project เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

แบ่งปันความสุข แด่เด็กพิการทางสายตา

ร่วมสมทบเงินบริจาคค่าอาหาร ทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ผู้พิการทางสายตา และพาผู้สูงวัยไปร่วมทำกิจกรรมอบข้าวสารอาหารแห้ง ผ่านมูลนิธิมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

ระยะเวลาโครงการ 07 ก.พ. 2565 ถึง 11 ธ.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ 1.มูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเพชรบุรี (โรงเรียนธรรมิกวิทยา) 2.โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

ยอดบริจาคขณะนี้

265,284 บาท

เป้าหมาย

330,220 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 80%
13 วัน จำนวนผู้บริจาค 618


ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

สืบเนื่องจาก ภาวะโรคระบาด COVID 19 ที่ผ่านมา ผู้สูงอายุขาดการติดต่อกับสังคม จึงเกิดภาวะซึมเศร้า และมองตนเองว่าไม่มีคุณค่าต่อสังคม ทางชมรมฯจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมทางสังคม และรู้จักการแบ่งปันต่อผู้ด้อยโอกาส จึงเกิดเป็นกิจกรรมผู้สูงอายุไปร่วมทำกิจกรรม นำเงินบริจาคค่าอาหารและทุนการศึกษา มอบแด่น้องๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมนำข้าวสารอาหารแห้ง ที่ตนมีมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคด้วย ซึ่งในภาวะปัจจุบัน ทางโรงเรียน มีค่าใช้จ่ายไม่สัมพันธ์ กับรายรับ แม้จะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐบางส่วน ก็ทำให้ประสบปัญหาด้านการดำเนินการ และด้านสาธารณสุข สุขอนามัยของน้องๆมาก จึงขอให้ผู้มีเมตตาเป็นสะพานบุญร่วมระดมทุนบริจาคในครั้งนี้

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปรู้จักการแบ่งปันคืนสู่สังคมกับผู้ด้อยโอกาสกว่า เมื่อสังคมน่าอยู่ชีวิตของเราก็มีความสุขด้วย

กิจกรรมนี้มีวัตุประสงค์อยู่ 2 ประการ ดังนี้

  1. ฝึกหล่อหลอมสังคม  การเป้นผู้ให้ แบ่งปันความสุขแก่ผู้อื่น เมื่อสังคมมีผู้ให้เยอะขึ้น สังคมก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ่้น
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพ  สุขอนามัยของผู้พิการตาบอด ให้ดีขึ้นในภาวะโรคระบาดในปัจจุบัน โดยไม่ทอดทิ้งพวกเขาให้เป็นภาระต่อสังคม

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. เรียกประชุมคณะกรรมการชมรมฯ  และอาสาสมัคร เพื่อกำหนดวันที่ และแผนกิจกรรม
  2. ประสานงานกับทาง โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง เพื่อติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร แก่น้องๆ และมอบทุนการศึกษา
  3. ประสานรถบัส และเส้นทางการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
  4. ประสานเรื่อง อาหาร และ น้ำดื่ม สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม
  5. อุปกรณ์ป้องกัน Covid สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชมรมผู้สูงอายุเต้าเต๋อซิ่นซี ศุนย์กีฬาบางขุนเทียน (องค์กรสาธารณประโยชน์)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ทุนการศึกษา และค่าอาหารกลางวันเลี้ยงเด้กพิการซ้ำซ้อนทางสายตา (โรงเรียนเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน) บริจาค จำนวนประมาณ 30 คน ระยะเวลา 12 เดือน เฉลี่ยเดือนละ 278 บาท ต่อคนต่อเดือน เหมา 100,000.00
2 ทุนการศึกษา และค่าอาหารกลางวันเลี้ยงเด้กพิการทางสายตา(โรงเรียนสอนเด็กตาบอด เพชรบุรี) บริจาค จำนวนประมาณ 60 คนระยะเวลา 12 เดือน เฉลี่ยเดือนละ 139 บาท ต่อคนต่อเดือน เหมา 100,000.00
3 ค่ารถบัสเดินทางไป-กลับ ทำกิจกรรม 1 วัน โดยรถปรับอากาศ บริษัทฯที่มีประกันการเดินทางของผู้โดยสารทุกที่นั่ง พร้อม GPS ในการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้สูงอายุ ในการเดินทาง (ตามนโยบายการป้องกัน โควิด -19 โดยเว้นระยะห่างในการนั่ง เบาะคู่ละ 1 ท่าน จำนวนผู้โดยสารคันละ 35 คน/ คัน) 2 คัน 40,000.00
4 ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 มื้อ @160บาท 70 คน 70 คน 33,600.00
5 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ประชุม 3 ครั้ง (เตรียมงาน,ก่อนกิจกรรม,หลังกิจกรรม) @160บาท *3 ครั้ง* 20 คน 20 คน 9,600.00
6 ค่าอุปกรณ์ป้องกัน COVID @200 บาท*74 คน (ประกอบด้วยค่าบริการการตรวจโควิต-19 ด้วยวิธี ATK ผู้เดินทางทุกคนก่อนการเดินทาง 48 ชมจำนวน 74 คน +แอลกอฮอล์พ่นตัวเสื้อผ้าก่อนขึ้นรถ (Food grade) 1 แกลลอนใหญ่ +เจลแอลกอฮอลล้างมือ จำนวน 70 ชวด@20 บาท +แมสทางการแพทย์ คนละ 2 ชิ้น จำนวน 140 ชิ้น) 70 คน 14,000.00
7 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน เหมา 3,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
300,200.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
30,020.00

ยอดระดมทุน
330,220.00

บริจาคให้
แบ่งปันความสุข แด่เด็กพิการทางสายตา

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน