project ผู้พิการและผู้ป่วย

โครงการสนับสนุนค่าครองชีพและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาตาบอดที่มีฐานะยากจน

สนับสนุนค่าครองชีพ เช่น ค่าหอพัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน สำหรับนักศึกษาตาบอด 30 คน ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักประสานงาน มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากยอดเงินบริจาคที่ลดลงในช่วงโควิด-19

ระยะเวลาโครงการ 01 ส.ค. 2564 ถึง 31 พ.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สำนักประสานงาน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 21/13 ซอยรามอินทรา 34 แยก 19 ถนนรามอินทรา)

ยอดบริจาคขณะนี้

26,285 บาท

เป้าหมาย

1,023,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 3%
177 วัน จำนวนผู้บริจาค 30

สนับสนุนค่าครองชีพ เช่น ค่าหอพัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน สำหรับนักศึกษาตาบอด 30 คน ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักประสานงาน มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากยอดเงินบริจาคที่ลดลงในช่วงโควิด-19

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

    สำนักประสานงาน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินงานด้านการดูแลส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาตาบอดในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเป็นประจำทุกปีเช่น การดูแล ให้คำปรึกษาด้านการศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนค่าครองชีพ ค่าเช่าหอพัก และค่าอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นต้น และนับได้ว่าเกือบ 100 % ได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากการบริจาคของผู้ที่มีจิตเมตตาที่ได้เห็นความสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

    แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นต้นมาตั้งแต่ต้นปี 2563 จากที่เคยได้รับ 100% ปัจจุบันยอดบริจาคลดลงเหลือ 50 % ทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานของสำนักประสานงาน เป็นอย่างมากทำให้งานด้านการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาตาบอดทำได้น้อยลง ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดูแลอยู่อีกเป็นจำนวน 30 คน ทางสำนักประสานงานจึงเปิดโครงการระดมทุนเพื่อหาเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ยังขาดอยู่ เพื่อให้น้องๆ สามารถศึกษาต่อในระบบได้และมีโอกาสได้สำเร็จการศึกษา และประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. สำรวจแหล่งให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเช่น บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในและนอกประเทศ

3. นำโครงการเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน

4. การประชาสัมพันธ์ขอทุนสนับสนุนตามสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เพจเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ เป็นต้น

5. พิจารณาให้ทุนสนับสนุนกับนักศึกษาตาบอดที่มีฐานะยากจนจำนวน 30 คน แล้วดำเนินการสนับสนุนทุน

6. กำกับติดตามนักศึกษาตาบอดที่ได้รับทุนอย่างสม่ำเสมอ

7. สรุปและประเมินผลพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อผู้ให้การสนับสนุน


ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นางสาววารี กัญญาทอง

2. นางสาวณัฐชา สุดยาใจ

3. นายณัฐพงศ์ ศรีกองคำ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 การสนับสนุนค่าครองชีพ เช่น ค่าอาหาร (30 คน *3,000 บาท * 5 เดือน) 30 คน 450,000.00
2 ค่าหอพักนักศึกษา (30 คน * 1,500 บาท * 5 เดือน ) 30 คน 225,000.00
3 การสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องแบบนักศึกษา,อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น (30 คน*1,500 บาท) 30 คน 45,000.00
4 การสนับสนุนอปุกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์พกพา (15,000 บาท* 11 เครื่อง), เครื่องขยายอักษรสำหรับคนสายตาเลือนราง (1,500 บาท * 30 เครื่อง) 30 คน 210,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
930,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
93,000.00

ยอดระดมทุน
1,023,000.00

บริจาคให้
โครงการสนับสนุนค่าครองชีพและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาตาบอดที่มีฐานะยากจน

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน