project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง สิ่งแวดล้อม

มอบ "ถ้วยอนามัย" เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนผ้าอนามัยและปัญหาขยะในประเทศไทย

สนับสนุนการผลิตและส่งมอบถัวยอนามัยให้กับผู้หญิงที่ขาดแคลนผ้าอนามัย กับ "ยังฝัน" Social Enterprise สัญชาติไทยที่อยากแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผ้าอนามัยและปัญหาขยะในไทยไปพร้อมกัน

Duration 30 ธ.ค. 2564 ถึง 30 ธ.ค. 2567 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

654,239 THB

Target

2,420,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 27%
908 days left จำนวนผู้บริจาค 55


‘ยังฝัน’ คือธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise) ที่ต้องการจะแก้ปัญหาการขาดแคลนผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับประจำเดือนของผู้หญิง (period poverty) และแก้ปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม (environmental pollution) โดยผ่านการจัดจำหน่ายถ้วยอนามัยที่ราคาเท่าทุนและต่อ 1 ถ้วยอนามัยที่จำหน่ายได้ ยังฝันจะบริจาคอีก 1 ถ้วยอนามัยให้แก่กลุ่มผู้หญิงที่ขาดแคลนผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับประจำเดือนทั้งในและนอกประเทศ อีกทั้ง ยังฝันจะช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขอนามัยผู้หญิงและการมีประจำเดือนอีกด้วย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

หญิงไทยเริ่มมีประจำเดือนเฉลี่ยตอนอายุ 12-13 ปี แต่ทุกวันนี้จากประชากรผู้หญิงอายุมากกว่า 15 ปีที่อยู่ในวัยมีประจำเดือนแล้วทั้งหมด (ซึ่งที่ถือเป็น 48% ของประชากรอายุมากกว่า 15 ปีทั้งหมดในประเทศไทย) มีเพียง 59% หรือ 17 ล้านคน เท่านั้นที่มีรายได้ 

นี่แสดงให้เห็นว่ามีผู้หญิงมากถึง 41% หรือ 12 ล้านคนที่กำลังเผชิญหรือเสี่ยงต่อการเผชิญปัญหาการขาดแคลนผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับประจำเดือน เนื่องจากผู้หญิงเหล่านี้ไม่มีรายได้และการจะเข้าถึงผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับประจำเดือนเช่นผ้าอนามัยนั้นอาจต้องใช้เงินมากถึง 2,500 บาทต่อปี 

การมีสุขอนามัยที่ดีถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับ แต่ปัจจุบันกลับไม่มีองค์กรใดเข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้ ทำให้ผู้หญิงหลายล้านคนถูกริดรอนสิทธิที่จะมีสุขอนามัยที่ดี 

ยังฝันจึงก้าวเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาตรงจุดนี้โดยจัดผลิตและจัดจำหน่าย ถ้วยอนามัยซิลิโคนทางการแพทย์ ที่ผลิตจากซิลิโคนจากประเทศเยอรมัน ที่นอกจากจะมีราคาที่ถูกกว่าผ้าอนามัย (เพราะผู้หญิง 1 ท่านต้องการถ้วยอนามัยเพียง 1 ถ้วยเท่านั้น และถ้วยอนามัย 1 ถ้วยสามารถใช้ได้นานถึง 5 ปี), สะดวกกว่าผ้าอนามัย (สามารถรองรับประจำเดือนได้นานถึง 12 ชั่วโมง และสามารถถอด เท ล้างและใส่ใหม่ได้ตลอดวัน) ยังดีต่อสังคมและดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

ดีต่อสังคม เพราะต่อ 1 ถ้วยอนามัยที่ขายได้ ยังฝันจะบริจาคอีก 1 ถ้วยให้แก่ผู้หญิงที่กำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับประจำเดือน 

ดีต่อสิ่งแวดล้อม เพราะถ้วยอนามัย 1 ถ้วยสามารถใช้ได้นานถึง 5 ปี และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยไม่ทำให้เกิด toxin เพราะผลิตจากซิลิโคนทางการแพทย์ ไม่ใช่พลาสติกดังเช่นผ้าอนามัย (90% ของผ้าอนามัย 1 แผ่นคือพลาสติก และผ้าอนามัย 1 แผ่นใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  • ในระยะแรก โครงการจะเริ่มให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยผู้หญิงและการมีประจำเดือนผ่านวิดีโอต่างๆ โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาสัมภาษณ์เพื่อให้ความรู้ควบคู่ไปด้วย 
  • โครงการจะรวบรวมยอดบริจาค และเดินทางไปบริจาคถ้วยอนามัยตามชุมชนต่างๆ โดยจะให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้หญิงและผู้ชายในชุมชนนั้นๆ อีกทั้งยังจะขอเก็บข้อมูลการใช้งาน (ขนาด ระยะเวลา การรั่วซึม ปัญหาที่พบ ฯลฯ) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการทำ research and development ต่อไป 
  • ในระยะยาว โครงการมีความตั้งใจที่จะขยายการขายและการบริจาคไปยังต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงในประเทศอื่นๆที่เผชิญปัญหาการขาดแคลนผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับประจำเดือน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สานฝัน จิตต์มิตรภาพ 

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าผลิตและจัดจำหน่าย ถ้วยอนามัย ถุงผ้า กล่อง ฉลากผลิตภัณฑ์สำหรับบริจาคเท่านั้น 10000 ถ้วย 2,200,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
2,200,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
220,000.00

ยอดระดมทุน
2,420,000.00

Donate to
มอบ "ถ้วยอนามัย" เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนผ้าอนามัยและปัญหาขยะในประเทศไทย

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends