project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

กองทุน “คริสติน่า อากีล่าร์ ” เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ

“ทุกวันนี้ ผู้หญิง เด็กผู้หญิงอย่างน้อย 1 ใน 3 ต้องอยู่ร่วมกับผู้กระทำความรุนแรงทุกวันโดยปราศจากทางเลือก” คริสติน่า อากีล่าร์Queen of dance ของเมืองไทย ในฐานะ Champion of UNFPA Thailandคนแรก จึงได้จัดตั้ง กองทุน “คริสติน่า อากีล่าร์ ร่วมยุติความรุนแรงในสังคมไทย”รายได้ทั้งหมดส่งมอบต่อหน่วยงานที่ดูแลกลุ่มผู้ถูกกระทำความรุนแรงให้ได้รับการเยียวยา เสริมพลังและพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

ระยะเวลาโครงการ ปัจจุบันถึง 29 ก.พ. 2568 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

45,414 บาท

เป้าหมาย

4,400,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 1%
227 วัน จำนวนผู้บริจาค 75

“ทุกวันนี้ 1 ใน 3 ของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง เคยผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงและคุกคามทางเพศ” คริสติน่า อากีล่าร์ Queen of dance ของเมืองไทย ในฐานะ Champion of UNFPA คนแรกของไทยได้จัดตั้งกองทุน“คริสติน่า อากีล่าร์” เพื่อความเสมอภาคทางเพศ และยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ของทุกเพศ ทุกวัย ที่มา: องค์การอนามัยโลก (WHO)

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

“ทุกวันนี้ 1 ใน 3 ของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง เคยผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงและคุกคามทางเพศ”

ประเทศไทยเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ประชากรเกือบครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเขตเมือง ส่วนประชากรอีกครึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสำคัญได้ง่ายนัก เช่น การวางแผนครอบครัว การดูแลสุขภาพมารดาหรือหญิงตั้งครรภ์ และการได้รับความช่วยเหลือเมื่อถูกกระทำรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ (Gender-Based Violence) โดยอาจไม่มีบริการเหล่านี้ในพื้นที่ หรือมีค่าใช้จ่ายที่สูงจนเกินไปหรือไม่

“ ทราบหรือไม่ ทุกๆ การคลอดจากคุณแม่ 100 คนในประเทศไทย เป็นการคลอดของแม่วัยรุ่น 10 ราย และทุกๆวันในประเทศไทย มีการคลอดจากแม่วัยรุ่นประมาณ 160 คนต่อวัน*” ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2564 

ร่วมบริจาควันนี้เพื่อสนับสนุน:

  • การช่วยชีวิตผู้หญิง เด็กผู้หญิง กลุ่ม LGBTQIA+ และประชากรในกลุ่มเปราะบางจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ (Gender-Based Violence) รวมถึงจากการเผชิญกับความเสี่ยงด้านสุขภาพในระหว่างการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ
  • * การจัดหาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง เด็กผู้หญิง กลุ่ม LGBTQIA+ และประชากรในกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้     ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ และสนับสนุนการใช้ชีวิตระหว่างที่พวกเขาตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจและในยามที่เผชิญกับความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ
  • * ช่วยผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงโดยเฉพาะผู้หญิง และเด็กผู้หญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจซึ่งเป็นผลจากการถูกกระทำทางเพศ ให้กลับเข้าใช้ชีวิตในสังคมได้ปกติ พร้อมสร้างโอกาสทางสังคมเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงสิทธิต่างๆ และทางเลือกที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
ทุกการบริจาคมีคุณค่า! เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนชีวิตที่ปลอดภัยให้ผู้หญิง เด็กผู้หญิง และกลุ่มประชากรเปราะบางในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทย

“ ติ๊นารู้สึกภูมิใจมากๆ ค่ะ ในฐานะศิลปินคนหนึ่งที่ทำงานในวงการมานาน ขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้มีวันนี้ ติ๊นาได้รับรู้ถึงปัญหาในสังคมเราหลายๆอย่าง และอยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมเหล่านั้น โดยส่วนตัวติ๊นาและแฟนคลับได้ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด “

“สำหรับการเป็น Champion of UNFPA ในนิยามของติ๊นาคือการเป็นกระบอกเสียงและร่วมขับเคลื่อนในการรณรงค์ เปิดโอกาสให้คนที่ขาดโอกาสสามารถส่งเสียงเล็กๆ ของเขา โดยเฉพาะน้องๆ ผู้หญิงจากกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงและรับรู้สิทธิต่างๆ ทั้งสิทธิสุขภาพทางเพศ-อนามัยการเจริญพันธุ์ และการพัฒนาชีวิต รวมถึงการยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศและสร้างสังคมที่เท่าเทียมโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ทั้งหมดนี้ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันจะช่วยให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ”

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย : จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และ จ.แพร่

1.กิจกรรมอบรมวัยรุ่นหญิง เพื่อให้ความรู้เมื่อตัวเองต้องเผชิญกับความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศและการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ โดยเงินกองทุนคริสติน่าจะระดมทุนเพิ่มเพื่อสนับสนุนชุดอุปกรณ์การวางแผนครอบครัวชุดละ 700 บาท จำนวน 2,000 คน 

2. ทุนเยียวยาเบื้องต้นแก่เด็กผู้หญิง กลุ่ม LGBTQIA+ และกลุ่มเปราะบางจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศที่ออกจากพื้นที่รุนแรง จำนวน 1,000 คน คนละ 1,500 บาท 

3. สนับสนุนค่าที่พักสำหรับผู้ถูกกระทำความรุนแรงให้ผู้หญิง      เด็กผู้หญิง และ กลุ่มเปราะบางซึ่งรวมถึง กลุ่ม LGBTQIA+ ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ผ่านบ้านพักฉุกเฉินหรือที่พักพิงชั่วคราวขององค์กร     เครือข่าย จำนวน 315 คน คนละ 3,500 บาท รวม 1,100,000 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ

บริษัท นินจา เพอร์เฟคชั่น จํากัด เป็นพันธมิตรสื่อมวลชนที่มุ่งมั่นและร่วมสนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ร่วมกับ

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประเทศไทย ตั้งแต่ ก.พ. 2566

Facebook: https://www.facebook.com/ChristinaAguilarFanPage

ข้อมูลเพิ่มเติม

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนด้านข้อมูลและพื้นที่โครงการกับเครือข่ายที่ร่วมงานกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงในพื้นที่ห่างไกลและเปราะบาง (https://thailand.unfpa.org/th/Champion-UNFPA-Thailand) 

UNFPA เป็นหน่วยงานด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์แห่งสหประชาชาติ ภารกิจของเราคือการสร้างโลกที่ทุกการตั้งครรภ์เป็นที่ต้องการ การคลอดบุตรทุกครั้งปลอดภัย และเติมเต็มศักยภาพของวัยรุ่นทุกคน

ในประเทศไทย UNFPA ทำงานร่วมมือกับรัฐบาลไทยและหลายภาคส่วนมานานกว่า 50 ปีเพื่อบรรลุผลลัพธ์แห่งการเปลี่ยนแปลง 3 ประการ ได้แก่


เหล่านี้เป็นเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 3 ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และเป้าหมายที่ 5 เรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ ภายในปี 2573

การยุติความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบรับสำหรับการวางแผนครอบครัว

การยุติการเสียชีวิตของมารดาที่ป้องกันได้

การยุติความรุนแรงบนพื้นฐานทางเพศและอันตราย การปฏิบัติ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 กิจกรรมอบรมวัยรุ่นหญิง เพื่อให้ความรู้เมื่อตัวเองต้องเผชิญกับความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศและการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ โดยเงินกองทุนคริสติน่าจะระดมทุนเพิ่มเพื่อสนับสนุนชุดอุปกรณ์การวางแผนครอบครัวชุดละ 700 บาท 2,000 คน 1,400,000.00
2 ทุนเยียวยาเบื้องต้นแก่เด็กผู้หญิงและกลุ่มเปราะบางจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศที่ออกจากพื้นที่รุนแรง คนละ 1,500 บาท 1,000 คน 1,500,000.00
3 สนับสนุนค่าที่พักสำหรับผู้ถูกกระทำความรุนแรงให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ผ่านบ้านพักฉุกเฉินหรือที่พักพิงชั่วคราวกับเครือข่าย จำนวน 315 คน คนละ 3,500 บาท 315 คน 1,100,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
4,000,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
400,000.00

ยอดระดมทุน
4,400,000.00

บริจาคให้
กองทุน “คริสติน่า อากีล่าร์ ” เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน