project เด็กและเยาวชน

Anacoach ค่ายพัฒนา Grit และ Growth Mindset ด้วยการสร้างพื้นที่ให้น้อง “ลงมือทำ”

เปลี่ยนชีวิตเด็กมัธยมในจังหวัดสระบุรี ที่ยังไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ให้มีโอกาสได้ลองทำสิ่งที่สนใจและเชื่อว่าตนเองสามารถพัฒนาต่อไปได้ ด้วยแนวคิด Grit และ Growth Mindset

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ยอดบริจาคขณะนี้

12,210 บาท

เป้าหมาย

100,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 12%
จำนวนผู้บริจาค 9

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

พัฒนาเด็กนักเรียน จ.สระบุรี ด้วย Grit และ Growth Mindset 80 คน

31 ตุลาคม 2019

โครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนผู้ร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้ค้นหาและพัฒนาตนเอง รวมถึงนำประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมจากโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 34 คน โรงเรียนแก่งคอย 38 คน โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 8 คน ทั้งนี้ โครงการ Anacoach มีผู้ดำเนินการเป็นทีมงาน Tact Social Consulting และนิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้มีการจัดค่ายขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่

กิจกรรมค่ายครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562 นักเรียนผู้เข้าร่วมมีการพัฒนาความเข้าใจเรื่องทฤษฎี Grit และ Growth Mindset และได้ลองนำมาใช้จริงผ่านการตั้งเป้าหมายระยะสั้นและกระบวนการ reflection ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง นักเรียนมีความมั่นใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกับพี่ประจำกลุ่มและทีมงาน

กิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2562 นักเรียนผู้เข้าร่วมได้ลองพัฒนาทักษะตามความสนใจของตน รวมถึงได้เรียนรู้กระบวนการทำงานจริงผ่านการเตรียมการจัดกิจกรรมร่วมกับเพื่อนที่ความสนใจใกล้เคียงกันในค่ายที่ 3

กิจกรรมค่ายครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2562 นักเรียนได้นำเสนอผลงานที่ทำร่วมกับเพื่อนในกลุ่มแก่เพื่อนร่วมชั้นและคุณครูในงานนิทรรศการทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเองในการลองทำสิ่งใหม่ๆ

ผลการจัดกิจกรรม นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา Grit และ Growth Mindset และผลตอบรับจากแบบสอบถามออกมาในเชิงบวก คุณครูในพื้นที่ประทับใจและต้องการให้มีการขยายผลต่อไปในโรงเรียน

ภาพกิจกรรม


ความประทับใจจากนักเรียน

นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการส่วนมากประทับใจกิจกรรม โดยเฉพาะการได้ลองเป็นผู้จัดกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่อง Grit และ Growth Mindset ให้เพื่อนๆ พร้อมกับการได้ลองพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและการพัฒนาทักษะตามความสนใจ โดยน้องหลายคนชอบบรรยากาศในค่ายที่มีการให้กำลังใจกันและกัน และสร้างกิจกรรมที่น้องๆ รู้สึกว่าสามารถผิดพลาดได้ ทำให้เกิดความมั่นใจในตนเองและกล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งเห็นได้จากคำบอกเล่าความประทับใจของน้องๆ ต่อไปนี้


น้องมายด์
(นางสาว ณัชชา อำดวนตาล) กล่าวว่า
“รักค่ายนี้ที่ทำให้กล้าทำอะไรหลายอย่าง ถ้าไม่ได้มาเข้าค่ายนี้ก็คงไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ มันคุ้มค่ามาก ถึงจะเหนื่อย อดนอน แต่ก็สนุกและมีความสุขมาก…มีอะไรหลายอย่างที่หนูเปลี่ยนไป เก็บอารมณ์ได้มากขึ้น เปิดใจรับฟังคนอื่น กล้าแสดงออก กล้าทำสิ่งต่างๆ ซึ่งทั้งหมดที่หนูกล้าเพราะหนูนึกถึงคำพูดของพี่ๆ ทำให้หนูมั่นใจในตัวเองมากขึ้น สนใจสายตาคนอื่นน้อยลง ใส่ใจกับความรู้สึกและความอยากทำมากขึ้นเยอะ”น้องบีม
(นางสาว อทิตยา แสงงาม) กล่าวว่า
“อยากขอบคุณตัวเองที่ทำได้ถึงขนาดนี้ ยิ่งตอนแบบ Talk เดี่ยวตื่นเต้นมากแต่เราว่าเราทำมันได้ดี เราผ่านมาได้ เราได้กล้าทำแล้วมันดีมาก จะเก็บทุกความรู้สึกดีๆ ไว้ตลอดไปเลย เราได้ประสบการณ์จากค่ายนี้เยอะมากๆ พูดมากขึ้น พูดเก่งขึ้น คือ The Best ของค่ายแล้ว...เราได้ทำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ และจะนำ Grit and Growth Mindset ไปใช้พัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ”

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

หนึ่งในปัญหาสำคัญของการศึกษาไทยในปัจจุบัน คือการที่เรามุ่งเน้นพัฒนาเด็กเฉพาะกลุ่ม คัดเลือกแต่เด็กที่มีความถนัดด้านวิทย์ – คณิต เราใช้ตะแกงร่อนเด็กเก่งเพื่อคัดเข้ามาสู่ “ลู่พิเศษ” โดยร่อนผลึกอ่อนอื่นๆ ทิ้งไป

ทว่าจริงๆ แล้วผลึกแต่ละอันก็มีความหมายในตัวเอง การใช้ตะแกรงร่อนด้วยเกณฑ์เดียวจึงไม่ยุติธรรมสําหรับเด็กกลุ่มใหญ่ที่ถูกร่อนทิ้งไป ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมลํ้าด้านการศึกษาในระยะยาว


โครงการ Anacoach เกิดจากความร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท Tact Social Consulting ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างให้เยาวชนไทย กล้าที่จะค้นหาจุดแข็งของตนเอง และ สร้างภูมิคุ้มกันให้เขาสามารถพัฒนาตนเองต่อไปได้ในระยะยาว ผ่านการสร้าง “Grit” และ “Growth mindset”

Growth mindset หมายถึง ความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถพัฒนาได้

Grit หมายถึง ความเพียรในการบรรลุเป้าหมายนั้นๆ

เราจะทำการสร้างระบบนิเวศในการเรียนรู้ หรือ Learning Ecology ที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องนี้ จากในห้องเรียนผ่านครูผู้สอน จากการให้คำปรึกษาโดยพี่ ๆ และ จากการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม การที่นักเรียนได้มีโอกาสเริ่มลองทำในสิ่งที่เขาสนใจผ่านระบบนิเวศที่พร้อมสนับสนุน จะช่วยให้เขาได้เห็นถึงพัฒนาการและความสำเร็จของตัวเอง และ เกิดความเชื่อมันในศักยภาพของตัวเอง นอกจากนี้ เขายังได้มีโอกาสได้ค้นหาและเข้าใจจุดแข็งของตนเอง ซึ่งสามารถเอาไปต่อยอดต่อไปได้ในอนาคตขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการ

เด็กที่เข้าร่วมโครงการจะผ่านแคมป์  3 ค่าย

ค่ายที่ 1 : Building Trust สร้างความเชื่อมั่นต่อพี่กลุ่ม และ เริ่มสำรวจความสนใจของตนเอง

 • กิจกรรมสร้างความเข้าใจ เรื่อง Grit และ Growth Mindset
 • กิจกรรม Reflection เพื่อสำรวจความสนใจของตนเอง
 • กิจกรรมตั้งเป้าหมาย เพื่อฝึกการตั้งเป้าหมายตามหลัก C-SMART

ค่ายที่ 2: COLLABORATION   สร้างกลุ่มเด็กที่มีความสนใจเดียวกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

 • เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกความสนใจที่ตนเองอยากพัฒนา
 • รวมกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจเดียวกัน และ สร้างความสนิทสนมและเชื่อใจกันในกลุ่ม
 • กิจกรรมฝึกวางแผนการพัฒนาตนเอง และ แบ่งงานกันเพื่อสร้างโครงการที่นำไปจัดแสดงในวัน Expo Day (ค่ายที่  3)

ค่ายที่ 3: EXPO & SHARING งานแสดงผลลัพท์ของความพยายาม เพื่อให้นักเรียนเห็นพัฒนาการของตัวเอง และ เข้าใจความรู้สึกของการทำตามเป้าหมายได้สำเร็จ นําเสนอผลลัพธ์ของการพัฒนาทักษะตามความสนใจ ให้กับเพื่อนๆและครู

 • กิจกรรมแสดงผลลัพท์ของการพัฒนาทักษะ ให้กับเพื่อน ๆ และ ครู
 • กิจกรรมสร้างความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง ผ่านความสำเร็จจากการทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • กิจกรรม Reflect การเติบโตของตัวเอง

ค่ายที่ 4 : ค่ายสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เป็นค่าย หรือ Boot Camp ที่จะรวบรวมศิษย์เก่าจากโครงการที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มาเข้าฝึกอบรมเพื่อให้สามารถ จัดตั้งชมรมในโรงเรียนตนเอง และถ่ายทอดเรื่องของ Growth Mindset ให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่อได้อย่างยั่งยืน

 • กิจกรรมสร้างความเข้้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการ "ปลูกฝัง" Grit และ Growth Mindset กับผู้อื่น
 • รวบรวมกลุ่มนักเรียนแต่ละโรงเรียนเพื่อออกแบบโครงสร้างการสร้าง และดำเนินการชมรม ร่วมกับคุณครูของแต่ละโรงเรียน
 • กิจกรรมสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการที่จำเป็นต่อการออกแบบกิจกรรมในอนาคคสำหรับแต่ละโรงเรียนเช่น กระบวนการ Design Thinking, User Journey Map, Feedback Session, Reflection Session

นอกจากนี้พี่สตาฟที่ดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ยังได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ได้เห็นพัฒนาการของน้องๆ และได้ตระหนักถึงคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อสังคม และ ได้รับความรู้, ทักษะ และ ประสบการณ์มากมาย ที่สามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานของเขาในอนาคต ทำให้เขาเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม


โครงการ Anacoach นี้ ได้ดำเนินการมาแล้วทั้งหมด 2 season โดยได้มีการประเมินผลพัฒนาการของนักเรียนที่เข้าร่วโครงการในด้านต่าง ๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนา Grit และ Growth Mindset ที่วัดโดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผลลัพท์จากทั้ง 2 season พบว่าเด็กทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ มีระดับของ Grit และ Growth Mindset ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับครั้งนี้ เรามีเป้าหมายที่จะเสริมความเข้มแข็งของ Learning Ecology ในด้านของการร่วมมือกับผู้ปกครองและครูในโรงเรียน ให้เขาได้มีส่วนร่วมมากขึ้น ผ่านกิจกรรมและการจัดอบรม ที่มีการออกแบบร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในท้ายที่สุด เป้าหมายระยะยาวของโครงการ Anacoach คือเรามุ่งหวังที่จะสร้างให้เกิด model ที่ผ่านการทดสอบว่าสามารถใช้พัฒนา Grit และ Growth Mindset สำหรับนักเรียนได้จริง และ สามารถนำไปขยายผลได้ โดยเริ่มจากการขยายไปในโรงเรียนอื่นๆในจังหวัดสระบุรี และ ขยายผลไปในจังหวัดอื่นๆได้ในอนาคต 

ผลลัพท์ที่คาดหวังของโครงการ

 1.  นักเรียน 80 คน เข้าใจและมีแนวคิดของ Grit และ Growth Mindset ที่สามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาตนเองต่อไปได้ในอนาคต
 2. นิสิต นักศึกษา ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ เกิดจิตสำนึกที่ดี ในการทำเพื่อสังคม
 3. นิสิต นักศึกษา ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ ได้พัฒนาทักษะและศักยภาพ ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill
 4. คนในชุมชน ทั้งครู และ ผู้ปกครอง ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของ Grit และ Growth Mindset และช่วยส่งเสริมและผลักดันให้การพัฒนา Grit และ Growth Mindset ในตัวเด็กเกิดขึ้นจริง
 5. เกิดเป็น Learning Ecology Model ในการพัฒนา Grit และ Growth Mindset ในนักเรียนมัธยม

สมาชิก Tact Social Consulting

1. นาย ชยุตม์ สกุลคู : Chief Executive Officer and Co-Founder

2. นาย นรุตม์ วสุนธรามาศ : Chief Operating Officer and Founder of Anacoach Project

3. นางสาว ปวรรัตน์ ลิสกุลรักษ์ : Chief People Officer

4. นาย ธนัช จตุภัทรฉัตร : Chief Technology Officer

5. นางสาว ดลพร พิทักษ์สิทธิ์ : Chief Financial Officer

Contact: tact@tact.in.th 

ภาคี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาเด็กนักเรียน จ.สระบุรี ด้วย Grit และ Growth Mindset 80 คน

31 ตุลาคม 2019

โครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนผู้ร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้ค้นหาและพัฒนาตนเอง รวมถึงนำประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมจากโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 34 คน โรงเรียนแก่งคอย 38 คน โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 8 คน ทั้งนี้ โครงการ Anacoach มีผู้ดำเนินการเป็นทีมงาน Tact Social Consulting และนิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้มีการจัดค่ายขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่

กิจกรรมค่ายครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562 นักเรียนผู้เข้าร่วมมีการพัฒนาความเข้าใจเรื่องทฤษฎี Grit และ Growth Mindset และได้ลองนำมาใช้จริงผ่านการตั้งเป้าหมายระยะสั้นและกระบวนการ reflection ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง นักเรียนมีความมั่นใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกับพี่ประจำกลุ่มและทีมงาน

กิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2562 นักเรียนผู้เข้าร่วมได้ลองพัฒนาทักษะตามความสนใจของตน รวมถึงได้เรียนรู้กระบวนการทำงานจริงผ่านการเตรียมการจัดกิจกรรมร่วมกับเพื่อนที่ความสนใจใกล้เคียงกันในค่ายที่ 3

กิจกรรมค่ายครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2562 นักเรียนได้นำเสนอผลงานที่ทำร่วมกับเพื่อนในกลุ่มแก่เพื่อนร่วมชั้นและคุณครูในงานนิทรรศการทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเองในการลองทำสิ่งใหม่ๆ

ผลการจัดกิจกรรม นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา Grit และ Growth Mindset และผลตอบรับจากแบบสอบถามออกมาในเชิงบวก คุณครูในพื้นที่ประทับใจและต้องการให้มีการขยายผลต่อไปในโรงเรียน

ภาพกิจกรรม


ความประทับใจจากนักเรียน

นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการส่วนมากประทับใจกิจกรรม โดยเฉพาะการได้ลองเป็นผู้จัดกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่อง Grit และ Growth Mindset ให้เพื่อนๆ พร้อมกับการได้ลองพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและการพัฒนาทักษะตามความสนใจ โดยน้องหลายคนชอบบรรยากาศในค่ายที่มีการให้กำลังใจกันและกัน และสร้างกิจกรรมที่น้องๆ รู้สึกว่าสามารถผิดพลาดได้ ทำให้เกิดความมั่นใจในตนเองและกล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งเห็นได้จากคำบอกเล่าความประทับใจของน้องๆ ต่อไปนี้


น้องมายด์
(นางสาว ณัชชา อำดวนตาล) กล่าวว่า
“รักค่ายนี้ที่ทำให้กล้าทำอะไรหลายอย่าง ถ้าไม่ได้มาเข้าค่ายนี้ก็คงไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ มันคุ้มค่ามาก ถึงจะเหนื่อย อดนอน แต่ก็สนุกและมีความสุขมาก…มีอะไรหลายอย่างที่หนูเปลี่ยนไป เก็บอารมณ์ได้มากขึ้น เปิดใจรับฟังคนอื่น กล้าแสดงออก กล้าทำสิ่งต่างๆ ซึ่งทั้งหมดที่หนูกล้าเพราะหนูนึกถึงคำพูดของพี่ๆ ทำให้หนูมั่นใจในตัวเองมากขึ้น สนใจสายตาคนอื่นน้อยลง ใส่ใจกับความรู้สึกและความอยากทำมากขึ้นเยอะ”น้องบีม
(นางสาว อทิตยา แสงงาม) กล่าวว่า
“อยากขอบคุณตัวเองที่ทำได้ถึงขนาดนี้ ยิ่งตอนแบบ Talk เดี่ยวตื่นเต้นมากแต่เราว่าเราทำมันได้ดี เราผ่านมาได้ เราได้กล้าทำแล้วมันดีมาก จะเก็บทุกความรู้สึกดีๆ ไว้ตลอดไปเลย เราได้ประสบการณ์จากค่ายนี้เยอะมากๆ พูดมากขึ้น พูดเก่งขึ้น คือ The Best ของค่ายแล้ว...เราได้ทำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ และจะนำ Grit and Growth Mindset ไปใช้พัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ”

แผนการใช้เงิน


รายการ 
จำนวน ค่าใช้จ่าย (บาท)
1. ค่าอาหารน้องสระบุรีและ Staff 
7 มื้อ ทั้งหมด 3 ค่าย 80,000
2. ค่ารถบัส และ น้ำมัน สำหรับเดินทาง 
 3 ครั้ง40,000
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ดำเนินการ 
 3 ค่าย20,000
4. ค่าที่พักสำหรับน้องสระบุรีที่เข้าร่วม 80 คน
 พัก 1 คืน ทั้งหมด1 ค่าย 32,000
5. ค่าที่พักสำหรับ Staff ดำเนินการ 40 คน  พัก 2 คืน ทั้งหมด 1 ค่าย16,000
6. ค่าอาหารน้องสระบุรี และ Staff ใน Boot Camp7 มื้อ ทั้งหมด 1 Boot Camp21,000
7.ค่ารถบัส และน้ำมันสำหรับเดินทาง ไปจัด Boot Camp1 ครั้ง20,000
8.ค่าที่พักสำหรับน้องสระบุรีที่เข้าร่วม40 คน พัก 2 คืน ทั้งหมด 1 Boot Camp16,000
7.ค่าที่พักสำหรับ Staff ดำเนินการ20 คน พัก 2 คืน ทั้งหมด 1 Boot Camp8,000
รวม
253,000

เทใจเปิดระดมทุนที่ 100,000 บาท