project เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ อื่นๆ

จิตวิทยาให้คำปรึกษาและบำบัด แก่เด็กและผู้ที่ได้รับบาดแผลภายใน (Trauma care) จังหวัดเชียงใหม่

ช่วยเด็กและบุคคลที่ได้รับบาดแผลภายในกว่า 300 คน ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้าถึงคำปรึกษา การเยียวยา และบำบัดจากนักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ เพื่อลดอัตราเสี่ยงการฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเองและผู้อื่น

Duration 01 เม.ย. 2566 ถึง 31 ส.ค. 2566 Area ระบุพื้นที่: ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล), จังหวัดเชียงใหม่ (มูลนิธิช่วยเหลือเด็กในจังหวัดเชียงใหม่), จังหวัดเชียงใหม่ (ประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่)

Current donation amount

93,733 THB

Target

584,100 THB
ดำเนินการไปแล้ว 16%
27 days left จำนวนผู้บริจาค 120

ช่วยเด็กและบุคคลที่ได้รับบาดแผลภายในกว่า 300 คน ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้าถึงคำปรึกษา การเยียวยา และบำบัดจากนักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ เพื่อลดอัตราเสี่ยงการฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเองและผู้อื่น

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปี 2020 ยูนิเซฟได้ทำการศึกษาในประเทศไทยเกี่ยวกับเด็กไทย พบผลที่น่ากังวลมากว่า เด็กไทย 1 ใน 7 คน มีปัญหาสุขภาพจิต

ปี 2022 Global Schools Survey ทำการสำรวจพบว่า 17.6% ของเยาวชนไทยคิดอยากฆ่าตัวตาย หรือ ทุก 10 นาที จะมีผู้ที่คิดฆ่าตัวตาย 1 คน

ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดในอาเซียน จึงเห็นได้ว่าปัญหาสุขภาพจิตจนนำไปสู่การฆ่าตัวตายไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนรวยหรือคนจน เด็กหรือผู้ใหญ่ แต่เกิดขึ้นได้กับทุกคนในทุกชุมชน ปัญหาสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต้องร่วมกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาตั้งแต่เนิ่น โดยเฉพาะเด็กที่ผู้ปกครองต้องเข้าใจและเรียนรู้ที่จะป้องกันและสังเกตได้ตั้งแต่เริ่มต้น

หากมองถึงปัญหาดังกล่าว ทางภาครัฐยังไม่ได้มีรูปแบบการรองรับการกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างจริงจัง และวัฒนธรรมสังคมไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้เปิดกว้างเรื่องการให้ความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิต ยังคงเข้าใจว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่ผู้ป่วยต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยแพทย์กระแสหลักจากโรงพยาบาลเพื่อเป็นหนทางแก้ไขหลัก

 จังหวัดเชียงใหม่นับว่าเป็นจังหวัดมีพื้นที่และประชากรจำนวนกว่า 1,789,385 คน แต่มีเพียงไม่กี่แห่งที่เปิดให้ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตได้เข้าทำการรักษา ประกอบกับหากไปปรึกษากับภาคเอกชน ผู้ปกครองหรือมูลนิธิที่ดูแลเด็กต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่สูง  ประชาชนส่วนใหญ่จึงมองว่าสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ชะลอได้หรือไม่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อเข้ารับการักษาในรูปแบบนี้ 

โครงการ“จิตวิทยาให้คำปรึกษาและบำบัด แก่เด็กและผู้ที่ได้รับบาดแผลภายใน (Trauma care)” เป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยเหลือให้กับกลุ่มคนที่ถูกทารุณกรรม ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว ถูกคุกคามทางเพศ ถูกค้ามนุษย์ และถูกใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเองและผู้อื่น โดยโครงการจะเปิดกว้างให้แก่คนทุกชนชั้น ทุกวัยทุกอาชีพ รวมทั้งชุมชนรากหญ้าให้ได้เข้าถึงการรับการรักษาผ่านนักจิตวิทยาเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ รวมถึงช่วยเหลือผู้ปกครองหรือบุคคลที่ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาได้ เพื่อให้การเยียวยาและการให้คำปรึกษาช่วยเหลือคนในชุมชนได้มากที่สุด และเป็นพื้นฐานต่อผู้ที่เข้ามาโครงการให้มีความรู้สามารถมีส่วนในการป้องกันให้กับผู้อื่นในสังคมต่อไปได้

มูลนิธิเรดิออนฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงมานานกว่า 15 ปี เราทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาอาสาสมัครเพื่อดูแลสุขภาพจิตของเด็กเป็นรายครั้ง พบว่า เด็กในโครงการมีแนวโน้มทำร้ายตัวเองและฆ่าตัวตายลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้โครงการตั้งใจเปิดพื้นที่ให้บุคคลภายนอกได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากแนวโน้มการฆ่าตัวตายในกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มคนทำงานในช่วงปี 2020-2022 มีเพิ่มมากขึ้น เช่นกัน ทางมูลนิธิฯ จึงจำเป็นต่อการขอความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการเพื่อเริ่มต้นให้คนกลุ่มเสี่ยงในสังคมมากมายได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งไม่เป็นเพียงการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต แต่เป็นการช่วยชีวิตคนให้มีชีวิตต่อไปได้


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนการเตรียมโครงการ 

1. จัดหานักจิตวิทยาเฉพาะทางจำนวน 3 คน
ทางมูลนิธิฯเป็นผู้ประสานจากผู้ที่เคยเป็นอาสาสมัครทำงานด้านสุขภาพจิตร่วมกับมูลนิธิฯ เนื่องจากมีความเข้าใจพื้นฐานและประสบการณ์การทำงานร่วมกับเด็กกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งติดต่อนักจิตวิทยาที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ทราบถึงแพลนการดำเนินงาน วางโครงสร้างการทำงานตามประเภทกลุ่ม และการประเมินผล (จัดสรรให้นักจิตวิทยาปฏิบัติงานเป็นรายครั้ง)

2. ประสานงานร่วมกับองค์กร/หน่วยงาน

2.1. ร่วมประสานกับผู้นำเครือข่ายมูลนิธิฯ เด็กในจังหวัดเชียงใหม่สถานสงเคราะห์เด็กในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสถานสงเคราะห์ที่มีเด็กต้องการความช่วยเหลือ เพื่อทำงานร่วมกันเรื่องการส่งเด็กเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา รวมทั้งข้อตกลงและแนวทางร่วมกันระหว่างมูลนิธิ โดยตลอดโครงการรับในจำนวน 100 คน หรือมากกว่าในกรณีการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
2.2. ร่วมประสานกับหน่วยงานภาครัฐคือ ผู้ใหญ่บ้าน 5 หมู่บ้านของตำบลสบแม่ข่า นายอำเภอหางดง สถานีตำรวจภูธรอำเภอหางดง และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพร้อมในการรองรับเด็กและประชาชนที่ต้องการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต โดยตลอดโครงการรับในจำนวน 150 คน หรือมากกว่าในกรณีการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
2.3. ร่วมประสานกับโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำงานร่วมกันด้านการส่งคนในกรณีต้องรับการรักษาจากจิตแพทย์เพื่อการจ่ายยา และส่งต่อคนที่ต้องการด้านการรักษาสุขภาพจิตแต่ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการรักษาสุขภาพจิตจากโรงพยาบาล

3. จัดแพลนตารางจิตวิทยาให้คำปรึกษาและบำบัด

แบ่งการช่วยเหลือออกเป็นประเภทกลุ่มคน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 (วันจันทร์-อังคาร) : บุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มทำร้ายตัวเอง (ถูกค้ามนุษย์ ถูกคุกคามทางเพศ ถูกใช้ความรุนแรง ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว ถูกช่วยจากเหตุการณ์ฆ่าตัวตาย) รับการดูแลจากนักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ/อาจารย์
กลุ่มที่ 2 (วันพุธ-ศุกร์) : 2 กลุ่ม คือ 1.บุคคลกลุ่มเสี่ยงแต่ใช้ชีวิตได้ปกติ และบุคคลที่ได้รับบาดแผลทางจิตใจ รับการดูแลจากจิตวิทยาทั่วไป 2. เด็กจากสถานสงเคราะห์เด็กในจังหวัดเชียงใหม่ รับการดูแลจากจิตวิทยาเฉพาะทางเด็ก
กลุ่มที่ 3 (วันเสาร์) : เด็กภายในโครงการ “เด็กไร้ที่พึ่ง” จำนวน 50 คน รับการดูแลจากจิตวิทยาเฉพาะทางเด็กและนักจิตวิทยาทั่วไป

จำนวนการรับ : นักจิตวิทยาช่วยเหลือได้ 4 คน ต่อ 1 วัน

ระยะเวลา : การให้คำปรึกษาและบำบัด 1 คนต่อ 1 เดือน เป็นจำนวน 12 ครั้ง (1 ปี)

4. ออกแบบเก็บข้อมูลและประเมินผล

จัดหาโปรแกรมเฉพาะการเก็บข้อมูลผู้ที่เข้ารับการให้คำปรึกษาและบำบัด เพื่อทำการประเมินและปรับปรุงการช่วยเหลือของนักจิตวิทยา โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับภายใต้การดูแลข้อมูลของมูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล 

5. แพลนการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรมูลนิธิฯ บุคลากรภาครัฐ และกลุ่มผู้นำชุมชน

จัดโดยมูลนิธิเรดิออนฯ และนักจิตวิทยาที่ให้การดูแลรักษาปีละ 4 ครั้ง มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการให้คำปรึกษาเบื้องต้น การสังเกตผู้ป่วยทางสุขภาพจิตระยะแรก การช่วยเหลือผู้ที่ทำร้ายตัวเอง การเรียนรู้จักอาการผู้มีสภาวะ Trauma care เป็นต้น เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้การช่วยเหลือคนภายใต้การดูแล

การสร้างความยั่งยืนของโครงการ

1. การรักษาผู้ป่วยสุขภาพจิตให้ดีขึ้นจนสามารถกลับไปช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมต่อไปได้
และผู้เข้ารับการรักษาสามารถเป็นอาสาสมัครเพื่อทำการรักษาผู้อื่นในสังคมร่วมกับมูลนิธิในอนาคต
2. การให้ความรู้พื้นฐานแก่บุคลากรเกี่ยวกับการรักษาบาดแผลภายในเพื่อกระจายการช่วยเหลือไปยังองค์กรอื่นๆ
3. โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้คนในสังคมรู้จักศูนย์ HOPE CENTER ศูนย์ที่ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม ดังนั้นเมื่อเป็นที่รู้จักจะทำให้องค์กรช่วยเหลือสังคมยื่นมาเข้ามาช่วยเหลือได้ง่ายขึ้น อีกช่องทางหนึ่งคือการบริจาคของผู้เข้ารับการรักษาจะเป็นการส่งต่อความช่วยเหลือและช่วยสร้างความแข็งแกร่งของศูนย์มากขึ้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ

มานาทิพย์ ณ เชียงใหม่
ผู้จัดการประเทศและผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศุภชัย พงศาสัตย์
ผู้จัดการสถานสงเคราะห์มูลนิธิเรดิออนฯ 

อัจฉรา สุจา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานมูลนิธิเรดิออนฯ 

นรรัตน์ วงศ์เจริญวิสูทธิ์
ผู้จัดการบัญชีและการเงินมูลนิธิเรดิออนฯ 


ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 นักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ/อาจารย์ 2,200-/วัน 80 วัน/ปี 176,000.00
2 นักจิตวิทยาเฉพาะทางเด็ก 1,500-/วัน 160 วัน/ปี 240,000.00
3 จัดอบรมบุคลากร 20,000/ครั้ง 4 ครั้ง 80,000.00
4 ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการช่วยเหลือ 1 ครั้ง 35,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
531,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
53,100.00

ยอดระดมทุน
584,100.00

Donate to
จิตวิทยาให้คำปรึกษาและบำบัด แก่เด็กและผู้ที่ได้รับบาดแผลภายใน (Trauma care) จังหวัดเชียงใหม่

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends