project เด็กและเยาวชน

มอบสื่อการเรียนรู้และพัฒนาการเด็ก ด้วยชุดฝึกทักษะเชิงสร้างสรรค์ ระดับอนุบาลและประถมต้นจำนวน 520 ชุด. และมัธยมต้น 60 ชุด

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการเรียนรู้และพัฒนาในเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ พ่อแม่ผู้ปกครองจึงต้องการความช่วยเหลือในเรื่องสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทำได้เองที่บ้านโดยโครงการมอบกล่องเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (ช่วงอายุ 1-4 ปี และ 5-8 ปี) จำนวน 520 ชุด. และมัธยมต้น 60 ชุด ในโรงเรียนอัมพวันศึกษาและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ

ระยะเวลาโครงการ 01 ก.ค. 2564 ถึง 31 ต.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

25,130 บาท

เป้าหมาย

316,360 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 8%
48 วัน จำนวนผู้บริจาค 19

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการเรียนรู้และพัฒนาในเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ พ่อแม่ผู้ปกครองจึงต้องการความช่วยเหลือในเรื่องสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทำได้เองที่บ้านโดยโครงการมอบกล่องเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (ช่วงอายุ 1-4 ปี และ 5-8 ปี) จำนวน 520 ชุด. และมัธยมต้น 60 ชุด ในโรงเรียนอัมพวันศึกษาและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

          สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการเรียนรู้และพัฒนาในเด็กและเยาวชน การเปิดเรียนของโรงเรียนเขตพื้นที่สีแดงและแดงเข้มเป็นไปได้ยาก ซึ่งตอนนี้ครอบคลุมโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทั้งหมด 21 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พค. 2564) พร้อมทั้งการเรียนแบบออนไลน์ในระดับปฐมวัยแทบเป็นไปไม่ได้เลย


การเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีผลต่อการพัฒนาสมองมากที่สุด ในช่วงอายุ 0-6 ปี สมองเด็กจะพัฒนาไปแล้ว 80% โดยมีผลวิจัยของ James Heckman (Nobel-prize winner & economist) แสดงให้เห็นว่า การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดทางหนึ่งคือการลงทุนด้านการศึกษาในเด็กปฐมวัย เพราะการพัฒนาสมองในวัยนี้เป็นการวางรากฐานการคิด วิเคราะห์ และการใช้ชีวิตของเด็กทั้งชีวิตต่อไป หากเด็กขาดการพัฒนาสมองในช่วงดังกล่าวไปจะส่งผลต่อคุณภาพในการดำเนินชีวิตในอนาคต
            ทางโรงเรียนเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์อาร์คกิ (Arkki) ซึ่งเป็นโรงเรียนเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์ด้วยหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาฟินแลนด์และปัจจุบันอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไทย ได้ริเริ่มโครงการ Arkki For ALL โดยพัฒนาหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์และออกแบบ เพื่อมอบให้โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทำได้เองที่บ้านในช่วงนี้

          โครงการจึงจะมอบ กล่องเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (ช่วงอายุ 1-4 ปี และ 5-8 ปี) และกล่องเสริมทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็กระดับมัธยมต้น เพื่อให้น้องๆระดับมัธยมต้นได้รับสื่อการเรียนด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพ ผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนของรัฐบาลทั่วประเทศ ให้เด็กๆมีกิจกรรมเสริมพัฒนาการที่บ้านในช่วงที่ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ โดยเบื้องต้นมีโรงเรียนแสดงความประสงค์จะรับสื่อดังกล่าวแล้ว จำนวน  520 ชุด. และมัธยมต้น 60 ชุด ในโรงเรียนอัมพวันศึกษาและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ

          และด้วยความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการร่วมได้พัฒนาสื่อเชิงวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎี ผ่านไฟล์วีดีทัศน์จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ โดยอาศัยหลักสูตรของกระทรวงศึกษา ประเทศฟินแลนด์ที่ได้รับการรับรองมาแล้ว ซึ่งมีคุณภาพและแตกต่างจากสื่อพัฒนาการอื่นๆทั่วไป

ต้นทุนเฉลี่ยชุดละ 480 บาท โดนคำนวณจาก 
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

(1) ประชาสัมพันธ์และติดต่อศูนย์เด็กเล็ก รร.อนุบาล และ รร. ระดับมัธยมต้นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

(2) เตรียมการด้านการพัฒนาและออกแบบชุดเรียนรู้ให้เหมาะกับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมเตรียมผลิตสื่อพัฒนาการและคลิปหลักสูตรเพิ่มเติมในการใช้งานพร้อมอัพโหลดสำหรับผู้ใช้

(3) ทำการประเมินค่าใช้จ่ายโดยประมาณของโครงการ

(4) เขียนใบสมัครกับเทใจดอทคอมเพื่อเข้าร่วมโครงการ

(5) หลังได้รับเงินทุน จะทำการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อทำการผลิตชุดเรียนรู้และจัดส่งสื่อพัฒนาการไปตามศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 


ทั้งนี้ จำนวนชุดการเรียนรู้และสื่อพัฒนาการเด็กที่แต่ละโรงเรียนได้รับอาจจะไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่โรงเรียนร้องขอ

แต่โครงการจะกระจายชุดการเรียนรู้และสื่อพัฒนาการเด็กให้แต่ละโรงเรียนที่ร้องขอเข้ามาเฉลี่ยโรงเรียนละเท่าๆกัน

โดยคุณครูสามารถนำชุดการเรียนรู้และสื่อพัฒนาการเด็กที่ได้รับไปเป็นต้นแบบและผลิตซ้ำเพื่อใช้ภายในโรงเรียนเพิ่มขึ้นได้อีก 


ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

โครงการน้ำดำเนินการโดยโรงเรียนเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์อาร์คกิ (บริษัท อินโนวาติโอ จำกัด) เป็นโรงเรียนนอกระบบในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและถือลิขสิทธิ์หลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฟินแลนด์ โรงเรียนนี้ จัดตั้งขึ้นโดยมีพันธกิจเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสำหรับเด็กและเยาวชนในทุกกลุ่มและระดับชั้นผ่านหลักสูตรคุณภาพจากกระทรวงศึกษาฟินแลนด์


นอกจากนี้ โครงการได้ร่วมพัฒนาสื่อเชิงวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้นกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย 

และบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ช่วยบริจาคกระดาษเพื่อทำอุปกรณ์ภายในกล่อง


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และเสริมพัฒนาการ สำหรับอายุ 1-4 ปี ชุดละ 480 บาท 260 ชุด 124,800.00
2 สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และเสริมพัฒนาการ สำหรับอายุ 5-8 ปี ชุดละ 480 บาท 260 ชุด 124,800.00
3 สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับ นร. มัธยมต้น ชุดละ 550 บาท 60 ชุด 33,000.00
4 ค่าจัดส่งสื่อการเรียนรู้ให้ รร. ภายใน กทม. โดยประมาณ 2 โรงเรียน 5,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
287,600.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
28,760.00

ยอดระดมทุน
316,360.00

บริจาคให้
มอบสื่อการเรียนรู้และพัฒนาการเด็ก ด้วยชุดฝึกทักษะเชิงสร้างสรรค์ ระดับอนุบาลและประถมต้นจำนวน 520 ชุด. และมัธยมต้น 60 ชุด

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน