project ผู้พิการและผู้ป่วย

สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ 1,000 คน

มอบ สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่) ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษแก่ผู้ป่วยมะเร็ง 1,000 คน ให้รับมือกับ โรคมะเร็งอย่างถูกต้อง อีกทั้งจะช่วยให้ผู้ป่วยได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ และพลิกชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยเหล่านี้

พื้นที่ดำเนินโครงการ ในเขตกรุงเทพฯ และ 5 ภูมิภาคหลักของประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

120,150 บาท

เป้าหมาย

110,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 109%
จำนวนผู้บริจาค 116

สำเร็จแล้ว

ทาง Art for Cancer ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง และร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมานานกว่า 9 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในรูปแบบของโครงการส่วนบุคคลในปีพ.ศ.2554 โดยนางสาวไอรีล ไตรสารศรี ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะที่2 ซึ่งจากประสบการณ์ตรงที่เธอได้เผชิญหน้า และต้องรับมือกับโรคมะเร็งเธอจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับความสำคัญของการจดบันทึกในการรักษาโรคมะเร็งอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

ด้วยความร่วมมือกับ คุณศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ อีกหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ (Art for Cancer) ภายใต้ บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจ เพื่อ สังคม จำกัด ได้ออกแบบ และผลิต “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง” ขึ้นมาในครั้งแรก ในช่วงปี 2560 – 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทในสมาคมตลาดหลักทรัพย์ MAI เพื่อนำ “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง” ไปแจกจ่ายให้ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ใน 5 ภูมิภาคหลักของไทย ซึ่ง “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง” นี้ได้รับการตอบรับจากผู้ป่วยมะเร็งที่ทำการรักษากับทางโรงพยาบาลเหล่านั้นเป็นอย่างดี และมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการจดบันทึกการรักษาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

ภาพการเเถลงข่าวโครงการสมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง 14ธ.ค.2560

ภาพกิจกรรม ณ รพ. จุฬาฯ (15 มี.ค. 2561)

ภาพกิจกรรม ณ รพ. มะเร็งอุบลราชธานี (29 มี.ค. 2561)

ภาพกิจกรรม ณ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ (27 เม.ย. 2561)

ภาพกิจกรรม ณ รพ. มะเร็งลพบุรี (14 มิ.ย. 2561)

ภาพกิจกรรม ณ รพ. พระมงกุฎเกล้าฯ (6 พ.ย. 2561)

เนื่องด้วยปัญหาด้านโรคมะเร็งยังคร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับที่ 1 ติดต่อกันทุกปีอย่างต่อเนื่อง และในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยมะเร็งในไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 130,000 คนต่อปี ทาง Art for Cancer by Ireal จึงให้ความสำคัญในจัดระเบียบข้อมูลการดูแลรักษาโรคมะเร็งของผู้ป่วยไทย เพื่อเพิ่มอัตราการมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น Art for Cancer by Ireal จึงต้องการจัดพิมพ์ “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่)” โดยจะมีการปรับปรุงเนื้อหาด้วยข้อมูล และเทคโนโลยีในการรักษาโรคมะเร็งใหม่ ๆ รวมถึงข้อมูลทางโภชนาการที่ผู้ป่วยมะเร็งมักมีข้อสงสัย และการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) อีกด้วย เพื่อนำ “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่)” ไปมอบให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ยังมีความต้องการรับ “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่)” นี้ ไปช่วยในการจดบันทึก และรักษาโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องต่อไป

ขั้นตอนการทำโครงการ

1. ขอความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ ๆ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ และข้อมูลทางโภชนาการ รวมถึงการรักษาแบบประคับประคอง ซึ่งจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปจัดวาง และตีพิมพ์ใน “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่)” เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาล 10 แห่งที่มีความต้องการใช้ “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่)”

2.จัดงานเสวนาเล็กและกิจกรรมสอนการบันทึกใน “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่)” รวมถึงกิจกรรมที่ให้ผู้ป่วยมะเร็งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษา และห้กำลังใจซึ่งกันและกัน ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 แห่ง (จาก 10 แห่ง ที่ได้รับมอบ “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่)”)

ด้วยโครงการ ฯ นี้ ผู้ป่วยมะเร็งจะสามารถมีเครื่องมือสำเร็จในการดูแลตนเองง่าย ๆ เพียงแค่หมั่นจดบันทึก ก่อน หลัง และระหว่างการรักษา รวมถึงคำแนะนำที่ได้จากแพทย์ และความรู้ ข้อมูลที่ถูกต้องใน “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่)” นี้ ซึ่งจะทำให้การรักษามะเร็งของตัวผู้ป่วยเองดีขึ้น และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้แก่ตัวผู้ป่วยเองด้วย

ภาพตัวอย่างสมุดบันทึกและรายละเอียดภายในเล่ม


จัดทำโครงการโดย


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนเงินจำนวนเงิน(บาท)
1.“สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่)”
มูลค่าเล่มละ 100 บาท
1,000100,000
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10 %
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

10,000
รวมเป็นเงิน
110,000