project โควิด-19

ถุงต่อชีวิต Bag for life

จากการที่แรงงานนอกระบบซึ่งเป็นสมาชิกของเราออกไปประกอบอาชีพในช่วงการระบาดของโควิด19พวกเขาพบกับปัญหา การสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด19จนต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หรือบางครอบครัวเสี่ยงสูงต้องกักตัว เป็นเหตุให้ต้องหยุดงานกะทันหันโดยไม่ทันเตรียมตัว ทำให้ขาดแคลนอาหาร และยารักษาโรค ทางมูลนิธิเห็นว่าควรมีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่สมาชิกในภาวะที่ยากลำบากไม่สามารถออกมาทำงานได้และไม่มีเงินเก็บไม่มีรายได้ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยการส่งต่อถุงยังชีพแก่สมาชิกเครือข่าย 1 ชุดต่อ1ครอบครัว

ระยะเวลาโครงการ 01 พ.ค. 2565 ถึง 31 ก.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

27,470 บาท

เป้าหมาย

219,450 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 13%
จำนวนผู้บริจาค 57

สำเร็จแล้ว

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

กลุ่มสมาชิกแรงงานนอกระบบ เช่น ลูกจ้างทำงานบ้าน หาบเร่แผงลอย ช่างเสริมสวย หมอนวด และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เมื่อติดเชื้อโควิดต้องหยุดงานกะทันหันโดยไม่ทันเตรียมตัว จึงไม่มีอาหาร และยารักษาโรค ทำให้การกักตัวของผู้ติดเชื้อในชุมชนไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ติดเชื้อยังออกมาซื้อของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เท่ากับการกักตัวไม่มีผลอะไรและยังทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิดเพิ่มขี้น การติดเชื้อในชุมชนเพิ่มจำนวนขึ้น

ความช่วยเหลือของคุณจะทำให้แรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าในช่วงรักษาตัวหรือ การกักตัวจากโรคโควิด19 ให้ได้รับอาหาร และยารักษาโรคซึ่งเป็นปัจจัย 4 ที่มีความจำเป็นมีความสำคัญในการดำรงชีวิต อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ความเดือดร้อนที่กำลังประสบอยู่ ช่วยแก้ไขปัญหาการไม่มีเงินสำรองสำหรับจัดหาสิ่งของดังกล่าวให้แก่ตนเองและครอบครัว สร้างกำลังใจให้กับครอบครัวเหล่านั้นให้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้ต่อไป

นอกจากนี้ผู้นำและสมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันจัดหาสิ่งของจำเป็นให้เพื่อนเป็นการสร้างความสามัคคีและความเสียสละแสดงออกของพลังที่จะร่วมพัฒนาเครือข่ายได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างของภายในถุงยังชีพ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ผู้นำกลุ่ม แจ้งข้อมูลสมาชิกที่ติดโควิด หรือกักตัว มายังสำนักงานภูมิภาค ผ่านทางโซเชียลเนทเวอร์ค ดำเนินการ
  2. จัดหาสิ่งของตามรายการที่แจ้งไว้และนำไปส่งให้กับผู้ป่วยและผู้ที่กักตัว ภายใน1-2 วันนับจากวันที่แจ้ง
  3. นำถุงยังชีพไปส่งมอบ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

มูลนิธิฯ ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบทั้งในเขตเมืองและชนบทโดยเน้นการส่งเสริมและพัฒนางานที่มีคุณค่า (Decent work) และการคุ้มครองทางสังคม (Social protection) แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ในรูปแบบของการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Economic security) ควบคู่กับการพัฒนาความมั่นคงทางสังคม (Social security)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าถุงยังชีพ ถุงละ 299 บาทต่อ 1 ถุง 1 ครอบครัว 500 149,500.00
2 ค่าเดินทางสำหรับนำถุงยังชีพไปส่งให้ผู้กักตัวที่บ้าน ครั้งละ 100 บาท 500 50,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
199,500.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
19,950.00

ยอดระดมทุน
219,450.00