project ผู้สูงอายุ

"ฟันสวย" ของขวัญผู้สูงอายุต้อนรับปีใหม่

ตรวจ และจัดทำฟันปลอมมอบให้ผู้สูงอายุ 30 คน ได้มีรอยยิ้มสวย สุขภาพใจดี และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต้อนรับปีใหม่ไทย

ระยะเวลาโครงการ 7 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยอดบริจาคขณะนี้

174,347 บาท

เป้าหมาย

132,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 132%
จำนวนผู้บริจาค 41

สำเร็จแล้ว

เคี้ยวอาหารไม่สะดวกอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ในความเป็นจริงแล้วกระทบต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตอย่างมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากเสื่อมโทรมไปตามวัย ส่งผลต่อการรับประทานอาหารลำบาก กินข้าวไม่อร่อย และอาจมีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังสร้างความกังวลต่อภาพลักษณ์ด้วย

เราสามารถช่วยให้พ่อเฒ่าแม่เฒ่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการมีฟันที่สมบูรณ์สวยงามได้ ด้วยการจัดทำฟันปลอมเพื่อให้สามารถใช้ทานอาหารได้สะดวก แต่ปัญหาคือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกรักษาตามสิทธิได้ จึงทำให้พ่อแม่สูงวัยไม่มีสิทธิในการทำฟันปลอม

ภาพ: ช่องปากผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันแท้หลงเหลืออยู่                                ภาพ: ฟันปลอม

โครงการดำเนินการมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดข้างเคียง ให้ได้รับการตรวจรักษา และจัดทำฟันปลอมทั้งปาก โดยทันตแพทย์โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ไม่มีค่าใช้จ่าย ทำให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น เปรียบเสมือนของขวัญปีใหม่ของไทย ต้อนรับปี 2562 นี้ 

เป้าหมาย : จัดทำฟันปลอมทั้งปาก จำนวน 30 ชุด ให้แก่ผู้สูงอายุ 30 คน ที่ไม่มีสิทธิในการเบิกจ่ายค่ารักษาทางทันตกรรม

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ตรวจ, คัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  - เป็นผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
  - ไม่มีโรคทางระบบ หรือข้อจำกัดในการทำฟันปลอมทั้งปาก
  - สูญเสียฟันทุกซี่ในช่องปาก
  - ไม่มีสิทธิในการเบิกจ่ายค่ารักษาทางทันตกรรม 
 2. พิมพ์ปาก เพื่อบันทึกลักษณะสันเหงือกไร้ฟัน ทั้งขากรรไกรบน และล่าง
 3. วัดระยะกึ่งกลางใบหน้า และซี่ฟัน
 4. บันทึกการกัดสบด้วยขี้ผึ้ง
 5. เลือกสี และรูปร่างชองซี่ฟันปลอม
 6. ลองฟัน
 7. ใส่ฟันปลอมทั้งปากบน และล่าง ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
 8. ติดตามผลการรักษา 1 สัปดาห์ , 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี ตามลำดับ
 9. บันทึกผลการรักษาในทุกขั้นตอน เก็บข้อมูลของโครงการ และรายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ของโครงการ

 1. ผู้สูงอายุ ผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้เข้าถึงการรักษาทางทันตกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 2. ฟันปลอม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ
 3. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

สมาชิกภายในทีม

ร้อยโท ทันตแพทย์ ฐนกร ตั้งวงศ์วราชัย
ทันตแพทย์ รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต จบการศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอับดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ : แผนกทันตกรรม รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 077-295-009 

ภาคี

โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Facebook : โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต มณฑลทหารบกที่ ๔๕

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1.ค่าใช้จ่ายในการทำฟันปลอมทั้งปาก และการรักษาทางทันตกรรมให้แก่ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ 30 คน30 ชุด120,000
2.ค่าธรรมเนียมการให้บริการจากเทใจ 10%
12,000
รวมเป็นเงิน
132,000

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้