project เด็กและเยาวชน

ตรวจ DNA ให้เด็กเยาวชนและกลุ่มเปราะบางที่ไร้รัฐไร้สัญชาติ

ช่วยเหลือเด็ก และผู้เปราะบาง ที่ไร้สัญชาติให้ได้รับสัญชาติไทยอย่างสมบูรณ์ จำนวน 20 คน โดยการสนับสนุนค่าตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้มีสิทธิในการได้รับสัญชาติไทยได้ 100%

ระยะเวลาโครงการ 1ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ จ.เชียงราย

ยอดบริจาคขณะนี้

85,210 บาท

เป้าหมาย

453,310 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 19%
51 วัน จำนวนผู้บริจาค 121

ปัจจุบันมีเด็ก เยาวชน และผู้เปราะบางกำลังประสบปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติอยู่มากกว่า 4แสนกว่าคนในประเทศไทย ในจำนวนนี้มีคนจำนวนมากที่ได้ร้องขอพิสูจน์หลักสายโลหิต ด้วยการตรวจ DNA เพื่อเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนราษฎรและแก้ไขเอกสารทะเบียนประวัติต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถขอสัญชาติไทยตามหลักสายโลหิตและหลักดินแดนได้ต่อไป

ที่ผ่านมาทางโครงการคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ภายใต้มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นในการให้คำปรึกษา อบรมให้ความรู้ วิเคราะห์เอกสาร เตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งประสานสำนักทะเบียนเพื่อรับคำร้องและดำเนินการตามหลักเกณฑ์แต่ละประเภทในการยื่นคำร้อง ในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 7,000 คน แต่ด้วยพยานเอกสารมีความขัดกันอย่างชัดเจน และไม่น่าเชื่อถือ บางเคสจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้เอกสารหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือและใช้ประกอบการสอบพยาน สอบปากคำ แต่ด้วยหลายครอบครัวในพื้นที่ชายแดนที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย เป็นครอบครัวที่ยากจน บางครอบครัวเช่าที่อยู่อาศัย กู้ยืมนอกระบบในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน งานที่ทำส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง จึงไม่มีความมั่นคงในอาชีพ และมีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวในแต่ละเดือนอยู่เป็นประจำ


เด็กไร้สัญชาติบางส่วนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนและไม่มีเงินมากพอที่จ่ายค่าตรวจ DNA หรือแม้แต่ค่าเดินทางไปโรงพยาบาล เนื่องจากบ้านของเด็กผู้ประสบปัญหามักอยู่ห่างจากตัวเมือง ดังนั้นการช่วยเหลือเด็กกลุ่มเหล่านี้จะช่วยสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน ผู้เปราะบางได้เข้าถึงสิทธิด้านสัญชาติและสถานะบุคคลเป็นการเปิดประตูสู่ อิสรภาพในการเดินทาง การศึกษาในระดับสูง การทำงาน การรักษาพยาบาล รวมทั้งช่วยลดช่องว่างการเลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็กๆเหล่านี้นี้ได้แสดงความสามารถและพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพที่ดีในอนาคต และเป็นคนดีในสังคมไทยต่อไป


โครงการคนไร้รัฐไร้สัญชาติ เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาไร้รัฐไร้สัญชาติโดยเฉพาะเด็กเยาวชน ผู้เปราะบาง ที่มีสิทธิเข้าถึงสัญชาติไทยตามกฎหมาย โดยการส่งเสริมความรู้ ชี้แนะวิธีการยื่นของสัญชาติ โครงการนี้ได้ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมากกว่า 5 ปีแล้ว และได้ช่วยเหลือคนไร้สัญชาติ ในด้านการเตรียมเอกสารจำนวน 30,000 คน และมากกว่า 2,000 คน ได้รับสัญชาติไทยและสิทธิทางกฎหมาย แต่ทั้งนี้ทางมีเด็ก และผู้เปราะบางจำนวนมาก ต้องตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต (DNA) แต่โครงการยังขาดงบประมาณในการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต อันเป็นขั้นตอนสำคัญที่เด็กๆจะต้องมีหลักฐานยืนยันทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความน่าเชื่อถือ และเป็นหลักฐานเอกสารที่ต้องนำไปประกอบการยื่นคำร้องต่อไป จึงจะได้รับการพิจารณาให้สัญชาติไทยและสิทธิทางกฎหมาย

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ให้คำปรึกษา วิเคราะห์เอกสารทะเบียนประวัติ เอกสารทางทะเบียนราษฎร ว่าต้องดำเนินการในทิศทางไหนตามกฎหมาย เพื่อให้ครอบครัวเด็กที่ไร้สัญชาติได้เข้าใจ มีความรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการ
  2. ช่วยเหลือครอบครัวเด็กในการเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
  3. ติดต่อประสานงานสำนักทะเบียน เพื่อเป็นสื่อการระหว่างผู้ประสบปัญหาไร้สัญชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน ให้มีความเข้าใจ และเกิดการรับคำร้อง ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ.สัญชาติฯ
  4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการแก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีหนี้สินภายในครอบครัว หรือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่รับภาระครอบครัวทั้งหมด โดยจะมีการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ครอบครัว เพื่อสอบประวัติ สัมภาษณ์และเข้าที่ประชุมเพื่อเสนอคัดเลือกและลงความเห็นให้การช่วยเหลือ ด้านการพิสูจน์สายโลหิตเป็นรายกรณี (เคสที่จำเป็นจริงๆ) และทั้งนี้จะต้องได้รับการพิจารณาจากนายทะเบียนสำนักทะเบียนออกหนังสือส่งตรวจ ซึ่งต้องออกจากสำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลด้วยเช่นกัน ที่ผ่านมาทางเราได้ช่วยเหลือเด็กที่เกิดไทยแต่ประสบปัญหาว่าเอกสารบิดา มารดา และเอกสารเด็กไม่ตรงกัน จำเป็นจะต้องแก้ไข หลายเคสได้รับการแก้ไขโดยการสอบปากคำ แต่หลายเคสไม่สามารถแก้ไขโดยการสอบปากคำได้ เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานเอกสารประกอบการแก้ไขได้ จึงต้องพิสูจน์หลักสายโลหิต


ประโยชน์ของโครงการ

  • ได้ช่วยเหลือเด็ก และผู้เปราะบาง ที่ไร้สัญชาติให้ได้รับสัญชาติไทยอย่างสมบูรณ์ จำนวน 20 คน โดยการสนับสนุนค่าตรวจพิสูจน์ DNA ให้กับเด็ก เยาวชน หรือผู้เปราะบางไร้สัญชาติที่มีความยากจน ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้มีสิทธิในการได้รับสัญชาติไทยได้ 100%
  • เด็ก เยาวชนและผู้เปราะบาง ได้รับโอกาสในการเข้าถึงสิทธิอื่นๆ เช่น การเดินทาง การศึกษาในระดับสูง สิทธิในการทำงานและการรักษาพยาบาลในแบบเดียวกับผู้ที่มีสัญชาติไทย

เจ้าของโครงการ


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


 รายการจำนวน (คน) จำนวน (บาท)
2.ตรวจสายตรง บิดา-บุตร มารดา-บุตร  คนละ 5,100 บาท 40 คน204,000
3.สนับสนุนค่าเดินทางไปตรวจ DNA จำนวน  คนละ 800 บาท 40 คน32,000 
4.สนับสนุนค่าธรรมเนียมคัดลอกเอกสารและค่าถ่ายรูป การขอสัญชาติ 20 คน2,000 
5.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10 %

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gatewayค่าคัดกรองโครงการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อบุคคล)

23,800
รวม
261,800


บริจาคให้
ตรวจ DNA ให้เด็กเยาวชนและกลุ่มเปราะบางที่ไร้รัฐไร้สัญชาติ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน