project ผู้พิการและผู้ป่วย

หนึ่งคนให้ หลายคนได้ยิน

การสูญเสียการได้ยินเป็นอีกหนึ่งผลกระทบจากความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ ซึ่งเกิดได้ตั้งแต่อยู่ในท้องหรือจากอุบัติเหตุ ส่งผลต่อการพัฒนาการพูด ปัญหาการเรียน และการทำงานในวัยผู้ใหญ่ วิธีการแก้ไขต้องให้ผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อให้กลับมาได้ยินอีกครั้ง แต่เนื่องจากเครื่องช่วยฟังมีราคาสูง โครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนได้ยิน" เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยไม่มีเงินเหล่านี้สามารถได้ยินได้เหมือนคนปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ระยะเวลาโครงการ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

354,273 บาท

เป้าหมาย

660,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 54%
87 วัน จำนวนผู้บริจาค 429

การสูญเสียการได้ยินเป็นอีกหนึ่งผลกระทบจากความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ ซึ่งเกิดได้ตั้งแต่อยู่ในท้องหรือจากอุบัติเหตุ ส่งผลต่อการพัฒนาการพูด ปัญหาการเรียน และการทำงานในวัยผู้ใหญ่ วิธีการแก้ไขต้องให้ผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อให้กลับมาได้ยินอีกครั้ง แต่เนื่องจากเครื่องช่วยฟังมีราคาสูง โครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนได้ยิน" เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยไม่มีเงินเหล่านี้สามารถได้ยินได้เหมือนคนปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะแต่กำเนิดนั้นส่งผลกระทบต่ออวัยวะหลายระบบ ได้แก่ สมอง ตา จมูก กระดูกบริเวณใบหน้า ปาก หู มือ และเท้า รวมถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้า มักประสบปัญหาในเรื่องของใบหู และการได้ยินได้ง่ายกว่าผู้ป่วยทั่วไป เนื่องจากความผิดปกติแต่กำเนิดเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่ผู้ป่วยอยูในครรภ์มารดา การเจริญของหูและกระดูกใบหน้าต่างพัฒนาในช่วงเวลาเดียวกัน แต่นอกจากความผิดปกติของหูที่อาจะมีมาแต่กำเนิดแล้ว ผู้ป่วยอาจมีปัญหาของโรคหูเกิดขึ้นตามมาในภายหลังได้  เนื่องจากหูชั้นกลางมีการติดต่อกับบริเวณคอหลังโพลงจมูก ดังนั้นการที่ผู้ป่วยมีความผิดปกติบนใบหน้า จมูก คอ เพดาน ปาก และโพรงไซนัส จึงส่งผลให้หูทำงานผิดปกติได้จนทำให้เกิดโรคของหู ส่งผลต่ดการพัฒนาการพูด ปัญหาการเรียน และการทำงานในวัยผู้ใหญ่

โครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนได้ยิน"ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยให้กลับมาได้ยินและใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปด้วยการใส่เครื่องช่วยฟัง แต่เนื่องจากเครื่องช่วยฟังมีราคาสูง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่สามารถซื้อเครื่องช่วยฟังได้ ต้องเผชิญอยู่กับโลกเงียบ เราจึงอยากชวนทุกคนทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้สามารถได้ยินได้เหมือนคนปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ไม่เป็นภาระครอบครัว สังคม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ด้วยการจัดซื้อเครื่องช่วยฟัง 20 เครื่องเพื่อมอบให้ผู้ป่วยกลับมาได้ยินอีกครั้ง

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. โสต ศอ นาสิกแพทย์ ประเมินระดับความสามารถในการรับเสียงด้วยการตรวจพิเศษของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติใบหน้าและศีรษะ
  2. เมื่อพบผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการรับเสียง และจำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟัง ส่งผู้ป่วยพบพยาบาลที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ
  3. ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ บันทึกข้อมูลการขอรับเครื่องช่วยฟังของผู้ป่วยลงระบบจัดเก็บข้อมูล
  4. ส่งผู้ป่วยพบนักสังคมสงเคราะห์ประจำศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือในรายที่จำเป็นต้องใส่และไม่สามารถซื้อเครื่องช่วยฟังได้
  5. นักสังคมสงเคราะห์ออกหนังสือรับรองการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย เพื่อเรียกเก็บเงินค่าเครืองช่วยฟังของผู้ป่วยที่มาที่ศูนย์ฯ
  6. ผู้ป่วยสามารถรับเครื่องช่วยฟัง โดยไม่ต้องเดินทางไปขอสิทธิ์เครื่องช่วยฟังจากโรงพยาบาลต้นสังกัด

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  1. มูลนิธิหนึ่งคนให้  หลายคนรับ
  2. ศูนย์สมเด็จพระเทพรตน์ฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าเครื่องช่วยฟัง ราคา 30,000 บาท/เครื่อง 20 600,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
600,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
60,000.00

ยอดระดมทุน
660,000.00

บริจาคให้
หนึ่งคนให้ หลายคนได้ยิน

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน