project Covid-19 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

สะพานบุญ ปันยิ้ม สู้ภัยโควิด

อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) ได้ทำโครงการการเยี่ยมเยือนกลุ่มคนเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง และผู้รับเชื้อหรือผู้กักตัวสุ่มเสี่ยงสูง อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ด้วยการเป็นสะพานบุญ ส่งต่อความห่วงใยจากผู้ใจบุญ ร่วมบริจาด ผ้าอ้อม สิ่งของที่จำเป็น แก่กลุ่มคนเปราะบาง เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ปันรอยยิ้มให้ผ่านวิกฤติไปด้วยกัน โดยขยายความช่วยเหลือให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 ราย

Duration 14 มี.ค. 2565 ถึง 14 ต.ค. 2565 Area เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

Current donation amount

55,153 THB

Target

396,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 14%
100 days left จำนวนผู้บริจาค 120

Project updates

อพม. ลาดพร้าว ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมให้ผู้ป่วย กว่า 20 คน

12 April 2022

ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 ศูนย์ประสานงานฯ อพม. เขตลาดพร้าว ได้ดำเนินการจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (แพมเพิร์ท) และได้ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามชุมชน และแหล่งชุมชนแออัด ซึ่งมีผู้ป่วยติดเตียงที่มีสภาพความยากลำบาก ด้วยการกลุ่มการลงเยี่ยมบ้าน พร้อมนำแพมเพิร์ท และหมอนใยสังเคราะห์อย่างดี จากผู้บริจาค ส่งมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง โดยมีการทำงาน ต่อไปนี้

 1. ทีมงานอาสาสมัคร อพม. แบ่งสายการลงพื้นที่ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ของทุกๆ สัปดาห์
 2. มีเป้าหมาย ผู้ป่วยติดเตียงที่มีความยากลำบาก อย่างน้อยวันละ 3 ราย
 3. เป็นสะพานบุญส่งมอบ ผ้าอ้อม (แพมเพิร์ท) และหมอนใยสังเคราะห์ ครอบครัวละ 1-2 ชุด และส่งมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง นม ขนม และยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็น
 4. ผู้ป่วยติดเตียง ได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้น ในด้านสุขอนามัย พร้อมได้รับกำลังใจจากทีมงานอาสาสมัคร อพม.

#สร้างสุข #ปันยิ้ม #กำลังใจ #สู่สังคม

ภาพลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วย


Read more »
See all project updates

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

 กิจกรรม สะพานบุญ ปันยิ้ม สู้ภัยโควิค

ด้วยกลุ่มคนเปราะบาง ที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นั้น มีความเดือดร้อนและยากลำบากมากในการประกอบการงาน ด้วยเพราะต้องดูแลเรื่องการขับถ่ายของผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีตัวเลขของผู้ป่วยติดเตียงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ร้อยละ 20 (ข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจของอาสาสมัครพัฒนาสังคม) ผู้ป่วยติดเตียง ต้องอยู่ในบ้านคนเดียว ด้วยเพราะผู้ดูแลต้องออกไปทำงาน ทำให้ผู้ป่วยบางราย ต้องนอนอยู่กับกองขับถ่ายของตนเองหลายชั่วโมง ก่อให้เกิดการติดเชื้อ และส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ และเกิดความเจ็บป่วยแทรกซ้อนตามมา

ทีมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) จึงจัดโครงการเยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดเตียงตามบ้าน และส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงได้สวมใส่ในระหว่างที่ผู้ดูแลได้ออกไปทำงานเพื่อนำรายได้มาจุนเจือค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19 ได้ทำให้ผู้ดูแลจำนวนมาก ต้องเป็นผู้รับเชื้อ ผู้กักตัวสุ่มเสี่ยงสูง ต้องหยุดงาน หรือถูกเลิกจ้างงาน ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงในการหารายได้ ทีมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคม จึงเห็นควรทำโครงการ สะพานบุญ ปันยิ้ม สู้ภัยโควิค เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อช่วยเหลือ แบ่งปันรอยยิ้ม เสริมสร้างกำลังใจให้ผ่านวิกฤติไปด้วยกัน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน เพื่อเข้าไปพูดคุย ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของจำเป็น เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สิ่งของที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเบื้องต้น
 2. อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) เร่งแพ็คถุงยังชีพ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง โจ๊ก นม ขนม ยาสามัญประจำบ้าน และน้ำดื่ม เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
 3. อาสาสมัครฯ ลงเยี่ยมบ้านเดือนละ 2 ครั้ง แต่หากมีเหตุฉุกเฉิน อาสาสมัครฯ ก็สามารถลงพื้นที่เป็นเคสพิเศษ ตามคำร้องขอ เพื่อเข้าช่วยเหลือให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 ประโยชน์ของกิจกรรม

 • ผู้ใจบุญและผู้บริจาด ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค แก่กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ขาดแคลน
 • มีส่วนร่วมในการส่งกำลังใจให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในชุมชนต่างๆ
 • ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบปัญหาฯ ได้ลดค่าใช้จ่ายเครื่องอุปโภค บริโภค บางอย่างลง 
 • เปิดพื้นที่ในการมีส่วนร่วมของคนในสังคมกับงานจิตอาสา โดยทำกิจกรรม ส่งสะพานบุญร่วมกัน

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มคนเปราะบาง และคนในครอบครัว มีกำลังใจ รอยยิ้มและความสุขเพิ่มมากขึ้น
 • เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันของผู้มีจิตอาสา และผู้ที่ต้องการทำบุญ ได้มีพื้นที่ในการส่งสะพานบุญช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนเปราะบาง และผู้ป่วยติดเตียงในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน

 • ผู้พิการ , ผู้พิการติดเตียง
 • ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยติดเตียง
 • กลุ่มคนเปราะบางและผู้ที่มีรายได้น้อย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศปง.อพม.กทม.เขตลาดพร้าว องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 5715

ภาคีเครือข่าย

                                                                
 •  วัดลาดปลาเค้า        
 • ชมรมผู้นำชุมชนลาดพร้าว              
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม


อพม. ลาดพร้าว ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมให้ผู้ป่วย กว่า 20 คน

12 April 2022

ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 ศูนย์ประสานงานฯ อพม. เขตลาดพร้าว ได้ดำเนินการจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (แพมเพิร์ท) และได้ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามชุมชน และแหล่งชุมชนแออัด ซึ่งมีผู้ป่วยติดเตียงที่มีสภาพความยากลำบาก ด้วยการกลุ่มการลงเยี่ยมบ้าน พร้อมนำแพมเพิร์ท และหมอนใยสังเคราะห์อย่างดี จากผู้บริจาค ส่งมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง โดยมีการทำงาน ต่อไปนี้

 1. ทีมงานอาสาสมัคร อพม. แบ่งสายการลงพื้นที่ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ของทุกๆ สัปดาห์
 2. มีเป้าหมาย ผู้ป่วยติดเตียงที่มีความยากลำบาก อย่างน้อยวันละ 3 ราย
 3. เป็นสะพานบุญส่งมอบ ผ้าอ้อม (แพมเพิร์ท) และหมอนใยสังเคราะห์ ครอบครัวละ 1-2 ชุด และส่งมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง นม ขนม และยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็น
 4. ผู้ป่วยติดเตียง ได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้น ในด้านสุขอนามัย พร้อมได้รับกำลังใจจากทีมงานอาสาสมัคร อพม.

#สร้างสุข #ปันยิ้ม #กำลังใจ #สู่สังคม

ภาพลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วย


Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ราคาแพ็คละ 360 บาท 1000 360,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
360,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
36,000.00

ยอดระดมทุน
396,000.00

Donate to
สะพานบุญ ปันยิ้ม สู้ภัยโควิด

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends