project สิ่งแวดล้อม

หัวขวานลดไฟ ไร้ฝุ่น PM2.5

ประเทศไทยประสบปัญหาไฟป่าและมลพิษ PM2.5 ในระดับสูงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไฟป่ามนุษย์สร้างขึ้นนําไปสู่หมอกควันและมลพิษทางอากาศภายในประเทศ ในช่วงที่เกิดไฟป่าระดับของ PM2.5 ในอากาศจะเพิ่มสูงขึ้นมากจนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงกับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนแล้ว การแก้ไขปัญหาไฟป่าและมลพิษ PM2.5 จากสาเหตุที่แท้จริงอย่างยั่งยืนนั้นควรมีการเสริมสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับความสําคัญของการลดมลพิษทางอากาศ หนังสือนิทานภาพชุดหัวขวานลดไฟ ไร้ฝุ่น PM2.5 ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ ไฟป่าน่ากลัวจัง ไฟนาอย่าก่อนะ และฝุ่นเมืองเรื่องใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาและนำไปสู่ทางแก้ไข

Duration 19 เม.ย. 2567 ถึง 28 ก.พ. 2568 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

82,730 THB

Target

831,600 THB
ดำเนินการไปแล้ว 10%
258 days left จำนวนผู้บริจาค 59

ประเทศไทยประสบปัญหาไฟป่าและมลพิษ PM2.5 ในระดับสูงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไฟป่ามนุษย์สร้างขึ้นนําไปสู่หมอกควันและมลพิษทางอากาศภายในประเทศ ในช่วงที่เกิดไฟป่าระดับของ PM2.5 ในอากาศจะเพิ่มสูงขึ้นมากจนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงกับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนแล้ว การแก้ไขปัญหาไฟป่าและมลพิษ PM2.5 จากสาเหตุที่แท้จริงอย่างยั่งยืนนั้นควรมีการเสริมสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับความสําคัญของการลดมลพิษทางอากาศ หนังสือนิทานภาพชุดหัวขวานลดไฟ ไร้ฝุ่น PM2.5 ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ ไฟป่าน่ากลัวจัง ไฟนาอย่าก่อนะ และฝุ่นเมืองเรื่องใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาและนำไปสู่ทางแก้ไข

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่น PM2.5 เป็นประจำทุกปี โดยมีต้นเหตุที่สำคัญคือการเผาในที่โล่ง ซึ่งประกอบไปด้วย ไฟป่าและการเผาในภาคเกษตรทั้งจากภายในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

สำหรับปัญหาฝุ่นในกรุงเทพมหานครนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวจากการจราจรและอุตสาหกรรมเป็นหลักรวมกับการเผาในที่โล่งตามฤดูกาล

การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 นั้นเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายโดยเฉพาะภาคประชาสังคมที่ติดตามวาระแห่งชาติการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองให้ความสนใจและตั้งข้อสังเกตว่าภาครัฐยังมีข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการทั้งการเผาในที่โล่งและการควบคุมมลพิษจากการจราจร จากการติดตามการเผาในที่โล่งนั้นโดยวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม FIRECCI51 ของ European Space Agency ประกอบกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินปี 2560-2562 ทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าในรอบ 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2562 มีพื้นที่เผาไหม้ซ้ำซากเฉลี่ยรวม 9.7 ล้านไร่ จำแนกเป็นพื้นที่ป่า ร้อยละ 65 นาข้าวร้อยละ 22 ไร่ข้าวโพดร้อยละ 6 และ เกษตรกรรมอื่นๆ ร้อยละ 3 ส่วนไร่อ้อยนั้นมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 2 ทำให้สรุปได้ว่าไฟป่านั้นเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 อันดับหนึ่ง รองลงมาคือการเผาภาคเกษตรกรรม

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น สาเหตุหลักมาจากการจราจร ได้แก่ ไอเสียที่มาจากเครื่องยนต์ที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้กับยานพาหนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถบรรทุก รถประจำทางและ รถปิคอัพ โดยมีการการใช้เชื้อเพลิงดีเซลร้อยละ 61 ในภาคการขนส่ง รองลงมาได้แก่ยานพาหนะกลุ่มเบนซิน สาเหตุหลักอันดับต่อมาได้แก่มลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม สำหรับการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 นั้น การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างลุล่วง เพราะฝุ่นเกิดจากการขาดความรู้เท่าทัน การละเลยไม่ใส่ใจ แม้กระทั่งการจงใจกระทำผิดกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตัวเองโดยไม่สนใจผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การจับกุมยังพบอุปสรรคอีกมากมายซึ่งไม่สามารถทำได้โดยง่าย

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM2.5 ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแก่คนรุ่นใหม่ เพื่อให้มีสำนึกและหลีกเลี่ยง รวมทั้งป้องกันกิจกรรมที่ก่อกำเนิดฝุ่นอันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะการปลูกฝังนี้จะถูกบันทึกไว้อย่างถาวรในใจ และเมื่อเยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมในการลดการสร้างฝุ่นและผลกระทบต่อสังคมตลอดไป

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.จัดทำต้นฉบับของหนังสือนิทานภาพชุดหัวขวานลดไฟ ไร้ฝุ่น PM2.5 ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ ไฟป่าน่ากลัวจัง ไฟนาอย่าก่อนะ และฝุ่นเมืองเรื่องใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับเยาวชน และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไป ได้ช่วยกันปลูกจิตสำนึกถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่าในการลดมลภาวะ ได้รับการจัดทำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.ปัจจุบันยังขาดงบประมาณเพื่อการจัดพิมพ์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กปฐมวัยตามโรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน โรงเรียนประถม ห้องสมุดประชาชน และอื่นๆ จึงต้องจัดการระดมทุน


ผู้รับผิดชอบโครงการ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรพร สุขุมาวาสี (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.เจน ชาญณรงค์ (ประธานชมรมฯ)
  3. ดร.กิตติพร พันธุ์วิจิตรศิริ (เลขานุการชมรมฯ)
  4. คุณเมษนี สถาวรินทุ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)


ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 จัดพิมพ์นิทานเป็นชุดๆละ 3 เรื่อง (ราคาชุดละ 108 บาท) 1. ไฟป่าน่ากลัวจัง 2. ไฟนาอย่าก่อนะ 3. ฝุ่นเมืองเรื่องใหญ่ 7000 ชุด 756,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
756,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
75,600.00

ยอดระดมทุน
831,600.00

Donate to
หัวขวานลดไฟ ไร้ฝุ่น PM2.5

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends