project สิ่งแวดล้อม

we!park - we create park : ร่วมระดมทุนเครื่องเล่น และชุดโต๊ะเก้าอี้ ในสวนสาธารณะซอยหน้าวัดหัวลำโพง เขตบางรัก

ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ด้วยการเปลี่ยนพื้นที่ว่างซอยหน้าวัดหัวลำโพงเป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งสวนแห่งนี้จะเป็นสวนที่เกิดจากความร่วมมือกันทุกภาคส่วน มาร่วมกันซื้อเครื่องเล่น เช่น ชิงช้า เครื่องออกกำลังกาย โต๊ะเก้าอี้ มอบให้สวนสาธารณะใหม่แห่งนี้กัน

Duration เปิดใช้งานประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 Area พื้นที่ก่อสร้างสวนซอยหน้าวัดหัวลำโพง เขตบางรัก (3°43'50.5"N 100°31'50.2"E)

Current donation amount

112,041 THB

Target

249,700 THB
ดำเนินการไปแล้ว 45%
24 days left จำนวนผู้บริจาค 109
พื้นที่สาธารณะแห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นหนึ่งในยุทธ์ศาสตร์ที่มุ่งสร้างโอกาสในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กให้กระจายไปตามเขต เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สุขภาวะที่เข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียม

พื้นที่ว่าง ซอยหน้าวัดหัวลำโพงเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องของโครงการ we!park ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้พื้นที่สาธารณะสีเขียวที่มีคุณภาพและยั่งยืน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพและผู้ที่มีความสนใจด้านพื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ และการพัฒนาเมือง สร้างองค์ความรู้และการบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน

ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีปริมาณพื้นที่สีเขียวต่อประชากรเพียง 6.9 ตร.ม. ต่อคน ซึ่งน้อยกว่าที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุไว้ที่จำนวน 9 ตร.ม. ต่อคน ดังนั้นโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวบริเวณซอยหน้าวัดหัวลำโพงนี้ จะมีส่วนช่วยในการบรรเทาปัญหาต่างๆ ของเมืองที่หนาแน่น ทั้งปัญหาด้านสุขภาพ พบจากผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ (Non-Communicable Disease: NCDs) เป็นจำนวนกว่าร้อยละ 5 ของประชากร ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของไทย และมีผู้ป่วยถึง 14 ล้านคน ภายใน 10 ปี มีค่าเฉลี่ยเสียชีวิตกว่า 300,000 คนต่อปี และส่วนใหญ่เสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี ที่เกิดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากมลภาวะที่พบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่ส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจ ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูน้ำหลากและฤดูฝน ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง (Urban Heat Island) จนถึงปัญหาเรื่องความหลากหลายของระบบนิเวศเมือง (Urban Ecology) เป็นต้น

พื้นที่สาธารณะซอยหน้าวัดหัวลำโพงได้ผ่านกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐในการจัดสร้างส่วนงานหลักของงานภูมิทัศน์พื้นที่ และให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงได้เปิดระดมทุนในการจัดซื้อเครื่องเล่นและชุดโต๊ะเก้าอี้ ถือเป็นการมอบของขวัญพิเศษให้กับชุมชนและผู้ใช้งานในพื้นที่สาธารณะ เพื่อสร้างโอกาสการใช้งานที่หลากหลาย ดึงดูดผู้คนและเสริมคุณค่าให้กับสวน และสร้างการมีความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับทั้งชุมชนในละแวกพื้นที่และผู้ที่ได้ร่วมระดมทุน โดยพื้นที่สาธารณะแห่งนี้มีกำหนดการสร้างเสร็จและเปิดใช้งานประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม 2564


กิจกรรมออกแบบพื้่นที่กระตุ้นและทดลองการใช้งาน


ผังพื้นที่สาธารณะสีเขียว


ทัศนียภาพส่วนพื้นที่ลานยกระดับ


ทัศนียภาพส่วนพื้นที่นั่งและลานกิจกรรม

เป้าหมายโครงการ

จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องเล่นชิงช้า เครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น และชุดโต๊ะเก้าอี้ ให้กับสวนสาธารณซอยหน้าวัดหัวลำโพง เขตบางรัก

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ธันวาคม 2562 :  จัดทำกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรอบพื้นที่ผ่านการจัดเวทีสาธารณะและกิจกรรมกลุ่ม
 2. ตุลาคม 2563 : อยู่ในช่วงกระบวนการก่อสร้างหลังจากมีการอนุมัติงบประมาณจากภาครัฐที่ครอบคลุมค่าก่อสร้าง 96.2% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด
 3. 1 พฤศจิกายน - 8 มกราคม 2563 : เปิดให้ภาคสังคมได้ร่วมระดมทุนพัฒนาพื้นที่สาธารณะร่วมกัน ในส่วนเครื่องเล่นและชุดโต๊ะเก้าอี้
 4. 9 มกราคม 2564 : ส่งมอบเงิน ซึ่งตรงกันวันเด็กประจำปี

ประโยชน์ของโครงการ

 1. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวให้กับเมือง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
 2. เพื่อเปิดโอกาสและสร้างการรับรู้ถึงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวรูปแบบใหม่ ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม เป็นเจ้าของ และติดตามความเคลื่อนไหวได้
 3. เพื่อเพิ่มพื้นที่เล่นของเด็ก ๆ และอุปกรณ์การใช้งานเพิ่มเติมในเพื้นที่สวนสาธารณะให้กับผู้ใช้งานและชุมชนโดยรอบ

สมาชิกภายในทีม

 1. ยศพล บุญสม ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ we!park
 2. ภาสุร์ นิมมล ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ we!park
 3. ธาริต บรรเทิงจิตร ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ we!park
 4. นักรบ สายเทพ ผู้บริหารและประสานงานโครงการ
 5. ศรัณย์ ไม้ประเสริฐ นักวิจัยและพัฒนาองค์กร
 6. อาศิส เวศร์ภาดา ผู้ประสานงานโครงการและนักวิจัย

Facebook โครงการ https://www.facebook.com/wecreatepark/

ภาคี


 1. สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 
และโครงการ Green Bangkok 2030
 2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) *ผุ้สนับสนุนทุนดำเนินการ
 3. บริษัท ฉมา จำกัด 
 4. บริษัท มอ แอนด์ ฟาร์มเมอร์ จำกัด 
 5. สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) 
 6. ภาคีเครือข่ายสถาปนิก นักออกแบบ เพื่อสังคมและเมือง (ASA CAN) 
 7. เครือข่ายต้นไม้ในเมืองและกลุ่มบิ๊กทรีส์ (Big trees)
ไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
ชุดโต๊ะและเก้าอี้542,500
โต๊ะ – ที่นั่งทำการบ้าน214,000
ชิงช้านั่งพักผ่อน310,500
เครื่องออกกำลังกาย580,000
เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น150,000
ราวยืดเหยียด230,000
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ระบบตรวจสอบติดตามโครงการ และดูแลแพลตฟอร์ม)

22,700
รวม
249,700


Donate to
we!park - we create park : ร่วมระดมทุนเครื่องเล่น และชุดโต๊ะเก้าอี้ ในสวนสาธารณะซอยหน้าวัดหัวลำโพง เขตบางรัก

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends