project อื่นๆ

Better Me - พัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษา พื้นฐานกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน สิทธิด้านต่างๆ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 60 คน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ที่ดีกว่าเดิม

ระยะเวลาโครงการ ตลอดปี พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพ

ยอดบริจาคขณะนี้

160,179 บาท

เป้าหมาย

739,200 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 22%
199 วัน จำนวนผู้บริจาค 59

ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษา พื้นฐานกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน สิทธิด้านต่างๆ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 60 คน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ที่ดีกว่าเดิม

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ผู้หญิงและแรงงานต่างด้าวไม่มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ทำให้ขาดความรู้และช่องทางในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม บางคนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในรายได้หรือเงื่อนไขของการทำงาน ผู้หญิงและแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ต้องรับผิดชอบและเป็นหลักในการดูแลรับผิดชอบครอบครัว มีหลายชีวิตในครอบครัวที่ต้องพึ่งพารายได้จากกลุ่มเป้าหมายของเรา

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงและแรงงานต่างด้าว ให้มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มโอกาสในการหารายได้ที่มั่นคงแก่ตนเองและครอบครัวได้ โดยคอร์สนี้จะให้ผู้หญิงเหล่านี้เรียนต่อเนื่อง 6 เดือน ในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์

กลุ่มเป้าหมายจะได้รับความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ 

 • ทักษะชีวิต 
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน 
 • สิทธิด้านต่างๆ ตามที่กฏหมายกำหนด
 • วิธีการวางแผนอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • การวางแผนทางการเงิน
 • การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 
 • ภาษาอังกฤษ

สิ่งที่ทุกคนจะได้คือการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เช่น การเรียนรู้ข้อดีและข้อเสียของตนเอง การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจ เป็นต้น พัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ที่ดีกว่าเดิม

เราจึงขอแรงสนับสนุนเพื่อให้ผู้หญิงเหล่านี้ได้การสนับสนุนการเรียน 

ผลลัพท์ที่เราเก็บมาได้ หลังผู้หญิงได้เรียน พบว่า

 • 45% ของผู้หญิงที่ได้รับการอบรมในกรุงเทพมหานครได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นกว่า 30%
 • 97% บอกว่ามูลนิธิมีส่วนช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเธอ
 • 98% มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
 • 100% บอกว่าได้เรียนรู้ทักษะใหม่จากมูลนิธิ
 • 93% จะแนะนำมูลนิธิให้เพื่อนหรือคนรู้จักทราบ

ความประทับใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ

“รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ภูมิใจในตัวเองที่มีความพยายามที่ทำให้มาถึงตรงนี้ แล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักพี่ๆ ทุกคน ได้รับประสบการณ์จากพี่ๆ ที่สามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตได้ค่ะ ขอบคุณพี่ๆ ที่มูลนิธิที่เปิดโอกาสให้ค่ะ” พลอย“วันนี้ทำให้เราได้รู้จักคนเพิ่มขึ้น และได้รู้วิธีพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของเราให้ดียิ่งขึ้น รู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจจากเพื่อนๆ แรงบันดาลใจนี้ทำให้เราได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตมากขึ้น ประสบการณ์ที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆ ในวันนี้ทำให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ” เรียง


“ดีใจที่ได้เรียนภาษาอังกฤษและขอบคุณมูลนิธิที่ให้โอกาสน้อยค่ะ ดีใจที่ได้เจอทุกๆ คน หวังว่าเราจะเรียนภาษาอังกฤษและได้รู้จักชีวิตของแต่ละคนไปพร้อมๆ กันนะคะ วันนี้ได้รู้ว่าชีวิตเรานั้นอันไหนที่แก้ไขได้ก็ควรแก้และเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะ” น้อย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน โดยจะเปิดรับสมัครเพิ่มอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่
 2. ผู้หญิง อายุระหว่าง 18-50 ปีที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เป็นหลักในการรับภาระรับผิดชอบเลี้ยงดูครอบครัวเพียงลำพัง หรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ทำงานในสายงานบริการเช่น พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน นวดแผนโบราณ พนักงานขาย
 3. มูลนิธิมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ภาษาอังกฤษ หลักสูตรพัฒนาตนเองและให้คำปรึกษา) ที่ใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 สัปดาห์ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม 3 เดือน (โครงการดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี) 
 4. การให้คำปรึกษาที่กลุ่มเป้าหมายสามารถขอพบเพื่อรับคำปรึกษาได้เป็นการส่วนตัว
 5. กิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นทั้งรูปแบบออนไลน์และภายในสำนักงานมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี ซอยสุขุมวิท 52
 6. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น
 7. มีการประเมินผลจัดกิจกรรมผ่านการสอบ (ภาษาอังกฤษ) และการติดตามผ่านการสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นางสาวสโรชินี อัญญเวชสัมฤทธิ์ 

2. นางสาวศิริลักษณ์ ประภาศรี 

3. นางสาวเกวลิน ทีฆาวงค์

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอบรมหลักสูตร ฺBetter Me สำหรับผู้เรียน 60 คน ระยะเวลา 6 เดือน เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง (อาจมีผู้เรียนใหม่เพิ่มขึ้น) 60 672,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
672,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
67,200.00

ยอดระดมทุน
739,200.00

บริจาคให้
Better Me - พัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

เลือกการบริจาค

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน