านี้ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น
  3. ระดมทุนเพื่อก่อสร้าง
  4. ส่งมอบและติดตามผลลัพท์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายศุภกิจ ลิ่วเฉลิมวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมอัสสัมชัญ และประธานมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์

เพื่อนๆ ศิษย์เก่าอัสสัมชัญ AC 86

เพื่อนๆ จาก จุฬา รุ่น CU 15. 

พนักงานบริษัทลีฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท Plan Associates และ ประชาชนทั่วไป

iCare Thailand Foundation มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 หอพักนักเรียน โรงเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ๙๐๕ บ้านจอปร่าคี จ.แม่ฮ่องสอน 1 หลัง 550,000.00
2 อาคารเรียนเพื่อนักเรียน ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโกแประ 1 หลัง 500,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,050,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
105,000.00

ยอดระดมทุน
1,155,000.00