โครงการสิ่งแวดล้อม

กองทุนสร้างหมอต้นไม้ใหญ่

เพิ่มปริมาณและคุณภาพหมอต้นไม้ใหญ่ (รุกขกร)ในประเทศไทย เพื่อให้หมอต้นไม้มาดูแลต้นไม้ใหญ่ให้มีชีวิตยาวนาน เป็นลมหายใจให้คนไทย และลดการตัดแต่งต้นไม้ที่ผิดวิธี เสี่ยงอันตรายกับการโค่นลงทำลายชีวิตและทรัพย์สิน

ระยะเวลาโครงการ 5 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

106,500 บาท

เป้าหมาย

100,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 107%
20 วัน จำนวนผู้บริจาค 88

ต้นไม้หัวกุดในเมืองไทย ไม่มีใครแก้ได้

ทุกวันนี้เราเห็นต้นไม้ยืนต้นใกล้ตาย ป่วยไข้ อย่างเศร้าหมอง 

เราอาจจะรู้สึกสิ้นหวัง..

นั่นอาจเป็นเพราะเรายังมีมืออาชีพในการดูแลต้นไม้ใหญ่น้อยไป 

ประเทศไทยจำเป็นต้องสร้าง “รุกขกร” หรือหมอต้นไม้เพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพของรุกขกรไทย

โดยสิ่งที่เราอยากชวนกันทำคือ การทำให้รุกขกรไทยมีโอกาสไปเห็นการทำงานของรุกขกรฝีมือระดับสากล ผ่านการแข่งขันที่เน้นประสิทธิภาพและความปลอดภัยทั้งของคนและต้นไม้ เช่น การร่วมแข่งขันในประเทศนิวซีแลนด์ ไต้หวัน สิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีดูแลต้นไม้ในเมืองที่สวยงามแข็งแรง 

นอกจากนี้เรายังต้องการผลักดันให้รุกขกรไทยไปสอบเพื่อให้มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นมากๆ รวมทั้งมีใบรับรองจากการสอบในต่างประเทศ คนเหล่านี้จะมาบุกเบิกงานดูแลต้นไม้ในระบบแบบไทยๆให้เป็นระบบแบบสากล


เราจะดำเนินการดังนี้

    1. จัดอบรมรุกขกรรมอย่างต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ

    2. คัดเลือกรุกขกรที่มีความสามารถโดดเด่นมาฝึกเป็นครูฝึกรุกขกรให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบการตัดแต่งต้นไม้

    3. ส่งรุกขกรที่มีฝีมือในระดับแนวหน้าของประเทศไปแข่ง และไปสอบมาตรฐานรุกขกรรมในต่างประเทศ

    4. จัดการแข่งขันปีนต้นไม้ในประเทศเพื่อชักชวนคนรุ่นใหม่เข้าสู่วงการรุกขกร พัฒนาทักษะของรุกขกรไทย และทำให้อาชีพรุกขกรที่ดูแลต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธีเป็นที่รู้จัก

    5. ผลักดันให้เกิดมาตรฐานอาชีพรุกขกรและระบบการดูแลต้นไม้ใหญ่ทั่วประเทศที่ต้องใช้รุกขกรเท่านั้นในการทำงา


ประโยชน์ของโครงการ

ด้านสิ่งแวดล้อม

1.รักษาต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่ให้มีสภาพที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง สวยงามและปลอดภัย

2.ต้นไม้ใหญ่ในเมืองที่แข็งแรงช่วยเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของพื้นที่เมือง บรรเทาการชะล้างของหน้าดิน

3.ลดก๊าซเรือนกระจก เป็นที่อยู่อาศัยของนกและสัตว์อื่นๆ

ด้านสังคม

1.เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชนให้ได้ประโยชน์จากพื้นที่ชุมชนที่มีต้นไม้ใหญ่ที่
ร่มรื่น มีอากาศบริสุทธิ์หายใจ ผ่อนคลายความเครียด

2.ลดการตัดแต่งต้นไม้ที่ผิดวิธี เสี่ยงอันตรายกับการโค่นลงทำลายชีวิตและทรัพย์สิน

3.สร้างความเข้าใจในบทบาทที่สำคัญของต้นไม้ใหญ่ ลดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนที่ยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง

ด้านเศรษฐกิจ

1.ส่งเสริมอุตสาหกรรมรุกขกรรม เพื่อให้มีรุกขกรที่มีคุณภาพทำหน้าที่ดูแลต้นไม้ใหญ่ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น

2.ส่งเสริมให้เจ้าของกิจการ เก็บรักษาต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่กิจการของตนเอง

ตัวอย่าง

รุกขกรสามารถลดค่าใช้จ่ายประเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

พ.ศ. 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้งบในการตัดแต่งต้นไม้ทั่วประเทศถึง 600 ล้านบาท เพื่อลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง แต่ทว่าสถิติไฟฟ้าขัดข้องก็ไม่ได้ลดลงเลย   

พ.ศ.2559 เมื่อกฟภ.หันมาตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธี จากการแนะนำของศ.กิตติคุณเดชา บุญค้ำ และอาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลปรากฏว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งต้นไม้ประจำปีลงได้

รุกขกรสามารถลดความขัดแย้งเรื่องต้นไม้ที่ศาลเจ้าที่จ.กาฬสินธุ์

คณะกรรมการศาลเจ้าปึ้งเถาก๊งม่า จ.กาฬสินธุ์มีข้อพิพาษกับคนกลุ่มหนึ่งที่จะล้มต้นไม้ทางเข้าศาล แต่เมื่อทางมีเจ้าหน้าที่มาดูแลตัดแต่งกิ่งให้สวยงามและปลอดภัย ข้อพิพาษก็ยุติลงวันนี้ถ้าเรามีหมอต้นไม้ที่มีความรู้และจำนวนมากพอ การดูแลต้นไม้ใหญ่ที่เปรียบเสมือนลมหายใจของเราจะมากตามความต้องการไปด้วย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราด้วยการสนับสนุนโครงการที่นี่

เจ้าของโครงการ


 


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวน(บาท)
1.ค่าอบรมรุกขกร 6 วันในประเทศขั้นสูง โดยมีวิทยากรมาร่วมอบรม10 คน40,000
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งในตปท.2 คน20,000
3.ค่าสอบและเดินทางไปสอบรุกขกรมาตรฐานนานาชาติ2 คน

40,000

ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจโดยประมาณ 10,000 บาท

บริจาคให้
กองทุนสร้างหมอต้นไม้ใหญ่

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน