project ผู้พิการและผู้ป่วย

หมอนอเนกประสงค์เพื่อผู้ป่วยติดเตียง

หมอนอเนกประสงค์เพื่อผู้ป่วยติดเตียง ด้วยปัจจุบันประเทศไทย เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุจำนวนไ่ม่น้อยประสบปัญหาติดเตียง และนำไปสู่การเกิดแผลกดทับ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ จึงระดมทุนเพื่อซื้อหมอนอเนกประสงค์เพื่อผู้ป่วยติดเตียงให้โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครใช้ประโยชน์ต่อไป

ระยะเวลาโครงการ 01 ต.ค. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

127,027 บาท

เป้าหมาย

161,700 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 79%
87 วัน จำนวนผู้บริจาค 271

หมอนอเนกประสงค์เพื่อผู้ป่วยติดเตียง ด้วยปัจจุบันประเทศไทย เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุจำนวนไ่ม่น้อยประสบปัญหาติดเตียง และนำไปสู่การเกิดแผลกดทับ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ จึงระดมทุนเพื่อซื้อหมอนอเนกประสงค์เพื่อผู้ป่วยติดเตียงให้โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครใช้ประโยชน์ต่อไป

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ที่นับวันเริ่มมีจำนวนมากขึ้น เป็นกลุ่มที่มีความเสื่อมถอยด้านสุขภาพ มีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ สูง และมีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหา เจ็บป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เคลื่อนไหวไม่สะดวกและบางรายถึงขึ้นนอนติดเตียง และสิ่งที่ตามมาจากภาวะการนอนติดเตียง คือ การเกิดแผลกดทับ และเกิดการอับชื้นตามส่วนต่างๆของร่างกาย   ส่งผลให้เกิดภาวะข้างเคียงต่างๆ ตามมา เช่น ภาวะขาดอาหารรุนแรง การเกิดแผลกดทับ และเกิดการอับติดเชื้อรุนแรงในระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น หากเป็นผู้ป่วยทีมีแผลกดทับจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายการดูแลรักษา และเป็นการเพิ่มความยากลำบากในการดูแลของญาติมากขึ้น

ซึ่งจากการสำรวจจำนวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดเตียงของศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 69 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยติดเตียงไม่น้อยกว่า 5,000 คน

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ จัดโครงการ "หมอนอเนกประสงค์เพื่อผู้ป่วยติดเตียง" โดยสนับสนุนและจัดหาหมอนอเนกประสงค์ 2 in 1 สำหรับใช้ป้องกันการเกิดแผลกดทับให้กับโรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จำนวน 420 ใบ @ 350.- บาท

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.เพื่อเป็นการป้องกันและช่วยบรรเทาอาการจากแผลกดทับ ให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดเตียง ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง มูลนิธิหนึ่งคนให้  หลายคนรับ  จัดโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง โดยสนับสนุนและจัดหาหมอนอเนกประสงค์ 2 in 1  สำหรับใช้ป้องกันการเกิดแผลกดทับ ให้กับ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ทีจัดให้มีบริการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านทุกวัน โดยทีมสหวิชาชีพ

2.จัดหาหมอนอเนกประสงค์

- ขนาดกว้าง 4 นิ้ว / ยาว 13.5 นิ้ว / สูง 10 นิ้ว 

- ด้านนอกผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ ด้านในวัสดุไมโครบีดส์ น้ำหนักเบา รองรับสรีระได้ดี 

- ปรับรูปทรงหมอนได้ตามการใช้งาน ใช้เป็นหมอนหนุน หมอนอิง เเละสามารถปรับเป็นหมอนรองคอได้  

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิหนึ่งคนให้  หลายคนรับ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 หมอนอเนกประสงค์ 420 147,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
147,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
14,700.00

ยอดระดมทุน
161,700.00

บริจาคให้
หมอนอเนกประสงค์เพื่อผู้ป่วยติดเตียง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน