project โควิด-19 กลุ่มคนเปราะบาง

มอบน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเผาศพผู้เสียชีวิตวัดหนองจอกและวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์

วัดคือด่านสุดท้ายในการจัดการร่างของผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 แต่การเผาศพหนึ่งศพมีต้นทุนในการดำเนินการมากกว่าที่คิด โดยเฉพาะค่าน้ำมันเผาศพที่ต้องใช้ปริมาณมากถึง 70 ลิตรต่อการเผา 1 ศพ และในช่วงเวลาที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มจำนวนมากขึ้น วัดเล็กๆ อย่าง ‘วัดหนองจอก’ และ ‘วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์’ ที่รับจัดการศพผู้ยากไร้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เองโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับญาติตลอดมานั้น ก็เริ่มจะไม่สามารถรับภาระได้เองได้อีกต่อไป

ระยะเวลาโครงการ 25 ก.ย. 2564 ถึง 18 พ.ย. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ วัดหนองจอก และวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์

ยอดบริจาคขณะนี้

89,254 บาท

เป้าหมาย

89,254 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 134

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ส่งต่อความช่วยเหลือสู่วัดหนองจอกและวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์

17 ธันวาคม 2021

    หลังจากได้รับเงินจากการระดมทุนและนำไปจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เราทั้ง 5 คนได้เดินทางนำของทั้งหมดไปส่งมอบให้กับทางวัดหนองจอกและวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

    โดยนำไปที่วัดหนองจอก เวลา 13.00 น. โดยประประมาณ มีพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวัดมารับของ และได้มีการสวดอารธนาศีล สวดบทถวายสังฆทาน และกล่าวคำอนุโมทนา ได้มีการกล่าวขอบคุณไปยังผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก



ของที่นำไปให้ได้แก่

 • น้ำมันเชื้อเพลิง 4 ถัง ถังละ 200 ลิตร
 • ถุงมือการแพทย์ 12 กล่อง
 • แอลกอฮอล์ 5 แกลลอน
 • หน้ากากอนามัย N95 2 กล่อง และ KN95 10 กล่อง
 • บริจาคเงินให้ทางวัดจำนวน 800 บาท

    จากนั้นนำไปมอบที่วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ เวลา 14.00 น. โดยประประมาณ มีพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวัดมารับของ ได้มีการกล่าวขอบคุณและอนุโมทนาให้กับผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก


ของที่นำไปให้ได้แก่

 • น้ำมันเชื้อเพลิง 4 ถัง ถังละ 200 ลิตร
 • ถุงมือการแพทย์ 12 กล่อง
 • แอลกอฮอล์ 5 แกลลอน
 • หน้ากากอนามัย N95 2 กล่อง และ KN95 10 กล่อง
 • บริจาคเงินให้ทางวัดจำนวน 800 บาท

    น้ำมันเชื้อเพลิงสามารถเผาศพผู้เสียชีวิตได้ 24 ศพ ถุงมือ แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยช่วยป้องกันการติดเชื้อระหว่างบุคลากรในวัดและญาติผู้เสียชีวิต และป้องกันการติดเชื้อขณะทำการเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนเงินที่บริจาคก็นำไปสมทบทุนการซ่อมแซมเมรุเผาศพที่กำลังชำรุด


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ปัญหา

ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 นี้ มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่เป็นผู้ยากไร้และขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับทำศพ วัดหนองจอกและวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จึงมีการรับเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 และใช้เงินจากผู้ใจบุญที่ทำบุญซื้อโลงศพและบริจาคปัจจัยกับทางวัดในการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเผาศพให้กับผู้ยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับญาติและครอบครัว

แต่ระยะนี้มีจำนวนผู้ยากไร้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ละวันมีศพผู้เสียชีวิตถูกลำเลียงเข้ามารอเผาที่วัดหลายศพต่อวัน ยังไม่นับว่าเจ้าหน้าที่ของทางวัดต้องเดินทางไปรับศพจากที่บ้าน โรงพยาบาล จากหลายพื้นที่ ซึ่งวัดในพื้นที่เหล่านั้นไม่สามารถรับเผาศพได้ทั้งหมด ด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้วัดประสบปัญหางบประมาณในการจัดซื้อน้ำมันเผาศพไม่เพียงพอ


วิธีการแก้ไข

เพื่อให้ศพของผู้ยากไร้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในวาระสุดท้าย โดยไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับครอบครัว ทางโครงการจึงเปิดรับบริจาคเงินสำหรับซื้อน้ำมันเผาศพ โดย 1 ศพ ใช้น้ำมันในการเผา 70 ลิตร คิดเป็นงบประมาณ 3,000 บาท ทั้งนี้ โครงการมีเป้าหมายในการจัดซื้อน้ำมันเผาศพปริมาณ 1,400 ลิตร เพียงพอสำหรับ 20 ศพ โดยจะกระจายให้กับวัดหนองจอก 10 ศพ และวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ 10 ศพ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ที่จัดการศพโควิด-19 ที่วัดหนองจอกและวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์
 2. ติดต่อประสานงานกับบุคลกรภายในวัดหนองจอกและวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์
 3. เปิดรับบริจาคและประชาสัมพันธ์โดยทำโปสเตอร์ Infographic ลงเว็บไซต์ เทใจดอทคอม ฝาก Facebook ตามเพจชื่อดังต่างๆ และติดต่อ Influencer ให้ช่วยประชาสัมพันธ์
 4. หลังจากปิดรับบริจาค ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเผาศพตามจำนวนที่กำหนดไว้
 5. ประสานงานบุคลากรวัดหนองจอกและวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์เพื่อมอบน้ำมันเผาศพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มนักศึกษาภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1. ณัฐชยา ฉิมปลอด
 2. หทัยชนก คชเสนา
 3. ชลธิชา ศรีกุม
 4. ธนพร อิ่มแก้ว
 5. สุจิตรา ชินวงศ์

อัพเดทแผนการทำงานและปรับเพิ่มยอดบริจาคเพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่วัด

1 พฤศจิกายน 2021

เนื่องจากโครงการมอบน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเผาศพผู้เสียชีวิตวัดหนองจอกและวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริจาคเป็นอย่างดี ทำให้มียอดเงินบริจาคมากกว่าเป้าระดมทุนที่ตั้งเอาไว้แต่แรก ทีมงานจึงขอแจกแจงรายละเอียดการใช้เงินส่วนต่างที่เพิ่มมา และปรับเพิ่มยอดบริจาคดังต่อไปนี้

เป้าการระดมทุนที่ตั้งไว้แต่เดิม = 61,750 บาท
ยอดบริจาค ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 = 74,112 บาท

รายละเอียดการนำเงินส่วนต่างไปใช้

1.ถุงมือการแพทย์ 20 กล่อง จำนวนกล่องละ 100 ชิ้น 50 คู่ รวมค่าขนส่ง
ราคา 5,300 บาท

2.แกลลอนแอลกอฮอล์ 10 แกลลอน แกลลอนละ 5 ลิตร รวมค่าขนส่ง
ราคา 2,890 บาท

3.หน้ากากอนามัย 20 กล่อง จำนวน 400 ชิ้น
ราคา 11,000 บาท + ค่าขนส่ง 200 บาท = 11,200 บาท

รวมยอดเงินที่จะใช้เพิ่ม 19,390 บาท
รวมยอดบริจาคที่โครงการต้องการทั้งสิ้น = 81,140 บาท
+ค่าทำเนียมเทใจ 10% = 8,114 บาท
ยอดระดมทุนทั้งสิ้น = 89,254 บาท

ส่งต่อความช่วยเหลือสู่วัดหนองจอกและวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์

17 ธันวาคม 2021

    หลังจากได้รับเงินจากการระดมทุนและนำไปจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เราทั้ง 5 คนได้เดินทางนำของทั้งหมดไปส่งมอบให้กับทางวัดหนองจอกและวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

    โดยนำไปที่วัดหนองจอก เวลา 13.00 น. โดยประประมาณ มีพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวัดมารับของ และได้มีการสวดอารธนาศีล สวดบทถวายสังฆทาน และกล่าวคำอนุโมทนา ได้มีการกล่าวขอบคุณไปยังผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก



ของที่นำไปให้ได้แก่

 • น้ำมันเชื้อเพลิง 4 ถัง ถังละ 200 ลิตร
 • ถุงมือการแพทย์ 12 กล่อง
 • แอลกอฮอล์ 5 แกลลอน
 • หน้ากากอนามัย N95 2 กล่อง และ KN95 10 กล่อง
 • บริจาคเงินให้ทางวัดจำนวน 800 บาท

    จากนั้นนำไปมอบที่วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ เวลา 14.00 น. โดยประประมาณ มีพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวัดมารับของ ได้มีการกล่าวขอบคุณและอนุโมทนาให้กับผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก


ของที่นำไปให้ได้แก่

 • น้ำมันเชื้อเพลิง 4 ถัง ถังละ 200 ลิตร
 • ถุงมือการแพทย์ 12 กล่อง
 • แอลกอฮอล์ 5 แกลลอน
 • หน้ากากอนามัย N95 2 กล่อง และ KN95 10 กล่อง
 • บริจาคเงินให้ทางวัดจำนวน 800 บาท

    น้ำมันเชื้อเพลิงสามารถเผาศพผู้เสียชีวิตได้ 24 ศพ ถุงมือ แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยช่วยป้องกันการติดเชื้อระหว่างบุคลากรในวัดและญาติผู้เสียชีวิต และป้องกันการติดเชื้อขณะทำการเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนเงินที่บริจาคก็นำไปสมทบทุนการซ่อมแซมเมรุเผาศพที่กำลังชำรุด


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าน้ำมันสำหรับการเผาศพ ถังละ200ลิตร 7 ถัง 60,000.00
2 ค่าขนส่ง 250 บาท 7 ถัง 1,750.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
61,750.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
6,175.00

ยอดระดมทุน
67,925.00