project เด็กและเยาวชน

ทุนการศึกษาเพื่อเด็กผู้หญิงบนดอยได้เรียนหนังสือก่อนวัยแต่งงาน

โครงการส่งมอบทุนการศึกษาให้เด็กหญิงบนดอย ชนเผ่า ปากะหญอ ปัจจัยสำคัญ เนื่องจากในพื้นหมู่บ้านบนดอยยังเป็นพื้นที่ที่การศึกษาโอกาสทางการศึกษาที่ได้เข้าไปถึงความต้องการตอบสนองในทุนการศึกษาที่ยังมีไม่มากเพียงพอต่อการศึกษาต่อ ซึ่งทุนการศึกษาที่จำเป็นนี้จะช่วย เพื่อการสนับสนุนในระยะยาว และให้เด็กหญิงบนดอยมีโอกาส เข้าถึงการศึกษาได้ตามวัยอันควรก่อนวัยแต่งงาน

ระยะเวลาโครงการ 01 มี.ค. 2566 ถึง 31 มี.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ รร. บ้านซิแบร อ.แม่ตื่น จ. เชียงใหม่, รร. อมก๋อยวิทยา อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่, รร. ฮอดวิทยา อ. ฮอด จ. จังหวัดเชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

21,365 บาท

เป้าหมาย

440,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 5%
56 วัน จำนวนผู้บริจาค 19

โครงการส่งมอบทุนการศึกษาให้เด็กหญิงบนดอย ชนเผ่า ปากะหญอ ปัจจัยสำคัญ เนื่องจากในพื้นหมู่บ้านบนดอยยังเป็นพื้นที่ที่การศึกษาโอกาสทางการศึกษาที่ได้เข้าไปถึงความต้องการตอบสนองในทุนการศึกษาที่ยังมีไม่มากเพียงพอต่อการศึกษาต่อ ซึ่งทุนการศึกษาที่จำเป็นนี้จะช่วย เพื่อการสนับสนุนในระยะยาว และให้เด็กหญิงบนดอยมีโอกาส เข้าถึงการศึกษาได้ตามวัยอันควรก่อนวัยแต่งงาน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โครงการส่งเด็กหญิงบนดอย ชาวเขา ปากะหญอ ให้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับชั้นตามวัยอันสมควร `กลุ่ม -อายุ -เด็กหญิง ปากะหญอ ที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี เป็นต้นไป

ปัญหา: มีเด็กผู้หญิงอายุตั้งแต่ 12-18 ปีในหมู่บ้านบนดอยในพื้นที่ห่างไกล ได้แต่งงานก่อนวัยอันควรและมีบุตรก่อนวัยอันควร จึงทำให้ประสบปัญหาด้านสุขภาพและขาดภาวะด้านการพัฒนาการเจริญเติบโตในวัยอันควร ร่วมถึงสภาวะด้านร่างกายและจิตใจ ที่ควรจะได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องให้เหมาะสมตามวัยอันควร และเนื่องจากครอบครัวส่วนใหญ่มีฐานะที่ยากจนและขาดการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น

1. ครอบครัวรายได้ไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมให้เรียนต่อในระดับชั้นที่สูงกว่าไม่ได้ เพราะว่าครอบครัวเป็นชาวเขาเกษตรที่มีรายได้น้อย ซึ่งรายได้จากการทำไร่นาเพียงเล็กน้อย มีรายได้ได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี

2. ครอบครัวส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างรายได้ต่ำอยู่แล้ว ทำให้ครอบครัว อยากให้ลูกสาวกลับไปทำงานเพื่อช่วยครอบครัว และเมื่อกลับไปบ้านหลังจากนั้นไม่นาน เมื่อไม่ได้เรียนหนังสือต่อแล้วก็แต่งงานและมีลูกในวัยที่ยังเด็กอยู่

3. ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนชาวดอยที่ห่างไกลมักจะแต่งงานเร็วตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ในปัจจุบันพบและสำรวจว่า เด็กหญิงสาวมีความสนใจในการศึกษาเรียนรู้ เรียนต่อในระดับที่สูงสุดได้ แต่ปัญหาที่เจอคือ เด็กหญิงสาวที่อายุยังน้อย มักจะไม่ได้การสนับสนุนให้ไปเรียนต่อที่เพราะว่าครอบครัวไม่มีรายได้เพียงพอเพื่อที่จะส่งเรียนหนังสือ 

สำหรับทุนการศึกษานี้ เป็นส่วนส่งเสริมค่าอะไรได้บ้างดังนี้ และระยะเวลาที่มอบทุนให้

*เช่น ค่าเทอม ค่าหอพักและค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าชุดนักเรียนนักศึกษา สำหรับนักเรียนที่บ้านพักไกลที่ต้องเดินทางมาเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในเมือง จึงมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นกับทางครอบครัวที่เกินภาระ 

**เรากำหนดระยะเวลาการมอบทุนให้ต่อทุน ต่อปี คนละ 1 ทุนการศึกษา เพราะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นทุนการศึกษาที่สามารถส่งเสริมต่อเนื่องได้ทุกปี เพราะทางโครงการอยากสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงได้เรียนต่อถึงระดับชั้นมหาวิทยาลัย

ซึ่งปัจจัยคือฐานะยากจน ขาดแคลนการสนับสนุนในด้านการศึกษาเรียนต่อ จึงเป็นปัญหาส่วนมากที่ทำให้พวกเขาต้องออกจากการเรียนหนังสือก่อนวัยหรือแต่งงานก่อนวัยอันควรเพื่อการทำมาหากินสำหรับเลี้ยงดูครอบครัว แต่วัยของพวกเรายังไม่เหมาะสมในวัยที่จะแต่งงานได้ในวัยเด็กเกินไป 

เป้าหมาย : มอบทุนการศึกษาให้กลุ่มเด็กหญิงบนดอยเพื่อได้ศึกษาเรียนต่อในระดับสูงได้และป้องการการแต่งงานในวัยเยาว์ก่อนวัยอันควรที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี

ทางโครงเรา ได้ทำการสำรวจในกลุ่มเฉพาะของจำนวนกลุ่มเด็กผู้หญิง อายุ ตั้งแต่ 12-18 ปีเราได้เห็นว่ามีจำนวนเด็กผู้หญิงใน อายุ ระหว่าง 13-18 ปี ได้มีการแต่งงานก่อนวัยอันควร และมีบุตรก่อนวัยอันควร วัตถุประสงค์ของเราคือ เราอยากจะหาทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนกลุ่มเด็กผู้หญิงได้มีอัตราที่สมควรได้รับการศึกษาที่มากขึ้นผ่านการได้รับทุนการศึกษา และส่งน้องเด็กหญิงที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปีให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา ได้มากขึ้น และมีโอากาสที่จะได้เรียนต่อในระดับสมวัยที่ยังจำเป็นอยู่ในด้านการศึกษาต่อไป จนกว่าจะจบในระดับชั้นในมหาวิทยาลัย หรือเพื่อช่วยการสนับสนุนกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ถึงวัยอันควรที่จะแต่งงาน และเพื่อพัฒนาสนับสนุนให้เด็กๆผู้หญิงในหมู่บ้านได้มีความฝันที่อยากจะเรียนต่อในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จนไปถึงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเด็กนักเรียนผู้หญิงได้ตรงตามเป้าหมายที่จะสนับสนุนช่วยให้กลุ่มเด็กผู้หญิงที่มีอายุอ่อนวัย ยังไม่ต้องแต่งงานก่อนวัยอันควรได้ และเพื่อจะต่อยอดให้เด็กผู้หญิงที่มีอายุยังน้อยได้รับการพัฒนาด้านการเจริญเติบโตในวันวัยอันควรได้อย่างเหมาะสมที่สุดผ่านทุนการศึกษาที่จะมอบให้นี้ได้อย่างเชิงที่เป็นปัจจัยอันดับแรกของการศึกษาที่สำคัญมากที่สุดต่อการแก้ปัญหากับกลุ่มเด็กที่ต้องจบการศึกษาในวัยที่ยังไม่ถึงอายุที่จะอยู่ในวัยแต่งงานได้ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. คัดเลือกกลุ่มเด็กผู้หญิงที่มีอายุ ระหว่าง 12-17 ปี ประสานผ่านทางจากโรงเรียนในพื้นที่บนดอยที่ห่างไกล และผ่าน จากการคัดเลือกโดยครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง ที่ร่วมมือ สนับสนุนยินดีให้เด็กนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการรับทุนการศึกษานี้ได้
  2. สัมภาษณ์ภาษณ์ เยี่ยมเยียน เด็กนักเรียนที่โรงเรียน ประชุมเด็กและผู้ปกครองที่จะเข้าร่วมโครงการนี้
  3. นำเด็กที่ผ่านเกณฑ์ ให้อยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงที่มีอายุระหว่างที่ทางโครงการกำหนดให้ได้รับทุนการศึกษาในระยะยาวจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สูงสุด
  4. สรุปและติดตามผล ทุกๆเทอมและจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษาที่มีความรู้ เพื่อพัฒนาเสริมด้านร่างกายและจิตใจ และด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักเรียนทุนเหล่านี้ต่อไป เช่นการอบรมด้านภาวะวัยหนุ่มสาว การเติบโตอย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในสังคม และการแก้ปัญหาต่างๆในการดำเนินชีวิตในประจำวันที่จำเป็น
  5. สรุปโครงการแนะนำและนำผลส่งต่อ เพื่อการขอสนับสนุนผ่านทางเทใจ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมชุนชเยาวชนเด็กผู้หญิงที่อยู่บนดอยได้อย่างสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

*****ผลลัพท์และผลงานที่ผ่านมาของทางโครงการ จากการที่เราได้มอบทุนการศึกษาในช่วงปีที่ผ่านมาถือได้ว่ามีความสำเร็จเกินเป้าหมายกว่าที่เราได้วางไว้อย่างมาก เนื่องจากมีเด็กๆโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่จบ ป.6 ม.3-ม.6 สนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้นและมาขอเข้ารับทุนการศึกษาจากโครงการของเรา และผู้ปกครองก็ได้ให้ความสำคัญและความสนใจมากขึ้น เพราะว่าเขาได้เห็นว่าโครงการมอบทุนการศึกษาสามารถช่วยเหลือและส่งเสริมแบ่งเบาภาระหน้าที่ของครอบครัวในการส่งบุตรตัวเองให้เรียนต่อไปได้และเป็นประโยชน์อย่างมาก ทำให้ทางโครงการจึงอยากที่จะหาทุนการศึกษาสนับสนุนให้เด็กๆหญิงสาวเหล่านี้ได้มีโอกาสได้เรียนต่อและเด็กๆก็สามารถตามหาฝันของเขาได้สำเร็จ และเพราะว่ามีนักเรียนตัวอย่างของโครงการซึ่งปีที่ผ่านมามีนักเรียนนักศึกษาได้จบการศึกษาที่สำเร็จ ในระดับชั้น ม.6 และมหาวิทยาลัย จึงสามารถมีงานทำหารายได้เพื่อให้เลี้ยงดูครอบครัวได้ นี้จึงเป็นประโยชน์และเป็นสิ่ที่สำคัญมากที่ทางโครงการไม่ได้หยุดความช่วยเหลือ จึงได้อยากใช้โอกาสนี้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงชาวดอยได้ทุนการศึกษาต่อเนื่องทุกๆปีได้ จากการได้มอบทุนการศึกษาเมื่อปีที่ผ่านมา ปี 2565 เราได้มอบทุนให้กับเด็กๆผู้หญิงเป็นจำนวนทุน 10 กว่าทุน ในระดับชั้นต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้น ผลจากการที่นักเรียนได้รับทุนการศึกษาศึกษาทำให้มีนักเรียนผู้หญิงได้จบการศึกษาระดับตอนต้นและตอนปลายและกำลังศึกษาในระดับชั้นมหาวิทยาลัย และบางส่วนได้จบการศึกษาไปแล้วจำนวนหนึ่ง ตอนนี้เรามีนักเรียนที่ยังต้องการเรียนต่อและศึกษาเพิ่มอีก มีนักเรียนหญิงจำนวน 5-6 คนได้จบการศึกษาจากระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย มีอีก จำนวนหนึ่งประมาณ 8 คน ที่ได้ทำการศึกษาต่อในระดับชั้นมหาวิทยาลัยอยู่ในขณะปัจจุบันนี้ ซึ่งเราได้ติดตามเด็กๆได้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยน้องๆเด็กผู้หญิงเหล่านี้ให้ได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้อีกต่อไปทุกปี เสียงข้อความจากน้องๆที่ได้รับทุนการศึกษาจากทางโครงการ

~น้องฟิว~

เด็กผู้หญิงกะเหรี่ยงส่วนใหญ่แต่งงานเร็วเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเงินที่จะส่งเขาดังนั้นเขาจึงจำเป็นต้องแต่งงานเพื่อกลับไปช่วยพ่อแม่ที่ทำงานที่บ้านซึ่งดูแล้วก็เป็นงานหนักสำหรับเขาที่เขาทั้งต้องดูแลทั้งลูกและต้องทำงาน เขาพลาดโอกาสหลายอย่างทั้งการเรียน อนาคต แล้วก็อีกหลายๆอย่าง สำหรับหนูแล้วโครงการได้มีส่วนอย่างมากในชีวิตหนูที่ได้ช่วยหนูเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายซึ่งครอบครัวหนูเองก็ไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะส่งหนูขอบคุณทุกการศึกษานี้ที่เข้ามาเติมเต็มช่วยเหลือและให้อนาคตกับหนูค่ะ~น้องเรดาห์~

ชาวปากะหญอที่เป็นเด็กผู้หญิงบนดอยที่บางคนแต่งงานไวเพราะว่าไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาและความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่แต่ทุนตรงนี้สามารถช่วยให้เราแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวให้เพื่อให้เราได้เรียนได้มีการศึกษาและเปิดมุมมองในสังคมมากขึ้นและหนูก็เชื่อว่าอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสตรงนี้สังคมเดิมๆก็จะเปลี่ยนไป ทุนการศึกษานี้จึงมีส่วนช่วยหนูให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มากขึ้นและโอกาสใหม่ๆให้กับอนาคตหนูได้ดีกว่าก่อนการแต่งงานในวัยที่ยังอายุน้อยคะ 


ผู้รับผิดชอบโครงการ

https://www.creativelifefoundation.com/

Facebook: Creative Life Foundation


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ทุนการศึกษาสำหรับเด็กหญิงชาวเขาในโรงเรียนบนดอย -มัธยมศึกษาระดับตอนต้น ทุนละ 10,000 บาท นักเรียนจำนวน 10 คน 10 คน 100,000.00
2 ทุนการศึกษาสำหรับเด็กหญิงชาวเขาในโรงเรียนบนดอยมัธยมศึกษาระดับตอนปลายทุนละ 15,000 บาท นักเรียนจำนวน 10 คน 10 คน 150,000.00
3 ทุนการศึกษาสำหรับเด็กหญิงชาวเขาในโรงเรียนบนดอย-ระดับมหาวิทยาลัย ทุนละ 20,000 บาท นักเรียนจำนวน 5 คน 5 คน 100,000.00
4 จัดกิจกรรมส่งเสริมอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาวัยรุ่นเด็กหญิงชาวเขา 2 ครั้ง 25,000.00
5 ค่าเดินทางสำรวจในพื้นที่บนดอยชาวเขา กลุ่มเป้าหมายและเยี่ยมเยี่ยมเยียนโรงเรียนและครอบครัวในการติดตามเป้าหมายโครงการ ให้กับเด็กนักเรียนหญิงที่เข้าร่วมโครงการที่ได้มอบทุนการศึกษาให้ตามเป้าหมายได้ 2 ครั้ง 25,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
400,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
40,000.00

ยอดระดมทุน
440,000.00

บริจาคให้
ทุนการศึกษาเพื่อเด็กผู้หญิงบนดอยได้เรียนหนังสือก่อนวัยแต่งงาน

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน