project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

ระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

การมีอุปกรณ์การเรียนที่ครบถ้วน รวมถึงเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างคอมพิวเตอร์หรือเครื่องฉายภาพที่มีประสิทธิภาพ เป็นก้าวแรกสู่การเรียนรู้โลกกว้างและทันต่อยุคสมัยของเด็กๆ ไม่ใช่เฉพาะกับเด็กทั่วไปเท่านั้น แต่กับเด็กผู้พิการทางสายตาและผู้พิการซ้ำซ้อนก็เช่นเดียวกัน

ระยะเวลาโครงการ 05 ก.ย. 2564 ถึง 15 พ.ย. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.ลพบุรี

ยอดบริจาคขณะนี้

58,500 บาท

เป้าหมาย

55,374 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 106%
จำนวนผู้บริจาค 88

สำเร็จแล้ว

ปัญหา

หลายต่อหลายครั้งที่สังคมมองว่าผู้พิการทางสายตาหรือผู้พิการซ้ำซ้อนนั้นไม่สามารถทำงานได้เท่ากับคนปกติ แต่อันที่จริงการศึกษา การฝึกฝนและพัฒนาทักษะที่เหมาะสมนั้นสามารถช่วยให้พวกเขามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานและมีสิทธิในการได้รับการว่าจ้างเท่าๆ กับคนกลุ่มอื่นในสังคม ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการนั้นควรจะเริ่มจากการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาสำหรับพวกเขา 

วิธีการแก้ไข

จากประสบการณ์ของเจ้าของโครงการที่ได้เคยร่วมบริจาคอุปกรณ์การศึกษาร่วมกับมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ และได้ร่วมติดตามผลลัพธ์ก็พบว่า อุปกรณ์ที่ได้บริจาคไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะให้กับผู้พิการ และช่วยให้กระบวนการการเรียนรู้ของพวกเขาดีขึ้นจากประสิทธิภาพของอุปกรณ์ จึงเป็นที่มาของโครงการระดมทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนและคอมพิวเตอร์เพื่อต่อยอดผลลัพธ์ดังกล่าวให้เพิ่มมากขึ้นอีก

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. เปิดรับบริจาคเงินผ่านทางเว็บไซต์เทใจ
  2. นำเงินบริจาคไปซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา
  3. นำอุปกรณ์ไปบริจาคให้ผู้พิการและตาบอด ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.ลพบุรี

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  • นายปกรณ์ธรรม คิดถูก
  • นายวิชย์ เกษมรุ่งชัยกิจ
  • น.ส ณัฐสิณี บุญช่วยธนาสิทธิ์
  • นายพิชาพงศ์ เทียมประเสริฐ
  • น.ส สปันนา เร่งพุฒิพงษ์
  • น.ส ธัญพร พจน์พรพิทักษ์
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง 19,990.00
2 เครื่องฉายภาพ 1 เครื่อง 17,000.00
3 มิตซูบิชิ ดินสอดำ เบอร์ 2522 แพ็ค 50 20 ชุด 400.00
4 (Master Art) สีน้ำชนิดก้อน 12 สี (รุ่นกล่องพลาสติก) 20 ชุด 840.00
5 ยางลบดินสอ ELFEN EF-350 บรรจุ 50 ก้อน 20 ชุด 1,160.00
6 กระเป๋านักเรียน 50 ชุด 8,450.00
7 จอฉายภาพ 1 ชุด 2,500.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
50,340.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
5,034.00

ยอดระดมทุน
55,374.00