project สิ่งแวดล้อม

Bye Bye Plastic Bags Thailand

โครงการ Bye Bye Plastic Bags Thailand ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และผลักดัน "Eco Education" วิชาเรียนที่ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาของสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับบรรจุเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศ "มาร่วมมือกัน รักษาโลกของเรากันนะครับ"

ระยะเวลาโครงการ 10 ต.ค. 2564 ถึง 10 ต.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

170,800 บาท

เป้าหมาย

330,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 52%
246 วัน จำนวนผู้บริจาค 33

โครงการ Bye Bye Plastic Bags Thailand ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และผลักดัน "Eco Education" วิชาเรียนที่ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาของสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับบรรจุเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศ "มาร่วมมือกัน รักษาโลกของเรากันนะครับ"

ปัญหา

ข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วง 10 ปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2561) นอกจากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นจาก 24.10 ล้านตัน เป็น 27.93 ล้านตัน ปริมาณขยะพลาสติกก็เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2561 คิดเป็น 12 เปอร์เซ็นต์ของขยะมูลฝอย หรือประมาณ 2 ล้านตันโดย 1.20 ล้านตัน เป็นถุงพลาสติก ส่วนที่เหลือเป็นพลาสติกอื่นๆ เช่น กล่อง ถาด ขวด ฝาจุก สำหรับขยะพลาสติก มีเพียง 25 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ที่เหลือ 75 เปอร์เซ็นต์ เป็นขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastics) อย่างเช่น ถุงใส่อาหาร ถุงหิ้ว แก้วพลาสติก กล่องพลาสติก กล่องโฟม เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าแม้พลาสติกจะมีอายุยาวนานแต่กลับมีอายุการใช้งานที่สั้นมาก โดยถูกทิ้งเป็นขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น

ในปัจจุบันมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของรัฐบาลไทยที่ใช้มาตรการควบคุมการเดินทางและการรวมตัวของคนในพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มงวด ทั้งการประกาศ พรก. ฉุกเฉิน การมีระยะเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน พร้อมทั้งสั่งให้ปิดสถานบริการและร้านอาหาร ส่งผลให้ธุรกิจรับส่งอาหารถูกใช้บริการมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้เกิดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวมากขึ้น ซึ่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยยังประเมินว่าวิกฤตโควิด-19 จะทำให้ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์ จากเฉลี่ย 5,500 ตันต่อวันเป็น 6,300 ตันต่อวัน 

พลาสติกเหล่านี้เมื่อมีปริมาณมากขึ้นจนเกินสมดุลได้กลายเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและในน้ำ ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า ในแต่ละปี ขยะพลาสติกกว่า 12 ล้านตันถูกทิ้งลงในมหาสมุทร ทำให้สัตว์ทะเลจำนวนไม่น้อย ทั้งเต่าทะเล ปลา นก ได้รับสารพิษ และเกิดอันตรายถึงชีวิตจากการบริโภคถุงพลาสติก

วิธีแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว ทาง Bye Bye Plastic Bags Thailand โดยการนำของน้องลิลลี่-ระริน สถิตธนาสาร อายุ 13 ปี ได้ดำเนินการเพื่อผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 13 Climate Action มีอยู่ 6 โปรเจกต์คือ

    1. สนับสนุนห้างสรรพสินค้าและร้านค้าให้ลดเลิกการแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ริเริ่มในปี พ.ศ. 2562

    2. Eco Education ผลักดันการบรรจุวิชาที่ชวนให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับโครงการ Chula Zero Waste จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงการศึกษาธิการ

    3. Green Guideline จัดทำแนวทางปรับร้านอาหารและคาเฟ่ให้รักษ์โลก เช่น เมนูที่ไม่มีเนื้อสัตว์ให้เลือกและลดการใช้ภาชนะพลาสติก ปัจจุบันกำลังทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันที่เราเสิร์ชหาเวลาหิวอย่าง Wongnai เพื่อเพิ่มให้ผู้ใช้ช่วยรีวิวความ Eco ของร้าน

    4. Green Brand สนับสนุนผู้ผลิตให้ใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

    5. ขับเคลื่อนให้ลดการตัดไม้ทำลายป่า สนับสนุนให้องค์กรต่างๆ ทั้งบริษัท ภาครัฐ และโรงเรียน กำหนดจำนวนต้นไม้ที่จะปลูกทดแทนต่อปี

    6. ผลักดันพลังงานทางเลือก คัดค้านการสร้างโรงงานถ่านหินและเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนในไทย

แผนการดำเนินงานหลังการระดมทุน

ทางทีม Bye Bye Plastic Bags Thailand มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการที่จะรณรงค์ให้คนในสังคม ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งรวมทั้งการปลูกฝังนิสัยรักสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ จึงได้จัดระดมทุนครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของทางทีม ดังนี้

1. จัดทำสื่อรณรงค์การงดใช้พลาสติกเพื่อใช้ในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในโครงการ Ban Single Use Plastic เดินทางเพื่อพบปะผู้บริหารของหน่วยงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือในการงดใช้ถุงพลาสติก

2. กิจกรรมกลุ่มเยาวชนอาสาเก็บขยะเดือนละ 1 ครั้ง

3. กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น วันคุ้มครองโลก,วันสิ่งแวดล้อมโลก, วันมหาสมุทรโลก เป็นต้น

4. จัดทำสื่อและเดินทางไปจัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโรงเรียนและศูนย์เยาวชนต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง

5. ทุกกิจกรรมที่จัดทำจะมีการอัพเดตรูปภาพ และสรุปผลการดำเนินงานในเพจ Bye Bye Plastic Bags Thailand และหน้าโครงการบนเว็บไซต์เทใจดอทคอม

6. จัดทำสรุปผลการดำเนินกิจกรรม เพื่อเก็บเป็นข้อมูล รวมทั้งเพิ่มเติมและแก้ไขการจัดทำกิจกรรมครั้งต่อไปในอนาคต


ผู้รับผิดชอบโครงการ

Bye Bye Plastic Bags Thailand และ นายกำพล โกเสนตอ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 สนับสนุนโครงการ Ban Single Use Plastics จัดทำสื่อรณรงค์กการงดใช้พลาสติกเพื่อใช้ในสื่อออนไลน์ต่างๆ การเดินทางเพื่อพบปะผู้บริหารของหน่วยงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือในการงดใช้ถุงพลาสติก ระยะเวลา 1 ปี 40,000.00
2 กิจกรรมกลุ่มเยาวชนอาสาเก็บขยะ เดือนละ 1 ครั้ง ค่าใช้จ่ายครั้งละ 5,000 บาท 12 เดือน x 5,000 บาท 60,000.00
3 กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่นวันคุ้มครองโลก, วันสิ่งแวดล้อมโลก, วันมหาสมุทรโลก เป็นต้น รวมทั้งหมด 8 วัน ครั้งละ 10,000 บาท 8 ครั้ง x 10,000 บาท 80,000.00
4 จัดทำสื่อและเดินทางไปจัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโรงเรียนและศูนย์เยาวชนต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง ค่าใช้จ่ายครั้งละ 10,000 บาท 12 เดือน x 10,000 บาท 120,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
300,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
30,000.00

ยอดระดมทุน
330,000.00

บริจาคให้
Bye Bye Plastic Bags Thailand

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน