project ผู้พิการและผู้ป่วย

กองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลหาดใหญ่

ร่วมสร้างศูนย์หัวใจโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ รองรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ถูกส่งตัวมากโรงพยาบาลใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ผู้บริจาคจากสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ระยะเวลาโครงการ ปัจจุบัน ถึง 31 ธ.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา

ยอดบริจาคขณะนี้

2,477,571 บาท

เป้าหมาย

50,000,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 5%
188 วัน จำนวนผู้บริจาค 1,003

โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ ถูกกำหนดให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับ Advance คือ มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการ การรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงและมีราคาแพง

หน้าที่ของโรงพยาบาลต้องดูแลเครือข่ายโรงพยาบาลใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานีนราธิวาส และยะลา โดยโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ริเริ่มการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในปี 2555 และเป็นพี่เลี้ยงให้โรงพยาบาลต่างๆ ในเขตสุขภาพที่ 12 เรื่อง การให้ยาละลายลิ่มเลือด การสวนหัวใจเพื่อใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจชนิดต่างๆ การผ่าตัดหัวใจแบบปิด และการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด และมีระบบเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากข้อมูลสถิติของรพ.หาดใหญ่ แต่อัตราการตายลดลง

  • ปี 2561  มีผู้ป่วยนอกจำนวน 11,645 ราย 
  • ปี 2562  มีผู้ป่วยนอกจำนวน13,356  ราย
  • ปี 2563  มีผู้ป่วยนอกจำนวน 15,429 ราย  
  • ปี 2564. มีผู้ป่วยนอกจำนวน 14,919  ราย  
  • ปี 2565  มีผู้ป่วยนอกจำนวน11,091  ราย  
  • ปี 2566  มีผู้ป่วยนอกจำนวน19,889 ราย

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่มีหออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ จำนวน 8 เตียง ซึ่งไม่เพียงพอกับการบริการ ประกอบกับอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ การรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัด เริ่มเสื่อมสภาพและไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำห้องปฏิบัติการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ  พร้อมเพิ่มเตียงในหออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ 16 เตียงรวมเป็น 24เตียง เพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

หากโครงการนี้สำเร็จจะทำให้เรามีศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่สามารถรักษาได้ทั้งผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็กได้อีกด้วย ซึ่งจะมีเพียงไม่กี่โรงพยาบาลที่รองรับการรักษาเด็กเล็กได้อีกด้วย

**ผู้บริจาคจากสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า**


ผลลัพธ์ของโครงการ

1. เพิ่มประสิทธิภาพบริการที่รองรับผู้ป่วยระบบโรคหัวใจชนิดหลอดเลือดอุดตัน ทำให้โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลัน และผู้ป่วยโรคหัวใจและ หลอดเลือด

2. ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของกระบวนการดูแลรักษา

3. ตอบสนองนโยบายลดความแออัด ลดวันนอน ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มการดูแลที่ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ

การประเมินผล

1. ศูนย์โรคหัวใจรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นและเพิ่มการเข้าถึงบริการได้มากกว่า60 % 

2. มีระบบการดูแลต่อเนื่องของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าของโครงการ

สมนึก โชติวัฒนะพันธุ์


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
1.พัฒนาศูนย์โรคหัวใจ150,000,000
รวม50,000,000

ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอมเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้


บริจาคให้
กองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลหาดใหญ่

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน