project กลุ่มคนเปราะบาง สิ่งแวดล้อม อื่นๆ

ปรับปรุงห้องสุขาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนชาวเลโต๊ะบาหลิว อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ชุมชนโต๊ะบาหลิวเป็นชุมชนชาวเล อุรักละโว้ยในพื้นที่เกาะลันตาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่ ประกอบไปด้วยประชากร 88 ครัวเรือน ปัจจุบันห้องน้ำสาธารณะของพื้นที่มีจำนวน 4 ห้องซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเกิดการชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง โครงการนี้จะดำเนินการปรับปรุงห้องสุขาให้ถูกสุขลักษณะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจำนวน 4 ห้อง พร้อมระบบถังเก็บน้ำ

Duration 01 มี.ค. 2565 ถึง 31 ก.ค. 2565 Area ระบุพื้นที่: กระบี่ (ชุมชนโต๊ะบาหลิว เกาะลันตา)

Current donation amount

57,050 THB

Target

110,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 52%
25 days left จำนวนผู้บริจาค 63

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ชุมชนโต๊ะบาหลิวเป็นชุมชนชาวเล อุรักละโว้ยในพื้นที่เกาะลันตาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่ ประกอบไปด้วยประชากร 88 ครัวเรือน ระบบสุขาที่ไม่ถูกสุขลักษณะจะมีการทำให้ของเสียรั่วไหลลงสู่ทะเล จากการประชุมร่วมกับชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เห็นว่าควรมีการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยห้องน้ำดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนทุกครัวเรือน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ด้วย นอกจากนี้การขาดแคลนน้ำในชุมชนยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีความจำเป็นต้องเร่งแก้ไข โดยการจัดสร้างระบบถังน้ำสำรองเพื่อเก็บน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของชาวบ้านในชุมชนอุรักละโว้ย จำนวน 88 ครัวเรือน เพื่อให้สิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งมีความสะอาด สวยงามเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาของเสียและสิ่งปฏิกูลที่รั่วไหลลงสู่ทะเล วิธีการฟื้นฟูผ่านกิจกรรมสำคัญได้แก่ ปรับปรุงและสร้างห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกิจกรรมนี้จะส่งผลโดยตรงต่อสมาชิกในชุมชนชาวเลอุรักละโว้ย อำเภอเกาะลันตา จ.กระบี่


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ศึกษาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และวางแผนการปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  2. ระดมทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง
  3. ดำเนินการก่อสร้างตามแผนที่วางไว้
  4. ทดลองการใช้งาน
  5. ประเมินผลโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย และสมาคมท่องเที่ยวเกาะลันตา

เครือข่ายอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยเป็นองค์กรที่ทำงานด้านการดูแลความปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินการนำร่อง 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดกระบี่ จังหวัดสตูล และคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมในการทำห้องน้ำ 4 ห้อง ราคาห้องละ 14500 4 ห้อง 58,000.00
2 ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด 2500 ลิตร ราคาประมาณถังละ 7500 2 ถัง 15,000.00
3 ค่าขนส่งสินค้า -ถังน้ำ -สุขภัณฑ์ 2 ชนิด 2,000.00
4 ค่าแรงช่าง คนละ 500 บาท 7คน ใช้เวลาสร้างประมาณ 7 วัน 7คน 25,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
100,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
10,000.00

ยอดระดมทุน
110,000.00

Donate to
ปรับปรุงห้องสุขาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนชาวเลโต๊ะบาหลิว อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends