project เด็กและเยาวชน

ช่วยน้องเรียน

ร่วมป้องกันไม่ให้นักเรียนกว่า 3,000 คนในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ด้วยการมอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือนให้กับผู้ปกครอง หรือบริจาคอุปกรณ์การเรียนออนไลน์

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ (11 โรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่)

ยอดบริจาคขณะนี้

182,126 บาท

เป้าหมาย

181,830 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 90

สำเร็จแล้ว

ร่วมป้องกันไม่ให้นักเรียนกว่า 3,000 คนในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ด้วยการมอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือนให้กับผู้ปกครอง หรือบริจาคอุปกรณ์การเรียนออนไลน์

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนต้องถูกสั่งปิด ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ต่างได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเรียนออนไลน์

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งหมด 11 โรงเรียน พบว่า ราว 1,000 คน (จากทั้งหมด 3,357 คน) ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนแบบออนไลน์แต่อย่างใด มีฐานะตั้งแต่ยากจน กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีบัตรประชาชน และกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และอีกกว่า 2,700 คน ที่ผู้ปกครองไม่สามารถช่วยอยู่ดูแลนักเรียน และสอนการบ้านหรือให้คำแนะนำได้ นอกจากนี้ นักเรียนยังขาดความพร้อมทางด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ต ส่งผลกระทบต่อทั้งคุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่ต้องเผชิญกับปัญหาลำบากที่ในการเข้าถึงบทเรียนและเกิดความกังวล

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา การเข้าเรียนของนักเรียนลดลงแบบมีนัยยะสำคัญ ปัญหาหลักเกิดจาก

1. เด็กไม่มีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์เป็นของตนเอง ใช้อุปกรณ์เครื่องเดียวกับผู้ปกครอง เมื่อผู้ปกครองออกไปทำงาน ทำให้เด็กไม่สามารถเข้าเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

2.  จำนวนคาบเรียนมีปริมาณเท่าเดิมกับการไปโรงเรียน (7 คาบต่อวัน) แต่การปรับรูปแบบเป็นการเรียนออนไลน์นั้นทำให้เด็กอ่อนล้า ไม่มีสมาธิกับการเรียน และอุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้งานตลอดทั้งวัน

3. แต่ละครัวเรือนมีฐานะที่ค่อนข้างยากจนจึงไม่สามารถซื้ออุปกรณ์และรับภาระค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อเรียนออนไลน์ได้

ทางโครงการต้องการร่วมแก้ไขปัญหานี้โดย

มอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิดให้กับผู้เรียนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเรียนออนไลน์และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ส่งเสริมการเรียนรู้ในกับเด็กที่กำลังจะขาดโอกาสทางการศึกษาจากสถานการณ์โควิด-19 โดยคาดหวังว่าน้อง ๆ นักเรียนจะสามารถเข้าเรียนได้เพิ่มขึ้นตามตารางเรียน อย่างน้อยร้อยละ 50

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ขอรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ทั้งสิ้น 35 เครื่อง เพื่อมอบให้กับครอบครัวหรือนักเรียนที่เปราะบางและขาดทุนทรัพย์ก่อน หรือขอความอนุเคราะห์เป็นเงินสนับสนุนเป็นค่าแท็บแล็ต เครื่องละ 5,000 บาท ทั้งหมด 35 เครื่อง เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 175,000 บาท

2. นำอุปกรณ์ทั้งหมดไปมอบให้กับผู้เรียนทั้งหมดในเขตเทศบาลนครและอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมกับทีมอาสาสมัครซึ่งเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้น้อง ๆ ในการติดตั้งและสอนการใช้อุปกรณ์ รวมถึงแนะนำการปรับตัวในการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิดและดูแลสภาพจิตใจของผู้เรียน

3. ติดตามผลโดยมีหลักการดังนี้

    3.1 อุปกรณ์ทุกเครื่องจะต้องทำการลงทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของโรงเรียน และให้น้อง ๆ นักเรียนมาทำการขอยืมอุปกรณ์ยืมเรียน

    3.2 เกณฑ์การให้ยืมอุปกรณ์เรียน: ทางโรงเรียน (เทศบาลวัดเกต) จะพิจารณาจากศักยภาพของครอบครัวและความจำเป็นของเด็กที่จะใช้สำหรับเนื้อหาการเรียนการสอนที่เข้มข้น โดยทางโรงเรียนสำรวจมาแล้วว่าจะให้นักเรียนชั้นป. 5 และ 6 ของโรงเรียนวัดเกตจำนวน 35 เครื่อง (นำร่องที่โรงเรียนวัดเกตเป็นที่แรก)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตามหทัย ชนะบูรณาศักดิ์

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ (แท็บแล็ต) ยี่ห้อ Huawei T3 7.0 35 123,550.00
2 ค่า sim internet True ซิมเทพ Fast 70 35 38,500.00
3 ค่าอาสาสมัครในการติดตั้งอุปกรณ์และสื่อการเรียน 5 1,625.00
4 ค่าอาสาสมัครในการลงพื้นที่ไปหาผู้เรียนในชุมชน เพื่อสอบถามปัญหาและดูแลสภาพจิตใจ 5 1,625.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
165,300.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
16,530.00

ยอดระดมทุน
181,830.00