project เด็กและเยาวชน

คอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ให้เด็ก 34 คนจากโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง จ.แม่ฮ่องสอน มีโอกาสเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่สำคัญเพื่อเพิ่มทักษะของเด็ก ๆ

ระยะเวลาโครงการ 03 ม.ค. 2567 ถึง 02 ส.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

60,391 บาท

เป้าหมาย

101,750 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 59%
74 วัน จำนวนผู้บริจาค 94

ให้เด็ก 34 คนจากโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง จ.แม่ฮ่องสอน มีโอกาสเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่สำคัญเพื่อเพิ่มทักษะของเด็ก ๆ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติจากฝนตกประจวบกับมีพายุพัดหลังคาโรงเรียนหลุดออกไปหมด ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์โดนน้ำฝนพังเสียหายทั้งหมด และอีกปัญหาก็คือทางโรงเรียนไม่มีเครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เครื่องเสียงเคลื่อนที่ก็ผุผังเนื่องจากใช้งานมานานจนไม่สามารถใช้งานได้ 

ต้องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับน้อง ๆ นักเรียน จำนวน 5 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องเสียงจำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านห้วยโป่งมีนักเรียนจำนวน 34 คน ผลลัพธ์ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโป่งได้เรียนคอมพิวเตอร์ และได้ใช้เครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ในยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและเร่งด่วนสำหรับการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียน 

ทางโรงเรียนวางแผนว่าหากมีคอมพิวเตอร์จะใช้แผนการสอนเพื่อสอนเด็ก ๆ ดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง รู้หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รู้วิธีการการใช้งานโปรแกรม Paint เบื้องต้น เรียนรู้ Coding การฝึกปฏิบัติ และการแสวงหาความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติได้ มีความคิดสร้างสรรค์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้ และสื่อออนไลน์แอพพลิเคชั่น LINE, YouTube, Facebook, Google Classroom, Google Docs, Google Drive มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง ฝึกทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานพิมพ์งานง่าย ๆ และการจัดเก็บงาน การใช้งานโปรแกรม Paint พัฒนารูปแบบงานวาด ผู้เรียนเขียนโปรแกรมอย่างง่ายแบบบล็อก Coding ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุค และสื่อออนไลน์แอพพลิเคชั่น LINE, YouTube, Facebook, Google Classroom, Google Docs, Google Drive มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 40 ชั่วโมง ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft word การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เขียนโปรแกรมการเคลื่อนที่ของวัตถุพร้อมทั้งตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม Coding ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนปรับให้สอดคล้องกับยุค และสื่อออนไลน์แอพพลิเคชั่น LINE, YouTube, Facebook, Google Classroom, Google Docs, Google Drive มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 80 ชั่วโมง

ฝึกทักษะการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เกี่ยวกับการจัดการภาพ เช่น ภาพนิ่ง การ์ด โปสเตอร์ ปกรายงาน แฟ้มข้อมูลส่วนตัว การทำรายงาน การสร้างสรรค์ผลงานโดยการประยุกต์ใช้ภาพ ข้อความ และทักษะการสร้างงานนำเสนอ 

คอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เวลา 80 ชั่วโมง

ใช้โปรแกรม Microsoft Exce! โปรแกรมประมวลผล การสร้างเอกสารตาราง ประเภทของข้อมูล เทคนิคการคำนวณ และการใช้สูตร การประยุกต์การใช้งน การสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใกล้ตัว

คอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 80 ชั่วโม

สร้างเว็บเพจอย่างง่าย การจัดและการตกแต่งข้อความ การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ การสร้างตาราง การสร้างการเชื่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพจ เว็บไซต์ การแทรกมัลติมีเดียสื่อต่าง ๆ ลงในเว็บเพจ เพื่อตกแต่ง เว็บเพจให้สวยงาม ออกแบบ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 

แนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ วัดและประเมินผลทั้งความรู้และความคิด ความสามารถ ทักษะและกระบวนการของผู้เรียนขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.แต่งตั้งคณะทำงาน

2.สั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องเสียง

3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4. ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการใช้งาน

5. สรุปผลการใช้งาน


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 74,500.00
2 เครื่องเสียง 1 ชุด 18,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
92,500.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
9,250.00

ยอดระดมทุน
101,750.00

บริจาคให้
คอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน