project โควิด-19

มอบน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเผาศพผู้เสียชีวิตวัดหนองจอกและวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์

วัดคือด่านสุดท้ายในการจัดการร่างของผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 แต่การเผาศพหนึ่งศพมีต้นทุนในการดำเนินการมากกว่าที่คิด โดยเฉพาะค่าน้ำมันเผาศพที่ต้องใช้ปริมาณมากถึง 70 ลิตรต่อการเผา 1 ศพ และในช่วงเวลาที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มจำนวนมากขึ้น วัดเล็กๆ อย่าง ‘วัดหนองจอก’ และ ‘วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์’ ที่รับจัดการศพผู้ยากไร้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เองโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับญาติตลอดมานั้น ก็เริ่มจะไม่สามารถรับภาระได้เองได้อีกต่อไป

ระยะเวลาโครงการ 25 ก.ย. 2564 ถึง 18 พ.ย. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ วัดหนองจอก และวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์

ยอดบริจาคขณะนี้

64,874 บาท

เป้าหมาย

67,925 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 96%
33 วัน จำนวนผู้บริจาค 67

ปัญหา

ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 นี้ มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่เป็นผู้ยากไร้และขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับทำศพ วัดหนองจอกและวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จึงมีการรับเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 และใช้เงินจากผู้ใจบุญที่ทำบุญซื้อโลงศพและบริจาคปัจจัยกับทางวัดในการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเผาศพให้กับผู้ยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับญาติและครอบครัว

แต่ระยะนี้มีจำนวนผู้ยากไร้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ละวันมีศพผู้เสียชีวิตถูกลำเลียงเข้ามารอเผาที่วัดหลายศพต่อวัน ยังไม่นับว่าเจ้าหน้าที่ของทางวัดต้องเดินทางไปรับศพจากที่บ้าน โรงพยาบาล จากหลายพื้นที่ ซึ่งวัดในพื้นที่เหล่านั้นไม่สามารถรับเผาศพได้ทั้งหมด ด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้วัดประสบปัญหางบประมาณในการจัดซื้อน้ำมันเผาศพไม่เพียงพอ


วิธีการแก้ไข

เพื่อให้ศพของผู้ยากไร้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในวาระสุดท้าย โดยไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับครอบครัว ทางโครงการจึงเปิดรับบริจาคเงินสำหรับซื้อน้ำมันเผาศพ โดย 1 ศพ ใช้น้ำมันในการเผา 70 ลิตร คิดเป็นงบประมาณ 3,000 บาท ทั้งนี้ โครงการมีเป้าหมายในการจัดซื้อน้ำมันเผาศพปริมาณ 1,400 ลิตร เพียงพอสำหรับ 20 ศพ โดยจะกระจายให้กับวัดหนองจอก 10 ศพ และวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ 10 ศพ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ที่จัดการศพโควิด-19 ที่วัดหนองจอกและวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์
  2. ติดต่อประสานงานกับบุคลกรภายในวัดหนองจอกและวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์
  3. เปิดรับบริจาคและประชาสัมพันธ์โดยทำโปสเตอร์ Infographic ลงเว็บไซต์ เทใจดอทคอม ฝาก Facebook ตามเพจชื่อดังต่างๆ และติดต่อ Influencer ให้ช่วยประชาสัมพันธ์
  4. หลังจากปิดรับบริจาค ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเผาศพตามจำนวนที่กำหนดไว้
  5. ประสานงานบุคลากรวัดหนองจอกและวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์เพื่อมอบน้ำมันเผาศพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มนักศึกษาภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  1. ณัฐชยา ฉิมปลอด
  2. หทัยชนก คชเสนา
  3. ชลธิชา ศรีกุม
  4. ธนพร อิ่มแก้ว
  5. สุจิตรา ชินวงศ์

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าน้ำมันสำหรับการเผาศพ ถังละ200ลิตร 7 ถัง 60,000.00
2 ค่าขนส่ง 250 บาท 7 ถัง 1,750.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
61,750.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
6,175.00

ยอดระดมทุน
67,925.00

บริจาคให้
มอบน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเผาศพผู้เสียชีวิตวัดหนองจอกและวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน