project เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ

ปั้น 60 เยาวชนสู่นักบริบาลมืออาชีพเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

ปั้น 60 นักบริบาลมืออาชีพเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ทุนละ 28,000 บาทต่อคนจะทำให้เยาวชนด้อยโอกาสที่ขาดเงินได้เรียนต่อ มีอาชีพที่ดีในอนาคต และยังทำให้ประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2564 มีความพร้อมในดูคนสูงวัยในบ้านเราอีกด้วย

ระยะเวลาโครงการ ตลอดปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

253,562 บาท

เป้าหมาย

2,046,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 12%
199 วัน จำนวนผู้บริจาค 240

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 การเตรียมผู้ดูแลเพื่อรองรับปัญหาของผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม อีกหนึ่งปัญหาที่ยังเป็นวิกฤติในปัจจุบันคือการขาดโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนด้อยโอกาสที่ครอบครัวส่วนใหญ่มีภาระทางการเงินมาก จึงไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ โดยโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลได้ตระหนักถึงสองปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาอาชีพเยาวชนด้อยโอกาสเพื่อการดูแลผู้สูงอายุผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมงให้แก่เยาวชน ทำให้มีรายได้เพียงพอและลดโอกาสในการประกอบอาชีพไม่สุจริต รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

การที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอย่างสมบูรณ์ ทำให้การเตรียมความพร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และมีจำนวนมากที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรัง ซึ่งจะต้องอยู่กับโรคเหล่านี้ไปตลอดชีวิต จึงจำเป็นต้องอาศัยการดูแลจากคนในครอบครัวหรือผู้ดูแลอย่างสม่ำเสมอ

ในขณะเดียวกัน ปัญหาเรื่องการศึกษาของไทยที่น่าเป็นห่วงและควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็คือ ปัญหาเด็กไม่ได้เข้าเรียนตามเกณฑ์ การลาออกกลางคัน และการไม่ได้เรียนต่อ โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความยากจนของครอบครัว แม้จะมีหลายครอบครัวที่ไม่อยากให้เด็กหยุดเรียนแต่ก็ไม่มีเงินเพียงพอที่จะส่งเรียนเพราะต้องการคนช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องนักเรียนท้องในวัยเรียน ส่งผลให้นักเรียนต้องลาออกกลางคัน ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจำนวนนักเรียนท้องไม่พร้อมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย ปัญหาดังกล่าวได้สร้างผลกระทบทั้งต่อตัวเด็ก ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคมในวงกว้าง
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล จึงได้จัดโครงการพัฒนาอาชีพเยาวชนด้อยโอกาสเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมงให้กับเยาวชนจำนวน 60 คน ประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฎี เช่น เรื่องโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพจิต การดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง เป็นต้น และการฝึกปฏิบัติ ซึ่งหลังจากผู้เรียนเรียนจบก็จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับรอง และโรงเรียนฯ จะช่วยประสานกิจการผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสการทำงาน ที่ผ่านมา โรงเรียนฯ ได้ขึ้นทะเบียนผู้เข้าอบรมหลักสูตรไปแล้ว 395 คน โดย 70% ของนักเรียนได้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุแล้วกว่า 1,500 คน (ผู้ดูแล 1 คน ต่อ ผู้สูงอายุ 5 คน) ครอบคลุมจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 ช่วยให้เยาวชนมีรายได้ประมาณ 10,000 - 20,000 บาทต่อเดือน

เพื่อต่อยอดความยั่งยืนให้กับโครงการ เมื่อเยาวชนด้อยโอกาสได้ประกอบอาชีพแล้ว จะคืนเงินจำนวน 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปีให้กับโรงเรียนฯ เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนการศึกษาให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป

ตัวอย่างนักเรียนที่เคยได้ทุนนี้

คุณวรรณภา หมู่ผึ้ง นักเรียนรุ่น 1 ที่กลายมาเป็นครูผู้ให้โอกาส  "หลังจากได้เรียนเป็นนักบริบาล จึงเริ่มต้นทำงานในโรงพยาบาลจากการเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้ และได้เรียนต่อเป็นผู้ช่วยพยาบาล จนได้เป็นพยาบาลและปัจจุบันทำงานที่โรงพยาบาลหัวหิน แผนกไอซียูศัลยกรรม มีรายได้ที่เพียงพอ ทำให้รู้สึกภูมิใจในตัวเองเพราะสามารถดูแลครอบครัวได้ด้วย และยังกลับมาเป็นครูที่โรงเรียนเพราะอยากส่งต่อโอกาสให้เด็ก  ๆ รุ่นต่อไป"น้องหญิงนักเรียนที่เคยได้ทุนกู้ยืม เล่าว่า "พอจบ ม. 6 อยากเรียนพยาบาลมาก เลยเลือกมาเรียนเป็นนักบริบาล (ผู้ช่วยพยาบาล) ตอนจบมาอายุ 20 ปี มีหลายที่มาเสนองานเยอะมาก หนูคิดว่าหนูตัดสินได้ดีมาก เพราะทำให้หนูมีโอกาสตอบแทนพ่อแม่ เวลาพ่อแม่เดือดร้อนเขาหันมาหาหนูได้ ทำให้หนูภูมิใจมาก"


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี เพื่อสัมภาษณ์และคัดเลือกนักเรียนด้อยโอกาสอายุ 18 ขึ้นไป ได้แก่ เด็กที่มีฐานะยากจน เด็กกำพร้า ท้องไม่พร้อม เป็นต้น ผ่านโรงเรียนในเครือข่ายกศน.ที่มีความสนใจ
2. จัดการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมงในระยะเวลา 3 เดือนต่อรอบ รอบละไม่เกิน 20 คน (แบ่งเป็นภาคทฤษฎีระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง และภาคปฏิบัติระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง)
3. หลังจบการศึกษา โรงเรียนฯ จะออกใบประกาศนียบัตรและขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และช่วยประสานกิจการผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อให้นักเรียนมีอาชีพ
4. ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประเมินผล  และสรุปผล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) ภายใต้การบริหารงานของบริษัทวรรณรักษ์ หัวหิน จำกัด วิสาหกิจเพื่อสังคม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการอบรมหลักสูตรด้านบริการสุขภาพมาเป็นเวลา 16 ปี

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 - ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีเพื่อคัดเลือกนักเรียนด้อยโอกาส - พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 1 30,000.00
2 สนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมงพร้อมที่พัก ทุนละ 28,000 บาท 60 1,680,000.00
3 ค่าตอบแทนการประสานงานเพื่อค้นหานักเรียนด้อยโอกาส และการติดตามระหว่าง-หลังจบการศึกษา 1 150,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,860,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
186,000.00

ยอดระดมทุน
2,046,000

บริจาคให้
ปั้น 60 เยาวชนสู่นักบริบาลมืออาชีพเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

เลือกการบริจาค

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน