โครงการอื่นๆ

บัตรวัดธนบัตรอักษรเบรลล์

ร่วมผลิตบัตรวัดธนบัตรอักษรเบรลล์ที่จะช่วยคนตาบอดรู้ว่าธนบัตรที่ได้รับมีมูลค่าเท่าไร 

ระยะเวลาโครงการ 120 วัน พื้นที่ดำเนินโครงการ ทุกจังหวัด

ยอดบริจาคขณะนี้

42,020 บาท

เป้าหมาย

40,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 105%
จำนวนผู้บริจาค 73

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบบัตรวัดธนบัตรอักษรเบรลล์

28 สิงหาคม 2017

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดทำ “บัตรวัดธนบัตรอักษรเบรลล์” เพื่อมอบให้แก่คนตาบอดทั่วประเทศ โดยได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านเว็บไซต์ www.taejai.com และได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 40,020 บาท และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาอีกเป็นจำนวนมาก ทางสหกรณ์ฯ ได้เริ่มผลิตบัตรวัดธนบัตรจำนวน 1,500 อัน และคู่มือการใช้งานบัตรวัดธนบัตร ที่มีตัวอักษรปกติและอักษรเบรลล์ จำนวน 100 เล่ม และจัดมอบให้แก่คนตาบอดรายบุคคล และมอบผ่านหน่วยงานคนตาบอดทั่วประเทศ ทางสหกรณ์ฯ ได้เริ่มมอบบัตรวัดธนบัตรตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ในโอกาสต่าง ๆ เช่น

1.มอบบัตรวัดธนบัตรให้แก่คนตาบอด ณ สำนักงานสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด

2.มอบบัตรวัดธนบัตรให้แก่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง ในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ จ. ภูเก็ต (ไม่มีรูปภาพ)

3.มอบบัตรวัดธนบัตรให้แก่นักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

4.มอบบัตรวัดธนบัตร ให้แก่ตัวแทนสมาคมคนตาบอด 10 สมาคม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

5.มอบบัตรวัดธนบัตรให้แก่ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559


และในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทางสหกรณ์ฯ จะมอบบัตรวัดธนบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำนวน 96 อัน ซึ่งเป็นคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ (29 สิงหาคม พ.ศ. 2544) เพื่อให้นักเรียนได้ใช้บัตรวัดธนบัตรดังกล่าว เป็นสื่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป

ในนามตัวแทนของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนโครงการบัตรวัดธนบัตรอักษรเบรลล์ทุกท่านครับ

ไปรเวท สทานสัตย์
ตัวแทนสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ที่มา/ความสำคัญโครงการ :

หากคุณเป็นคนที่มองเห็นได้ทั่วไป คงไม่ยากแก่การสังเกตุว่าธนบัตรแต่ละใบมีมูลค่าเท่าไร

แต่หากคุณมองไม่เห็นหล่ะ? คุณจะแยกธนบัตรแต่ละใบอย่างไร?

ปัจจุบันมีธนบัตรที่ใช้ในประเทศไทย แยกตามมูลค่า ได้แก่ ชนิด 20, 50, 100, 500, และ 1,000 บาท ธนบัตรทั้ง 5 ชนิดนี้ มีขนาดที่ต่างกัน ทั้งความกว้างและความยาว นำมาซึ่งความยากลำบากในการแยกแยะ จัดเก็บ และใช้จ่ายของคนตาบอด

แม้คนตาบอดบางส่วนพยายามคิดค้นวิธีการเพื่อให้ทราบถึงมูลค่าของธนบัตร เช่นการแยกมูลค่าจากความยาวของธนบัตร การสังเกตสัญลักษณ์ซึ่งเป็นภาพนูนบนธนบัตรแต่ละชนิด หรือการเปรียบเทียบขนาดของธนบัตรกับธนบัตรที่รู้มูลค่าอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งวิธีดังกล่าวยังไม่สามารถบอกมูลค่าของธนบัตรได้อย่างแม่นยำ และยากต่อการเรียนรู้หรือถ่ายทอดระหว่างคนตาบอด จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่สามารถระบุมูลค่าของธนบัตรได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ อีกทั้งใช้งานง่ายและสะดวกในการพกพา

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ผลิตบัตรวัดธนบัตร เพื่อมอบให้คนตาบอดใช้ในชีวิตประจำวัน โดยบัตรวัดธนบัตรดังกล่าวมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเส้นนูนบอกตำแหน่งแสดงมูลค่าของธนบัตรชนิดต่างๆ และมีตัวเลขอักษรเบรลล์ที่ด้านข้างของเส้นนูนระบุมูลค่าของธนบัตร อีกทั้งมีขนาดเล็ก สามารถเก็บในกระเป๋าเงินได้ ทำให้สะดวกต่อการพกพา นอกจากนี้ ยังมีคู่มือบอกวิธีใช้งาน ทั้งเป็นอักษรเบรลล์และอักษรปกติ ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจอีกด้วย 

ประโยชน์ของโครงการ :

การใช้บัตรวัดธนบัตรของคนตาบอด
1.ช่วยให้คนตาบอดทราบมูลค่าของธนบัตรได้อย่างแม่นยำ
2.ช่วยให้คนตาบอดใช้ธนบัตรได้อย่างปลอดภัย
3.ช่วยให้คนตาบอดสามารถศึกษาและถ่ายทอดวิธีการวัดธนบัตรได้อย่างถูกต้อง
 
งบประมาณที่ใช้ ใช้ในการจัดทำบัตรวัดธนบัตร, คู่มือทั้งอักษรเบรลล์และอักษรปกติ และกระเป๋าใส่บัตรวัดธนบัตร  รวมชุดละ 200 บาท จำนวน 250 ชุด

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ :

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด เริ่มดำเนินการระดมทุนจากหน่วยงานและองค์กร รวมถึงบุคคลทั่วไปในระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน พร้อมกันนั้นได้ติดต่อหาผู้จัดทำบัตรวัดธนบัตรพร้อมอักษรเบรลล์ในระยะเวลาดังกล่าว  จากนั้นสหกรณ์ฯจะได้ดำเนินการแจกจ่ายบัตรวัดธนบัตรให้กับคนตาบอดทั่วประเทศ

สมาชิกภายในทีม :

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด

Thailand Service Co-operative of the Blind Limited (TSCB) 

85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

85/1-2 Soi Boonyoo, Dinaeng Road, Samsenai, Phayathai, BANGKOK 10400

Tel: 022483639, 022463835 ext 104, 105 Fax: 022483639

 สหกรณ์ฯก่อตั้งปี พ.ศ.2554 เป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการที่เหมาะสมสำหรับคนตาบอด  และจัดการอบรมให้กับคนตาบอดในด้านวิชาชีพ รวมถึงการให้บริการด้านการเงินสำหรับสมาชิก

 TSCB was found in 2001. TSCB is an Service Provider for the blind in terms of goods, services,  training and financial support. 

มอบบัตรวัดธนบัตรอักษรเบรลล์

28 สิงหาคม 2017

สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดทำ “บัตรวัดธนบัตรอักษรเบรลล์” เพื่อมอบให้แก่คนตาบอดทั่วประเทศ โดยได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านเว็บไซต์ www.taejai.com และได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 40,020 บาท และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาอีกเป็นจำนวนมาก ทางสหกรณ์ฯ ได้เริ่มผลิตบัตรวัดธนบัตรจำนวน 1,500 อัน และคู่มือการใช้งานบัตรวัดธนบัตร ที่มีตัวอักษรปกติและอักษรเบรลล์ จำนวน 100 เล่ม และจัดมอบให้แก่คนตาบอดรายบุคคล และมอบผ่านหน่วยงานคนตาบอดทั่วประเทศ ทางสหกรณ์ฯ ได้เริ่มมอบบัตรวัดธนบัตรตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ในโอกาสต่าง ๆ เช่น

1.มอบบัตรวัดธนบัตรให้แก่คนตาบอด ณ สำนักงานสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด

2.มอบบัตรวัดธนบัตรให้แก่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง ในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ จ. ภูเก็ต (ไม่มีรูปภาพ)

3.มอบบัตรวัดธนบัตรให้แก่นักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

4.มอบบัตรวัดธนบัตร ให้แก่ตัวแทนสมาคมคนตาบอด 10 สมาคม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

5.มอบบัตรวัดธนบัตรให้แก่ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559


และในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทางสหกรณ์ฯ จะมอบบัตรวัดธนบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำนวน 96 อัน ซึ่งเป็นคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ (29 สิงหาคม พ.ศ. 2544) เพื่อให้นักเรียนได้ใช้บัตรวัดธนบัตรดังกล่าว เป็นสื่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป

ในนามตัวแทนของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนโครงการบัตรวัดธนบัตรอักษรเบรลล์ทุกท่านครับ

ไปรเวท สทานสัตย์
ตัวแทนสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย

แผนการใช้เงิน

รายการราคา / หน่วยจำนวนราคารวม (บาท)
1.จัดทำบัตรวัดธนบัตรพร้อมคู่มือทั้งอักษรเบรลล์และอักษรปกติ200

180 ชุด

36,000
2.ค่าดำเนินการเทใจ 10 %  4,000
รวมทั้งหมด  40,000