project อื่นๆ

ต้องแฉ (Must Share) – พื้นที่สร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับประชาชน

กรณี เสาไฟกินรี จังหวัดสมุทรปราการ ที่ “เพจต้องแฉ” มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ ทำให้เกิดการสืบสวนแบบสาวลึกไปถึงต้นตอ และเกิดปรากฎการณ์ตรวจสอบการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมทั่วประเทศ จุดเริ่มต้นจากการเป็นหูเป็นตาของภาคประชาชนผ่านเพจ Facebook เพจต้องแฉ ที่เป็นพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส ติดตาม ตรวจสอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชันโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน วันนี้ทุกท่านสามารถร่วมสนับสนุนการทำงานได้แล้วที่นี่

ระยะเวลาโครงการ 01 ม.ค. ถึง 30 มิ.ย.67 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

23,821 บาท

เป้าหมาย

346,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 7%
จำนวนผู้บริจาค 24

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

การดำเนินงานของเพจต้องแฉ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

5 มิถุนายน 2024

จากการเปิดระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มเทใจดอทคอม ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 จนถึง 31 ธันวาคม 2566 เพจต้องแฉได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 21,439 บาท (ทำการหักค่าธรรมเนียมเทใจ 10% แล้ว)

โครงการต้องแฉมีความประสงค์ขอเบิกเงินจำนวน 21,439 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนที่เตรียมการไว้ โดยจะขอปรับลดการดำเนินงานจากแผนเดิมที่วางไว้จำนวน 6 เดือน เป็น 2 เดือน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดค่าใช้จ่ายและแผนการใช้เงินโครงการ 

ผลการดำเนินงาน

การสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังเหตุสงสัยทุจริตคอร์รัปชัน

1. เพจต้องแฉนำเสนอประเด็นทุจริตคอร์รัปชัน จำนวน 9 โพสต์ ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

2. เพจต้องแฉได้รับการสนับสนุนในการนำประเด็นไปขับเคลื่อนและตรวจสอบ จาก Corruption Deterrence Center : CDC ศูนย์ป้องปรามทุจริตใหม่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนการตรวจสอบและแก้ปัญหา จำนวน 7 เรื่อง ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • เหตุสงสัย โครงการก่อสร้างสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร พร้อมครุภัณฑ์ มูลค่ากว่า 3.6 ล้านบาท ส่อทิ้งร้าง/ไม่ถูกใช้งาน  การรับข้อมูล : ประชาชนแจ้งเหตุสงสัยผ่าน inbox เพจต้องแฉ เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2567 เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตร 2 ชั้น ในพื้นที่ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ใช้งบปี 65 กว่า 3,679,000 บาท เลยระยะเวลาการก่อสร้างมาแล้วกว่า 1 ปี 3 เดือน ปัจจุบันมีสภาพส่อทิ้งร้างก่อสร้างเสร็จเพียงแค่ตัวอาคารเท่านั้น
  การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เพจต้องแฉต่อยอดเบาะแสด้วยการสืบค้นข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมด้วย ACT Ai และส่งข้อมูลให้ศูนย์ CDC ของสำนักงาน ป.ป.ช.
  ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจสอบ ประกอบกับคำชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า โครงการดังกล่าวถูกผู้รับเหมาทิ้งงานเนื่องจากขาดสภาพคล่อง และได้มีการเบิกเงินไปแล้ว 2 งวด จากทั้งหมด 8 งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างหน่วยงานทำเรื่องของบประมาณปี 2567 มาดำเนินการสร้างในส่วนที่เหลือต่อไป
 • เหตุสงสัย โครงการท่าเทียบเรือฯ เกาะสมุย มูลค่า 212 ล้านบาท ส่อไม่ได้มาตรฐาน  การรับข้อมูล : ประชาชนแจ้งเหตุสงสัยผ่านเครื่องมือ LINE ฟ้องโกงด้วยแชตบอต (@corruptionwatch) เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2567 เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือแห่งใหม่ บริเวณหน้าทอน เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี งบประมาณ 212,930,000 บาท ส่อไม่ได้มาตรฐานและไม่สามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์โครงการ
  การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เพจต้องแฉร่วมติดตามประเด็นและส่งข้อมูลให้ศูนย์ CDC ของสำนักงาน ป.ป.ช.
  ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบประกอบกับได้รับคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและสามารถใช้ได้จริงตามวัตถุประสงค์โครงการอย่างแน่นอน แต่ปัจจุบันโครงการเจอปัญหาการก่อสร้างล่าช้าไม่สามารถสร้างเสร็จได้ทันตามกำหนดเดิม โดยทางหน่วยงานยืนยันจะเร่งรัดผู้รับเหมาก่อสร้างให้เสร็จภายในเดือนกันยายน 2567
 • เหตุสงสัย โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ.เพชรบุรี ส่อล็อคสเปก/เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  การรับข้อมูล : ประชาชนแจ้งเหตุสงสัยผ่านเครื่องมือ LINE ฟ้องโกงด้วยแชตบอต (@corruptionwatch) เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2567 เกี่ยวกับโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เขตจังหวัดเพชรบุรี ส่อใช้สเปกคุณลักษณะเฉพาะที่ส่อล็อคสเปกและอาจกีดกันให้เอกชนเข้าเสนอราคาได้เพียงน้อยราย
  การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เพจต้องแฉรวบรวมข้อมูลเบาะแส พร้อมนำประเด็นมาตั้งคำถามและนำเสนอผ่านเพจ และส่งข้อมูลให้ศูนย์ CDC ของสำนักงาน ป.ป.ช.
  ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้รับทราบและรับเรื่องข้อสงสัยดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
 • เหตุสงสัย โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน จ.ปทุมธานี มูลค่า 31 ล้านบาท ส่อจัดซื้อราคาสูงผิดปกติ/ไม่คุ้มประโยชน์สาธารณะ  การรับข้อมูล : ประชาชนแจ้งเหตุสงสัยผ่านเครื่องมือ LINE ฟ้องโกงด้วยแชตบอต (@corruptionwatch) เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2567 เกี่ยวกับเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ได้มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เกี่ยวกับโครงการจัดซื้อโคมไฟถนนจำนวน 10 สัญญา งบประมาณรวมกว่า 31,671,000 บาท แต่กลับไม่ระบุว่าจะนำเสาไฟมาติดตั้งในพื้นที่ใดบ้าง และจำนวนกี่ต้น ซึ่งบางโครงการได้ประกาศรายชื่อผู้รับจ้างมีการติดตั้งไปก่อนที่จะมีการอนุมัติโครงการ
  การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เพจต้องแฉรวบรวมข้อมูลเบาะแส พร้อมนำประเด็นมาตั้งคำถามและนำเสนอผ่านเพจ และส่งข้อมูลให้ศูนย์ CDC ของสำนักงาน ป.ป.ช.
  ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมประกอบกับคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า มีการจัดซื้อโคมไฟถนนทั้งหมด 11 โครงการได้รับผู้รับเหมารายเดียวกันทั้งหมด เนื่องจากใช้วิธีคัดเลือกจากบัญชีนวัตกรรม 20 ราย แต่มีผู้เข้าเสนอราคาเพียง 3 รายเท่านั้น ในส่วนการติดตั้งโคมไฟถนนไปก่อนได้รับอนุมัติ เพราะได้ประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตมาช่วยดำเนินการติดตั้งให้ก่อน เนื่องจากมีการลงนามสัญญาไปแล้วบางโครงการ แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้ามาดำเนินการติดตั้ง จึงกลัวล่าช้าและเดือดร้อนต่อประชาชน ในส่วนโคมไฟเดิมที่ยังใช้ได้ปกติ ทางหน่วยงานมีแผนจะนำไปใช้กับซอยขนาดเล็กและเก็บไว้สำรองเผื่อมีการซ่อมแซม
 • เหตุสงสัย โครงการก่อสร้างถนนปราจีนอนุสรณ์ จ.ปราจีนบุรี มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท ส่อไม่ได้มาตรฐาน  การรับข้อมูล : ประชาชนแจ้งเหตุสงสัยผ่าน inbox เพจต้องแฉ เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับถนนปราจีนอนุสรณ์ หน้าโรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล ชำรุดมาเกือบปีแต่กลับไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข โดยถนนสร้างเสร็จได้เพียง 3 ปี แต่กลับพบปัญหาชำรุดตลอดทั้งเส้นทางบ่อยครั้ง
  การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เพจต้องแฉต่อยอดเบาะแสด้วยการสืบค้นข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมด้วย ACT Ai และส่งข้อมูลให้ศูนย์ CDC ของสำนักงาน ป.ป.ช.
  ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเกิดการบิดตัวของโครงสร้างที่ทำให้ผิวใต้ถนนทรุด จากเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี ประกอบกับคำชี้แจงของวิศวกรเทศบาลเมืองปราจีนว่าถนนเส้นนี้ชำรุดบ่อยครั้ง ต้องซ่อมแซมทุกปีจึงทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณเป็นอย่างมาก จึงได้ขอความร่วมมือไปทางสำนักงานโยธาฯ ให้เร่งหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะดำเนินการแก้ไขต่อตามงบประมาณปี 2569 ที่เตรียมไว้จำนวน 10 ล้านบาท 
 • เหตุสงสัย โครงการติดตั้งเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะ ส่อผิดระเบียบ ติดตั้งในพื้นที่ธรณีสงฆ์โดยไม่ได้รับอนุญาต  การรับข้อมูล : ประชาชนแจ้งเหตุสงสัยผ่าน inbox เพจต้องแฉ เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับ อบต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ นำเสาไฟกินรีติดตั้งในพื้นที่ของวัดกิ่งแก้วโดยไม่ได้ขออนุญาต และทางคณะกรรมการวัดมีมติร่วมกันไม่ยินยอมและขอให้ถอนออกจากพื้นที่โดยเร็ว จึงเกิดคำถามจากประชาชนว่าหากไม่มีการขอติดตั้งจริงแล้วสิ่งที่จัดซื้อพร้อมติดตั้งไปแล้วนั้นสามารถทำได้หรือไม่ และทางหน่วยงานจะดำเนินการอย่างไรต่อไปกับเสาไฟเหล่านี้
  การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เพจต้องแฉรวบรวมข้อมูลเบาะแส พร้อมนำประเด็นมาตั้งคำถามและนำเสนอผ่านเพจ และส่งข้อมูลให้ศูนย์ CDC ของสำนักงาน ป.ป.ช.
  ผลการดำเนินงาน : ทางสำนักข่าว Thai PBS และช่อง one ลงพื้นที่เผยแพร่ข่าว พร้อมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าโครงการดังกล่าวกำลังอยู่ในการไต่สวนของ ป.ป.ช. ภาคที่ 1 ซึ่งกำลังรวบรวมเอกสารหลักฐานและจะดำเนินการชี้แจงต่อประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน 
 • เหตุสงสัย โครงการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มูลค่า 7.3 ล้านบาท ส่อจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส  การรับข้อมูล : ประชาชนแจ้งเหตุสงสัยผ่าน inbox เพจต้องแฉ เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับเทศบาลแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ส่อจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใสในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบประมาณ 7,318,925 บาท เนื่องจากทางหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมแจกอุปกรณ์ดังกล่าวให้กลุ่ม อสม. ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2564 โดยอ้างกับประชาชนว่าเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาคมา แต่กลับไม่สามารถระบุชื่อหรือหน่วยงานที่บริจาคให้ประชาชนทราบได้ จนวันที่ 9 ก.พ. 2567 มีใบแจ้งหนี้จากบริษัทแห่งหนึ่งเรียกเก็บค่าจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่มีลักษณะคล้ายกับที่ทางหน่วยงานอ้างว่าได้รับบริจาคมา
  การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เพจต้องแฉรวบรวมข้อมูลเบาะแส พร้อมนำประเด็นมาตั้งคำถามและนำเสนอผ่านเพจ และส่งข้อมูลให้ศูนย์ CDC ของสำนักงาน ป.ป.ช.
  ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับทราบและรับเรื่องข้อสงสัยดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อตรวจสอบต่อไป
 • เหตุสงสัย โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฯ จ.ตรัง มูลค่ากว่า 73 ล้านบาท ส่อทิ้งร้าง/สร้างล่าช้าผิดปกติ

 การรับข้อมูล : เพจต้องแฉขยายประเด็นต่อจากเพจคิด ทำ ทิ้ง เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณเมืองเก่ากันตัง จ.ตรัง มูลค่ากว่า 73,765,500 บาท ใกล้สิ้นสุดระยะการก่อสร้างตามสัญญาในเดือนมีนาคม 2567 แต่กลับพบว่าการก่อสร้างจากหน้างานจริงกลับดูไม่มีความคืบหน้า
การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เพจต้องแฉต่อยอดเบาะแสด้วยการสืบค้นข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมด้วย ACT Ai และส่งข้อมูลให้ศูนย์ CDC ของสำนักงาน ป.ป.ช.

 • เหตุสงสัย โครงการก่อสร้างห้องสมุด จ.ราชบุรี มูลค่า 1.58 ล้านบาท ส่อราคาสูงผิดปกติ

 การรับข้อมูล : ประชาชนแจ้งเหตุสงสัยผ่าน inbox เพจต้องแฉ เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างห้องสมุด ของเทศบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ด้วยงบประมาณ 1.58 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับสภาพหน้างานจริง เช่น ขนาดอาคารและสัดส่วนภายในที่กำลังก่อสร้าง แต่กลับดูไม่คุ้มกับงบประมาณที่ต้องเสียไป
การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เพจต้องแฉต่อยอดเบาะแสด้วยการสืบค้นข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมด้วย ACT Ai และส่งข้อมูลให้ศูนย์ CDC ของสำนักงาน ป.ป.ช.

การสร้างความร่วมมือด้านสื่อสารเพื่อสร้างการตระหนักรู้สู่สังคมวงกว้าง

1. เพจต้องแฉต่อยอดประเด็นจากเบาะแสที่ได้รับ ด้วยการจัดทำอินโฟกราฟิก (Infographic) นำเสนอความรู้ที่เกี่ยวกับลักษณะของการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ จำนวน 2 ประเด็น ดังนี้

 • จากที่สำนักงาน ป.ป.ช. นำเสนอหนังสือคดีสินบนกับการรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด ของเจ้าพนักงานของรัฐ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ดังนั้นเพจต้องแฉจึงนำข้อมูลมาสรุปในรูปแบบอินโฟกราฟิก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับรูปแบบของพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับ-ให้สินบน 
 • จากการนำเสนอข่าวประเด็นส่อทุจริตในการจัดซื้อเสาไฟขึ้นบัญชีนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 59 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 1,432.22 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2562-2565 โดยมีเอกชนเจ้าเดิมเป็นคู่สัญญาทั้งหมด เพจต้องแฉต่อยอดประเด็นด้วยการนำเสนอช่องโหว่ของกฎหมายและระเบียบในการจัดซื้อสินค้าในบัญชีนวัตกรรมที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน 

2. เพจต้องแฉได้จัดทำคลิปวิดีโอประเด็นทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกระตุ้นและชวนประชาชนจับตามองความคืบหน้าในประเด็นส่อทุจริตต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok และ Facebook Reels โดยใช้ชื่อรายการ “แฉมาเล่า” ได้นำเสนอเพิ่มเติมทั้งหมด 2 ประเด็น ดังนี้

 • ประเด็นโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ มูลค่ากว่า 107 ล้านบาท ไม่สามารถเปิดใช้งานได้และถูกทิ้งร้างนานกว่า 6 ปี โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมใช้งบเพิ่มอีก 350 ล้านบาท 
 • ประเด็นโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม (มัสยิดกลาง) จ.ตรัง มูลค่ากว่า 82 ล้านบาท สร้างนานกว่า 15 ปี แต่ยังไม่สามารถเปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการได้

ติดตามกิจกรรมเพจต้องแฉได้ที่ https://www.facebook.com/mustshareofficial

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

กรณี เสาไฟกินรี จังหวัดสมุทรปราการ ที่ “เพจต้องแฉ” มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ ทำให้เกิดการสืบสวนแบบสาวลึกไปถึงต้นตอ และทำให้เกิดการตรวจสอบการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมทั่วประเทศ จุดเริ่มต้นจากการเป็นหูเป็นตาของภาคประชาชนผ่านเพจ Facebook เพจต้องแฉ ที่เป็นพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส ติดตาม ตรวจสอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชันโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน วันนี้ทุกท่านสามารถร่วมสนับสนุนการทำงานได้แล้วที่นี่

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายที่อยู่กับสังคมมานาน สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก กลไกหนึ่งที่สำคัญในการแก้ปัญหา คือการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน และสื่อ แต่กลไกการทำงานนั้นก็มีอุปสรรคเนื่องจากการทำงานของสื่อสืบสวนสอบสวนและการนำเสนอข่าวการทุจริตคอร์รัปชันยังมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนและขนาดของปัญหา การสืบค้นเข้าถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เป็นไปอย่างยากลำบาก

ในส่วนของภาคประชาชนนั้น คนจำนวนมากในสังคมยังมองเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ไกลตัว หลายคนไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวให้เบาะแสเพราะเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิต แต่หากเราไม่ร่วมมือกันแก้ไข การทุจริตคอร์รัปชันก็จะยังอยู่คู่สังคมต่อไปและจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ

จากปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ยังคงเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อทุกด้านของสังคม ได้แก่

 • ด้านสังคม ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไปจนถึงการพัฒนาร่างกายและจิตใจของมนุษย์
 • ด้านเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในภาคครัวเรือน เพิ่มต้นทุนการดำเนินงานในภาคเอกชน ไปจนถึงการลดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
 • ด้านสิ่งแวดล้อม เกิดการเสื่อมโทรมของสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งใกล้ตัวและโดยภาพรวม

เพจต้องแฉ (Must Share) เป็นโครงการหนึ่งที่มีความตั้งใจแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันรอบตัวและสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคมโดยอาศัยกรอบแนวคิด ESG ในการดำเนินงาน เพื่อให้สังคมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สิ่งแวดล้อม (Environmental) คือ เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสอดส่องและขับเคลื่อนปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การตระหนักรู้ และเกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตัวอย่างเช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นริมตลิ่งทะเลในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ใช้งบประมาณสูงแต่ส่อไม่ได้มาตรฐาน เกิดความเสียหายชำรุดเสียหาย ส่งผลต่อความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดินและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (ตัวอย่าง https://bit.ly/3rXyXcu)

สังคม (Social) คือ สร้างผลกระทบต่อสังคมให้เกิดความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน จากการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมสอดส่องและแชร์ข้อมูลปัญหาคอร์รัปชันรอบตัว เพื่อนำไปสู่ทั้งการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน

ธรรมาภิบาล (Governance) คือ ดำเนินงานโดยยึด 3 หลักที่สำคัญของธรรมภิบาล ได้แก่

 • หลักการมีส่วนร่วม คือ สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อระดมปัญหาทุจริตคอร์รัปชันหรือความไม่โปร่งใสที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างปลอดภัย นำไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลง นำเสนอประเด็นที่เข้าใจง่าย พร้อมกับเสริมความรู้ ข้อมูลที่ช่วยเสริมพลังให้กับทุกภาคส่วนในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 • หลักความโปร่งใส คือ สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส ผ่านการร่วมกันหาคำตอบและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวส่อทุจริตคอร์รัปชัน จากชุดข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเครื่องมือที่น่าเชื่อถือ เช่น เครื่องมือ Big Open Data อย่าง ACT Ai หรือ actai.co เป็นต้น
 • หลักความรับผิดชอบ คือ ประชาชนและสื่อต่าง ๆ สามารถร่วมติดตามประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้รวมถึงภาครัฐสามารถร่วมอธิบาย ชี้แจงและแก้ไขปัญหาด้วยได้ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนในการทำงานของเพจต้องแฉ สามารถแบ่งเป็น 3 รูปแบบดังนี้

 1. สร้างการรับรู้ : ขั้นตอนที่ให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ เช่น การให้ข้อมูลแบ่งปันความรู้ด้านธรรมาภิบาลหรือการต่อต้านคอร์รัปชัน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic หรือบทความ รวมไปถึงข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. สร้างการมีส่วนร่วม : ขั้นตอนที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือส่อเค้าการทุจริตคอร์รัปชันด้วยกระบวนการ Crowdsourcing เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรักษาผลประโยชน์สาธารณะ และเพิ่มความตระหนักในปัญหา และความสามารถในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในภาคพลเมืองได้ รวมไปถึงการให้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ทางออกของปัญหา และสื่อต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเด็น
 3. สร้างการเปลี่ยนแปลง : ขั้นตอนที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต สื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อหลักและสื่อท้องถิ่น รวมถึงสำนักงาน ป.ป.ช. ฯลฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นปัญหาหรือขยายผลจนเกิดการเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างความสำเร็จของเพจต้องแฉ (Must Share) ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมให้เกิดการตระหนักรู้ มีส่วนร่วมและแก้ไขปัญหาส่อทุจริตคอร์รัปชันใกล้ตัว

ประเด็นโครงการเสาไฟประติมากรรมกินรี อบต.ราชาเทวะ สมุทรปราการ เหตุสงสัยความคุ้มค่าการใช้งบประมาณ                                                                      

                                                                                                           

 • เนื่องจากทีมงานได้รับแจ้งผ่านทาง inbox ของเพจต้องแฉ เรื่องเหตุสงสัยโครงการติดตั้งเสาไฟกินรี จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีการติดตั้งเสาไฟในพื้นที่รกร้าง จากนั้นจึงได้รวบรวมข้อมูลและทำการสืบค้นเพิ่มเติมจากสำนักข่าวอิศรา และเครื่องมือ ACT Ai พบว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ราชาเทวะ เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยจึงจัดทำประเด็นเพื่อ Crowdsource ร่วมกับผู้ติดตามเพจ
 • หลังการเผยแพร่ประเด็นในเพจต้องแฉ เกิดปรากฏการณ์ที่สื่อหลายสำนักและประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจจนกลายเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสสังคม นำไปสู่การลงพื้นที่ตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. สตง. และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการดังกล่าว และในขณะนี้กำลังอยู่ในการไตร่สวนของสำนักงาน ป.ป.ช.
 • นอกจากนี้ยังมีการขยายผลเพื่อตรวจสอบโครงการลักษณะเช่นเดียวกันในพื้นที่ อื่น ๆ ได้แก่ โครงการเสาไฟโซลาร์เซลล์ อบจ.อ่างทอง เสาไฟแม่ค้าพายเรือ จ.นนทบุรี เสาไฟหงส์ จ.ตรัง เป็นต้น และในปัจจุบันโครงการติดตั้งเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ กำลังอยู่ในขั้นตอนไต่สวนของสำนักงาน ป.ป.ช
 • ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/3krmcTb 

ประเด็นโครงการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ โครงการที่เกิดจากความร่วมมือของ เทศบาลนครสมุทรปราการ และ อบจ.สมุทรปราการ เหตุสงสัยการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้งาน

                                                           

 • เนื่องจากทีมงานได้รับแจ้งผ่านทาง inbox ของเพจต้องแฉ เรื่องเหตุสงสัยอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ที่ได้ก่อสร้างมานานนับ 10 ปี แต่ไม่เคยเปิดให้ใช้บริการเพียงสักครั้งเดียว จากนั้นทีมต้องแฉจึงได้รวบรวมข้อมูลและทำการสืบค้นเพิ่มเติมจากแหล่งข่าว และเครื่องมือ ACT Ai พบว่าเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของ เทศบาลนครสมุทรปราการ และ อบจ.สมุทรปราการ ช่วยกันออกแบบโครงการไว้ตั้งแต่ปี 2542 ใช้เวลาเป็น 10 ปี กว่าโครงการจะได้รับการดำเนินงานจริง โดยใช้งบประมาณ 593,733,000 บาท เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยจึงจัดทำประเด็นเพื่อ Crowdsource ร่วมกับผู้ติดตามเพจ
 • หลังการเผยแพร่ประเด็นในเพจต้องแฉ เกิดปรากฏการณ์ที่สื่อหลายสำนักและประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจจนกลายเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสสังคม นำไปสู่การลงพื้นที่ตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการดังกล่าว พบว่าเหลือการส่งมอบงานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า การออกแบบภายใน ให้เสร็จเรียบร้อยและจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปเยี่ยมชม
 • จนในที่สุด อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้งานได้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2565
 • ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/3i5pLRb, https://bit.ly/3GLjOTQ 

แคมเปน (Campaign) #ถนนไทยเป็นอะไรได้บ้าง • เนื่องจากปัญหาถนนพังเสียหาย ส่อไม่ได้มาตรฐาน เกิดขึ้นมาโดยตลอดในหลายพื้นที่ เห็นได้จากการได้รับแจ้งทางเพจต้องแฉ และตามข่าวต่าง ๆ ที่ผ่านมา จึงต้องการให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องปัญหาถนนพัง ที่อาจเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน ร่วมกันเปลี่ยนแปลง และตระหนักรู้กับปัญหาคอร์รัปชันใกล้ตัว ผ่านแคมเปน (Campaign) #ถนนไทยเป็นอะไรได้บ้าง
 • การร่วมกิจกรรมแคมเปน (Campaign) #ถนนไทยเป็นอะไรได้บ้าง คือให้ทุกคนร่วมถ่ายภาพถนนพังที่ส่อไม่ได้มาตรฐานที่พบเห็น พร้อมแจ้งพิกัดพื้นที่หรือข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้อง ลงบนสื่อโซเชียลของตนเอง เช่น Facebook TikTok เป็นต้น หรือส่งข้อมูลผ่านเพจต้องแฉ เพื่อประชันกันว่าถนนไทยเป็นอะไรได้บ้าง โดยการติดแฮชแทกของแคมเปน
 • หลังการทำกิจกรรมในแคมเปน (Campaign) #ถนนไทยเป็นอะไรได้บ้าง ทำให้เกิดการระดมข้อมูลปัญหาถนนในหลายพื้นที่ ที่ส่อไม่ได้มาตรฐานและอาจเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน นำไปสู่การร่วมเผยแพร่ประเด็นจากสื่อต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบโครงการถนนต่าง ๆ ที่อมาจากการระดมข้อมูลและเผยแพร่ผ่านแคมเปน
 • ดูตัวอย่าง https://bit.ly/3rSWVWn 

ตื่นรู้คอร์รัปชันใกล้ตัวด้วย #Trickสังเกตโกง

                                                                


 • เนื่องจากเพจต้องแฉได้รับความสนใจและความร่วมมือจากภาคประชาชนในประเด็นส่อทุจริตคอร์รัปชันต่าง ๆ แต่บางส่วนยังขาดข้อมูล วิธีการสังเกตปัญหาและการเข้าถึงเครื่องมือ ช่องทางการแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ กับสื่อหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพจต้องแฉจึงต้องการสร้างการรับรู้ ตื่นรู้และนำไปสู่การเกิด Active Citizen ให้กับภาคประชาชนที่สนใจร่วมแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างง่าย ๆ โดยร่วมมือกับเพจ The Qallout เผยแพร่ Cilp video และ Infographic #Trickสังเกตโกง ผ่าน Page Facebook และ TikTok ที่ให้ข้อมูลข้อสังเกตการทุจริตคอร์รัปชันใกล้ตัว คือ การจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ถนน ทางเท้า สะพาน เสาไฟ เป็นต้น และการใช้ของหลวง เข่น เงินหลวง รถหลวง เป็นต้น
 • หลังจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน #Trickสังเกตโกง ทำให้เห็นทิศทางการมีส่วนร่วมที่ดียิ่งขึ้นจากการมีผู้ร่วมส่งประเด็นปัญหาส่อทุจริตคอร์รัปชันที่ได้จากทริกข้อสังเกตในเพจต้องแฉ รวมไปถึงความร่วมมือจากเครือข่าย ที่ได้ร่วมกันผลักดันประเด็นปัญหาเหล่านั้นให้เกิดการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น
 • ดูตัวอย่างได้ที่ https://www.tiktok.com/@theqallout  


ผู้รับผิดชอบโครงการ

บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

Facebook: https://www.facebook.com/HANDenterprise 

Website: https://www.hand.co.th/ 


การดำเนินงานของเพจต้องแฉ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

5 มิถุนายน 2024

จากการเปิดระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มเทใจดอทคอม ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 จนถึง 31 ธันวาคม 2566 เพจต้องแฉได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 21,439 บาท (ทำการหักค่าธรรมเนียมเทใจ 10% แล้ว)

โครงการต้องแฉมีความประสงค์ขอเบิกเงินจำนวน 21,439 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนที่เตรียมการไว้ โดยจะขอปรับลดการดำเนินงานจากแผนเดิมที่วางไว้จำนวน 6 เดือน เป็น 2 เดือน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดค่าใช้จ่ายและแผนการใช้เงินโครงการ 

ผลการดำเนินงาน

การสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังเหตุสงสัยทุจริตคอร์รัปชัน

1. เพจต้องแฉนำเสนอประเด็นทุจริตคอร์รัปชัน จำนวน 9 โพสต์ ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

2. เพจต้องแฉได้รับการสนับสนุนในการนำประเด็นไปขับเคลื่อนและตรวจสอบ จาก Corruption Deterrence Center : CDC ศูนย์ป้องปรามทุจริตใหม่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนการตรวจสอบและแก้ปัญหา จำนวน 7 เรื่อง ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • เหตุสงสัย โครงการก่อสร้างสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร พร้อมครุภัณฑ์ มูลค่ากว่า 3.6 ล้านบาท ส่อทิ้งร้าง/ไม่ถูกใช้งาน  การรับข้อมูล : ประชาชนแจ้งเหตุสงสัยผ่าน inbox เพจต้องแฉ เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2567 เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตร 2 ชั้น ในพื้นที่ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ใช้งบปี 65 กว่า 3,679,000 บาท เลยระยะเวลาการก่อสร้างมาแล้วกว่า 1 ปี 3 เดือน ปัจจุบันมีสภาพส่อทิ้งร้างก่อสร้างเสร็จเพียงแค่ตัวอาคารเท่านั้น
  การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เพจต้องแฉต่อยอดเบาะแสด้วยการสืบค้นข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมด้วย ACT Ai และส่งข้อมูลให้ศูนย์ CDC ของสำนักงาน ป.ป.ช.
  ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจสอบ ประกอบกับคำชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า โครงการดังกล่าวถูกผู้รับเหมาทิ้งงานเนื่องจากขาดสภาพคล่อง และได้มีการเบิกเงินไปแล้ว 2 งวด จากทั้งหมด 8 งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างหน่วยงานทำเรื่องของบประมาณปี 2567 มาดำเนินการสร้างในส่วนที่เหลือต่อไป
 • เหตุสงสัย โครงการท่าเทียบเรือฯ เกาะสมุย มูลค่า 212 ล้านบาท ส่อไม่ได้มาตรฐาน  การรับข้อมูล : ประชาชนแจ้งเหตุสงสัยผ่านเครื่องมือ LINE ฟ้องโกงด้วยแชตบอต (@corruptionwatch) เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2567 เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือแห่งใหม่ บริเวณหน้าทอน เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี งบประมาณ 212,930,000 บาท ส่อไม่ได้มาตรฐานและไม่สามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์โครงการ
  การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เพจต้องแฉร่วมติดตามประเด็นและส่งข้อมูลให้ศูนย์ CDC ของสำนักงาน ป.ป.ช.
  ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบประกอบกับได้รับคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าการก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและสามารถใช้ได้จริงตามวัตถุประสงค์โครงการอย่างแน่นอน แต่ปัจจุบันโครงการเจอปัญหาการก่อสร้างล่าช้าไม่สามารถสร้างเสร็จได้ทันตามกำหนดเดิม โดยทางหน่วยงานยืนยันจะเร่งรัดผู้รับเหมาก่อสร้างให้เสร็จภายในเดือนกันยายน 2567
 • เหตุสงสัย โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ.เพชรบุรี ส่อล็อคสเปก/เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  การรับข้อมูล : ประชาชนแจ้งเหตุสงสัยผ่านเครื่องมือ LINE ฟ้องโกงด้วยแชตบอต (@corruptionwatch) เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2567 เกี่ยวกับโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เขตจังหวัดเพชรบุรี ส่อใช้สเปกคุณลักษณะเฉพาะที่ส่อล็อคสเปกและอาจกีดกันให้เอกชนเข้าเสนอราคาได้เพียงน้อยราย
  การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เพจต้องแฉรวบรวมข้อมูลเบาะแส พร้อมนำประเด็นมาตั้งคำถามและนำเสนอผ่านเพจ และส่งข้อมูลให้ศูนย์ CDC ของสำนักงาน ป.ป.ช.
  ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้รับทราบและรับเรื่องข้อสงสัยดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
 • เหตุสงสัย โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน จ.ปทุมธานี มูลค่า 31 ล้านบาท ส่อจัดซื้อราคาสูงผิดปกติ/ไม่คุ้มประโยชน์สาธารณะ  การรับข้อมูล : ประชาชนแจ้งเหตุสงสัยผ่านเครื่องมือ LINE ฟ้องโกงด้วยแชตบอต (@corruptionwatch) เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2567 เกี่ยวกับเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ได้มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เกี่ยวกับโครงการจัดซื้อโคมไฟถนนจำนวน 10 สัญญา งบประมาณรวมกว่า 31,671,000 บาท แต่กลับไม่ระบุว่าจะนำเสาไฟมาติดตั้งในพื้นที่ใดบ้าง และจำนวนกี่ต้น ซึ่งบางโครงการได้ประกาศรายชื่อผู้รับจ้างมีการติดตั้งไปก่อนที่จะมีการอนุมัติโครงการ
  การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เพจต้องแฉรวบรวมข้อมูลเบาะแส พร้อมนำประเด็นมาตั้งคำถามและนำเสนอผ่านเพจ และส่งข้อมูลให้ศูนย์ CDC ของสำนักงาน ป.ป.ช.
  ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมประกอบกับคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า มีการจัดซื้อโคมไฟถนนทั้งหมด 11 โครงการได้รับผู้รับเหมารายเดียวกันทั้งหมด เนื่องจากใช้วิธีคัดเลือกจากบัญชีนวัตกรรม 20 ราย แต่มีผู้เข้าเสนอราคาเพียง 3 รายเท่านั้น ในส่วนการติดตั้งโคมไฟถนนไปก่อนได้รับอนุมัติ เพราะได้ประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตมาช่วยดำเนินการติดตั้งให้ก่อน เนื่องจากมีการลงนามสัญญาไปแล้วบางโครงการ แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้ามาดำเนินการติดตั้ง จึงกลัวล่าช้าและเดือดร้อนต่อประชาชน ในส่วนโคมไฟเดิมที่ยังใช้ได้ปกติ ทางหน่วยงานมีแผนจะนำไปใช้กับซอยขนาดเล็กและเก็บไว้สำรองเผื่อมีการซ่อมแซม
 • เหตุสงสัย โครงการก่อสร้างถนนปราจีนอนุสรณ์ จ.ปราจีนบุรี มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท ส่อไม่ได้มาตรฐาน  การรับข้อมูล : ประชาชนแจ้งเหตุสงสัยผ่าน inbox เพจต้องแฉ เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับถนนปราจีนอนุสรณ์ หน้าโรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล ชำรุดมาเกือบปีแต่กลับไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข โดยถนนสร้างเสร็จได้เพียง 3 ปี แต่กลับพบปัญหาชำรุดตลอดทั้งเส้นทางบ่อยครั้ง
  การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เพจต้องแฉต่อยอดเบาะแสด้วยการสืบค้นข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมด้วย ACT Ai และส่งข้อมูลให้ศูนย์ CDC ของสำนักงาน ป.ป.ช.
  ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเกิดการบิดตัวของโครงสร้างที่ทำให้ผิวใต้ถนนทรุด จากเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี ประกอบกับคำชี้แจงของวิศวกรเทศบาลเมืองปราจีนว่าถนนเส้นนี้ชำรุดบ่อยครั้ง ต้องซ่อมแซมทุกปีจึงทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณเป็นอย่างมาก จึงได้ขอความร่วมมือไปทางสำนักงานโยธาฯ ให้เร่งหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะดำเนินการแก้ไขต่อตามงบประมาณปี 2569 ที่เตรียมไว้จำนวน 10 ล้านบาท 
 • เหตุสงสัย โครงการติดตั้งเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะ ส่อผิดระเบียบ ติดตั้งในพื้นที่ธรณีสงฆ์โดยไม่ได้รับอนุญาต  การรับข้อมูล : ประชาชนแจ้งเหตุสงสัยผ่าน inbox เพจต้องแฉ เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับ อบต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ นำเสาไฟกินรีติดตั้งในพื้นที่ของวัดกิ่งแก้วโดยไม่ได้ขออนุญาต และทางคณะกรรมการวัดมีมติร่วมกันไม่ยินยอมและขอให้ถอนออกจากพื้นที่โดยเร็ว จึงเกิดคำถามจากประชาชนว่าหากไม่มีการขอติดตั้งจริงแล้วสิ่งที่จัดซื้อพร้อมติดตั้งไปแล้วนั้นสามารถทำได้หรือไม่ และทางหน่วยงานจะดำเนินการอย่างไรต่อไปกับเสาไฟเหล่านี้
  การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เพจต้องแฉรวบรวมข้อมูลเบาะแส พร้อมนำประเด็นมาตั้งคำถามและนำเสนอผ่านเพจ และส่งข้อมูลให้ศูนย์ CDC ของสำนักงาน ป.ป.ช.
  ผลการดำเนินงาน : ทางสำนักข่าว Thai PBS และช่อง one ลงพื้นที่เผยแพร่ข่าว พร้อมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าโครงการดังกล่าวกำลังอยู่ในการไต่สวนของ ป.ป.ช. ภาคที่ 1 ซึ่งกำลังรวบรวมเอกสารหลักฐานและจะดำเนินการชี้แจงต่อประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน 
 • เหตุสงสัย โครงการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มูลค่า 7.3 ล้านบาท ส่อจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส  การรับข้อมูล : ประชาชนแจ้งเหตุสงสัยผ่าน inbox เพจต้องแฉ เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับเทศบาลแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ส่อจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใสในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบประมาณ 7,318,925 บาท เนื่องจากทางหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมแจกอุปกรณ์ดังกล่าวให้กลุ่ม อสม. ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2564 โดยอ้างกับประชาชนว่าเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาคมา แต่กลับไม่สามารถระบุชื่อหรือหน่วยงานที่บริจาคให้ประชาชนทราบได้ จนวันที่ 9 ก.พ. 2567 มีใบแจ้งหนี้จากบริษัทแห่งหนึ่งเรียกเก็บค่าจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่มีลักษณะคล้ายกับที่ทางหน่วยงานอ้างว่าได้รับบริจาคมา
  การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เพจต้องแฉรวบรวมข้อมูลเบาะแส พร้อมนำประเด็นมาตั้งคำถามและนำเสนอผ่านเพจ และส่งข้อมูลให้ศูนย์ CDC ของสำนักงาน ป.ป.ช.
  ผลการดำเนินงาน : เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับทราบและรับเรื่องข้อสงสัยดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อตรวจสอบต่อไป
 • เหตุสงสัย โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฯ จ.ตรัง มูลค่ากว่า 73 ล้านบาท ส่อทิ้งร้าง/สร้างล่าช้าผิดปกติ

 การรับข้อมูล : เพจต้องแฉขยายประเด็นต่อจากเพจคิด ทำ ทิ้ง เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณเมืองเก่ากันตัง จ.ตรัง มูลค่ากว่า 73,765,500 บาท ใกล้สิ้นสุดระยะการก่อสร้างตามสัญญาในเดือนมีนาคม 2567 แต่กลับพบว่าการก่อสร้างจากหน้างานจริงกลับดูไม่มีความคืบหน้า
การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เพจต้องแฉต่อยอดเบาะแสด้วยการสืบค้นข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมด้วย ACT Ai และส่งข้อมูลให้ศูนย์ CDC ของสำนักงาน ป.ป.ช.

 • เหตุสงสัย โครงการก่อสร้างห้องสมุด จ.ราชบุรี มูลค่า 1.58 ล้านบาท ส่อราคาสูงผิดปกติ

 การรับข้อมูล : ประชาชนแจ้งเหตุสงสัยผ่าน inbox เพจต้องแฉ เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างห้องสมุด ของเทศบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ด้วยงบประมาณ 1.58 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับสภาพหน้างานจริง เช่น ขนาดอาคารและสัดส่วนภายในที่กำลังก่อสร้าง แต่กลับดูไม่คุ้มกับงบประมาณที่ต้องเสียไป
การส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เพจต้องแฉต่อยอดเบาะแสด้วยการสืบค้นข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมด้วย ACT Ai และส่งข้อมูลให้ศูนย์ CDC ของสำนักงาน ป.ป.ช.

การสร้างความร่วมมือด้านสื่อสารเพื่อสร้างการตระหนักรู้สู่สังคมวงกว้าง

1. เพจต้องแฉต่อยอดประเด็นจากเบาะแสที่ได้รับ ด้วยการจัดทำอินโฟกราฟิก (Infographic) นำเสนอความรู้ที่เกี่ยวกับลักษณะของการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ จำนวน 2 ประเด็น ดังนี้

 • จากที่สำนักงาน ป.ป.ช. นำเสนอหนังสือคดีสินบนกับการรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด ของเจ้าพนักงานของรัฐ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ดังนั้นเพจต้องแฉจึงนำข้อมูลมาสรุปในรูปแบบอินโฟกราฟิก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับรูปแบบของพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับ-ให้สินบน 
 • จากการนำเสนอข่าวประเด็นส่อทุจริตในการจัดซื้อเสาไฟขึ้นบัญชีนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 59 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 1,432.22 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2562-2565 โดยมีเอกชนเจ้าเดิมเป็นคู่สัญญาทั้งหมด เพจต้องแฉต่อยอดประเด็นด้วยการนำเสนอช่องโหว่ของกฎหมายและระเบียบในการจัดซื้อสินค้าในบัญชีนวัตกรรมที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน 

2. เพจต้องแฉได้จัดทำคลิปวิดีโอประเด็นทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกระตุ้นและชวนประชาชนจับตามองความคืบหน้าในประเด็นส่อทุจริตต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok และ Facebook Reels โดยใช้ชื่อรายการ “แฉมาเล่า” ได้นำเสนอเพิ่มเติมทั้งหมด 2 ประเด็น ดังนี้

 • ประเด็นโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ มูลค่ากว่า 107 ล้านบาท ไม่สามารถเปิดใช้งานได้และถูกทิ้งร้างนานกว่า 6 ปี โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมใช้งบเพิ่มอีก 350 ล้านบาท 
 • ประเด็นโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม (มัสยิดกลาง) จ.ตรัง มูลค่ากว่า 82 ล้านบาท สร้างนานกว่า 15 ปี แต่ยังไม่สามารถเปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการได้

ติดตามกิจกรรมเพจต้องแฉได้ที่ https://www.facebook.com/mustshareofficial

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ทีมงาน Admin 2 คน (เต็มเวลา) /20,000 ต่อเดือน 2 คน 240,000.00
2 ผลิตสื่อในการสื่อสาร 50 เรื่อง 75,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
315,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
31,500.00

ยอดระดมทุน
346,500.00