project อื่นๆ

Ashoka’s Giving Circle

Identifying social innovations and equipping young people with changemaking skill.

ระยะเวลาโครงการ 1 year พื้นที่ดำเนินโครงการ Thailand

ยอดบริจาคขณะนี้

140,790 บาท

เป้าหมาย

480,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 29%
จำนวนผู้บริจาค 18

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

การดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ Ashoka

13 มีนาคม 2023
นับตั้งแต่ก่อตั้ง ภารกิจหลักของมูลนิธิ คือการค้นหา สนับสนุน และสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบสังคม ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ความคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหาสังคมที่เร่งด่วน

ตั้งแต่ปี 2532 ถึงปี 2561 มูลนิธิได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินและด้านการพัฒนาวิชาชีพแก่ Ashoka Fellows ในประเทศไทย ที่ทำงานด้านต่างๆ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม การศึกษา สิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจ และสุขภาวะจำนวน 107 คน ผู้นำเหล่านี้เป็นสมาชิกตลอดชีพของเครือข่ายอโชก้า จนถึงปัจจุบัน

Ashoka Fellows ส่วนใหญ่ยังคงมุ่งมั่นผลักดันการแก้ไขปัญหาสังคมดังกล่าวให้ถึงรากที่สำคัญพวกเขาเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมสังคม (Social Innovation) ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับประเทศและภูมิภาค และยังคงทำงานร่วมกับมูลนิธิและ Global Ashoka Network เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อไป

ปลายปี 2562 เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา Ashoka ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาวะของทีมงานและ Ashoka Fellows ทั่วโลก ด้วยการจัดตั้ง COVID 19 Task Force เพื่อติดตามสถานะของสำนักงานในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งจัดทำ Global Fellowship Survey ในปี 2563 เพื่อสำรวจปัญหาและรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอจาก Ashoka Fellows ทั่วโลกเกี่ยวกับความท้าทาย โอกาส และความคิดใหม่ ในภาวะวิกฤต Ashoka ได้เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจดังกล่าวทาง www.ashoka.org ในปีต่อมา

นอกเหนือจากการส่งเสริมให้ Ashoka Fellows ในประเทศไทยได้ร่วมกิจกรรมของเครือข่าย Ashoka ทั่วโลกในภาวะวิกฤต มูลนิธิยังร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศไทย ทำโครงการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
 • เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 มูลนิธิได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรที่ประกอบด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และองค์กรภาคประชาสังคมอีกหลายองค์กร จัดทําโครงการวิจัยนวัตกรรมสังคมในวิกฤตการณ์ ระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา 2019 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

    

 • เดือนตุลาคม 2563 มูลนิธิได้ร่วมมือกับ Co-Fact Thailand เครือข่ายภาคประชาสังคมในการจัดงานโครงการ Digital Thinkers Forum เรื่อง Mind the Gap between Digital Natives and Digital Immigrants เพื่อเผยแพร่ ความรู้เรื่องการสื่อสารสาธารณะผ่านเครือข่ายสังคมระหว่างคนต่างวัย รวมทั้งการรับมือกับข่าวลวงและข่าวเท็จเพื่อสุข ภาวะของคนในสังคมไทย
 • กองทุนมรดก Brenton Parlor Legacy Fund มูลนิธิได้ร่วมมือกับ Mr. Brenton Parlor ผู้ก่อตั้งกองทุนมรดก พิจารณาคัดเลือก Ashoka Fellows ในประเทศไทยที่ทำงานด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับความวัตถุประสงค์ของกองทุน เป็นผู้รับมรดกเมื่อผู้ก่อตั้งถึงแก่กรรม มี Ashoka Fellows ในประเทศไทย ได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิรับประโยชน์จากกองทุน 6 คน
 • ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน มูลนิธิได้ร่วมมือกับ Ashoka Indonesia, Ashoka Singapore & Malaysia และ Ashoka Philippines จัด Deepening Impact of Women Activators Workshop (DIWA) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ Advancing Impact of Women Social Entrepreneurs ที่ได้รับการสนับสนุนจาก S&P Global Foundation ตั้งแต่ปี 2562

  

 • เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2564 มูลนิธิได้จัดโครงการ Advancing Women Social Entrepreneur with Deutsche Bank and S&P Global Foundation ขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยในปีนี้โครงการได้ Deutsche Bank เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรอีกหนึ่งภาคี ซึ่งโครงการประกอบไปด้วย

    - โครงการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้ประกอบการหญิงในอาเซียน หรือ DIWA ที่มีผู้เข้าร่วมจาก 7 ประเทศอาเซียนจำนวน 46 คน

    - การจัด Roundtable Discussion ในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบทางสังคมของผู้ประกอบการหญิงและการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการทำงานของพวกเธอ

    - Virtual Summit ในหัวข้อ “ReThink : Catalyzing System Change Through Women Leadership”

    - Stories of Impact วิดีโอสั้นๆที่กล่าวถึงความท้าทาย โอกาส และการสร้างพันธมิตรในการทำงานของผู้ประกอบการสังคมหญิง

 • เดือนตุลาคม 2564 มีการจัดประชุม online สำหรับ Ashoka Fellows ทั่วประเทศ เพื่อแนะนำ Ms. Nani Zulminarni ซึ่งเป็น Ashoka Fellow จากประเทศ Indonesia ที่มาดำรงตำแหน่ง Ashoka Southeast Asia Leader การประชุมครั้งนี้ โดย Ms. Nani จะเป็นผู้นำและผลักดันให้ Ashoka ในภูมิภาคเอเชียเข้าสู่กระบวนการสร้างโลกที่ “ทุกคนเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง” (Everyone A Changemaker movement) อันเป็นวิสัยทัศน์ของ Ashoka ในปัจจุบัน

 

 • เดือนพฤศจิกายน 2564 เกิดความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) และ โครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อพัฒนา โครงการ “ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและในโรงเรียนและชุมชนที่ด้อยโอกาส ได้เข้าถึงการเรียนรู้ เทคโนโลยีด้านการศึกษา และการพัฒนาทักษะชีวิตรอบด้าน เพื่อเติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ทั้งนี้ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัดให้ ให้ทุนสนับสนุนโครงการนี้เป็นเวลา 3 ปี (2565-2568)

 

    ปี 2566 นอกเหนือจากการทำงานกับ Ashoka Fellows ในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชีย และทั่วโลก มูลนิธิจะร่วมงานกับ Ashoka Southeast Asia อย่างแข็งขัน ด้วยการริเริ่มโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมเยาวชนนักสร้างการเปลี่ยนแปลง (Young Changemakers) และสร้างโลกที่ทุกคนเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง (Everyone A Changemaker movement) ตามวิสัยทัศน์ของ Ashoka สากลต่อไป

    ขอขอบคุณทีมงานเทใจดอทคอม ที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิ และขอขอบพระคุณผู้บริจาคเงินแก่มูลนิธิทางเทใจดอทคอม การสนับสนุนของทุกท่านเป็นกำลังใจและเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า ที่หนุนเสริมให้มูลนิธิและ Ashoka สากลยืนหยัดทำงานต่อไป เราจะใช้เงินบริจาคเพื่อพัฒนาโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักสร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่จะร่วมกันพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวหน้าและประชาชนมีความสุขอย่างแท้จริงต่อไป

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

Ashoka envisions a world in which everyone is a changemaker: A world where we are all empowered to contributions to positive change. Ashoka is a global network addressing the world’s most pressing problems by convening and supporting groups of changemakers. We identify and accelerate social innovations when we find it. Ashoka supports an "Everyone a Changemaker" world through its programs in more than 90 countries, building and amplifying this global movement in three stages:


Ashoka Thailand has been operating since 1989 and has helped accelerate the work of 108 social entrepreneurs (Ashoka Fellows) through Ashoka Fellowship programs. 90% of fellows have indicated that Ashoka’s financial support has allowed them to fully commit to their idea and impact. 86% of fellows have stated that Ashoka has helped them see their work at a systemic-change level and 84% have said that Ashoka helped increase their impact. Ashoka has also bridged resources, both financial and partners, for fellows in scaling up their work through multiple programs and collaborations such as Na-Lak-Pa (นาแลกป่า) Project in Nan province, Trainkru.net, Trawell, Local Alike community-based tourism management, Grassroot Innovation Network, Social Innovation for poverty alleviation in 3 southernmost provinces, Buddy Homecare, etc...

The targets for Ashoka Thailand for the next year are;

 1. Find social innovations/social entrepreneurs with systemic impact that address Thailand’s most pressing issues in waste/pollution and poverty/inequality.
 2. Designs holistic strategies and experiential youth engagements that insert changemaking into the cultures of companies, schools and universities, and youth organizations.
 3. Build a network of Ashoka Young Changemakers in Thailand: network of young people who have found their power to create change for the good of all.


We are looking for passionate individual to become “Ashoka Giving Circle” member. These are individuals who share Ashoka’s vision in supporting social entrepreneurs and mobilize national community that embraces the new frameworks to build “Everyone a Changemaker” world. Engage with us and embark on a personal transformative journey in being a part of the community fostering for social change.

By becoming a member of Ashoka Giving Circle, you will;

 1. Receive news and updates from Ashoka Thailand about the field of social entrepreneurship and changemaking.
 2. Engage in dialogues with local changemakers, partners, and Ashoka staffs about social innovation with systemic impact that are changing people’s life.
 3. Have the opportunity to utilize your skills in realizing Ashoka’s vision of “Everyone a Changemaker”.

Team

Varistha Nakornthap – Program Director, Venture and Fellowship

Ashoka Thailand Foundation
www.facebook.com/AshokaThailand

การดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ Ashoka

13 มีนาคม 2023

นับตั้งแต่ก่อตั้ง ภารกิจหลักของมูลนิธิ คือการค้นหา สนับสนุน และสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบสังคม ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ความคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหาสังคมที่เร่งด่วน

ตั้งแต่ปี 2532 ถึงปี 2561 มูลนิธิได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินและด้านการพัฒนาวิชาชีพแก่ Ashoka Fellows ในประเทศไทย ที่ทำงานด้านต่างๆ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม การศึกษา สิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจ และสุขภาวะจำนวน 107 คน ผู้นำเหล่านี้เป็นสมาชิกตลอดชีพของเครือข่ายอโชก้า จนถึงปัจจุบัน

Ashoka Fellows ส่วนใหญ่ยังคงมุ่งมั่นผลักดันการแก้ไขปัญหาสังคมดังกล่าวให้ถึงรากที่สำคัญพวกเขาเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมสังคม (Social Innovation) ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับประเทศและภูมิภาค และยังคงทำงานร่วมกับมูลนิธิและ Global Ashoka Network เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อไป

ปลายปี 2562 เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา Ashoka ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาวะของทีมงานและ Ashoka Fellows ทั่วโลก ด้วยการจัดตั้ง COVID 19 Task Force เพื่อติดตามสถานะของสำนักงานในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งจัดทำ Global Fellowship Survey ในปี 2563 เพื่อสำรวจปัญหาและรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอจาก Ashoka Fellows ทั่วโลกเกี่ยวกับความท้าทาย โอกาส และความคิดใหม่ ในภาวะวิกฤต Ashoka ได้เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจดังกล่าวทาง www.ashoka.org ในปีต่อมา

นอกเหนือจากการส่งเสริมให้ Ashoka Fellows ในประเทศไทยได้ร่วมกิจกรรมของเครือข่าย Ashoka ทั่วโลกในภาวะวิกฤต มูลนิธิยังร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศไทย ทำโครงการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
 • เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 มูลนิธิได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรที่ประกอบด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และองค์กรภาคประชาสังคมอีกหลายองค์กร จัดทําโครงการวิจัยนวัตกรรมสังคมในวิกฤตการณ์ ระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา 2019 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

    

 • เดือนตุลาคม 2563 มูลนิธิได้ร่วมมือกับ Co-Fact Thailand เครือข่ายภาคประชาสังคมในการจัดงานโครงการ Digital Thinkers Forum เรื่อง Mind the Gap between Digital Natives and Digital Immigrants เพื่อเผยแพร่ ความรู้เรื่องการสื่อสารสาธารณะผ่านเครือข่ายสังคมระหว่างคนต่างวัย รวมทั้งการรับมือกับข่าวลวงและข่าวเท็จเพื่อสุข ภาวะของคนในสังคมไทย
 • กองทุนมรดก Brenton Parlor Legacy Fund มูลนิธิได้ร่วมมือกับ Mr. Brenton Parlor ผู้ก่อตั้งกองทุนมรดก พิจารณาคัดเลือก Ashoka Fellows ในประเทศไทยที่ทำงานด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับความวัตถุประสงค์ของกองทุน เป็นผู้รับมรดกเมื่อผู้ก่อตั้งถึงแก่กรรม มี Ashoka Fellows ในประเทศไทย ได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิรับประโยชน์จากกองทุน 6 คน
 • ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน มูลนิธิได้ร่วมมือกับ Ashoka Indonesia, Ashoka Singapore & Malaysia และ Ashoka Philippines จัด Deepening Impact of Women Activators Workshop (DIWA) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ Advancing Impact of Women Social Entrepreneurs ที่ได้รับการสนับสนุนจาก S&P Global Foundation ตั้งแต่ปี 2562

  

 • เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2564 มูลนิธิได้จัดโครงการ Advancing Women Social Entrepreneur with Deutsche Bank and S&P Global Foundation ขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยในปีนี้โครงการได้ Deutsche Bank เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรอีกหนึ่งภาคี ซึ่งโครงการประกอบไปด้วย

    - โครงการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้ประกอบการหญิงในอาเซียน หรือ DIWA ที่มีผู้เข้าร่วมจาก 7 ประเทศอาเซียนจำนวน 46 คน

    - การจัด Roundtable Discussion ในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบทางสังคมของผู้ประกอบการหญิงและการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการทำงานของพวกเธอ

    - Virtual Summit ในหัวข้อ “ReThink : Catalyzing System Change Through Women Leadership”

    - Stories of Impact วิดีโอสั้นๆที่กล่าวถึงความท้าทาย โอกาส และการสร้างพันธมิตรในการทำงานของผู้ประกอบการสังคมหญิง

 • เดือนตุลาคม 2564 มีการจัดประชุม online สำหรับ Ashoka Fellows ทั่วประเทศ เพื่อแนะนำ Ms. Nani Zulminarni ซึ่งเป็น Ashoka Fellow จากประเทศ Indonesia ที่มาดำรงตำแหน่ง Ashoka Southeast Asia Leader การประชุมครั้งนี้ โดย Ms. Nani จะเป็นผู้นำและผลักดันให้ Ashoka ในภูมิภาคเอเชียเข้าสู่กระบวนการสร้างโลกที่ “ทุกคนเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง” (Everyone A Changemaker movement) อันเป็นวิสัยทัศน์ของ Ashoka ในปัจจุบัน

 

 • เดือนพฤศจิกายน 2564 เกิดความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) และ โครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อพัฒนา โครงการ “ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและในโรงเรียนและชุมชนที่ด้อยโอกาส ได้เข้าถึงการเรียนรู้ เทคโนโลยีด้านการศึกษา และการพัฒนาทักษะชีวิตรอบด้าน เพื่อเติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ทั้งนี้ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัดให้ ให้ทุนสนับสนุนโครงการนี้เป็นเวลา 3 ปี (2565-2568)

 

    ปี 2566 นอกเหนือจากการทำงานกับ Ashoka Fellows ในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชีย และทั่วโลก มูลนิธิจะร่วมงานกับ Ashoka Southeast Asia อย่างแข็งขัน ด้วยการริเริ่มโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมเยาวชนนักสร้างการเปลี่ยนแปลง (Young Changemakers) และสร้างโลกที่ทุกคนเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง (Everyone A Changemaker movement) ตามวิสัยทัศน์ของ Ashoka สากลต่อไป

    ขอขอบคุณทีมงานเทใจดอทคอม ที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิ และขอขอบพระคุณผู้บริจาคเงินแก่มูลนิธิทางเทใจดอทคอม การสนับสนุนของทุกท่านเป็นกำลังใจและเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า ที่หนุนเสริมให้มูลนิธิและ Ashoka สากลยืนหยัดทำงานต่อไป เราจะใช้เงินบริจาคเพื่อพัฒนาโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักสร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่จะร่วมกันพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวหน้าและประชาชนมีความสุขอย่างแท้จริงต่อไป

แผนการใช้เงิน

Detail Amount (Baht)
Support finding social innovations with systemic impact and designs holistic strategies for experiential youth become Ashoka Young Changemakers in Thailand (Included Taejai Fee 10%)480,000