โครงการผู้พิการและผู้ป่วย

สร้างอาชีพผลิตกระเป๋าแก่ผู้พิการ

สนับสนุนจักรเย็บผ้าและวัสดุที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมีอาชีพผลิต “กระเป๋าผ้าแฟชั่น” พร้อมหาช่องทางจำหน่าย ช่วยให้เขามีรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้อย่างยั่งยืน

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ยอดบริจาคขณะนี้

61,400 บาท

เป้าหมาย

59,400 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 103%
จำนวนผู้บริจาค 55

สำเร็จแล้ว

ปี 2561 ประเทศไทยมีคนพิการราว 2 ล้านคน หรือราวร้อยละ 3.08 ของประชากรทั้งประเทศ

ในจังหวัดสงขลามีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการราว 28,887 คน 

คนพิการจำนวนมากมีศักยภาพและความต้องการที่จะดูแลตนเอง งานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่า ผู้พิการที่มีอาชีพของตนเองช่วยส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ผู้พิการมีความมั่นใจในตนเองจากการที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ดูแลสุขภาพตนเองได้ และกล้าเข้าสังคมมากขึ้น

ทีมงานร้านผ้าสร้างสุขทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้พิการในจังหวัดสงขลา พบว่ามีผู้พิการและครอบครัวผู้พิการจำนวนมากที่ยังต้องการความช่วยเหลือทางด้านอาชีพ และยังพบอีกว่ามีผู้พิการจำนวนมากมีทักษะการตัดเย็บผ้า และพร้อมจะผลิตสินค้าจากเสื้อผ้ามือสอง

เราได้ทดสอบให้ผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการผลิตกระเป๋าผ้าต้นแบบ จำนวน 10 ชิ้น แล้วนำไปขาย กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจสินค้าต้นแบบอย่างมาก และยังช่วยแนะนำการออกแบบสินค้า และราคาให้ด้วย


อย่างไรก็ตาม ผู้พิการที่สนใจจะเรียนรู้และผลิตกระเป๋าผ้าเพื่อสร้างรายได้ ยังขาดปัจจัยการผลิตที่สำคัญคือ “จักรเย็บผ้าที่เหมาะสม” โดยโครงการนำร่องนี้ ต้องการจักรเย็บผ้าจำนวน 3 ตัว เผื่อนำไปส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ โดยร้านผ้าสร้างสุขจะมีบทบาทจัดหาเสื้อผ้ามือสองเป็นวัตถุดิบในการผลิต จัดอบรมให้ความรู้/เป็นพี่เลี้ยง และรับหน้าที่นำสินค้าไปจำหน่ายหรือจัดหาร้านฝากขายสินค้า รวมทั้งนำส่งรายได้กลับคืนให้กับผู้พิการ 

ประโยชน์ของโครงการ

1.ผู้พิการที่มีอาชีพของตนเองช่วยส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

2.ผู้พิการสามารถดูแลตนเอง ทั้งนี้ จากการทดลองการผู้พิการที่มีความชำนาญจะผลิต กระเป๋าได้วันละ 3-6 ใบ สามารถมีรายได้เฉลี่ยวันละ 300 – 600 บาท


กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน

โครงการจะทำงานร่วมกับสมาคมผู้พิการจังหวัดสงขลา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ ตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่ เพื่อเฟ้นหาผู้พิการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 3 คน พร้อม ฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น และจัดหาช่องทางการขายสินค้า 

ทีมงาน

ร้านผ้าสร้างสุข

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1.ค่าจัดอบรมทักษะการตัดเย็บแก่ผู้พิการ1 ครั้ง 3 วัน 10 คน5,000 
2.ค่าจัดซื้อจักรเย็บผ้า (จักร Brother รุ่น FS-50 ที่สามารถเย็บผ้ายีนส์ได้ และผู้พิการขาสามารถใช้งานได้)3 ตัว @15,000 บาท45,000 
3.ค่าลงพื้นที่ส่งมอบวัสดุและติดตามผล
4,000 
4.ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจโดยประมาณ
5,400
รวม
59,400