project เด็กและเยาวชน

Connect Fest เทศกาลแห่งแรงบันดาลใจ

พาคนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศมาเรียนรู้ความแตกต่างและสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม เราจึงชวนทุกคนมาร่วมสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ออกจากพื้นที่มารู้จักเพื่อนที่ทำงานในประเด็นอื่นๆ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจว่าพวกเขาสามารถนำศักยภาพของตนเองเปลี่ยนแปลงสังคมจากเล็กไปใหญ่ได้

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพ

ยอดบริจาคขณะนี้

11,620 บาท

เป้าหมาย

99,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 12%
จำนวนผู้บริจาค 5

สำเร็จแล้ว

ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่ผ่านมา หลายครั้งเกิดจากความไม่เข้าใจกันของกลุ่มคน ที่มีความแตกต่างกัน ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิต การเลือกนับถือศาสนา วัฒนธรรมระดับชุมชน หรือภูมิภาค การหาอยู่หากิน ไปจนถึงความคิดความเชื่อทางการเมืองและการพัฒนา

เมื่อความเข้าใจ ของคนทั่วไปคือต้องการให้ทุกคนคิด เห็น และเป็นเหมือนกัน

แต่ในความเป็นจริง สังคมไม่ได้เป็นเช่นนั้น 

สิ่งนี้กลายเป็นการแบ่งแยกคนออกเป็นฝักฝ่าย  ทั้งที่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมและประเทศชาติ จะเกิดขึ้นได้ด้วยรากฐาน ที่แตกต่างกัน แต่เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของกันและกัน

 

โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่น 3 โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม จึงได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชน คนรุ่นใหม่ ให้เรียนรู้ เคารพความแตกต่างหลายหลาย เพื่อที่จะขยายผลให้คนรุ่นใหม่ออกมาสร้างสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม และรับรู้ว่าพวกเขา สามารถนำศักยภาพที่ตนเองลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคมจากเล็กไปใหญ่ได้ ไม่ว่าจะมาจากพื้นที่ใด ของประเทศไทย เราจึงมีแนวคิดจัดทำ เทศกาล "Connect Fest เพราะความหลากหลายทำให้เรามาเจอกัน" วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 (16.00 – 21.00)   ที่จะเป็นพื้นที่สื่อสารสาธารณะให้คนรุ่นใหม่และคนที่ทำงานด้านสังคม ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและวิธีการทำงานของกันและกัน ในประเด็นต่างๆ ท่ามกลางความแตกต่าง หลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรมของความเป็นไทยในมิติต่างๆ เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม สื่อสร้างสรรค์สังคม คนจนเมือง ศาสนา ชาติพันธุ์ พื้นที่สร้างสรรค์  และ ศิลปะวัฒนธรรม เป็นต้น หากแต่เราขาดงบประมาณค่าเดินทางและที่พักให้กับเพื่อนเยาวชนเยาวชนจากเครือข่ายจากทั่วประเทศ ภาคเหนือ ชมรมอาสากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /กลุ่มกิ่งก้านใบ จ. อุตรดิตถ์ / กลุ่ม Moose จ. พะเยา / ชูใจคอฟฟี่ จ. เชียงใหม่ / เยาวชนอาสาเพื่อชุมชนปกาเกอะญอ จ. ตาก / หมาไนสตูดิโอ จ. อุตรดิตถ์ / รักษ์บ้านแหง จ. ลำปาง / ชุมชนปกาเกอะญอลุ่มแม่น้ำสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน / กลุ่มเพาะกล้า จ.พิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มลุ่มน้ำโขงศึกษา จ. ขอนแก่น / ชมรมร่วมใจพัฒนามาตุภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร / กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ. เลย / ตะวันขาลฟาร์ม จ. อุบลราชธานี / กลุ่มการศึกษาเพื่อการยั่งยืนของชีวิต จ. มหาสารคาม

ภาคใต้ กลุ่มดอกไม้ยิ้ม จ. ยะลา / เยาวชนสองล้อรักษ์บ้านเกิด จ. สตูล / ยุวชนสร้างสรรค์ จ. สุราษฏร์ธานี /กลุ่มมโนราห์สานศิลป์ถิ่นเมืองเวียง จ. สุราษฏร์ธานี / บินตังปาตานี จ. นราธิวา

ภาคตะวันออก กลุ่มโกงกาง มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี / กลุ่มรักษ์เขาชะเมา จ. ระยอง

ภาคกลาง Saturday School / A-chieve ธุรกิจเพื่อสังคม / เยาวชน YMCA กรุงเทพ / คลองเตยดีจัง / Ready Set Grow/กลุ่ม café film / นอนไบนารี / ส่องสื่อ

เราจึงอยากขอสนับสนุนค่าเดินทางและที่พักบางส่วนให้เพื่อนที่ห่างไกล เฉลี่ยคนละ  3,000 บาท 

รายละเอียดงาน ดังนี้

● โซนเวทีและการแสดง นำเสนอละคร ดนตรี เสวนา ทอล์ก จากคนรุ่นใหม่และเครือข่าย สื่อสารความหลากหลายของวัฒนธรรม วิถีชีวิต ตลอดจนสะท้อนสถานการณ์ต่างๆ ในสังคมไทย

● โซนกิจกรรมสร้างสรรค์ นำเสนอศิลปะ งานแฮนเมค จากคนรุ่นใหม่และเครือข่าย เพื่อบอกเล่าอัตลักษณ์ของกลุ่ม พื้นที่ หรือชุมชนของตัวเอง โดยผู้เข้าร่วมจะได้ลงมือทำด้วยตนเอง

● โซนเวิร์กชอป นำเสนอการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือต่างๆ ศิลปะ บอร์ดเกม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและต่อยอดไอเดีย

● โซนตลาด นำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร จากผู้ผลิตในชุมชนตรงสู่ผู้บริโภคในเมือง เน้นวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุที่ช่วยลดขยะ เช่น ถุงผ้า ใบตอง

● โซนนิทรรศการ นำเสนอเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ ผ่านภาพถ่ายและวิดีโอ เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย

● โซนปักหมุดคนรุ่นใหม่ นำเสนอนิทรรศการมีชีวิต แผนที่ประเทศไทย ที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถปักหมุดบอกพิกัดที่ตนและเพื่อนๆ กำลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคมอยู่ เป็นการเชื่อมร้อยเครือข่าย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้าร่วมงานได้เข้ามาเห็นและเรียนรู้เรื่องความหลากหลาย ผ่านประเด็นทางสังคมต่างๆ ที่นำเสนอ จนเกิดความเข้าใจและยอมรับความหลากหลายนั้น
  2. เกิดกระบวนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสังคมร่วมกันของคนรุ่นใหม่

เจ้าของโครงการ

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
1.ค่าเดินทางและที่พักในการร่วมงาน Connect fest คนละ 3,000 บาท3090,000
2.ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจเป็นเงินโดยประมาณ
9,000
รวม
99,000