project โควิด-19 ผู้พิการและผู้ป่วย ภัยพิบัติ

ศูนย์พักคอย (Community Isolation) COVID-19 รพ.สต.หนองขาม จ.นครราชสีมา จำนวน 40 เตียง ครอบคลุมพื้นที่ 15 หมู่บ้าน

จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับศูนย์พักคอย (Community Isolation) สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ในระหว่างส่งต่อเข้าระบบการรักษาพยาบาล จำนวน 40 เตียง ครอบคลุมพื้นที่ 15 หมู่บ้าน

ระยะเวลาโครงการ 01 ส.ค. 2564 ถึง 01 เม.ย. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม)

ยอดบริจาคขณะนี้

43,824 บาท

เป้าหมาย

234,960 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 19%
85 วัน จำนวนผู้บริจาค 63

จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับศูนย์พักคอย (Community Isolation) สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ในระหว่างส่งต่อเข้าระบบการรักษาพยาบาล จำนวน 40 เตียง ครอบคลุมพื้นที่ 15 หมู่บ้าน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วยสะสมที่ 4,845 ราย กำลังรักษา 2,739 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน รวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบันมีการสั่งปิดจังหวัดที่มีการระบาด ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ทำให้ประชาชนจำนวนมากได้เดินทางกลับภูมิลำเนา ส่งผลให้การเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายจากการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ขยายพื้นที่ออกไปในวงกว้าง ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด จำนวน 15 หมู่บ้าน มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงเดินทางกลับสู่พื้นที่ ต. หนองขาม 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และกักกันโรคที่จะกลับเข้าสู่ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลจักราช และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจักราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  จึงจัดตั้งศูนย์พักคอยแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation : CI) สำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีผลยืนยัน หรืออยู่ในระหว่างส่งต่อเข้าระบบการรักษาพยาบาล และ (Home Isolation : HI) ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่อยู่ในเกณฑ์สีเขียว คือ ผู้ป่วยอาการ ไม่มาก หรือไม่มีอาการ หรืออาการน้อยๆ เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น ไม่มีโรคร่วม พักรักษาที่ศูนย์พักคอยแยก กักตัวในชุมชน (Community Isolation : CI) หรือฮอสพิเทล (Home Isolation : HI) ที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลจักราช เพื่อมาดูแลรักษาต่อในชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) ได้รับการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางการพยาบาล โดยมีช่องทางในการติดต่อแพทย์หรือ พยาบาลวันละ 3 ครั้ง ผ่านทาง Telemedicine พร้อมวัดอุณหภูมิ วัดความดันโลหิต วัดความเข้มข้นของ ออกซิเจนในเลือด (Oxygen saturation) อัตราการหายใจ สําหรับการรักษาเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติการ ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ของ กระทรวงสาธารณสุข จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอต่อการให้บริการ

โดยครุภัณฑ์ที่ต้องการระดมทุนจัดซื้อ ประกอบด้วย

  1. เครื่องวัดความดันชนิดสอดแขน Omron จำนวน 2 เครื่อง
  2. เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง
  3. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 6 เครื่อง
  4. เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดแบบขาตั้ง จำนวน 4เครื่อง
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1 จัดตั้งคณะทำงาน

2 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3 จัดทำโครงการ

4 ดำเนินการปรับปรุงสถานที่

5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร

6 จัดระบบคัดกรอง

7 ติดตามผลการปฏิบัติงาน

8 สรุปและรายงานผล


ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดย

นายสุทธิเทพ สิริพงศ์พัฒนะ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

นางสุภาพร สิริพงศ์พัฒนะ เป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม 

นางสาววิมลรัตน์ ศิริปี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม 

และนายสุรพงษ์ โลนะลุน นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 


ปัจจุบันผมและทีมงานได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการเพื่อรับบริจาคเพื่อนำไปสมทบทุนกับศูนย์กักตัวและพักคอยตำบลหนองขาม ซึ่งเป็นคณะดำเนินงานระหว่าง โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นได้แก่ 

1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม

3 โรงพยาบาลอำเภอจักราช และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจักราช

4 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ในเขตตำบลหนองขาม

5 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

6 ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช 

7 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

8 โรงงานน้ำตาลพิมาย เครือข่ายผู้ปลูกอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 เครื่องวัดความดันสอดแขน omron 2 เครื่อง 130,000.00
2 เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร 2 เครื่อง 70,000.00
3 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด 6 เครื่อง 7,200.00
4 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดแบบขาตั้ง 4 เครื่อง 6,400.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
213,600.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
21,360.00

ยอดระดมทุน
234,960.00

บริจาคให้
ศูนย์พักคอย (Community Isolation) COVID-19 รพ.สต.หนองขาม จ.นครราชสีมา จำนวน 40 เตียง ครอบคลุมพื้นที่ 15 หมู่บ้าน

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน