project เด็กและเยาวชน

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาน้อง โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

รร.บ้านไทยสามัคคี อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว มีเด็กนักเรียน 220 คน ปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้เพียง 2 เครื่อง ที่เก่าและไม่สามารถลงโปรแกรมใดๆได้ (อัตราส่วนการใช้งานอยู่ที่ 110 คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง) จึงชวนทุกท่านระดมทุนเพื่อซื้อชุดคอมพิวเตอร์ 10 ชุดเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า และเท่าทันเทคโนโลยี

ระยะเวลาโครงการ 01 พ.ย. 2565 ถึง 31 มี.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี)

ยอดบริจาคขณะนี้

133,428 บาท

เป้าหมาย

275,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 49%
จำนวนผู้บริจาค 59

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ 10 ชุด

25 พฤษภาคม 2023

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามรายการที่กำหนดในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาน้อง โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ที่ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการเทใจ) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้จำนวน 7 ชุด  และ บริษัท THE ICON GROUP ที่เห็นการระดมทุนผ่านโครงการเทใจ จึงร่วมมอบคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนด้วยตัวเอง อีก 10 ชุด รวมโรงเรียนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 17 ชุด 

เนื่องจาก ณ ปัจจุบันทางโรงเรียนอยู่ในช่วงการปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 และเริ่มดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

วิดีโอความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนก่อนเริ่มดำเนินโครงการ
การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
นักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 174 คนได้รับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
โรงเรียนก่อนเริ่มดำเนินโครงการ
มีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนเรียน
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีได้รับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


ภาพ: โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 
ภาพ : นักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ทดลองศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

รร.บ้านไทยสามัคคี อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว มีเด็กนักเรียน 220 คน ปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้เพียง 2 เครื่อง ที่เก่าและไม่สามารถลงโปรแกรมใดๆได้ (อัตราส่วนการใช้งานอยู่ที่ 110 คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง) จึงชวนทุกท่านระดมทุนเพื่อซื้อชุดคอมพิวเตอร์ 10 ชุดเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า และเท่าทันเทคโนโลยี

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565 นี้ มีนักเรียน จำนวน 220 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 คน ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงส่งผลให้ไม่สามารถที่จะสนับสนุนช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ ด้านการพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับงบประมาณที่โรงเรียนได้รับก็มีไม่เพียงพอ ทำให้โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อ และอุปกรณ์ทางการศึกษาที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กนักเรียนได้ใช้ศึกษาเรียนรู้เพียง 2 เครื่อง แถมยังเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่ไม่รองรับโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ๆในปัจจุบัน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนของเด็กนักเรียนทั้งหมดแล้ว จะมีอัตราส่วนการใช้งานถึง 110 คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ทำให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กำลังตกอยู่ในสภาพที่ด้อยโอกาสทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมปัจจุบัน ที่การมีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ถือได้ว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ของนักเรียน มีบทบาทและมีความสำคัญในการส่งเสริมและให้บริการการเรียนรู้และสนับสนุนผู้เรียนทางด้านการศึกษา รวมทั้งยังเป็นสื่อการสอนที่จะช่วยให้คุณครูสามารถจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า แสวงหาคำตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นโอกาสให้เด็กนักเรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและความรู้ที่มีประโยชน์ต่างๆ เพื่อนำพาให้พวกเขาได้มีอนคตที่สดใสทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และในด้านการทำงานและการใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งอนาคตที่กำลังจะมาถึง

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จึงมีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเสริมทักษะชีวิตให้แก่เด็กแก่นักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการยกระดับพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนให้ดีขึ้น และเสมอภาคกับเด็กนักเรียนในเมือง โดยเฉพาะในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เพิ่มทักษะและภูมิคุ้มกันในการเท่าทันโลกโซเชียล และการเท่าทันสื่อต่างๆ รวมทั้งยังสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อไปได้อีกด้วย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ขั้นเตรียมการ : แต่งตั้งคณะทำงาน ที่ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ประสานงานโครงการ ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนของโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดสระแก้ว เพื่อเตรียมและปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์โดยระดมการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานในพื้นที่

2.ขั้นดำเนินการ 

     2.1 จัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กนักเรียนตามช่วงชั้น

     2.2 จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับแกนนำเด็กนักเรียนในระดับชั้นป.5-6 เพื่อต่อยอดไปสู่การจัดตั้งชมรมเท่าทันสื่อขึ้นในโรงเรียน

     2.3 จัดตั้งชมรมเท่าทันสื่อโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

     2.4 เปิดบริการให้นักเรียนมาใช้บริการในการสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าความรู้ต่างๆ โดยมีแกนนำนักเรียนจากชมรมเท่าทันสื่อแบ่งเวรกันมาคอยดูเพื่อนๆและน้องๆในการใช้งานให้ปลอดภัยจากเว็บไซด์ต่างๆที่เป็นภัยต่อเด็ก

     2.5 จัดประกวดการทำสื่อสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปเผ่ยแพร่ในบริเวณโรงเรียน ในเว็บไซด์ของโรงเรียน และตามโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่

     2.6 จัดกิจกรรมเท่าทันสื่อDAY ในโรงเรียน โดยชมรมเท่าทันสื่อโรเรียนบ้านไทยสามัคคี

3.ขั้นการติดตามการดำเนินงาน :โรงเรียนจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการส่งให้กับเทใจดอทคอม  และเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดสระแก้ว เดินทางไปติดตามการดำงานของโครงการรวมทั้งให้คำปรึกษา

4.ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ 10 ชุด

25 พฤษภาคม 2023

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามรายการที่กำหนดในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาน้อง โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ที่ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการเทใจ) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้จำนวน 7 ชุด  และ บริษัท THE ICON GROUP ที่เห็นการระดมทุนผ่านโครงการเทใจ จึงร่วมมอบคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนด้วยตัวเอง อีก 10 ชุด รวมโรงเรียนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 17 ชุด 

เนื่องจาก ณ ปัจจุบันทางโรงเรียนอยู่ในช่วงการปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 และเริ่มดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

วิดีโอความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนก่อนเริ่มดำเนินโครงการ
การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
นักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 174 คนได้รับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
โรงเรียนก่อนเริ่มดำเนินโครงการ
มีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนเรียน
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีได้รับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


ภาพ: โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 
ภาพ : นักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ทดลองศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 10 ชุด ชุดละ 25,000 บาท ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ 1 ชุด จะประกอบด้วย จอภาพ เครื่อง CPU คีย์บอร์ดและเมาส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า (เนื่องจากในพื้นที่อ.ตาพระยา ไฟฟ้าจะตกและดับบ่อยๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์ชำรุด) ชุดหูฟัง โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ 10 ชุด 250,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
250,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
25,000.00

ยอดระดมทุน
275,000.00