โครงการผู้พิการและผู้ป่วย

เตียงอัจฉริยะเพื่อผู้ที่มีปัญหานอนติดเตียงในชุมชนวัดป่าสาละวัน

ระดมทุนจัดทำเตียงอัจฉริยะ 10 เตียงเพื่อให้ผู้ที่มีปัญหานอนติดเตียงสามารถมายืมและคืนได้ที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 สาขาวัดป่าสาละวัน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน

ยอดบริจาคขณะนี้

58,293 บาท

เป้าหมาย

275,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 21%
39 วัน จำนวนผู้บริจาค 55

ความคืบหน้าโครงการ

การปรับแผนการดำเนินการ โครงการ เตียงอัจฉริยะเพื่อผู้ที่มีปัญหานอนติดเตียงในชุมชนวัดป่าสาละวัน

8 สิงหาคม 2019

รายงานความคืบหน้าโครงกาคเตียงอัจฉริยะเพื่อผู้ที่มีปัญหานอนติดเตียงในชุมชนวัดป่าสาละวัน

หลังจากที่โครงการได้ระดมทุนโครงการผ่านเทใจดอทคอมโดยตั้งเป้าหมายของระดมทุนเพื่อสร้างเตียงดังกล่าวจำนวน 10 เตียงนั้น

ขณะนี้ทีมงานได้ดำเนินงานมาได้ในระยะเวลาหนึ่งและพบว่า การดำเนินการสร้างเตียงนั้นมี มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงกว่าที่ประเมินไว้ในตอนวางแผนโครงการ ทางทีมงานจึงทำหนังสือชี้แจ้งผู้บริจาคดังนี้อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ปัจจุบันศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 สาขาวัดป่าสาละวันประสบปัญหาเรื่องเตียงผู้ป่วยที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน และยังขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์และงบประมาณ ที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 สาขาวัดป่าสาละวัน (PCU) มีศูนย์ PCU ในจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด 15 ศูนย์ 97 ชุมชน ในส่วนของศูนย์วัดป่าสาละวันต้องดูแลประชากรทั้งสิ้น 15,000 คน ประกอบด้วย 7 ชุมชน และมี case ของผู้มีปัญหานอนติดเตียงไม่น้อย 30 ครอบครัว ที่ผ่านมาศูนย์ PCU วัดป่าสาละวันได้ดำเนินโครงการ “Give and Take” ที่เป็นโครงการจิตอาสาที่ใช้เวลานอกเวลาทำงานปกติมาช่วยดูแลผู้ป่วย และจัดบริการให้ผู่ป่วยยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เตียงพยาบาล ถังออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ ไปใช้ที่บ้านของผู้ป่วยโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย โดยโครงการนี้ที่ไม่ได้พึ่งพางบประมาณจากทางภาครัฐ


ทีม เบดเดอลี่  เป็นทีมนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีความชำนาญในการสร้างเตียง และช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์จากต่างประเทศได้ ได้ดำเนินธุรกิจผลิตเตียงเพื่อผู้ที่มีปัญหานอนติดเตียงหรือผู้สูงอายุ โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี Internet of Things และ Embedded System เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลและผู้มีปัญหาให้ดียิ่งขึ้น เราจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป จึงขอระดมทุนเพื่อสร้างเตียงอัจฉริยะและส่งมอบให้เตียงดังกล่าวให้ศูนย์ฯใช้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง อย่างน้อย 10 เตียงหรือ 10 ครอบครัว 

ศักยภาพของ Smart Bed เป็นเตียงไฟฟ้าอัจฉริยะที่มีนัวตกรรม เทคโนโลยี Internet of Things และ ระบบ Embedded system ที่สามารถช่วยปรับกระจายแรงกดทับที่เกิดกับผู้ป่วยนอนติดเตียง เพื่อไม่ให้เกิดแรงกดทับอันเป็นสาเหตุของแผลกดทับโดยสามารถปรับท่าทางของเตียงได้หลายท่าทาง ดังนี้

 1. ท่ายกหัวสูง 
 2. ท่าพลิกตะแคงตัวซ้าย - ขวา
 3. ท่าขาสูง ขาต่ำ
 4. ปรับเป็นท่านั่งแบบเก้าอี้
 5. ปรับระดับสูงต่ำของเตียงให้เหมาะสมกับร่างกายของผู้ดูแล เวลาทำหัตถเวชโดยเตียงจะสามารถช่วยลด Burden และความลำบากในการดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น 

เตียงที่มีคุณภาพจะทำให้ผู้ดูแลทำงานได้ง่ายและดีขึ้น โดยทั่วไปเตียงลักษณะจะผลิตจากต่างประเทศและมีราคาสูงมาก ตั้งแต่ 120,000 - 200,000 บาท เราจึงอยากช่วยทุกคนมาสมทบทุนโครงการนี้

ขั้นตอนการดำเนินการ 

 1. ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสำรวจผู้ที่มีปัญหานอนติดเตียง
 2. ลงทะเบียนความต้องการและประเมินความจำเป็นในการใช้เตียงโดยศูนย์แพทย์
 3. ทำการผลิตเตียง
 4. ส่งมอบเตียงให้กับผู้ที่มีปัญหานอนติดเตียงในชุมชน
 5. เก็บข้อมูลและประเมินผลการใช้เตียงของผู้ป่วย

ประโยชน์ของโครงการ

 • ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลและผู้ป่วยในชุมชนให้ได้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • ช่วยแบ่งเบาภาระทางงบประมาณของทางภาครัฐในการจัดซื้ออุปกรณ์เหล่านี้
 • เป็นนวัตกรรมที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงาน คือ เจ้าหน้าที่ของศูนย์การแพทย์มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น

สมาชิกภายในทีม

 • นายไพศาล สุขจรัส
 • ผศ.ดร.วิภาวี หัตถกรรม 
 • นายธวัชชัย เพชรแก้ว
 • นางสาวจิรารัตน์ ช่างเกวียน
 • พญ.นิสิตา นาทประยุทธ์       
 • นางผุสดี ด่านกุล 

ภาคีการปรับแผนการดำเนินการ โครงการ เตียงอัจฉริยะเพื่อผู้ที่มีปัญหานอนติดเตียงในชุมชนวัดป่าสาละวัน

8 สิงหาคม 2019

รายงานความคืบหน้าโครงกาคเตียงอัจฉริยะเพื่อผู้ที่มีปัญหานอนติดเตียงในชุมชนวัดป่าสาละวัน

หลังจากที่โครงการได้ระดมทุนโครงการผ่านเทใจดอทคอมโดยตั้งเป้าหมายของระดมทุนเพื่อสร้างเตียงดังกล่าวจำนวน 10 เตียงนั้น

ขณะนี้ทีมงานได้ดำเนินงานมาได้ในระยะเวลาหนึ่งและพบว่า การดำเนินการสร้างเตียงนั้นมี มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงกว่าที่ประเมินไว้ในตอนวางแผนโครงการ ทางทีมงานจึงทำหนังสือชี้แจ้งผู้บริจาคดังนี้แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนรวม
1.ค่าผลิตเตียง smart bed10 เตียง200,000
2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
50,000
3.ค่าเดินทาง และอื่นๆ
25,000
รวม
275,000

(รวมค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจเป็นเงินโดยประมาณ 27,500 บาท)

บริจาคให้
เตียงอัจฉริยะเพื่อผู้ที่มีปัญหานอนติดเตียงในชุมชนวัดป่าสาละวัน

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน