project เด็กและเยาวชน

สอนเด็กผู้หญิงให้รู้ทันภัยและวางแผนอนาคตได้

ให้เด็กผู้หญิงภาคอีสานได้เรียนรู้ภัยใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยเหลือและปกป้องตัวเองเมื่อเกิดภัย และให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสในการเรียนต่อและงานในอนาคต เพื่อให้น้องรู้จักตัวเองและวางแผนอนาคตได้

ระยะเวลาโครงการ ตลอดปี พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ

ยอดบริจาคขณะนี้

42,012 บาท

เป้าหมาย

550,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 8%
189 วัน จำนวนผู้บริจาค 79


ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

"ผู้ชายคนนั้นเขามาลูบหลัง ขอกอดฉัน ฉันไม่ชอบเลย แต่ไม่รู้ทำอย่างไร"

เด็กนักเรียนหญิงส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสในการเรียนรู้จักตนเอง โดยเฉพาะเด็กนักเรียนหญิงทางภาคอีสานนั่นมีประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะชีวิตน้อย เพราะข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน พวกเธอจึงไม่รู้ว่าทางเลือกของตัวเองมีอะไรบ้าง และไม่รู้ว่า ศักยภาพของตัวเองคืออะไร และยังทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะปกป้องตัวเองได้อย่างไร ไม่นับรวมเรื่องอนาคตของตัวเอง  ที่ยังไม่รู้ความถนัด ไม่มีความฝัน จึงเลือกเรียนต่อไม่ตรงกับความสามารถของตนเองและสิ่งที่ตนเองถนัด 

นักเรียนบางคนทางบ้านไม่สามารถส่งเสียให้เรียนต่อได้ ทำให้ต้องออกมาหางานทำโดยไม่มีความพร้อมและความรู้ที่เพียงพอ ซึ่งทำให้เกิดการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมและประกอบอาชีพที่เสี่ยงอันตราย ทำให้นักเรียนมีโอกาสในประสบความสำเร็จในการเรียนและการประกอบอาชีพน้อย

มูลนิธิกลุ่มปราถนาดี มีแผนที่จะมอบความรู้เหล่านี้แก่น้องๆ ในโรงเรียนรุ่นกับโครงการ Better Me for Girls ผ่านการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านการทำกิจกรรมทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม รวมถึงการได้รับข้อมูล ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การเรียนรู้จักตนเอง การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันและกันทำให้เกิดการรับรู้ในคุณค่าของตนเองและของผู้อื่น เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง ทำให้เกิดการตระหนักถึงภัยอันตรายต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ในด้านต่างๆ ที่ปลอดภัย ทำให้ลดความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตและเพิ่มช่องทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและครอบครัวได้ โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม 


“เป็นกิจกรรมที่ดีมากมีประโยชน์ต่อนักเรียนได้รับความรู้ ข้อมูลเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปแบ่งปันคนรอบข้าง เพื่อนๆ หรือคนในครอบครัว อยากให้ทางมูลนิธิมาจัดกิจกรรมอีกในครั้งต่อๆไป โรงเรียนขอขอบพระคุณทางมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ความรู้แก่นักเรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตที่ดีและมีประโยชน์ ขอให้ทุกท่าน healthy wealthy happy forever ค่ะ” ครูดลยา ทาระศร โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ทีมงานจะติดต่อโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล/นอกเขตเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสอบถามความต้องการ และทำหนังสือเข้าชี้แจงเพื่อขอจัดกิจกรรม

2. ออกพื้นที่ทำกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษา ตั้งเป้าหมาย 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 100 คน

3. ทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ และนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนากิจกรรมให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของเป้าหมายในครั้งต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นางสาวสโรชินี อัญญเวชสัมฤทธิ์

2. นางสาวศิริลักษณ์ ประภาศรี 

3. นางสาวเกวลิน ทีฆาวงค์


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1

ค่าอบรมหลักสูตร Better me 1 กิจกรรม สำหรับน้องนักเรียนหญิง จำนวน 1,000 คน ใน 10 โรงเรียน เฉลี่ยหัวละ 500 บาท

* บางโรงเรียนอาจมีจำนวนมากกกว่า 100 คน) 

1000 500,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
500,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
50,000.00

ยอดระดมทุน
550,000.00

บริจาคให้
สอนเด็กผู้หญิงให้รู้ทันภัยและวางแผนอนาคตได้

เลือกการบริจาค

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน