project อื่นๆ

Better Me หลักสูตรพัฒนาตนเอง เพื่อชีวิตที่ดีของผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

พัฒนาศักยภาพของผู้หญิงชาวไทยและแรงงานต่างด้าว กลุ่มเป้าหมายจะได้รับความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ เช่น ทักษะชีวิต ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน สิทธิด้านต่างๆ การวางแผนอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนทางการเงิน เป็นต้น ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เช่น การเรียนรู้ข้อดีและข้อเสียของตนเอง การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจ เป็นต้น พัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ที่ดีกว่าเดิม

ระยะเวลาโครงการ 01 ก.พ. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ยอดบริจาคขณะนี้

161,050 บาท

เป้าหมาย

159,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 101%
จำนวนผู้บริจาค 2

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

Better Me หลักสูตรพัฒนาผู้หญิงที่ขาดโอกาส จำนวน 123 คน

16 สิงหาคม 2022

ภายในระยะเวลาดำเนินโครงการเดือนกุมพาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิได้มีการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้หญิงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินการเรียนการสอนและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายสำเร็จดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมจำนวนผู้เรียน
การสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์และออฟไลน์
ระยะเวลาในการเรียนการสอน 3 ชั่วโมงต่อครั้ง
52 คน
การจัดอบรม ระยะเวลาในการเรียนการสอน 3 ชั่วโมง
ตัวอย่างกิจกรรมที่จัดการอบรม เช่น กิจกรรมการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมผู้หญิงรอบรู้เรื่องเงิน กิจกรรมการวางแผนสำหรับอนาคต กิจกรรมการสร้างความประทับใจจากบุคลิกภาพที่ดี เป็นต้น
45 คน
ห้องเรียนเปิดใหม่10 คน
ให้คำปรึกษาประเด็นเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง16 คน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังการเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนจากการแสดงความคิดเห็นและการปรับเปลี่ยนด้านบุคลิกภาพภายนอกอื่นๆ
 • ผู้เรียนแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษที่มีส่วนทำให้การทำงานของผู้เรียนดีขึ้น ความสัมพันธ์และการสื่อสารกับนายจ้างหรือเพื่อร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติเป็นไปในทางที่ดีขึ้น
 • ผู้เรียนมีความมั่นใจมากขึ้น รักตัวเองและมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของตนเองที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
 • ผู้เรียนมีโอกาสพบปะเพื่อนและสังคมใหม่ ทำให้มีโอกาสพัฒนาทักษะในการเข้าสังคมและทักษะอื่นๆ ระหว่างเข้าร่วมโครงการ Better Me


ความประทับใจของผู้เรียน

“จากที่เคยเป็นแค่แม่บ้านในโรงเรียนนานาชาติ พอเราสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้ มีโอกาสได้เข้าไปช่วยครูในกรณีที่ครูผู้ช่วยสอนไม่มา ทำให้เราภูมิใจ อะไรที่คิดว่าเราทำไม่ได้เราก็ทำได้ พี่ชอบทำกิจกรรม ชอบเรียนรู้วิธีแก้ปัญหา การจัดการ การใช้ชีวิตประจำวัน การเงิน ทำให้หาทางออกในปัญหานั้นๆ ได้ดีขึ้น ทำให้เราไม่เครียด รู้แนวทางแก้ดีขึ้น” เรียง


“จากที่ไม่มีเป้าหมายชีวิต ใช้ชีวิตไปวันๆ มาที่นี่ภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้น รู้ว่าเราต้องให้เวลา ให้คุณค่ากับตัวเอง ถ้าไม่สบายใจก็มาคุยที่มูลนิธิได้”
วรรณ

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

พัฒนาศักยภาพของผู้หญิงชาวไทยและแรงงานต่างด้าว กลุ่มเป้าหมายจะได้รับความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ เช่น ทักษะชีวิต ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน สิทธิด้านต่างๆ การวางแผนอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนทางการเงิน เป็นต้น ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เช่น การเรียนรู้ข้อดีและข้อเสียของตนเอง การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจ เป็นต้น พัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ที่ดีกว่าเดิม

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

    โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงและแรงงานต่างด้าว ให้มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มโอกาสในการหารายได้ที่มั่นคงแก่ตนเองและครอบครัวได้ สาเหตุเนื่องมาจากผู้หญิงและแรงงานต่างด้าวไม่มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ทำให้ขาดความรู้และช่องทางในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม บางคนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในรายได้หรือเงื่อนไขของการทำงาน ผู้หญิงและแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ต้องรับผิดชอบและเป็นหลักในการดูแลรับผิดชอบครอบครัว มีหลายชีวิตในครอบครัวที่ต้องพึ่งพารายได้จากกลุ่มเป้าหมายของเรา

    กลุ่มเป้าหมายจะได้รับความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ เช่น ทักษะชีวิต ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน สิทธิด้านต่างๆ การวางแผนอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนทางการเงิน เป็นต้น ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เช่น การเรียนรู้ข้อดีและข้อเสียของตนเอง การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจ เป็นต้น พัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ที่ดีกว่าเดิม

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

    ผู้หญิง อายุระหว่าง 18-50 ปีที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เป็นหลักในการรับภาระรับผิดชอบเลี้ยงดูครอบครัวเพียงลำพัง หรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ทำงานในสายงานบริการเช่น พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน นวดแผนโบราณ พนักงานขาย

    ปัจจุบันมูลนิธิดำเนินโครงการอยู่อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมนี้ส่งผลโดยตรงต่อหลุ่มเป้าหมาย จากการเก็บข้อมูลของมูลนิธิพบว่า

• 45% ของผู้หญิงที่ได้รับการอบรมในกรุงเทพมหานครได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นกว่า 30%

• 97% บอกว่ามูลนิธิมีส่วนช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเธอ

• 98% มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

• 100% บอกว่าได้เรียนรู้ทักษะใหม่จากมูลนิธิ

• 93% จะแนะนำมูลนิธิให้เพื่อนหรือคนรู้จักทราบ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 • กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 49 คน โดยจะเปิดรับสมัครเพิ่มอย่างต่อเนื่องสำหรับบุกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
 • มูลนิธิมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ภาษาอังกฤษ หลักสูตรพัฒนาตนเองและให้คำปรึกษา) ที่ใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 สัปดาห์ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม 3 เดือน
 • การให้คำปรึกษาที่กลุ่มเป้าหมายสามารถขอพบเพื่อรับคำปรึกษาได้เป็นการส่วนตัว 
 • กิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นทั้งรูปแบบออนไลน์และภายในสำนักงานมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี ซอยสุขุมวิท 52
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น 
 • มีการประเมินผลจัดกิจกรรมผ่านการสอบ (ภาษาอังกฤษ) และการติดตามผ่านการสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร


ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นางสาวเกวลิน ทีฆาวงค์ 

2. นางสาวณิชากร รักษศรี

3. นางสาวสโรชินี อัญญเวชสัมฤทธิ์ 


เริ่มเรียนหลักสูตรการพัฒนาตนเองสำหรับผู้หญิงที่ขาดโอกาส

14 มีนาคม 2022

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มูลนิธิปรารถนาดีได้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์และออฟไลน์ จำนวน 25 ครั้ง มีการจัดอบรม 1 ครั้งสำหรับห้องเรียนเปิดใหม่ จำนวน 5 คน และให้คำปรึกษาประเด็นเรื่องความรุนแรงแก่ผู้หญิง จำนวน 8 คน 

คุณครูสอนภาษาอังกฤษและนักเรียน

ภาพกิจกรรมเรียนออนไลน์

ความประทับใจจากผู้หญิงที่ได้ร่วมโครงการ

“รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ภูมิใจในตัวเองที่มีความพยายามที่ทำให้มาถึงตรงนี้ แล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักพี่ๆ ทุกคน ได้รับประสบการณ์จากพี่ๆ ที่สามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตได้ค่ะ ขอบคุณพี่ๆ ที่มูลนิธิที่เปิดโอกาสให้ค่ะ” พลอย


“วันนี้ทำให้เราได้รู้จักคนเพิ่มขึ้น และได้รู้วิธีพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของเราให้ดียิ่งขึ้น รู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจจากเพื่อนๆ แรงบันดาลใจนี้ทำให้เราได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตมากขึ้น ประสบการณ์ที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆ ในวันนี้ทำให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ”
เรียง


“ดีใจที่ได้เรียนภาษาอังกฤษและขอบคุณมูลนิธิที่ให้โอกาสน้อยค่ะ ดีใจที่ได้เจอทุกๆ คน หวังว่าเราจะเรียนภาษาอังกฤษและได้รู้จักชีวิตของแต่ละคนไปพร้อมๆ กันนะคะ วันนี้ได้รู้ว่าชีวิตเรานั้นอันไหนที่แก้ไขได้ก็ควรแก้และเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะ”
น้อย

Better Me หลักสูตรพัฒนาผู้หญิงที่ขาดโอกาส จำนวน 123 คน

16 สิงหาคม 2022

ภายในระยะเวลาดำเนินโครงการเดือนกุมพาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิได้มีการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้หญิงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินการเรียนการสอนและให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายสำเร็จดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมจำนวนผู้เรียน
การสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์และออฟไลน์
ระยะเวลาในการเรียนการสอน 3 ชั่วโมงต่อครั้ง
52 คน
การจัดอบรม ระยะเวลาในการเรียนการสอน 3 ชั่วโมง
ตัวอย่างกิจกรรมที่จัดการอบรม เช่น กิจกรรมการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมผู้หญิงรอบรู้เรื่องเงิน กิจกรรมการวางแผนสำหรับอนาคต กิจกรรมการสร้างความประทับใจจากบุคลิกภาพที่ดี เป็นต้น
45 คน
ห้องเรียนเปิดใหม่10 คน
ให้คำปรึกษาประเด็นเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง16 คน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังการเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนจากการแสดงความคิดเห็นและการปรับเปลี่ยนด้านบุคลิกภาพภายนอกอื่นๆ
 • ผู้เรียนแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษที่มีส่วนทำให้การทำงานของผู้เรียนดีขึ้น ความสัมพันธ์และการสื่อสารกับนายจ้างหรือเพื่อร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติเป็นไปในทางที่ดีขึ้น
 • ผู้เรียนมีความมั่นใจมากขึ้น รักตัวเองและมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของตนเองที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
 • ผู้เรียนมีโอกาสพบปะเพื่อนและสังคมใหม่ ทำให้มีโอกาสพัฒนาทักษะในการเข้าสังคมและทักษะอื่นๆ ระหว่างเข้าร่วมโครงการ Better Me


ความประทับใจของผู้เรียน

“จากที่เคยเป็นแค่แม่บ้านในโรงเรียนนานาชาติ พอเราสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้ มีโอกาสได้เข้าไปช่วยครูในกรณีที่ครูผู้ช่วยสอนไม่มา ทำให้เราภูมิใจ อะไรที่คิดว่าเราทำไม่ได้เราก็ทำได้ พี่ชอบทำกิจกรรม ชอบเรียนรู้วิธีแก้ปัญหา การจัดการ การใช้ชีวิตประจำวัน การเงิน ทำให้หาทางออกในปัญหานั้นๆ ได้ดีขึ้น ทำให้เราไม่เครียด รู้แนวทางแก้ดีขึ้น” เรียง


“จากที่ไม่มีเป้าหมายชีวิต ใช้ชีวิตไปวันๆ มาที่นี่ภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้น รู้ว่าเราต้องให้เวลา ให้คุณค่ากับตัวเอง ถ้าไม่สบายใจก็มาคุยที่มูลนิธิได้”
วรรณ

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าบริหารจัดการภายในสำนักงาน (ค่าเช่าสำนักงาน ค่าใช้จ่ายทางสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ เพื่ออำนวยความสะดวกในระหว่างการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม (กระดาษ อุปกรณ์เครื่องเขียน แฟ้มเอกสาร สมุดบันทึก เป็นต้น) 3 เดือน 125,000.00
2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ในการฝึกอบรม การติดต่อประสานงาน การติดตามประเมินผล เป็นต้น 3 เดือน 20,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
145,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
14,500.00

ยอดระดมทุน
159,500.00