project สิ่งแวดล้อม

ต้นไม้ของเรา

ร่วมอุปถัมภ์ต้นไม้ ต้นละ 100 บาท เพื่อฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำจังหวัดน่าน ด้วยการปรับลดการปลูกพืชไร่ระยะสั้น สู่การปลูกต้นไม้หลากหลาย โดยร่วมมือกับเกษตรในพื้นที่สูงเป็นระยะเวลา 3 ปี ตลอดโครงการผู้อุปถัมภ์จะสามารถติดตามผลต้นไม้ที่ปลูกได้

Duration ตลอดปี Area อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

Current donation amount

1,764,234 THB

Target

2,200,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 80%
199 days left จำนวนผู้บริจาค 1,962

โครงการต้นไม้ของเรา หรือ Trees4All นั้นถูกคิดขึ้นมาเพื่อระดมทุนและแรงหนุนจากคนปลายน้ำและภาคส่วนต่างๆ เพื่อช่วยทำให้เกษตรกรในพื้นที่สูงเช่นในจังหวัดน่าน สามารถมีแรงใจและมีความพร้อมที่จะปรับลดการปลูกพืชไร่ระยะสั้นมาสู่การปลูกต้นไม้ที่หลากหลาย เพื่อฟื้นฟูให้ระบบนิเวศของแหล่งต้นน้ำสำคัญของประเทศนั้นได้กลับคืนมา โดยการเปิดให้มีการอุปถัมภ์ต้นไม้ ต้นละ 100 บาท เพื่อให้เกษตรกรสามารถได้รับการชดเชยและมีเงินทุนในการปลูกและดูแลต้นไม้ในเวลา 3 ปี พร้อมกับการสร้างระบบเกษตรและการทำธุรกิจเกษตรที่เกื้อกูลกับระบบนิเวศต่อไปได้ และเพื่อที่จะได้ติดตาม “ต้นไม้ของเรา” ไปอย่างต่อเนื่อง การปลูกต้นไม้ของเราในครั้งนี้จะมีระบบในการแสดงตำแหน่งต้นไม้ที่เราปลูกขึ้นเพื่อการติดตามการเติบโตของต้นไม้ พร้อมกับรายงานผลดีที่เกิดขึ้นในทั้งทางด้านระบบนิเวศ ความเป็นอยู่

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา


จังหวัดน่านเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ โดยที่แม่น้ำน่านมีสัดส่วนของน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามากถึง 40% แต่จากภาพที่เราพบเห็นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาคือภาพของภูเขาหัวโล้นและการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยว ซึ่งการสูญเสียพื้นที่ป่าที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาหลายปีนี้กำลังส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่และคนปลายน้ำ

ความท้าทายประการสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้เป็นเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดน่านคือภูเขาที่มีความลาดชัน ขาดแคลนแหล่งน้ำ และความมั่นคงของสิทธิในที่ดิน ทางเลือกในการทำเกษตรที่ยั่งยืนนั้นเต็มไปด้วยข้อจำกัด เกษตรกรในจังหวัดภาคเหนือ เช่นจังหวัดน่าน จึงต้องจมอยู่กับวงจรของการปลูกพืชไร่ระยะสั้น เช่น ข้าวโพด ที่มาพร้อมกับป่าที่ลดลง และผลกระทบทางลบอย่างอื่นมากมายทั้งปัญหาสุขภาพและหนี้สิน จากตัวเลขที่รีคอฟได้ทำการเก็บข้อมูลในพื้นที่ ในบางปีเกษตรกรได้กำไรจากการขายข้าวโพดเพียง 900-1,000 บาทต่อไร่ต่อปี แม้กระนั้นเกษตรกรไม่สามารถออกจากวงจรของความไม่ยั่งยืนนี้ได้ ในขณะที่ต้องเผชิญกับความเสื่อมถอยของระบบนิเวศ ทั้งเรื่องภัยพิบัติ หมอกควันพิษ และการปนเปื้อนของสารเคมี ที่กระทบมาถึงพวกเราเช่นกัน

ชาวชุมชน ณ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่านต้องการหยุดวงจรที่ก่อปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำนี้

หากเราสามารถช่วยสร้างจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงได้ จากเงินเพียง 100 บาท เราจะสามารถทำให้เกษตรกรลดการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยว เปลี่ยนมาปลูกต้นไม้ที่มีความหลากหลาย และสร้างรายได้ด้วยวิธีการที่ยั่งยืนกว่า ซึ่งเงินส่วนนี้จะเป็นการชดเชยกำไรที่เกษตรกรเคยได้รับจากพืชไร่เชิงเดี่ยว 


พวกเรามีเวลาช่วยกันลดอุณหภูมิของโลกเหลือไม่ถึงสิบปีหลังจากนี้แล้ว โดยหนึ่งวิธีการบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้รับการยืนยันจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกแล้ว คือ การปลูกต้นไม้และจัดการป่า ซึ่งการปลูกต้นไม้เป็นเรื่องง่ายและเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำ แต่การทำให้ต้นไม้อยู่รอดและฟื้นฟูระบบนิเวศได้จริงอย่างยั่งยืนนั้น กลับพบว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้าง กุญแจที่สำคัญคือคนในท้องถิ่น ซึ่งการปลูกและดูแลต้นไม้ให้อยู่รอดจะต้องทำให้คนท้องถิ่นได้รับประโยชน์และเป็นเจ้าของกระบวนการอย่างแท้จริง พร้อมไปกับการได้รับการสนับสนุนเพื่อแบ่งเบาภาระต้นทุนการดูแลต้นไม้และป่าโคยคนทุกส่วนในสังคม เพราะการปลูกต้นไม้ครั้งนี้ คือ การปลูกต้นไม้เพื่อพวกเราทุกคน

เป้าหมาย การปลูกต้นไม้เพื่อลดพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว 100 ไร่ เพื่อให้มีต้นไม้เพิ่ม 10,000 ต้น และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร 100 คน 

โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการต้นไม้ของเรา

 1. เกษตรกรที่มีที่ดินทำกินอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำและมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม
 2. มีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนจากรูปแบบการใช้ที่ดินจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และวางแผนการใช้ที่ดินที่มีความหลากหลายและยั่งยืนในระยะยาว
 3. ยินดีเข้าร่วมโครงการต้นไม้ของเราและจะปลูกและดูแลต้นไม้อย่างน้อย 100 ต้นต่อไร่ ในระยะเวลา 3 ปี โดยมีการดูแลรักษาและจัดทำข้อมูลรายงานผลการเติบโต เพื่อการติดตามการรอดตาย และตรวจสอบข้อมูลได้


วิธีการดำเนินงานนั้นประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน

 • กลุ่มงานแรก: การประเมินสภาพพื้นที่และการใช้ที่ดินปัจจุบันของแปลงที่ดินที่จะเข้าร่วมโครงการ
 • กลุ่มงานที่สอง: เตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและจัดทำข้อตกลงร่วมกับเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ
 • กลุ่มงานที่สาม: การจัดทำระบบบัญชีต้นไม้และระบบการจ่ายเงิน รวมถึงการติดตามผล
 • กลุ่มงานที่สี่: การเตรียมการเพาะกล้าและการเพาะปลูกต้นไม้
 • กลุ่มงานที่ห้า: การรวมกลุ่มเกษตรกรและการค้นหาผู้ประกอบการ


ปีที่ 1

 • ผลลัพธ์: ประเมินพื้นที่ การเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรและองค์กรสถาบันการเงินชุมชน (กลุ่มรักษ์สันติสุข)
 • ผลลัพธ์ 2: การเตรียมกล้าไม้และการเพาะปลูกในแปลงเกษตร
 • ผลลัพธ์ 3: การทำข้อตกลงกับเกษตรกรและสร้างระบบในการติดตาม
 • ผลลัพธ์ 4: สร้างระบบทะเบียนต้นไม้และระบบการจ่ายเงินให้แก่เกษตร

ปีที่ 2 - ปีที่ 3

 • ผลลัพธ์ 1: สนับสนุนการดูแลต้นไม้ที่ปลูกในปีที่ 1 การเพิ่มการปลูกในปีที่ 2 และการติดตามความเติบโตของต้นไม้
 • ผลลัพธ์ 2: แผนการทำธุรกิจจากต้นไม้ที่ปลูก และประสานกับผู้ประกอบการ
 • ผลลัพธ์ 3: ดำเนินการระบบทะเบียนต้นไม้และการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร
 • ผลลัพธ์ 4: ระบบการติดตามและประเมินผลของการปลูกต้นไม้ และการรายงานผลให้แก่ผู้บริจาค


ผู้อุปถัมภ์สามารถติดตามตำแหน่งการปลูกต้นไม้ และข้อมูลการเติบโตของต้นไม้ที่ได้อุปถัมภ์ จากรายงานภาพรวมของเกษตรกรผู้ปลูกทั้งหมดในโครงการต้นไม้ของเรา และนำเสนอแบบบันทึกข้อมูลการสำรวจการติดตามการรอดตายของกล้าไม้ปลูกใหม่รายต้น โดยสามารถระบุพิกัดตำแหน่งของต้นไม้และนำเสนอรูปแบบการปลูกเป็นแผนที่รายแปลง พร้อมภาพถ่ายต้นไม้ในแปลงจริง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้อุปถัมภ์ได้ว่า การสนับสนุนของท่านได้ก่อให้เกิดต้นไม้ขึ้นจริง ที่จะได้รับการดูแลจากชุมชนท้องถิ่น

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ


จากระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) ในปีที่ 1 ของโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565-กุมภาพันธ์ 2566 โครงการจะมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

 • ขั้นแรก: ประเมินสภาพพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการฟื้นฟูระบบนิเวศในอำเภอสันติสุข
 • ขั้นที่สอง: ค้นหาเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ และจัดทำข้อมูลการใช้ที่ดินและการถือครองในปัจจุบัน
 • ขั้นที่สาม: ประชาสัมพันธ์โครงการ แนะนำเงื่อนไขการจ่ายเงินและกาปลูกต้นไม้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการทำสัญญาข้อตกลงในการรับเงิน
 • ขั้นที่สี่: เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแจ้งจำนวนต้นไม้ที่จะทำการปลูก และนำข้อมูลลงบันทึกในสมุดฝากต้นไม้ของสถานบันการเงินชุมชน
 • ขั้นที่ห้า: จัดเตรียมกล้าไม้และสนับสนุนการเตรียมแปลงปลูก และการปลูกต้นไม้
 • ขั้นที่หก: จัดเตรียมระบบการจ่ายเงินและระบบการติดตามข้อมูล ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปีที่ 2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

RECOFTC (ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า)

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอุปถัมภ์ต้นไม้ของเรา ระยะเวลา  3 ปี ต้นละ 100 บาท 20000 2,000,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
2,000,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
200,000.00

ยอดระดมทุน
2,200,000.00

Donate to
ต้นไม้ของเรา

Amount
* ยินยอมให้เทใจส่งข้อมูลการบริจาคให้กับเจ้าของโครงการ (RECOFTC) เพื่อให้โครงการส่งความคืบหน้าของต้นไม้ที่คุณปลูกตลอด 3 ปี
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends